Goudsche Courant, donderdag 25 juli 1867

4 riitiel Dl lUtouomie der natiomliteiten weijscAt hij ook madr alleen lu die male al = door den kei er is bepiald iiumeneemt niemand zijn lot i nog onbeslist o er deze knfstie jzal de landdag beslissen Aan de geSeurteniaien ia die stadhebben beide pari schuld De oinciense Debatte zegt dat het na naano keurig I gPBonuen bengten tegenover de verottnuste ide jeursgeruohten I kan verklaren dat n Ho j o len ira den taat voor 1SG7 1 = ffPZG iiei maxiniura van be deöcit oor 18b is 35 a 40 milhoen voor wier eetteeltelijke dekking een overschot aan j ezisismt de credit opentie van lSb7 lletztifde blad meldtdit lu=hnfl te Panjs heeft voorgeste d om op d lnt=te turksche depêche een identiek antnooid te gescn naanu wordtbetojïd Ht het dringend noodig is om in de kne tie betreffende Candi i b€=li cnde stappen ti doen Ir ukujk i echternitt geneigd tot het doen van een gemeenschappelijken stap Let lelegram uit Bucharest meldt dal ni den terugkeervan vor t kirel de enropeschc consul ter ike vin e er I volging der laraelieten gezamentlijk eene audiëntie coben aangeviaag I t it TriLSt schnjft men aan dca imlercr dat het bezoek van H M de konu ui dtr Belgen op Mii imar geengunstig geioig heeft chul Sedert het cugenblik dat zijJnre sel ooiuojter heef gezien weigert de keizerin ten stellig e het kiaieel te lerlateu hire dagelijk chc indelingen tedoen en zelf voed cl te gebruiken Zij moet boteudien jepanid zeueijjerd hebben om het kasteel te Florence 21 Julg lu de kimer ui afgev lardigden Leeft de heer Ratazzi medegedeeld dit de regenii i voorstel zal doen tot afschaffing vau alle prcaenticgeldeu De kamer beeft verkhard daan au acte te nemen öïnncnUnö GOrD 24 Julij De commi ari = des konings in deze provincie heeft terlennia vau de belmghebbenden gebrigt dat negens het doenvin eenige werk aimhedcn aan ele dubbele ophaalbrug overde iou i lui5 onder Vlplien de paaoige voor rij en vnrtuigeu o er e door die brug zal zijU ge lremd van den 2b dezer tot en met den 1 gustus eerstkoaiende De Staatscourant bevat de overeenkomt tusaclien de ministers van biunenl zaken en vin finaneien en de directie der I edf rlandsche rhijii pcorwcg maat cliippij gesloten betrekkelijkden aanleg en het voltooijen van de in art J der overeenkomst V n Kj Mci lö geeoucessioiieerdc De commissaris des koniugs in de provincie Zui l li land heeft aan de gemeentebea uren de volgende circuLiro i n den Biin Stet van biunenl ken engt Uiv ambtgenoot in d provincie Itrecht heeft de biiriremeeaters verzocht bij h t ontdekken van eenig lekle 1 ouder weidend ee te bciorderen dit het aangetaste of verdachte dier aui ïtonds worde afgezonderd en Hti welsontnerp nopens het begriven van lijken d begraafplaatsen en de begrafeuisregteu ia m de rfeVceliugcii van de tweede kamer der staten generaal over het algemeen gunstig ontvangen De groote meerderheid kon zich met de hoofdbeginselen van het wetsontwerp vereenigen dit zich van de vroegere van gtnjken aard guugtig onderscheidde ooral dooi het opnemen van strafbepalingen In eene der afdeelingen werd ecb er afgeseurd d it ook deze wetsvoordragt geheel zwygt vaa het regt hetwelk de kerkelgke besturen in verscheidene gemeenten m elea geaett word te bezitt op het voortdurend genot va i begrafeuisregten voor het gebruik van algemeene begraafplaatsen geheven of althan op schadevergoeding voor het gemis van die bron van inkomst Overzigt van de opbiengsl der middelen hoofdsom en