Goudsche Courant, donderdag 1 augustus 1867

1867 Zondag 4 Augustus iü 5 8 GOUDSCHECJOUHAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 EDEE GEHEEL NIEUWE WÓNDERVOLLE ONNAVOLGBARE OPTISCHE I L L U S I E N EN DE een levend sprekend MENSCHENHOOPD Opening DONDERDAG 1 AUGUSTUS MAJU Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 467 0 o o per kan 65 cejits idem a 47Vio o per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 o o per kan 63 cents inL BRANDEWIJN l 463 o o o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evepredigheifl VERBETERING In de advertentie Waarschuwing voorkomende in no 556 dezer Coarant staat r 4 v o JAN TERDIJN moet zij n jam wemting Boekdrnkkenj van A BRINKMAN Openbare Verkoopia op Ma DAG 12 AUGUSTUS 1867 des morgens ten elt ure in Harmonie aan Je Markt te GouDa es o erraan an Notaris M KIST aldaar van 1 een rui en s e k HUIS ei ESP met BLEEK of TUINTJE bestaande dat perceel n BliXEDENHUIS en vrij BOYEXKülS heide loei onderscheidene Vertrekken en Gemakken gelegen aan de Keizerstraat Wijk K n 3ï en S2o en uitkomende l t een ga ng aa n den Kaam e GoLüA 2 een HUIS 611 ERF belenil liot vorige aan de Keizerslraat Wijt K 183 S acht HUI I ZEN en BRVEN waarvan zes met 1 LINTJE allen a ist elkander geie 3n aa i den Kaam of Bogen Wijk O n 101 i02 103 lOla liJSa lU3c 103 i en 103 Alles breeder bij bi jetten omschreven en informatien bij genoemden Xotaris M KIST te GoLDA Voor iet eerst in Nederland Meaw fransch paardenspel onder directie van de Heeren Grebr de Ctiester Eerste Kunslrijdei s Acrobaten Springers en Gvmuastieken nit de voornncaste Cirques van Parijs taande met hun fraai e i elegant ingerigt en schitterend verlichte cirque opde Ma ktte Gouda zijnde alhier gearriveerd met hun geheel nieun gezelschap bestaande ait lU Ivunstrijilers en Jlijderessen benevens 15 scigedresseerde ± aar len waar meHe zij op Donderdag Augustus en verder e ten avond gedurende de Kermis hunne Yoo stellingen znlien geven in de Hoogere Rijkunst eu Paardeudressure Gymnaslische Acrobatische Kunstproducten en Komieke Scones van twee beroemde Clowns Onder iel gezelschap beriodcQ zich icin eren van 5 tot fi jaren oud welke steeds bevondering weglragen door hunne ongeloofelijke exeroitien op het on gezadeld paard De tusschenpauzen zullen worden aangevuld door komieke scènes der Clowns De voorstellingen zullen elVen avond besloten worde ruet YOCCO OF DE AAP VAN BRAZILIË Kaarten zijn dagel jks aan het Bureau te bekomen van des voormiddags 10 tol des namiddags 4 ure Gebr DE CHESTER Opcobare Verkooping aan de Bouwmanswoning bewoond door den Heer DIP K SOL in het Zuideinde van en te Zerett iuheu fom contant geldj op Maandag den 5 Augustus 1S67 des ïosrmiddags ten 9 ure van Vijftien uitmuntend goed PAARDEN Eenige Levende Haaf BOU VV en MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBILAIR Alles bij geaffigeerde Biljetten breeder omschreven en zijnde nadere informatien t £ bekümen ten Kantore van den Notaris MOLENAAR e Znid Waddinxveen Man verlangt eene tatsoenl jKe BurgerdOChter of Wednwe van middelbaren leeftijd gezond gestel en opgeruimd hnmeur om met medehulp eener dienstbode üe buishouding waar te nemen eu de verpleging eener zieke en verzorging van drie kindereu op icli te nemen Adres franco lett A Z bij den Bockh A BRINKM 4N Theatre Gregor ZschoUi Directeur van den Keizerlijken Circus te St Petersburg