Goudsche Courant, zondag 28 juli 1867

f867 Donderdag 1 Augustus il 557 OUDSCHECOURAHT Uitgave van A BRINKMAN Lanpe Tiendeweg D n 60 de LYOM Rendez Vous du beau Monde ALGEMEEN B E B I G T Bovengenoemde buitengewoon schoone en prachtige LOGE groot 260 vierkante 131 eri i z sehitlerend verlicht door meer dan 100 Gazspruiten is geplaatst op de Groote Markt alhier CONSUMATIE BEIGNETS VAFELEN WIJNEN IiKEUREN en VEKVERSCHINGEN Gedurende de Kermis iederen dag geepend van Maandag 29 Julij tot en met Zondag 4 Augustus Soiree Musicale et Chan tante door IloUandsche Duitsche en Pransche Artisten ENTREE LIBRE Geen collecte voor de Miuiek TK ÉODORE BE LTON De oudergeteekende geeft hiermede kennis aan zijne geëerde Stadgenooten en verdere Begunstigero dat bij een mOOije sortering SPEELGOED heeft ontvangen tot zeer Billijke PRIJZEN Ook is er een TOMBOLA geplaatst a 40 Cent het Lot H BEGEER Wijdst raat A iJS a KONINKLIJK PERSONEEL WIJ achten h t mi en pligt liet ffetckte Publiek opmerkzaam te maken ten einde alk rerffij si s roor te ko itu om wel op mam en Standplaats te letten Staande de Kolossale net ingerigte TEN T op de Groote Markt te Godda n 1 van af dea Tienden eg EERSTE VOORSTELLING Woensdag den 31 = Julij 1867 CD verder e ken aVOnd ged irende de Kermis ten 8 ure GRAHD THEATRE GROSSO onder Directie van Professor HENR Y SMITH Directeur van het AUiambra Pallas te Londen ZanKB estcU nit ccn schitttrena gezelschap Atletische Acrobatische Gjmnastische en Komische rtistM Terrasse d TabVaoiVirants Galerijen van levende Beelden en zwevende groepen OD lniSLei t L Tl cu elcctri cLe t i c il iig lu verheerlijkt door is kalospmtheehro i kn ne of Je i r italgrot der Xajaden ivisselende siiiluig au de rijk gekleurue waterfonteinenbij f beelden sreepen en de ijsregen of minniehaha elk kunstwerk door Prof Henry amithuitgevonden loader overdrijving ten volle den eernaam van onovertroffen onderwerk verdientHet gezeishop intomimisten geeft de treffendste blijken van onverraocide stndie en boeit hetgeachte Publiek op het onderhoudendst n tt c j Het Enselsch Ainerikaanseh gezelschap bestaat uit 20 Dames 12 Hecren en 8 jeugdige Artisten van elke de oudste 16 en de jongste 7 jaren telt Voornoemd gezelschap genoo op de jl te s Gravenhage gehouden liermis de onderscheidingeenige n alen de voorsteUingen vereerd te zien met de tcgenHOordigheid van H M de koning den Prins van Oranje en Prins Alexander der Nederlanden a de kenn af eloopen as werd aan den Directenr van het heatre de oifBOOdlglBg ger igl noa eenite voorstellingen te geven in dea KoninkL Holl Schouwburg waaraan voldaan erd op 25 en 2 Jlei Gedurende ie eerste dier voorstellingen op den 25sten heeft H AI de Konin in van hare bijzondere tevredenheid doen blijken door de voorsteUmg teD emde toe by ie ouen Ook Prinses ii k was bij deze voorstelling tegenwoordig Bovenceaoemd gezelschap genoot eveneens de eer de voorstellingen vereerd te zien met detegeowoora lieid fan 11 il de koniugin van Engeland eu HDs Holstoet woals hem ook devSecrende üimooo ug i te beurt gevallen zijne voorstellingen over te brengen naar de hofsteden Knen Berlijn en St Petersburg alwi ur L m de streelendste lof werd t =gejA aaid vanH H Majesteiten en den hoogen adel z in üe verst hillei Lu tenlandscbe dagbladen omschreven en ter overtoisini aanwezig i j e Met bescheiden trots durft he wijdgeroerade personeel elk gezelschap dat zijne kunstproducten tracht te evenaien het Uoeifa o el j iq i i i is de Directie er m geslaagd een goed bezet Orenest btsUande uit IS bekwame Ar tisten te engageren onder