opcenten over de es eerste maanden van 18bT directe belastingen ƒ 9 3 2 j3d 001 n g nitgaande regten ƒ 2 264 4 8 24 accijnseii li M7 644 d gouden en zilv werken 129 099 IT indirecte belasting ƒ 7 667 734 93 domeinen ƒ 562 070 47 poateijen ƒ 1 19 772 ï 7 rijks tel ƒ 238 204 391 2 staatsloterij ƒ 137 i7 5 jagt en visscherij ƒ 12 193 50 loodsgelden ƒ 322 27b 37 j totaal ƒ 33 7S3 24b 68Vo tegen ƒ 31 282 948 02 over gelyk lij h ik in 1806 De rammg was ƒ 34 045 30b 50 Lit s bravenhage noidt aan de Arnh Ct geschreven dat er geen sprake meer schijnt te zijn van het Lederleggen d r portefeuille door den heer Heemskerk men is dthans aan het departement van bmnenlandsohe zaken bezig met het ontwerpen van wijzigingen in de railitiewet De hoofdstrekking daarvan is uubieiding van het contingent beperking der vrijstellingen ten gevolge waarvan o a de ontheffing van eemge zoons 7t l oiiien te vervallen alsmede beperking der bevoegdheid tot remplicerer Waarschijnlijk zal dit ontwerp bij den aanvang van het nieuwe zittingjaar tot de eerste bezigheden van de kamer behooren De Kolu Zeitung van 10 dezer meldt dat aan den fabriekint Frans StoUwerck aldaar voor zijne stoomchocolade borstbonboBs en sui eruaren ook op de parijsche tentoonstellingdit jaar eene med iille is toegekend Deze onderscheiding is des te eervoller daar de voortbrengsfleu van dit soort uit alle landen en daaronder van omstreeks 40 der a inzienlijkste parijsche huizen onderling wedijverden en het de eenige medadle 13 welke hiervoor m geh e Pruisen wordt uitgereikt Naauwelijks een jaar geleden is ue nieuwe ïcrgroote fabriek van den heer StoUvierck m werking gebragt of het blijkt dat hij uiet in staat is n de bestellingen te voldoen en moet hij eene grootere mrigting doen verrijzen waartoe reeds de nieuwste en oorireffelijkstc machienen zijn aangekocht op de parijSChe tentoonstelling Omtrent den st i cl der genaseen leest men m de LejdscheCoura t van 22 e ezer het volgende In onze onis reken staat het rijpend gram gunstig en is het vlas geschikt om geplukt te worden Te Soeterroeer is met oldutnde uitkomst het koolzaad gesneden en wacht men op droog weder om het te dorschen De hooiboun is voor meer dan de helft in den omtrek alfcclonpen het hooi nerd geurig eii Bim genonnen Wat er nog gemaaid ligt hoopt men bij eeuig droog weder te bergen De gevallen regen heeft ue vvtüauden zeer verkwikt daar het gria door de koude merkelijk wa verminderd ook voor het zwellen der late aardappelen die schoon to veld staan nordt de regen heilza im geacht De vroege bloemkool levert een middelmatig op sommige plaatsen een slecht genas op daar door buueugenotie warmte in Mei vele planten bevangen me uitgegroeid en verkwijnd zijn zij is dieusvolgens hoog in pnjs an de idte bloemkool die o a te Rijnsburg wordt gepoot stelt men zich een beteren iiitslag voor De peen een hoofdproduct j te eur 1 aldaar mee t mislukt en gevolge van ziekte onder dat gewas naardoor de tuinders veel schade hebben geleden I De snijboonen en komkommers in de Veenen zijn door afwisselend dikwijls guur omer eder ten achteren n an traag in groei voort Ook ten gevolge an gemia van zonneschijn er warmte hebben de druiven in het Westland naauwelyks uitgebloeid wat anders eene maand vroeger plaats heeft De perziken hebben goed gebloeid maar weinig vrucht gezet Jlet vervoer van aardappelen uit het W estlind is nagenoeg geëindigd Engeland deed verbazende aankoopen eu nog v orden voor engelsclie rekening