Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1867

8 75 4 9 10 Gerst ƒ 6 50 a ƒ 7 85 Haver ƒ 8 80 è ƒ 4 90 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 210 Noordbr ƒ 225 De handel was lusteloos zoowel in varkens biggen als In schapen Kaas Aangevoerd 62 partijen ƒ 27 a ƒ 29 50 Goeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 28 Weiboter ƒ 0 98 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand Gebobeh 16 Jolij Antje ouders J de Pater en N Langcrak 17 Pietemella Johaniu ouders L van der Heij en 3 F Berlijn 19 Annegius ouders H Schut en H Scfauitema OïuiLEDEii 16 Julij C A Rietveld 19 m 17 J van Gorselen 5 m J C Hoodijk 2 j 18 J van den Broek 2 j 19 H W Zandijk 13 d Gehitwd 17 Jnlij F van den Ring en M Eialto P J Revet en J C Prins A van Omme en K de Jong W van der Mei en A Verheij IS J A Schloaser en A Koasel orat Aleiia heeft deD eersten steen gelegd roor de rossische kerk sn den berg Athoa De lerkiezing nn den heer D van Weel Cz in bet hoofdUeadiatrict Mi lelhamis is om onregelmatigheid vernietigil Zond 1 U Jnlii is te Haren m Hanover de bliksem onder de godrfienstoefening in de kerk geslagen twee menseken werden gedooi 30 gekwetst en vele andere waren met verschroeide kleederen zonder verder UtKl bewusteloos In jnnij bleef de toort op Mauntin ff P eischén in de stad Port Lods stierven üage yl s 76 en op het land 60 menschen 1867 Donderdag 25 Julij il 555 GWUDSCHECOUHAJUT Marktlierigten Gouda 13 Jnlij Bij vfeinig Landel werden tarwe haver en gerst tot iets lager prijzen afgegeven boekweit ruim prijshoudend Tar e Poolsche per 2400 kilo 420 Boode kleefsche ƒ 415 Zeeuwsche per mud ƒ 12 75 a ƒ 14 25 Eogge Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiend iceg D n 60 KOSTELOOS te verkrijgen in de navolgende Depots voor alle lijders aan maagkramp maagbezwaring onpasselijkheid gebrek aan eetlust zure oprispingen braaklust hardnekkige lijfsverstoppiug slechte spijsvertering enz de brOChUre omtrent de geneeswijze an C W Bullrich s Universeel Zuiveringszout benevens een tol getuigSChrifteU en dankzeggiugsbrieveu over de gBBstige uitwerkingen van dit voortreffelijk huismiddel Gouda bij den neer P J MELKERT Oosthaven Sotterdam C J W SNABILIÉ Apoth Groote Markt Wed K W PRILLEVITZ J Gz Apoth Vtrecht g W B STERN Drog Vreeburg W R HACKFOORT Diogestr JToerden HENRI van den BERG Het UNIVERSEEL ZUIVERING3 Z0UT van den Heer O W Bdllrich te Berlijn is verkrijgbaar gesteld bij voornoemde Heeren Dépöthouders in verzegelde pakjes a j kilo tegen den prijs van 90 Cts Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W EULLBICH dmnsl op dekeerzijde mijne handteeking Het Hoofd Dépót voor Nederland EMMERIK aid RIJN H SARDEMANN Aanvragen om Depots franco ï ticrtentien I om dB L BE VLAMING I Lnitenant der lufanterie m J A TAN EVERDINGEN BcRKN 17 Jolij i867 Het heeft den Heere behaagd het Kindje ons den 17 April dezes jaars geschonken heden weg te nemen A TiS DEE SLÜIJS B M VAN Dia SL JIJS GoC DA 18 Juli 1S67 VAN Ss De Notaris A KLVIT gevestigd te Moordrecht zal den 9 en 16 AUGUSTUS 185i s voormiddags 10 uren in het Hof tas Hollash te Zmenhuizen in het openbaar veilen en verkoopen Bene BOtJWMANSWONING met SCHUUR HOOIBERG eu ERVEX en 12 Bunders 41 Roeden 90 Ellen BOUW en WEILAND staande en gelegen onder de gemeente Zeeenkxisen in de kadastrale Sectie BJt n 555 562 £ 64 565 566 en 614 Te aanvaarden 1 November 1867 Informatien zijn te bekomen ten kantoren van Notarissen A KLUIT voornoemd A DE WALL JANSSEN te Fmnen en A N MOLENAAR te Zuid ffaddinxve n Men is voornemens om op VRIJDAG 2 Augustus 1867 des voormiddag ten elf are ten slerfhuiie van Hïsdeiküs de BciJTER aau Driebruyge te LangeruigeKeitie te veilen en te verkoopen 1 Een HUIS van ouds genaamd 3ET HECHTHUIS en ERVE ingerigt tot Herberg met STALLING HOOIBERG KOLFBAAN TUIN en VISCHVIJTER en 30 Een TUIN en BOOMGAABD groot circa 13 Ned Boeden alles gelegen in de gemeente Lartgeruigeiceide te aanvaarden 1 October 1867 of eerder Breeder by billetten omschreven en nadere informatifu ten kantore van de notarissen S LAGERWEIJ te Woerden en P M MONTIJN te Gouda SeSioonniaalister gevraagd Zich aan te melden bij den Uitgever deicr Courant Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KBENTENEEOOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 