de leiding van den Heer Albekt Axtjun kapelmees er aan hetko Pruis Hofthéflter te Berlijn 6 Rang 50 Cents 4 = Kang 25 Cents 1 Rang Si Cciiis 2 Rang 7 5 Cents VOORLOOPIG BERIGT KoflijhuisTBVOLl Soiree et Matinee Musicale door B 3AÜVLET en A BUZIAo mei m dewerkiiig i inden Comiek den Heer ilGEN S Directeur van de Sociëteit van ji itir rpeu DONDERDAG Z TURrA = en ZONDAG esLtra BAL Goi dkoope MüZiER voor PIANO Vi n F K0K8MA te Franeker Dépóthmder A BRISKMAN te do Ja Battmacn Faotaisie sur Orphóe 0 40 Hnnter Les bords du Ehin Grande Vak bi nte f 50 Jnngmaon Heimueb üelodie 0 20 Krug Em Tag in den ïyroler Al nen Romaotiscbes Xoostück 0 50 Lefebare Wely La clocbette du patre 0 50 Osborne La pluie c psrles Ynise 0 50 Spmtlcr Marsch aus Faust 0 40 Complete catr logu =f GR T i De Wed A C Schouten heeft de eer haren geachten Begunstigers te berigten dat zij voor de Kermis heeft ontvangen eene mooije Sortering Kinderspeelgfoed en Galanterien Zij beveelt zich in ieders gunst minzaam aan K G JONKER berigten dat bij hun te verkrijgen zijn de nieuwe Engelsche PATENT FILTREERS van FR LIPSCOMBE C Fabriekantea te Londen de eenige welke water van looddeelen lijm en andere onreinheden zuiveren en zich zelf schoonmaken Selfcleaning Verder gaan zij voort met het leveren van FILTREEES van eigen fabrikaat Waarschuwing ELISABETH TERDIJN B C oud 33 j heeft van November 1865 tot November 1866 in Rotterdam twee diensten gehad Omdat navraag baar zon knnnen schaden heeft zij die diensten verzwegen zoo ais mede dat zij daarna buiten dienst is geweest eo zij heeft door tusschenkomst van een verhuurder van dienstboden opgegeven laatst twee jaren gediend te hebben bij mejufvrouw J W ENTING aan den Slagboom op Plattenburg te A u N H E M waarna zij in Mei 1 1 in dienst is gekomen te GocDA waar zij negen weken is geblei n Er V i ontdekt dat jufvr WENTING van welke in twee uit Arnhem per post verzonden brieven voortreffelijke getuigen waren ontvangen niet bestaat als oneude ter iiangegeven plaatse slechts een arbeider JAN TERDIJN gehuwd met eer e zuster van ELISABETH Er was nog veel meer outdekt Een ieder wachte ziet voor schade Goudsclie Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N 30 II tl II II II GEWOON dito GEBUILD BROOD 1 kw 26 dito 2 23 21 18 12 dito 3 ONGEBUILD ditoROGGE dito Klein Brood Weener Broodjes 2V2 C p st Kadetjes en Krenlenbroodjes 3 C per stuk Gouui 27 Julij 1867 PERK C Raderstoomboot MJssel Van Gouda Maandag en JHngidag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morr gens7uren Zondags s morgens e j nOr Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betourkaartert Prijs va n het gedestilleerd bij G F vau de VELDE te GOUDA jiet inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien Ifjgsa contapt Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Viq j per kan 65 cents idem a 47Vio h per kan 67 cfs Jenever a soort Montwijn a 46 10 per kan 63 oents in BRANDEWIJN a 46i ifi o P f ap 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar eve nredigheid Boekdrukkerij van A BRINKMAN Ipeze Courant verschijnt des Dojderdaga en Zondag lln de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voreu f flopriJB perdrie maanden i3 2 francop po3t 2 25 f Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn i3uttenlan Londen 27 Julij De hr Stanley heeft in het lagerhuis verklaard dat de onderhandelingen met koning Tbeodorus van Abyssinie over de in vrijheidstelling der engelsche gevangenen geheel hopeloos zijn De gesteldheid des lands maakt eene expeditie raoeijelijk doch het indisch gouvernement