aardappelen te Rynsburg en omstreken afgehaald De verzending van aalbessen heeft voor Holland in t klein plaats daar ook o a deze vruchten voor Ecg land druk norden afgescheept Te Boskoop zijn deze week de laatste vnchten aardbezien verzonden wat nog verroerd wordt zijn frambozen Met de verzendingen was op 12 Juuij begoDpen en met die uit Aalsmeer en andere plaatsen werden de markten in de voornaamste steden ruim voorzi De aardbezien waren geurig groot overvloedig en goedkoop Over het algemeen doen de peren en ippelboomen waarv m de laatste het minst zijn beLirten een middclmatigen pluk verwachten De 1 i iimachine heeft volgeus den Engineer een gcduchtcn nitdediiij 1 r gekregen 111 een ainerik iaubch werktuig naai door hemden pantalons vesten paletots dames maniilles jackets rokken enz te gelijk geneven en genaaid norden Het werk dat de e nieuwe raathine verrigt is zelfs steiker dan he met de haud genaaide eu volmaakt gelijk en zicht De stukken worden naar elk begeerd palioon bewerkt en wel van wol 1 zijde katoen of elke andere verlangd n ordende stof Gemengde Berigten SKoo De overstroomingen in Gallicie eu Polen veroorzaken aaniienlijke sfkide en men tu efl bovendinn het verlies te betreuren an etn lantal mcnschcnlt eDS De atlantische tdegraaf al oor het ccrstL jaai der eiploitatie nagenoeg 23i Ct rente opleveren Ie Golhi is etn ilui seh grondcredi ut op t ri t latt een maatiichappelijk knpilaal an tien unlhoLn fl Te a schau zijn ten ge olgc der o ers troommgcn 20 000 n Eonen van have en dak beroofa De staat van zaken in fapioje xdXL niet anders nitloopeii dui op rc olutie cu staatsbankroct De buezkanaalmiat thippij heeft weder 100 miUioen noodiï De thans bii de lüfanterieLuipbeu gedra tii w eirdtude kojieren schondcrbedekkiugen zijn op liat des kunngs ver tugeu dour een modtl vku treswerk De raiilukte revue der cngeKche vloot bij Spithead ku t htt land 000 000 gulden an O 13 julij iju in Engeland U iiieu e gev illen van runderpcst voorgekomen In bpanje zijn de kerkelijke feestdagen tot 1 verminde d Bij Gtlatz ziju op barbiiiache wijzc cem e Isrielipten m den Donau genorpeu die men uit Konianie verwijderde en in Turkije met Mlde ont aUj eii Kei tiin i u enic hee t etnc visite gebragt aan koningm Aietorn 7 I o iderd Garibaldiaueu hebben nogmaih een vergeefschen inval in d u keii elijktu staat btpiocfd Te Koi taufmopel is eene tommiiaie benoemd tut bet üutuuptu nu een bntj erlijk wetboek naar de f rondölacen jii bet Code Napoleon Ia Orissa Bntsch ludie blyft de toestand e en noodlottitr en eiken dag sterven nog talrijke men chen den hongei lood Ie I lö abon heeft in het armengetiticht Maria Pia een he ige brand gewoed Het italuansche buoget van 18fa7 sluit met een deheit an 217 niilliocu Het uitjjeven van daj bl ideu ia dfs zoiida Vergadering van den Gemeenteraad Umgsdag 23 Juhj Tegenwoordig de hh an Bergen IJzendoorn De notulen der longe Is ingekomen eene missive van B en W houdende inzending der rekening over 1866 lu handen gesteld van de bh Fortuyn Droo etver Buchner en Braggaar eene missive van den heer ingenieur van den waterstaat betreffentte een adres van den heer C M Borsteegh aan hh gcdep t aten van ZnidHolland houdende erzoek om de brugwachterawonmg op tent andere en geschikter plaats te stellen met aanbod oni de reeds gemaakte kosten ter aanbonwiua te verj oekn B en V teilen voor om onder de gestelde voorwaarde het verzoek go d te keu en waarmede de vergadering zich eene missive van de