Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1867

ADVERTENTIEN J Seraensde öerlgtee Den saltan ia het barg rregi er City aangebooen uit voorzorg voor de toekomst De koorts beamt fai te cciieu op Maoritias In janoarij stierven daar l i4 is febrtwry 2Ti92 iu maart 6852 in april 104 4 vaa 1 16 mei büU m het gen 1 26445 persunen D e week wordt eeae groote massa krijgsmflterieel te Luxeuibui verkocht De toegangkaarten ea abooaenienten op ie parijsche tentoonsteüiagbcfaben tot het eiude van junij l g milhoeu fr opgebragt Ir Fraukrijk maakt men zacht wit ec gbd papier uit deu i e Loninein Marie van Harover is naar W eeuen gereisd HetengLlsfbe re er elt ger zal Oj 80 000 roan gebragt worden Men vreestiioj altijd dat Oostenrijt de cooponsbelasting zal moeten verhoogen 1 o verst room mg hee t m 2 districten van V ettelijk Gallicie nietalleen i en gebecleo oogst vernield maar cok vele menschenievens gekosten enorme schade lan gebouwep veroorzaakt De prachtige paleizen re Biebnch en Vit baden worden aU eigendom van den pruisischeu staat beschoo d Van H 2C juhj zijn in Znid UoUand voorgekomen 4 gevallen a veeziekte en geene in de andere provinciën De engel sefae bank heeft het disconto verlaagd tot 2pCt He lijk van Maxiiniliaan is gebalsemd en overgebragt naar V era Cruz De onderkoning an Lgjpte heeft m Engeland schikkingen gtfroffeu tot het plaatsen van 20 eg pti£c te ungeüngCD op de beste openbare scholen Op de oostkust aa Afrika tLSschen Zanzibar en Muscate worden jaarlijks 18000 slaven Ingezonden Mijnheer de Fedacteur Indien het mij vergund is wil ik bij gelegenheid der kermis ouiÉü geachleu lezers reeds een kon verslag geven van datgene wat na reeds te zien of te hooren is vooreerst komt het gezelschap van den heer A de Boer van Brussel in aanmerking al wat door hem wordt uitgevoerd is schoon en lief en wij gelooven niet te veel te zeggen door iu tnijfel te trekken of er op dit oogenblik wel een zoo goed zamengesteld personeel in Nederland tegenwoordig is Met genoegen hebben wjj dan cok v nomen dat hij door den heer Loom niet alleen voor Rotterdam maar ook voor Amsterdam is geeugf geerd Van de soiree musicale in hel lokaal Nnt en Vermaak even als van de concerten iu de sociëteit Ons Genoegen beide cuder directie van den heer Pflaging verwachten wij mede veel goeds Eveneen hopen wij dat dt heeren Saavlet en Buzian sints jaren bekend in het koffijhuis Tivoli alsook het mnziekgezeischap in het koffijhuis Harmonie door een veelvuldig bezoek het zich niet zullen beklagen deze kermis bezocht te heb n Gaat men even naar de markt dan treffen wij het eerst vanden tiendeweg af de kolossale prachtige tent van den heer H Smith die bedriegen wij ons niet den ond gevestigden roem we zal handhaven en daardoor vele bezoekers rijgen te meer om de zeer billijke prijzen Daarnaast de schouwburgtent Tan den heer A Bakker die op vele plaatsen groote toejuiching heeft verworven en zeker niet weinig zal bijdragen en ons eenige genotvolle avonden te verschaffen Verder vinden wij de groote z ou van Theodore de Lyon nog nimmer laogten wij het genoegen smaken te dezer stede eene zoo rijke meestal van zink vervaardigde kolossale en fraaije tent te zien het amenblement is prachtig en de toegezegde muziek die op den koop toe wordt gegeven zal zeker om de billijk gestelde prijzen der consnmtie medewerken dien heer voor zijne gemaakte kosten schadeloos te stellen Ook de zuivere en goed ingerigte broederen wafelkramen zullen zeker wel wedijveren om bet den oezoekers regt smakelijk te maken Ik oude hier voor dit oogenblik mfle sluiten ware hetniet dat mijn oog was gevallen op de regt n tsierende vaa buitonschalen opgetimmerde eijeren en zunrtent tegenover hetheerenlogement de Zalm het is jammer dat eene zoodanigeplaats door iets wordt ingenomen dat zeker achter de wacgbeter zoude passen B Varia De groote onbekende is gevonden weder is het ministerie door een specialiteit aangevuld en de zorg voor de pederland sche schatkist en de belangen iler Javanen aan bevoegde handen toevertrouwd De heer Hasselman toch is door een langdurig verblijf op Java uitmuntend bekend met da middelen om de werkkracht der Javanen in nederlandacbe kofBj en suil te veranderen en door zijn bnrgenneesterschap beeft hij de noodige administratieve kenufs kunnen