Goudsche Courant, zondag 28 juli 1867

A 556 Zondag 28 JuliJ ders F G TylKJut en G J Snel 23 Albert ouders A G Boa en A Schuur Marijtje ouders J Kranenborg en W an Zoomeren OvtulEDEN 18 Julij J C de Jong 3 j 5 m J J an der Sluijs Sm 20 W J Scheer 7 w P J Klopper 2 i 21 H Snel 57 j F N G Maas 1 j P C Klein 8 m A M V iezer 1 j 6 m 22 C Tan der List 18 m P Sluijter 80 j 23 W de Jon 4 m t§67 Burgerlijke Stand GOUDA Gebore 20 Julij Maria onder C Va hoef ea M W van Vouren 21 Willem ouders W an Hcssc en J Ham Johaune Christina ouders B i Verhoef e i G van der luijs 22 Gerardus Hendrik ou ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg n 60 Openbare Vrijvrillige Verkooping De Veiling op iVOENSDAG den 7 AUGUSTUS 1867 De f lag op WOENSDAG den U AUGUSTUS 1S67 beiden des voorraiddags ten 10 nre in het Eaadhuis te ZEFENIIUIZEN van 37 Bunders 14 Eoedem 20 Ellen bij uitstek goede WEI HOOI OF BOUWLANDEN gelegen in deu Ziutfflaj j olJer binnen de gemeente A ieukicrieri aan den IJssel eerst in 12 Perceelen daarna in rerschillende conibiuatiën Te aanvaarden de Bouwlauden bij het ontblooteu der Schoof de Weiknden Kersmis beiden van 1S67 Betaling der Kooppenningen 1 October 18G7 Alles bij geafficheerde billetten breeder omschreven en zijnde nadere informatiëa te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveea Aan den HANDEL DAGELUKSCHE GOEDERENDIENST per stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUD A naar UTRECHT V V Vertrek v iu Gouda naar Utuecht Maandag en Dingsdag S j Unr Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4V2 Uur Informatien bij den Agent D de BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiL rtoe aanbeveelt VAK Dr J B ROLL te Amsteku m lüiiB Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Kheumatische Ziekten Jieht ea Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veroude e gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJER Belangrijk Berigt De voortre TeüJke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsci Anti Kheumatische Waldwol Watten a 25 en 30 et het pak Deunennaalden Olie a 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldwolGe zondheids Kleedingstukkeii bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Bheumatische aandoeningen Schmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zynde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMaDE a 60 et de flaoou is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der faoofdzecuwen het uitvaUen van het a r en het vroeg grijs worden YcrdccB verschillende Waldwol Artikelei volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HaM Vtrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Sc ioonlorot Wed WOLFF en ZOON If oerden Geb PFENNING IVoxihrvgge A be WILDE IJssclstein J B MOLLE Alplien L VAROSIEAb ïc Z Boskoop J GOUDKADE Bwnaelen Y G KURVERS IIa erswjude Mej J GAARKEUKEN Sotterda Wed P de KOSTER En verdere DepCts op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPST bij M J C HAM ütreM K G JONKER berigten dat uij hun te verkrijgen zijn de nieuwe Engelsche PATENT FILTREERS van FR LIPSCOMBE C Fabriekanten te Lmd n de eenige welke water van looddeelen lijm en andere onreinheden zuiveren en zich zelf schoonmaken Selfcleaning Verder gaan zij voort met het leveren Tan FILTREERS van eigen fabrikaat Op eene der be te standen dezer stad wordt TE KOOP aangeboden een zeer logeable HUIS sedert weinige jaren geheel ieriouKd Adres met franco brieven onder lett Z Z aan den Boekhandelaar F C MAAS Jr te Goiida Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoevt Iheid aa minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a46 io o o per kan 65 cents idem s iV i per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijnja 462 0 0 per kan 63 cents j inl BRANDEWIJN a 46 io o per kan 68 cents Meerdere of miudere sterkte naar evenredigheid Gouda 24 Julij 1867 Prijzen der Effecten AMSÏEKDAM