vaardigt officieren daarheen af om onderzoek te doen naar de beste wijze van uitzending eener expeditie De Mom Post zegt dat len gevolge van de identieke taal door Rusland en Frankrijk te Berlijn gevoerd Pruisen waarschijnlijk in een minnelijke oplossing van de sleeswijksche kuestie zal toegeven Parijs 27 Julij De ivioi itcur bevat het volgende In verscheidene duitsche dagbhden wordt verzekerd dat het fransche kabinet eene nota betreffende Sleeswijk aan het kabi net te Berlijn heeft ingediend l e verspreiding van dit gej hre valsche gerucht heeft ongelukkiger wijze ten gevolge zoo ül niet ten doel de meest verkeerde rleukbeelden onuer het publiek te verspreiden aangaande de verhouding welke tusschen de beide regeringen bestaat Aan het kabinet te Berlijn is geene nota ingeiliend of voorgelezen noch over de sleeswijksche noch over eenige andere kwestie Berlijn 29 Jnlij De Kreuzzeitung zegt iu antwoord op het artikel in den avond Moniteur van eergisteren dat dit ar tikel geen betrekking kan hebben op hetgeen de Zeitung gemeld heeft aangezien zij niet van eene nota maar wel van eene depêche heeft gesproken Florence 29 Julij In de zitting van de kamer van volksvertegenwoordigers is het eerste gedeelte van art 17 der wet tot liquidatie der geestelijke goederen goedgekeurd met 255 tegen 41 stemmen en het tweede gedeelte met 265 tegen 15 stemmen Het geheele ontwerp is daarop aangenomen met 204 tegen 58 stemmen iJmnenlaniï GOUDA 31 Julij Gisteren heeft bij de gewone oei ening der leden van de volksweerbaarheid Burgerpligt de president mededeeling gedaan van de voorloopige goedkeuring door de regering en de daaruit volgende toestemming tot het gebruiken van s rijks wapenen en materieel waardoor dezer dagen een begin gemaakt kan worden met het schijfschieten Daarna erd den leden een gul onthaal aangebode door genoemden president waarby onder verschillende feestdronken alles de blijken droeg vau eensgezinden ijver voor het doel van Burgerpligt Naar men verneemt is het eerelidmaatschap dezer vereeniging met belangstelling aangenomen door den heer kolonel plaats kommandant alsmede door onzen geachten burgemeester Onder de vele vermakelijthedeu die de kermis alhier zal opleveren moeten wij onze lezers vooral opmerkzaam maken op de soiree tnusicale op aanstaanden donderdag te geven door het operettengezelschap onder directie van den heer Jean Pfliiging in het lokaal Nut en Vt maak op de oosthaven dit gezelschap dat gedurende den zomer te Rotterdam is werkzaam geweest heeft aldaar een algemeenen roem verworven zoodat dit voor de beminnareu van de ir uziek een genotvoUen avond beloofd te zijn Ook het vuurwerk dat op aanstaanden zatnrdag door den kunstvnnrwerkmaker J F Hendrickx van Antwerpen die reeds op andere plaatsen van ons rijk een algemeeoen roem Leeft verworven in den tuin van voornoemd lokaal zal worden afgestoken en di volgens de daarvan uitgegeven programma s zeer uitgebreid is Wij tw felen niet of iet zal volkomen aan de verwachting beantwoorden Uit de achterstaande advertentie ziet men dat de hr Maju Bet zijne illusien onze stad weder bezoekt W lezen betreffende hem in het Leidsch Dagblad van zaturdag jl Ook de De prijs der Advertentien ran één tot zes regels met inbegrip van het zegel i SO Cert voor eiken regel diiarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend asar plaatsruimte heer Maju is begonnen zijne optische iUnsien aan het verbaasde publiek voor de oogen te tooveren en hoewel het genoegen dat hij verschaft een zeer kalm en zelfs een wetenschappelijk genoegen mag heeten zoo zal