verkrijgen voorzeker is hij dus even geschikt voor die betrekking als een vroegere kantonregter voor rajnister van justitie Jammer dat hij Tan tijd tot tijd nog al eens geschreven heeft want daarvan wordt nu reeds partij getrokken Men verwijt den n euw benoemden minisier inconsequentie en verwacht na inzage van vroegere brochures een begripsverwarring waarvan zelfs vroegere ministers van koloniën geen voorbeeld gegeven hebben Is de minister voor of tegen het cultuurstelsel Vriend en vijand kunnen de geschriften tot hun voordeel uitleggen ondgast en Javaan kunnen juichen over zijn optreden en al is nu de minister ook schijnbaar volbloed oudgast Tijl Uilespiegel wist bet reeds na regen komt zonneschijn en de overgang tot liberale begrippen is dus volstrekt niet onmogelijk Arme dertien als ge het trojaansche paard eens had ingehaald maar het badsaizoen kunt ge gerust doorbrengen en de daden des ministers afwachten eerst in October komt hij voor de kan rs om Java s rustige rust en de hoegrootheid van het batig saldo te constateren Itust zoolang in vrede Een derde gedeelte der gemeenteraden is hernieuwd en de verkiezingen hebben vrij algemeen het bewijs geleverd dat de belangstelling der kiezers ook in gemeente zaken niet zeer groot is Het grootste deel der aftredende raadsleden is herkozen slechts hier en daar is nieuw bloed in de vergadering gekomen Mag men die verkiezing voor een bewijs houden dat de burgers over het algemeen met hun raadsleden zijn ingenomen en de belangen der gemeente gaarne aan hun handen toevertrouwen dan mag men het een gelukkig verschijnsel noemen een nader onderzoek zoude echter spoedig doen zien dat de zucht fot onderzoek en belangstelling in gemeentezaken uiterst gering is en raadsleden vau geheel verschillende rigliug met een gelijk aantal stemmen door de kiezers herkozen werden Wel is een bepaalde politieke rigting geen vereischle in een gemteuteraads lid wel behoeft hij zich tegenwoordig niet met de hoogere staatsbelangen bozig te houden en zich alleen tot de gemeente te bepalen maar toch ook daar zijn dikwijls kwestien van hoog belang Onderwijs belastingstelsel armverzorgiug subsidiestelsel enz zullen door liberale en conservatieve raadsleden anders beslist wordon en daarom dienden de kiezers ook bij gemeenteraads verkiezingen wel degelijk op de politieke rigting der candidaten te letlen Maar zoover is het politieke leven der kiezers en ook dat van vele raadsleden nog niet ontwikkeld Wat niet is kan echter nog komen langzaam gaat zeker Amsterdam heeft den ouden weg verlaten en niet eens langzaam maar iu eens is de opruiming volbragt Surgerplu t de nieuwe opgerigte kiezersvereeniging heeft haar candidaten de overwinning bezorgd en daardoor aan het geheele land getoond dat de hoofdstad des lands tot een nieuw staatkundig leven wil ontwaken Zes conservatieve raadsleden hebhen voor zes candidaten van burgerpligt mo ten wijken en zelfs Pijnappel de aanvoerder der conciliante politiek in de tweede kamer heeft geen genade gevonden in de oogen der amsterdamsche gemeenteraads kiezers De amsterdamsche burgerstand heeft het bewijs geleverd dat zij in weerwil van dure scholen in weerwil van ongenoegzaam onderwijs liberaal is en met kracht den burgemeester wil steunen die getoond heeft de belangen van het onderwijs ter harte te willen nemen Klopte vroeger s lands hartader traag wij willen hopen dat met het oude geheel gebroken is en dat de volgende verkiezingen voor de tweede kamer zullen getuigen dat ook de kiezers van de leden voor de tweede kamer andere betere beginselen zullen huldigen opdat ieder liberaal Nederlander weder trotsch moge zijn op zijn hoofdstad als de hecbtste steun van liberaliteit Burgerlijke Stand GOUDA Geboeex 27 Julij Joseph ouders K de Boer en C Tergeer 28 Cornelis Hendricos oodera C van der Vegt en J A Bonneor Hernsinus Cornelis oaders C Vermeulen en J van der Bnrg Herman ouders P H Hnlsmaa en G Stülen 29 Dirk ouders K Luffhart en T van Wijk le nd rt oaders H Sproijt en L Schilt OvEEMDiN 25 Jnlij M Kruit 1 j 7 m 26 J e de Kedts Houtman 8 m 27 F J Belonje 1 j 6 m A Verburg 6 j 3 m D Vi Peters 1 j 28 G Zeverboom 80 J T J de Mol 14 d 29 J C Tan Maare 21 j A M A Loonen 32 j 30 C Melkerf 2 j 3 m I 40JAHIGE i3131ï73233a i Itïï Bi van 1 A J DE EUITEB F BE EL UN j HuntK