Diogsdag 23 Jnlij J asgste Hoogste Gebleveu pOt koers koers koers Ned w sch S o 5 1716 54V 5 Vl6 dito 3 65 dito 4 SSVs 85 lfi 85V8 Handelm op resc 138 138V8 ISSVs België Roths SVs Spanje ob 2 2 32Vi6 321 4 32V 8 Portugal obi 3 39 i 39 Eusl obl H 5 93V d 1828 29 5 d 6 = serie 5 72V4 72V8 Vi U do Lond 1862 5 85 d Amst 1864 5 S6V3 dO Amst lS60 4V2 82V Aand spoorw 179 1791 4 45 45Vi 451 8 dito dito 2l j 22V 22 l6 d rente Amst 5 65 d nat 1854 5 50 fi 51 50 Vi do in ziiv 1864 5 66V8 567 8 567 8 Italië Amst 5 48 Turk buitenl 5 30V 6 307 SO ui Griekenland 5 13 8 Ver Staten 1874 5 757 8 76V8 d 1881 6 76Vi d 1882 6 Ï6V 755 7P7i Mexico 1851 a 15Vl6 15 15 l6 Boekdrukktrij van 4 BRINKMAN Deic Couraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adrertentiên van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure frootere moeten TÓór 10 ure ingezonden lija KENNISGEVING De BURGEMEESTEB van Govda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CommisSABls UE3 KomuGS in de Provincie Zuid Holland op den 16 Julij 1367 is executoir verklaard bet schattiugs kohier voor de belasting op het personeel dienst 1867 68 n 7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zqnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden iii£ediend GocoA den 36 Jnlq 1867 De Borgemeeater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Overzigt GOUDA 27 Julij In Oostenrijk begint een geest van vooruitgang zich te ontwikkelen die volkomen in strijd is met de vroeger daar gehuldigde beginselen van streng behoud Het land gaat eene betere toekomst te gemoet zoo althans geene ernstige verwikkelingen de vreedzame vestiging der constitutionele regten verhinderen M n wil zich onttrekken aan de drukkende banden van het concordaat bet burgerlyke huwelijk invoeren de school losmaken van de kerk n de gclijksteUiag der ver schilleude godsdienstige gezindheden invoeren Blijft nu Hongarije rustig en worden de fiaaucien op vasten voet geregeld dan zal het blijken dat de rampen die de monarchie troffen eene aanleiding zijn geweest tot redding uit eeu onhoudbaren toestand en Oostenrijk zonder revolutie door een weldadige hervorming wedergeboren gewekt wordt tot een nieu leven De eerste voorwaarde tot dit doel is vrede in Europa Maar dat is immers voor alle volken de voorwaarde van tloei en welvaart Mogt het vredeverbond waartoe de grondslagen in deze dagen gelegd worden alle edele en verlichte mannen vereenigen en hen vormen tot eene zedelijke kracht die het volk wekt tot het besef van zijn waarachtig belang die de eeuwenheugende vooroordeelen bedwingt en de heerschzucht van ontzinde geweldenaars beschaamt Toch blijft voortdurend eene zekere ongc L theid bestaan Men wantrouwt Frankrijk en bij velen staat de meening vast dat het geen heil zal zoeken in vreedzaam naderen tot waarachtige vrijheid maar in avontuurlijke ondernemingen die slechts dood en verderf verspreiden De regeling tnsschen Pruisen en Denemarken zou weinig bezwaar opleveren maar ook te dezen aanzien vreest men ontydige inmenging van Frankrijk waardoor het conflict slechts verergerd zou kunnen worden De toestand van Italië is zorgelyker Wel schijnt de liquidatie der kerkelijke goederen bij de vertegenwoordiging tot eene beslissing te komen maar het is vrij zeker dat op nieuw plannen gesmeed worden om het romeinsche vraagstuk tot eene geweldige oplossing te brengen De partijen vereenigen zich de jebereidselea worden gemaakt en het is te vreezen dat of de wil of de kracht der regering zal ontbreken om de opgewonden gemoederen te beteagelen en de september conventie tt doen eerbiedigen En die conventie wordt naanwel ks door Frankrijk geëerbiedigd De fransche generaal Dun ont inspecteert te Bome het pauselijk legioen van Antibes dat door desertie wordt ontzenuwd Hij houdt eene toespraak die den soldaten herinnert dat zij Fraaschen blijven op wien de keizer vertronwt Is dit na werkelijk geschied