en het gep lviligeerde K K Theater te Weenen op zijn doorreis naar Rotterdam Drie groote jyevarieerde Voorstellingfen in bet Lokaal NUT en VERMAAK op de Oostiiaven te Godd welke zullen plaats heboen op MAANDAG 5 DINGSUAG 6 en WOENSDAG 7 AUGUSTUS lh 7 met zqn onnavolgbaar Personeel van 40 Artisten 16 Dames en 24 Heeren bistaipde uit Athletische Acrobatische Gymnastische Earakterische Comieke Clowns Doubles Tableaux Vivants en Russische Pantomimisten met medewerking van den Sjarigen MULAT genaamd J4ÜLLAY HASSAN KARILLO wiens werkzaamheden noch nimmer in Holland te zien zijn geweest Dit alom gerenommeerd Heeren en Damespersoneel waaraan de eer ten deel viel om in de voornaamste Theatres hunne talenten ten toon te spreiden zooals in Amerika New Tork Londen Parijs Hamburg Weenen Moscou Leipz g Dresden en het laatst te St Vetersbufg alwaar de Uirecteur den Keizerlijken CIRCUS onder zijn beheer heeft eu daar 92 achtereenvolgende voorstelliugen met het meeste succes heeft gegeven hetwelk hem doet hopen dat zijne alhier te geven voorstellingen met de opkomst van een talrijk publiek vereerd zullen worden 1 = HANG 99 Cents 2 = BANG 50 Cents Het Bureau ia van s morgens 9 aur geopend tot het besp eken der plaatsen OPENBARE dankzegging ontvangen door den Heer C W EULLBICH te Berlijn Golkrath Nadat ik Siuds geruimen tijd aan de hevigste maagpijn lijdende was en verscheidene middelen te ergeefs had aangewend liet ik mij twee pakjes van fnwecht Universeel Zuiverings Zont komen en hebben de aanvallen na het gebruikvan deze hoeveelheid zeklzamer plaats Ook heb ik dit vout bij mijn ziekelijkkind met het beste gevolg aangewend enz HEINRICH SIMONS Tweede brief vnn denzelfden schrijver Met de gr iotste vreugde deel ik u mede dat ik door het voorigecet gebruikvan uw Universeel ZuiveriLgs Zout van m jne maagpijnen waardoor ik zoo vreeselijk getv fid werd geneel bevr jd ben ge orden Ontvang dus geëerde HeerBciLBioii mijn opregten dan met de verzekering dat ik dit op mij zoo gunstiggewerkte mic lel aa hes die aan soortgelijke kwaal lijden op het dringendst3al aanbeden Met achting De bovengenoemde Meer bijzonderbeden vindt reeu in de gebruiks aanw jzingen welke in de navolpende DépoU kosteloos te verkrijgen zijn Het UiNIVEESEEL ZUIVERINGS ZOUT van den Heer C W BuLLRifii te Berlijn een gerenomeerd Huismiddel voor a le Maaglijders is verkrijgbaar gesteld Gmda bij den heer P J MËLKERT Oosthaveu Rotterdam C J W oNABILIÉ Apoth Groote Markt Wed H W PRILLEVITZ J Gz Apoth VtreM W R STEEN Drog Vreeburg W R HACKFOORT Diogestr Woerden HENHl van den BERG Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BÜLLRICH draagt op dekeerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dépot voor Nederland EMMERIK aid RIJN H SARDEMANN Aanvragen om Depots franco SCHOUWBURG onder directie van A BAKKER COMP staande met hunne tent op de groote Markt te Gouda Tot opening van het tooneel op Woensdag 31 Julij 1S67 ONZE FRITS ber3emd tooneelspe in één bedrijf gevolgd door het Middagmaal van Magdalena blijspel met zang in één bedrijf Tot sloi de Weg uaar feet Hart Vlaamsche Vaudeville in éi i d ijf Tusschen beiden CHANSOl NETTEN en COUPLETTEN door Heeren en Dames Raag 99 Cents 2 Rang 75 Cents 3 Rang 50 Cents 4 Rang 30 Cents Militairen en Kinderen Half Entreegeld Abonnement 1 = Rang zes kaarten ƒ 4 Ï0 2 ft I 3 50 Aapvang 8 ure N B Aan het Bureau zijn dagelijks afBohes