Goudsche Courant, donderdag 8 augustus 1867

het PriiHen dat gelijk het op dit oogeubilk dreigt te doen aan IXiitschland het militarisme en het Cesarisme oplegt dan is het duidelijk dat de oorlog met Frankrijk bijaa onvermijdelijk is waut de militaire avonturen behooreu tot het wezen Mlf V n het Cesarisme dat zich liaarvan bedient om aan de mceijelijkheden die bet in het inwendige van het land ontmoet eene afleiding Ie verschaffen Ve schrijver vergeet dat juist de Duitschers van de onatrstelling uitgaan dat het fransche gouvernement dergelijke atleidinj noodig heeft en dat hnn dien ten tevolge gevaren dreigtp Mci die gevaren voor oogen laten zij zich het militaire despotisme van den heer von Bismarck o pkgg dat zy zeer waarschijnlijk onder gewone omstandigheden niet zouden dulden De schrijver in de Kevue des deux Moiidcs is verder van oordeel dat er voor Frankrijk slechts één middel u om te ontsnappen aan de gevaren die het bedreigen van de zijde van een eenis en gebismarkiseerd Duitschland en dat middel is dat het zich vac besloten op den liberalen weg begeve waar het den invloed herwinnen kan dien hst heeft verloren en waarop het ook geheel Uuitschland zal voortdrijven dat alleen uit vrees voor het niet liberale Frankrijk coucessien gebragt heeft aan het despotisme Wat het artikel in de Eevne Contemporaine betreft ook dit is in alle opziglen eer merkwaardig De schrijver daarvan toont volkomen bekend tt zijn met de aangelegenheden van Duitschland en zijne beschouwingen over den vrede en de middeieu om dien te verzekeren kenmerken een juist inzigt Op grondige wijze betoogt de schrijver dat eene alliantie met Oostenrijk voor Frankrijk weinig waarde zou hebben en bovendien zeer moeijelijk zal zijn tot stand Ie brengen Om van het artikel afscheid te r ü en zij nog vermeld dat de heer Eoüher daarin een zeer geweldigen aanval te verduren heeft Berlijn S Aug Men verneemt dat de hanoversche commissie van notabelen het mei de regering eens is geworden om de in Hanover bestaande organisatie der plaatselijke besturen te handhaven De Zeidlersc e Correspondeuz m ldt dat de bondsraadhalf augustus bijeenkomt De dag waarop de rijksdag vergadert is van len afloop der werkzaamheden in den bondsraadafhankelijk ges fid De bencemingen tot leden van den bondsziju overal geschied Pruisen heeft er voorloopig zeven benoemd behalve den raad van het ministerie van justitie deilirccteuren der belangrijke ministerien S iksen heeft er vierbenoemd namelijk den heer Priesen de geheimraden Wienbeck ïhi romel en den overste Brandenslein Ten gevolge van de beloften door den koning aan de deputatien nit Frankfort Xassau en Keurhessen gedaan hebben de maatregelen welke voor de niuiiu e provinciën waren genomen en tot zoo vele en meestal gigrunue klagteu hadden aanleiding gegeven eene algeheele wijziging ondergaan De bepaliiigeiC welke het meest in strijd waren met de belangen van die provinciën zijn geschorst zoodat o a de loterij zal behouden blijven en de hessische schatkist weder aan Keurhessen zal ten goede komen De handelwijze des koiungs in dit opzigt vindt algemeene goedkeuring Overigens is zij ook niet meer dan billijk Te Berlijn werden de meest uiteenloopeude besluiten genonuu zouder dat de regering vooraf de zienswijze van notabelen zoo als die uit Hanover had gevraagd Toen deze in de bedoelde landstreken zelveu bijeenkwamen om den koning rcgtstreeks met hunne bedenkingen bekend te maken werd de gegrondheid daarvan onmiddellijk erkend Het spreekt van elf dat deze goede uitslag de bewoners van de nieuw aangeworven provinciën zal aansporen om zoolang zij onder dictaiuur staan den koning regtstreeks hunne bezwaren te doen