26 dito 2 23 e B dito 3 ff 21 B n I K ONGEBUILD dito 18 ROGGE dito n Klein Brood Weener Broodjes 21 2 C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk GocDA 20 Julij 1867 PERK C Raderstoomboot d Usscl Van CrOUda Maandag en Dingadag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren ZoDd igs s morgens ö j unr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid faa minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a46 o 0 0 per kan 64 cents idem a 7 io per kan 66 cts Jenever 2 soort Moutwijnla 462 o per kan 62 cents inl BRANDEWIJN a 468 io o per kan 67 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoDDA 20 Julij 1867 OUDERS en VOOGDEN welke enschen hunne Kinderen deel te laten nemen aan de 7 j CURSUS der 2 klasse worden beleefdelijk nitgenoodigd zich voor 12 Augustus a s daartoe aan te melden H VAN LU EN EN ZanffOndennijzeresse Prijzen der Effecten AM iTEHD AM Vrijdag 19 Julij I aagste koers 54V C5 SS lt 137 31 397 8 94 Hoogste koers B4 8 85 137Vj 31 40 Gebleven k iers 137V2 31 pCt Ned w seh 2 1 j dito 3 dito 4 72 72 72 87V4 82 76V 176 44 8 44 44 1 221 8 221 4 65V 651 4 65 V 50 50 50V 56 B6V l 56V 30 30 6 30 13Vs 1 76 k l 1 76 Vj li B 1 Handelm op reac België Boths 31 2 Spanje obl 21 Portugal obl 3 Busl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 dO Am3t l860 4V2Aand spoorw ƒ d 1885 Mexico 1851 5 Boekdrukkenj im A BJUMKMAJV Deze Coaraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middag tea 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING Be BUEGEMEESTEB van Gouda brengt bij deze r t Dni van de belanghebbenden dat door den Heer CoMMlsBAEis DES KoNiNGS in 2e Provincie Zuid Holland op den 9 Juiij 1867 is executoir verklaard het primitief kohier van het pateutregt over bet dienstjaar 1867 68 n 1 Dat voormeld Rohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is tjjneu aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN üuKa welke de reclames hehooren te worden ingediend Gouda den 20 Jolij 1867 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN KENNISGEV IM a BUEGEMEESTEB n WETHOUDERS van Gonda brengen er kennis van de ingezetenen dat de rekening van deinkomstea es uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1866 voor den tyd van veertien dagen op de Secretarie ter hzingvan een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot desnamiddags ten éé ure terwijl bovendien tegen betaling vankosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den 23 Julij 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOGGLEEVEE FOETüIJN V BEBGEN IJZENDOOBN 6utt0nlanli IjOnden 20 Julij Gisteren zijn nagenoeg 100 conservatieve leden van het huis der lords op uitnoodiging van graaf Derby te diens huize bijeengekomen De minister gaf hun den wensch te kennen om de reformbill zoo snel mogelijk en niet dan met geringe wijzigingen aan te nemen omdat in het tegenovergestelde geval de jaarszitting te zeer zou worden gerekt en de wetsvoordragt haren tegenwoordigen vorm en strekking geheel zon verliezen Men ging uiteen met het blijkbare Tooniemen om zooveel doenlijk den wensch des ministers te bevredigen De aanstaande presidents verkiezing begint in Amerikalangzamerhand op het tapijt te komen Er schijnt wel eenigeaanleiding te bestaan om te gelooven dat die zal eindigen metbet voorstellen van een neger kandidaat voor het vicepresident gchap De republikeinsche bladen en vooral de Tribune dekampvechter voor gelijkheid van ras en kleur drijven den spotmet dit denkbeeld maar er bestaan redenen om het als volstrekt niet ongerijmd te beschouwen 22 Julij De Union is te Southampton aangekomen enheeft berigten uit New Tork van 11 dezer benevens 122 193 dollars aangebragt De meerderheid der juridische commissieTan het congres verzet zich tegen het in staat van beschuldiging stellen van den president Als stemgeregtigden in Louisiana zqn 87 000 blanken en 74 000 negers ingeschreven Menverzekert dat een fregat naar Mexico zal worden gezonden omSanta Anna op te eischen 23 Julij Keizerin Eugenie is gisteren namiddag teOsbome aangekomen tot haar bezoek bij de koningin Graaf Derby heeft gisteren in het hoogerhuis de tweedelezing der reformbill voorgesteld Lord Grey heeft zjjne motieingediend die tot langdnrige beraadslagingen