te bekomen van de te geven Voorstellingen Deze Coui ot verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad schiedt de uitgave des avonds te voren De p IJS pen J ie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentii n van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingfzonden zijn Overzigt GOUÜA 3 ittgustns Het Officiële en officieuse berigten en halve verklaringen verduisteren ook het voorgevallene bij de inspectie van het legioen van Aniibes Italië wil de september conveutie en de noninterventie handhaven Frankrijk moet zich ontbonden van elke bemoeijing Hoe kan men dit rijmen met de woorden en handelingen van den generaal Dumont De woorden mogen min juist zgn overgebragt en nn geheel geloochend worden doch wat heeft een fransch generaal te maken met pauselijke troepen Als Fransclieo in dienst treden bij den kerkdijken staat nemen zij eene nieuwe nationaliteit aan en Frankrijk heeft niets te maken met hun deserteren dat nog al aanzienlijk moet zijn daar men denkt aan het reorganiseren van het geheele legioen De sultan reist door Hongarije naar huis Men vierde en eerde hem buitengewoon om hem vertrouwen in te boezemen tot het krachtig handhaven zijner regten Het arme Candia wordt uitgemoord en de mogendheden zien vreedzaam toe De christenen in het oosten mogen niet geholpen worden men ziet toe en wacht af totdat de opstand der ongelukkigen gesmoord is in hun bloed Griekenland alleen is in beweging over de mishandelde broeders en Het ministerie heeft bij het afwezen van den koning der Hellenen de handen vol om bet volk te beti ngelen Het zal op den duur wel niet mogelijk zgn de crisis tü ontgaan die de Turken naar Azië terugzendt en Busland loert altijd op het geschikte oogenblik om de lang gekoesterde plannen ten uitvoer te leggen Het leent weder geld dat dan ook voor minder vreedzame bedoelingen zou gebezigd kunnen worden dan men voorwendt In Engeland is het boogerhuis bezig met de behandeling der reformbill en er zijn wijzigingen doorgegaan die de vernieuwde bemoeijing van het lagerhuis noodig maken De treurige i oop der mexicaanache zaak geeft stof tot eindelooze nalezingen De Amerikanen gevoelen grooten lust om zich ia die woelingen te mengen maar de regering der unie zal die drift beteugelen en rustig toezien Juarez wil zich naar men zegt aan het bestuur onttrekken en in elk geval voorspelt de naaste toekomst eene bloedige worsteling der partyen öuttenlanïï Londen 27 Julij Het hoogerhuis herft in de kwestie der reformbill een der regering vijandig amendement van lord Oaims met 142 tegen 61 stemmen aangenomen De Times deelt eenige bijzonderheden mede omtrent den toestand der inwoners van de stad Mexico gedurende bet beleg door de republikeinen Het beleg duurde 69 dagen er De prijs der Advertentien van één tot zea regijls met inbegrip van het zegel is 30 Cen + voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte was geen voorraad van levensbehoeften en er werd ook niets in dien tijd aangevoerd Men kan zich dus een denkbeeld vormen van de ellende die er heerschte wanneer men bedenkt dat de stad 200 000 inwoners telde De ingezetenen hadden eenigen tijd van paardenvleesch geleefd eu weinige cogentlikken vóórdat de stad aan de belegeraars werd overgegeieo werd ongeveer 3 S betaald voor een brood Zij die brood bezaten moesten dit ten strengste geheim houden om te voorkomen dat de soldaten