kennen Door het persoonlijk optreden des konings is veel goedgemaakt wat aan de groene tafel bedorven was Weenen 5 Aug De dagbladen melden dat de onderhandelingen met Fuad Pacha geen resultaat hebben opgeleverd Fuad heeft nogtans het besluit genomen om aan de divan die binnen een paar dagen te Eustschuk vergadert voorsteilen te doen tot het houden eener internationale enquête over de kwestie met Candia De turkscbe ministers zijn door den sultan te Kustschuk ontboden en van daar zal naar men verwacht een definitief antwoord worden gi peven op de identieke nota welke Frankrijk Rusland Pruisen Jtalie en Oostenrijk aan de Porte rigtten betreffende deze aangelegenheid Men schrijft uit Corfu van 2 dezer De grieksche redering beeft besloten den opstand op Candia met alle middelenIe ondersteunen zij heeft d reserve opgeroepen en maakt nogandere oorlogstoebereidselen Indien het vraagstuk be reffendeCandia niet iu september is opgelost dan zal Griekenland aanTurkije den oorlog verklaren De gemeenteraad dezer hoofdstad heeft besloten een adresaan het huis der afgevaardigden in te dienen waarin verklaardvordt dat de raad alleen in de geheele opbefüng rau het con cordaat de mogelijkheid ziet om Oostenrijk voor Ter al te behoeden Men spreekt van geheime kuiperijen der feudaalclericalepartij in Bohemen welke hier haar middelpunt hebben en reedszeer ver gevorderd zijn Het doel is niet alleen de val vanvon Beust maar ook de omkeer van het geheele constitutioneleregeringsstelsel Da verkiezing van Kossuth tot afgevaardigde bij denhongaarschen landdag welke te Waitzeu zonder stemming bijacclamatie heeft plaats gehad is geeue politieke gebeurtenisvan groot gewigt maar toch een karakteristiek kenteeken derstemming in Hongarije De linkerzijde schijnt zich voornamelijk over de zege te verheugen omdat zij eene nederlaag isvoor het ministerie en de Deakpartij Het ministerie troostzich met de hoop dat het juist langs dezen weg den invloedvan den vroeger zooveel vermogenden agitateur zal krachteloosmaken De gebeurtenissen zullen moeten leeren of de regeringdie hoop teregt of ten onregte koestürt Dit althans is zeker dat de Deakpartij thans niet meer de heerschende is maar datde linkerzijde in sommige comitaten en gemeenten over eeneaanzienlijke minderheid beschikt De avondbladen verzekeren dat de aankomst van hetfransche keizerpaar te Salzburg den 17 of op het allerlaatstden 18 aug zal plaats hebben Van officieuse zijde wordteenstemmig verzekerd dat de vertraging der reis geeu politiekereden had Dat uitslel was noodig omdat Napoleon den 15 aug als gewoonlijk de verschillende corporatien ontvangt Hetbezoek is uitsluitend een condoleanüe bezoek waarbij de wenscbvan Napoleon kwam om door deze eerste beleefdheid de reisvan Frans Jozef naar Parijs te verzekeren Het tegenbezoekvan het oostenrijksche keizerpaar is diensvolgens ontwijfelbaar De Neue Presse meldt De pauselijke regering heeft opOostenrijks aanzoek betreffende onderhandelingen over het concordaat zich bereid verklaard in onderhandeling te treden ouder beding dat de onaantastbare regten der kerk gehandhaafd worden De oostenrijksche regering sprak nadrukkelijkden wensch uit dat zij bij de nieuwe bijeenkomst van denrijksraad reeds mededeelingen zou kunnen doen omtrent deonderhandelingen Men verzekert dat Kossuth die zich thans te Turijnbevindt voor het mandaat van afgevaardigde tot de hongaarsehe kamer bedankt hetwelk de kiezezs te Waitzeu hem verleend hebben Voor de candidatuur heeft hij echter niet bedankt Indien hij dus het mandaat geweigerd heeft heeft hijzich willen doen verkiezen om eene manifestatie aan den dagte leggen welke evenwel weinig indruk zal maken