toch niemand het betreuren het gesmaakt te hebben Bragt de hr Maja vroeger met den geest beelden op het tooneel die er niet werkelijk aanwe iig warm thans maakt hij personen geheel of gedeeltelijk oiizigtbaar De heer Maju reist met de optische instrumenten der londcnsclie polytechnische school waar bij de optica doceert Hebben wij twee jaar geleden met beiangstr m de voorstelling van den geest bezocht thans wekt Proteus aller verwondering Het mechanisme zegt de Times is een kast van drie voet in diameter welke overeind geplaatst wordt Eene eigenaardige toepassing van het licht alleen bij den heer M iju bekend doet de kast ledig voorkomen ofschoon er menscdpii in zijn het pnbliek onderzoekt de kast tot op den bodem tu men vindt ze ledig zoodra men zich daartan echter overtuigd hetfl komen een beer en eene dame er uit te voorschijn En dan het sprekende Sphynx hoofd Wat men daurvnn hoort is zoo wonderbaar dat men het eerst gezien moet hebben om er iets van te knnnen zeggen Weldra zal ieder daartoe in de gelegenheid zijn Men leest in de Leydsche Coursnt Sedert ons laatste berigt omtrent den hooibouw in den omtrek was er geen mogelijkheid ten gevolge van de vele regenbuijen om het hooi binnen te halen en vreesde men daar de lucht veeltijds broeijig is dat het tot bederf zou overgaan Ook zonde naar stellig verzekerd wordt in de laatste dagen sporen van ziekte in de aardappelen zijn waargenomen Van sommige polders zijn de watermolens reeds in werking Men meldt uit de residentie aan de Arnh Courant datbij het ministerie het voornemen bestaat in september a s aante kondigen eene vermeerdering der mililie met 23 000 man waarvoor hel budget van oorlog nu 13 millioen zou verhoogdworden tot 20 millioen Berigten uit Batavia van 14 junij deelen talrijke bijzonderheden mede van de aardbeving op Java Het Handelsblad zegt eene vreeselijke ramp heeft MiddeuJava getroffen In den vroegen ochtend van deu 10 dezer heeft eene hevige aardbeving in vele residentien maar vooral in de residentie Djokjokarta groote schade aangerigt Ook het verlies van talrijke menschenlevens is daarbij te betreuren Nog zijn de bijzoniierheden dezer ramp grootendeels slechts per telegram bekend Nopens de aardbeving lezen wij in den Java Bode o a het volgende Eene vreeselijke aardbeving heeft geheel Midden Java opzijne grondvesten doen schudden en vooral in de residentienDjokjokarta Bagelen en Banjoemas schrik dood en verwoestingverspreid Tot in Buitenzorg en Batavia zelfs heeft het monster zijne stuiptrekkingen doen gevoelen en de Gedeh moet volgens sommigen buitengewone aandoeningen hebben vertoond die met de geheimzinnige krachten in verb 3nd wordengebragt Een tachtigtal inlanders en een twaalftal Europeanenwoiden reeds als slagtoffers van de ramp vermeld en onderhen eene europesche moeder die met haar kind onder i puinhopen van het djokjosche fort zoude zjjn begraven Onberekenbaar is de schade aan fabrieken woningen en inboedelstoegebragt De Javasche Courant en een samarangsche telegram melden reeds eenige bijzotderheden doch nog iederoogenblik komen telegrammen binnen die nieuwe ongevallenaan het licht brengen Zoo moet ook volgens een partiooliertelegram te Tjilatjap de schok allerhevigst geweest zyn Allegouvernementspakhuizen aldaar z jn zwaar geteisterd en dede schade aan woningen en inboedels moet er aanzienlijk zijn De samerangsche bladen zullen ons weldra nadere bijzonderheden brengen van een natuurverschijnsel welks dolle woedemaar al te diwijls het vriendelijk gelaat Tan den indisjJeB bodem in de akeligste plooijea verwringt X