er zich van meester maakten De soldateu schaamden zich elfs niet de hutten der armen binnen te gaan en zich de handvol maïs toe te eippnen die de eenige schat der bewoners uitmaakte Hoiiderdeu ja duizenden stierven den vreeselijksten hongerdood en zy wier leven gespaard bleef hadden naauwelijks kracht genoeg om kruipende op de straten eene bete broods te bedelen Zco 1 1 i de bakkerijen voorraad hadden werden zij ten strengste ben iakt om te voorkomen dat zij geplunderd zouden worden Ten laatste bleven er slechts dne over Des ochtends vroeg waren de sirateu als belegerd om een stuk brood tegen goud in te wisselen en meermalen vond men onder die menigte personen die door den honger zóó uitgeput waren dat zij dood nederrielen Gedurende de laatste dagen dat Marquez het bevel voerde deed hy een groot aantal kooplieden in hechtenis nemen en zoolang in de gevangenis zuchten totdat zij eene schatting betaalden die hem voldoende toescheen Men betaalde op die wijze van 1200 £ tot 3000 £ per hoofd en verreaeg het grootste gedeelte dier gelden werd verduisterd door boofd ofBcieren Aan de soldaten werd bovendien verlof gegeven om te plunderen Se wreedheid ging zóó ver dat b t een arm man die kort te voren zijne vroow had verloren en Ihans alleen met zijne drie kinderen overbleef op straat geprest werd door eene patrouille terwijl hij bezig was voedsel te zoeken voor zijne hongerige kinderen 1 bad en smeekte dat men hem zou laten gaan doch aangezien hij niet ko betalen was z jn smeeken te vergeefs Na drie dagen stelde men hem in vrijheid terwijl zijne kinderen inmiddels van honger gestorven waren Toen keizer Maximiliaan nog voor zijnen dood van dezen staat van zaken kennis kreeg zeide hij dat hij zoo hij weder aan het bestuur kwam den verrader Lopez zou kunnen vergeven maar Marquez zou doen fusilleren 2 Aug In het hooserhuis heeft lord Grej een amendement op de reformbill voorgesteld ter bepaling dat in stedenvan minder dan 12 000 ingezetenen slechts één afgevaardigdezal worden gekozen Hij was legen eene vermeerdering vanhet aantal afgevaardigden uit groote steden Zyn amendementis verworpen Parijs 1 Augustus In den Moniteur leest men het volgende De dagbladen houden zich bezig met de zending die p n generaal Dumont te Rome zou zijn gegeven en zij maken eene aan hem toegeschrevene rede openbaar l ii is noodig om de waarheid van het gebeurde in het licht te stellen De minister van oorlog bad den generaal Dumont uitsluitend uitgenoodigd om gedurende zijn verblijf te Rome de oorzaken Tan de desertien in het legioen van Antibes op te sporen Aangaanae de aan Dumopt toegeschreven rede is het voldoende te zeggen dat die rede niet gehouden is Hetgeen daaromtrent is gemeld is uit de lucht gegrepen De Constitutionnel beweert dat Frankrijk lich niet langsdiplomatieken weg gemengd heeft in Let geschil tusschenPruisen en jlenemarken Indien eene nota aan het kabinet teBerlijn voorgelezen of overhandigd ware geworden dan zoudit eene ernstige zaak zijn geweest indien daarentegen een ofmeer depêches aan onzen zaakgeh iigde te Berlijn zyn gezond dan is dit eene zaak die weinig geschikt is om de algemeene aandacht bezig te houden 2 Aug De Patrie bevat een artikel getiteld Waaromoorlog ff De schrijver toont aan dat noch Frankrijk j ek Dnitschland naar oorlog kunnen verlangen waarna h indigtmet te zeggen Zoo er in Frankrijk eene opregte m iiTliet