dan baat de tegenspraak van Bataz i ni t en de verontwaardiging zal de partij van handelen schrikbarend versterken In Spanje wordt het leven der wankelende regering door De prijs der Advertentiên van één tot les regeU met inbegrip van het gel s 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Boitlnge onB letters worden berekend naar plaatsruimte fouUeren gerekt en op Candia de opstand door bloedige moordtooneelen bedwongen Met het vinden van een burgemeester die zich waagt aan d regeling van het vraagstuk der koloniën hebben wij deu regten weg nog niet terug gevonden Wij zijn jammerlijk afgewaaid en niemand vertrouwt op onze leidslieden Onze ware belangen worden bedreigd door volslageue onzekerheid Een verderfelijk voorstel tegen ons schoolwezen vindt wel algemeene afkeuring maar men acht het toch mogelijk jt de voorsteller geroepen zou kunnen worden tot vertf genwoordiger de konings in een gewest dat het schoolwezen liefheeft SLan men zich grooter blijken van gemis in financieel doorligt voorstellen dan onze minister werkelijk gegeven heeft en toch moet men berusten in een bestuur dat uit de weife endste b tanddeelen is zameugesteld omdat de liberalen onderling verdeeld geen ministerie zouden weten te vormen dat vertrouwen kan wekken Wij moeten hopen op erger om beter te worden De nood moet tot eendragt wekken De flaanwh id moet plaats maken voor vnrigen ijver Maar er kiemt nog geen lichtstraal aan den benevelden hemel en wij zullen gtduld moeten oefenen tot dat wij wakker worden gew hnd öuttenlanïï Londen 24 Julij In de zitting van het hoogerhuis op ritteien hadden langdurige discnssien plaats over de reformwi Lord Bussell gispte het gedrag der regeriug maar verklaarde zich tegen het amendement van lord Grey dat vérworpen werd De bill werd daarna voor de tweede maal gelezen De behandeling in comité is bepaald op aanstaanden maandag Parijs 24 Julij De Patrie verwondert zich dat de inspectie van het zoogenaamde legioen van Vntibes te liome door generaal Dumont in Italië zulk eene opschudding m iakt aangezien die inspectie een geheel privaat karakter droeg 25 Julij Zondag is te Genua in eeue zeer talrijke volksvergadcring onder leiding van eenige manneu van ai nzien eenstemmig het volgende besluit genomen Denijl Italië zijn nationaal programma riet heeft verwezentlijkt zoolang het Bome niet tot hoofdstad heeft dewijl het dan eerst tot innerlijken bloei en tot eenen hoogeu rang onder de natiën kan komen zoo besluiten de Genuezen in openbare en algemeene vergadering 1 het regt der Italianen op het bezit van Bome als hoofdstad huns lands plegtig staande te houden 2 te verklaren dat het voor alle Italianen pligt is met al hunne krachten en met alle middelen mede te werken om weder in het beiit van dat gewigtige deel van het italiaansche vaderland te komen De Presse meldt dat Mazzini zich in Italië bevindt en in overeenstemming met Garibaldi handelt tegen Rome Deze laatste bevindt zich in de nabijheid van Pisa Zijn plan bestaat daarin dat hij een opstand te Rome wil organiseren welke te gelijk met een inval zal uitbarsten en waarbij derepubliek zal worden uitgeroepen Berlijn 25 Julij Aan de hanoversche notabelen die op 29 dezer hunne eerste zitting znllen houden zullen slechts feiten ter overweging worden voorgelegd Een protest tegen de wijze waarop de regering in Hanover en de andere geannexeerde staten te werk gaat zou weinig of niets baten Buitendien bezitten de hanoversche notabelen slechts in eene zeer geringe mate het vertrouwen hunner landgeiiooten Eerst dan wanneer de Hanoveranen zelven de personen hadden aangewezen welke door de pruisische regering behoorden te worden geraadpleegd zoude zij daaraan gewigt hebben gehecht thans is dit natuurlijk het geval niet Florence 24 J lij In de zitting der kamer vin vaardigden is eene motie van orde aangenomen bepal op hel budget voor 1S6S alle mogelijke bezniginaén znllen