aanleiding gaf met het gevolg dat de verdere discnssien tot heden zyn verdaagd Het lagerhuis heeft het wetsontwerp betreffende het houdenvan meetings in de openbare parken aangenomen De prijs der Advertentien an éen tot les regels met inbegrip an het liegel i 80 Cent voor elkep regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend uaar plaatsruimte Parijs 22 Julij Het wetgevend ligchaam heeft het geheele gewone budget van 1868 aangenomen met 240 stemmen tegen 15 Brussel 22 Julij De Moniieur Beige bevat een decreet krachtens hetwelk eene decoratie wordt ingesteld bestemd om te worden vereerd aan hen die zich door langdurige dienstjaren door daden van moed van gehechtheid of menschlievendheid hebbon onderscheiden De orde zal civiel en verdeeld zijn in twee graden namelijk bet krui3 en de medaille ea in vijf klassen namelijk t ee voor het kruis en drie voor de medaille Berlijn 21 Julij De ongerustheid onder het publiek neemt eer toe dan af Na het berigt der zending van pnns Napoleea welke thans gebleken is denkbeeldig te zijn ontvangt men hier allerlei onheilspellende berigten uit Parijs over de toenemende uitgebreidheid der fransche uitrustiugeu De opgewekte verbeelding schildert zich tooneelen van revolutie en andere gruwelen j men ziet de zaken veel ernstiger in dan zij in erkelijkheid zijn maar laat zich niet uit het hoofd praten dat de politieke toestand zeer problematisch is Daarbij komt dat mej in onze staatkundige kringen heeft opgemerkt dat het vertrouwen op de pruisische regering in de nieuwe provinciën zoo goed als geheel verdwijnt De geannexeerde staten wenden zich geheel en al van Pruisen af en vooral zij die tijdens de inlijving verklaarde pruisen vrienden waren zijn thans de bepaalde tegenstanders van het ministerie Bismarck Men heeft in plaats van personen van aanzien uit de geannexeerde provinciën landraden uit het oude Pruisen aan het hoofd van het bestuur gesteld aldus personen die noch de opregte neiging noch geschiktheid bezitten om de nieuwe proviocieii op behoorlijke wijze met den ouden staat ineen te smelten Het 13 een feit dat b v Keur Hessen met zijne vrijzinnige ontiiikkeliug Pruisen Ter vooruit was De Keur Hessen hadden eene regterlyke organisatie en eene constitntie welke onze oude instellingen op verre na niet bereiken In plaats van de goede iorigtingen der nieuwe provinciën op het onde Pruisen over te brengen wordt onze slechtere wetgeving derwaarts overgeplant maar de goed gevulde keur hessische schatkist gaat naar Berlijn Er bestaat tusschen de nieuwe provinciën en hier zoo weinig verstandhouding dat in critieke oogenblikken voor niets kan worden ingestaan De aanhoudende regen is oorzaak dat men in verschillende streken van Duitschland ernstig beducht wordt voor den oogst Nadat vóór eenige dagen in Leipzig eene brochure is verschenen onder den titel van Wat zal er van het hertogdom Koburg worden en waarin de inlijving bij Pruisen wordt aangeraden om een financieel bankroet te ontgaan heeft uu het licht gezien een werkje waarin de noodzakelijkheid wordt betoogd dat ook het hertogdom Gotha bij Pruisen worde ingelijfd Men acht dit te eerder wenscbelijk aangezien de hertog reeds herhaaldelijk verklaard heeft dat bij persoonlijk tegen deze mediatisatie geen bezaaof heeft 22 Jul j De Nord Deutsche Zeitung bevai een hoofdartikel waarin de geruchten waarvan bij herhaling sprake is eu waarbij gezegd wordt dat de politieke horizon bewolkt isvoor zooveel er eene spanning heerscht tusschen Duitschlanden Frankrijk die welligt in een oorlog zou kunnen ontaarden wederlegd worden Wanneer men de houding van Frankrijkin aanmerking neemt dan moet men zegt het blad toteen bevredigend resultaat komen de houding van Duitschlandten opzigie van Franknjk is niet scherp meer afgeteekend ende bitterheid heeft plaats gemaakt voor eene bedaarde redenering Weenen 21 Julij De hongaarsche rijksdag zal eerstdaags en in elk geval in het btgin van augustus weder bijeenkomen Omtrent de bijeenroeping van den croatischen landdag is nog geen besluit genomen e nies te Uit Agram wordt gemeld dat de baron Baiuiraan de kamer ran koophandel toen deze zich tot hem hem beguen heeft gezegd dat het streven naar de inlijving i n Dalmatiebij HoDgar je eene kwestie is van hooge nielj te vefvullen I J