dankbare Kinderen en al Belmtcd Kinderea Hl Gouda 1 Augustus 1867 S J H Kiebêrt PHOTOGRAAP heeft bij deze de eer te berigten dat zijn nieuw we ingerigt ATELIEE op de Markt te Got oa hoek van de Groenendaal dagelijks geopend is van des morgens ELF tot des namiddags DRIE uren en hij zich bijzonder aanbeveelt tot het maken van SALONALBUM MEDAIL LON PORTKETTEN enz WORDT TE HUUR GEVRAAGD EEN KLEIN HUIS op een der beste standen dezer stad geschikt tot uitoefening eener nette Winkelzaak Opgaaf van prijs stand enz worden franco ingewacht onder letter V aan het bureau dezei Courant In het lokaal der Stads Burgerschool voor Jongens van MAANDAG 5 AUG tot DONDERDAG 8 AUG ingesloten van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure voor een ieder te zien de TEEKENINGEN der Leerlingen van de Openbare Scholen alhier Gouda ITERSON 1 Aug 1867 Cmnmissaris ATTENTIE Wonderdadig Verscliünsel Mejufvrouw JACOMINA bijgenaamd la Belle des Belles of de Echoonste aller Vrouwen Zij is 17 jaar oud ö j voet groot en weegt 120 kilo s Volgens het eenparig oordiBel is zij tot nog toe een van de grootste schoonheden welke de aarde heeft voortgebragt en kan zij zeker op een talrijk bezoek reknnen als men nagaat dat haar roem door geheel Europa verspreid is en zij als een der merkwaardigste verschijnselen uit den nieuweren tijd kan beschouwd worden Deze schoone Jacomina wordt ten toon gesteld gedurende den loop der Kermis en bij elke voorstelling wordt de geboorte acte van de Dame vertoond Het publiek wordt vriendelijk verzocht deze Dame niet te verwarren met anderen die hier rondzwerven en door affiches zich bekend maken dat zij 15 16 of 18 jaren zijn onze Tent ia geplaatst de 3 van af den Korten Tiendeweg over het gebouw AETl LEGI De Directeur A KAMPMAN Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te GOUDA Donderdag den 1 Augustus 1867 des avonds ten 8 ure SOIREE MUSICALE door het met roem bekende Operetten Gezelschap onder Directie van den Heer Jean Pflaging Zaturdag den 3 Augustus 1867 des avonds ten 8 ure GROOT A L VAUXHALL met schitterende GAS 1LLU IINAT1E en aa Middermacbt vervaardigd door den vermaarden Kunst Vuurwerkmaker J F HENDEICKX te Antwerpen waarbg eene LÜCHTBAIiLON die met BENGAALSCH YUÜE zal worden opgelaten Het Orchest in den tuin zal bezet zijn door het Staf Muziekcorps van het 4 Regiment Infanterie onder Directie van den Heer KEUZEE terwijl het BAL zal worden gedirigeerd door den Heer EO0ZE3TEATEN ENTREE 49 Cents ar KONINKLIJK PERSONEEL Wij achten het onzen pligt het geachte Publiek opnerkzaam te maken ten einde alle vergissing te voorkomen om icel op naam e Standplaats te letten Staande de Kolossale net ingerigte TENT op de Groole Markt EERSTE VOORSTELLING TE GOUDA op Woensdag den 31 Julij 1867 en verder eiken aVOnd gedurende de Kermis ten S ure GRAND THEATRE GROSSO onder leiding en Directie van Professor HENRY SMITH Directeur van het Alhambra Pallas Ie Londen Hoogere Gymnastische Acrobatische Plastische Karakteristieke Comische Kunst Producten ÏableauxVivants en zwevende Groepen opgeluisterd door K LOSPINTHËCHROMOKRENE of de CEYSTALGKOT der NAÏADEN enz Voorgesteld door een personeel van 20 Dames 12 Heeren en 8 jeugdige Artisteu waarvan de jongste slechts 7 jaren telt Het Bureau is geopend van s morgens 9 tot het bespreken van plaatsen E U E O P A S GROOTSTE DAAIE of eene vrouwelijke Goliath Als contrast m rim E U E O P A s KLEINSTE DAME eene vrouwelijke David bijgenaamd DE KLEINE LI LLIPUT STE R TOOK HET EEK3T iN HOLLANE ELISABETH MÜEPHY ond 24 jaren groot 7 voet weegt 115 Ned ponden terwijl PEINSES ZING ZHING 23 jaren oud 2 voet en 9 duim lang is en 24 Ned ponden weegt De eerste werd door hare boitengewone grootte regelmatig geproportioneerden ligchaamsbouw 6jn en uitmuntend toilet overal als eene bewonderenswaardige verschijning erkend Zij genoot de eer te worden voorgesteld aan HH MM de Keizers van Oostenrijk en Eusland den Koning van Pruiset een gedeelte der Koninklijke Nederiandsche Familie en den Koning van Denemarlen Niet alleen door Elisabeth Murphy wordt een ieder aangespoord dit schouwspel te komen bijwonen maar vooral door het verschrikkelijke contrast dat er bestaat tusschen de beide tentoongestel Dames Standplaats Groote Markt xf tegenover het Herthuis alwaar de Tableaux voorhangen