hoofdonderwijzcres in de handwerken aan de tus henachoül verslag gevende van het vergelijkend onderzoek der aspiran j teU naar de acerende betrekking vao hulponderwij erea bcuoemiag lu eene een adres van M Houdijk verzoekendp in aanmerking te komen bij de faenopmiDg an brogwachters ter vi ie Door den voorzitter wordt medegedeeld dat D d u Hond zijn ontslag heeft genomen als brugw achter aan een der bruggen op deu liaam en dat daann tijdelijk is vot rzien benoeming m eene volgende vergadering JSa mededeeling dat er eene vernieuwde oproppmg heeft plaats ge id voor eenen tadsmuziekmee ter brengen B en V ter tifei eene insl nctie voor den muziek meester waarin o m is opgenomen de bepaling dat hi verpligt zal zijn zoo uoodig te adsisteren bij de mnziek der schutten ejLC q bij een stedehjk muziekgezplschap ter visie Aan de orde is 1 een adres van A Grendel houdende het advies van B en W strekt om dit alt minder doeltreffend voor t biellea en advise en om tot den openbaren 2 een adres van J F Daalnana om ten zijnen ko te te mogen bestraten een gedeelte van het pUntooen naar zijne bleekenj B tn W stellen voor dit verzoek toe te staan onder voorwaarde dat dit werk geschiede en in het onderhoud voorzien worde ouder toezigt van den gemeentebouwmeester algemeen goedgekeurd 3 een adres van de erfgenamen van Cornells van het houdendeverzoek om te worden ontheven van de pacht v n het ophalen der vuilnis B en W adviseren daarop gnnshg te beschikken tegen 1 October ca alsdan openbare verpachting te houden alg goedgekeurd 4 komt m behandeling het voor=+el ter wijziging van het reglement voor de burger avondschool en van het besluit tot heffing van schoolgeld na gegeven inlichtingen wordt door den voorzitter de goedkenring voorgesteld dat met algemeene stemmpn gfschiedt 5 een voorstel tot het in het openbaar verkoopen an de hakbare boomen langs het jaagpad na eeni discussie wordt het voorstel aangenomen doch zal het aan de besh sing van d n gemeente bouwmeester verblijven of dio iii het belang n deu waterstaat gerooid of gehakt zullen wirden een voorstel tot het hoaden van een vergelijkend eiamen voor da betrekkirg van stad mnziekmeestei B en W lichten dit voorstel toe ni uitToeri distussie over de vraig of bet oi derwx k door dt tlfdecommissie zal plaats hebben wordt du m be atvuden ziu Lr nitwooiden het voorstel aangenomen met U tegen J stemtre du van de hterenA esterbaau Luyten en Droogleever een voorstel om voor de kosten van de beide examens vast te ïtellen een bedrag van ƒ 500 en daarvoor een post toe te voegen aan de btgrooting van uitgaven d enst 1S67 dit voorstel wordt zonder discussie aangenomen met 11 tegen 1 stem die van deu heer Iu ten b een vourstel tot af en overschrijving vau pü te i op die begroo+mgwordt vervolgens aaii enom n y een voorstel om aan deu inspecteur vin politie toe te linnen eene e ratificatie voor de waarneming der beliekkmt van tummis aris van politie wordt goedgekeurd tot een bedrag du J 220 zijnde over dtn iijd der wiarncming het traktement vau den commissaris terwijl dat van den mspetteur vsordt ingehouden li udtlijk IS aan de orde de benoeming van mu wachter aan de brng op de havei waartoe met algemeene temmen wordt benoejid P v t chaik Overgaande tot de Oeuoemini van drie wachters aan de bruggen op de Gouwe zeet de voorzitter dat hij zonder etnigzius te wiUcu lutluen cercn op de keuze der raadslieden zich verpligt acht mede te deelej dat er vier ambtenaren op waebt ifld zijj waarvan twee zich aai gcbodea hebben tot het vervullen van eene der va crei de betrekkingen Hierover out= ndt cti ige diseussie daar het eciic iaad=lid een voordract verlangt van B en W en anderen de benoemiij taa U £ willen opdra reu Ten = lotte wordt besloten de bcuoemiuj te verdu n en de waarneming voor 7oovcel noodig tijlelijk op te draseu aan et i iii t leniar op wachtgeld Hierna j aat de verj adcrn over m ei ne iet lcjIlu deuren tst het re nnieren dir notulen van de vorige Varia Niet onatrdig zoude het zijn als de eerste kamer de oorzaak moest i n van de oplossing van het nationale muu Iene der specialittiten Dit deel der xertegenwoorJiging i bestemd om de regteii der kroon te handha en en het land te bemren voor mogelijke losbindigheden en uitspittingen vm li ire zuater nanneer de mannen van de bedaardheid m de orde van het geld behngrijke netten vernerpen wanneer di e verklaren de rigting van het ministerie is de on e niet ml het ministerie soldaatje spelen en den burgerstand daartoe tijd eu geld Men zegt de minister van binnenlandsche zaken ml aftreden nu zijn schutterijwet verworpen is in eer il aj600 redevoeringen en 100 amendementen of wel verbeteringen in de andere kamer mij dunkt zooveel zorg behoefde niet voor zijn pleegkind te hebben maar men ziet he meer verminkte of gebrekkige kinderen worden door ue oudtr veeUijds het meest geliefd En treedt de minister van binnenlandsche zaken af dan mng hij zijn collega van oorlog nel medenemen nant d e scheen ook magtig veel belang ir het kindje te stellen Zonder die schutters toch ia het land met te Terdedigen daarvan hangt het zijU of met zijn af en om nu minister te blijven in een land dat onvcrdedigbnr i i nat vee van een militair gevorderd rme eer te kimer nat hebt ge een verantwoording op u geladen Gvj die geroepen Zijt om de belangen der kroon te verdedigen stelt land 3 Itoou bloot aan de in allen der barbaren d is nog iets ergers dan de verklaring dat de keu e van een gouTernenr generaal voor de geldmikerij met gelukkig is Zcude die gouverjeur generaal m Indie geheel ontdooid en de Ijskorst van verdrukking afpersing en mishandeling of met andere woorden van et oude regime geheel gesmolten zijn Men zoude het knnnen vermoeden ten minste als waarheid 13 nat onlangs gemeld nerd dat een banierdrager der oude koloniale politiek slechts dan oen ministerzetel wilde bezetten nanneer P Mijer teruggeroepen werd Hij schjnt het dus aan alle kanten verbru d te hebben en men zal geen libera d ministerie behoeven af te wachten om zijn terugroeping te vernemen j De groote feesten ter eere der = ouvereiuen op kosten der groote natie loopen zachtjes aan ten einde De held van Boulogne en de gevangene van Ham kan zich met zijn succes geluk wenschen nant alle vorstenhuizen z jn in spijt van neeuer tractaten vertegen oordigd geweest om den man van den 2 december de hulde van geheel Europa over te brengen Te nenschen nare het dat die bezoeken niet slechts de beurzen eer hofbedienden spekten maar dat zij ook met zonder invloed bleven op het lot van Europa I de vrede door die I hoffelijkheden verzekerd gaat Europa een rustige toekomst te gemoet Het heerschende wantrOLnen de stagnatie m den handel de voortdurende knjgstoerustingen en legerorganisaiien geven daarop een onbevredigend antnoord Ligt de bekrooumg van den keizerlijken tempel des vredea nog altijd m een ver verschiet dan ook i voor I nropa geen I rust voor l r nkrijk gLCne naie Mijheul K nacliiui