ötnnenlanb GOL D 7 Augustus Maandag zijn alhier aaugebiagt de lijken van twee personen Jan en Lucas Lorjé wonende alhier die des morgensten 4 ure waren gaan visschen met een schuitje in de gemeenteSluipwijk welk schuitje is omgeslagen Een dier personen laateene vrouw en vier kinderen achter Z M heeft benoemd bij het 1 = regiment infanterie tot kaptein 3 klasse den 1 luitenant adjudant P L H M B D Kraal van het 4 regiment Bij kou besluit van 26 julij jl n 70 is 1 aan degeneeskundige ambtenaren opgedragen de oprigting en instandhouding van bureaux voor vaccinatie zoo veel mogelijk te bevorderen i bepaald dat aan de bureaux voor vaccinatie welke zich bezig houden met de verzameling en kosieloozeverzending van zuivere koepokstof en met de regeneratie dierstof eene subsidie uit s rijks kas kan worden verstrekt wanneer daartoe aan de regering de behoefte zal zijn gebleken Gedurende de laatste zitting van de tweede kamer werd bij gelegenheid van het koloniaal debat door den afgevaardigde uit s Hertogenbosch deu heer van Zinnicq Bergman eenhoogst ongunstig oordeel uitgesproken over de te Samaranggehouden meeting waarin de behoefte aan verbetering der samarangsche haven besproken en een doortastende maatregeldienaangaande vastgesteld werd De leden der thans ontbondencommissie tot verbetering der samarangsche havenwerken zijn in een open blief tegen die veroordeeling door den heerBergman opgekomen en hebben met kalmte en waardigheid op overtuigende wijze aangetoond hoe onbillijk dat oordeelwas waardoor op nieuw gebleken is hoe menigmaal hier telande zonder kennis van zaken toestanden en handelingen in Neerlands Indie worden veroordeeld Wij ontleenen aan dat krachtig protest de volgende behartigingswaardige woorden Indien er iets is dat op den duur ordeen gezag in eene kolonie bedreigt dan is het de oppervlakkigheid waarmede maar al te dikwijls in het moederlandhare hoogste belangen worden beoordeeld dan is het de ligt vaardigheid waarmede maar al te dikwijls in grievende be i woordingen over hare bewoners wordt gesproken dan is het wanneer tegenover haar het Uiagt gaat boven regl wordt gepredikt wauneer haar welzijn aau het geldelijk belang van het moederland ondergeschikt wordt geacht De Deventer Krant bevat een artikel aan de vrijzinnigente Deventer onderteekend door prof J van Vloten waarinde schrijver aandringt op de oprigting eener nieuwe kiesvereeniging tegenover het verouderde Vrijheid en Orde Dehüogleeraar stelt voor de op te rigten vereeniging te noemen Hernieuwing Renovabitur de zinspreuk van Deventers versleten athenaeum zooals de schrijver zegt en noodigt tot toetreding ieder uit die in staat gemeente en maatschappij opkloekheid en degelijkheid van zin zelfstandigheid en vastheidvan beginselen gesteld is en die onverschillig van welke geloofsbelijdenis iedere opregte godsdienstige zienswijze eerbiedigt maar alle huichelarij verafschuwt Uit het verslag der zitting van den rotterdamscheu gemeenteraad van den 25 julij blijkt dat in die zitting doorden burgemeester is aangevraagd en door den raad bij acclamatie toegestaan een crediet var ƒ 500 voor verschillendemaatregelen bij het houden der kermis zoo tot wering van hetontstaan van epidemische ziekten ouder de vreemdelingen enz die aldaar verblijf houden in tenten spellen enz als tot hetvoorkomen of doen opruitnen vau onreinheid aldaar De kamer van koophandel te Haarlem heeft een adresgezonden aan den minister van binnenl zaken tot ondersteuniug van het door de regering ontworpen maar door deugemeenteraad van Amsterdam gewraakte plan tot vestiging vanhet station van den noord hoUandschec spoorweg in het openhavenfront aldaar Men schrijft aan de Arnh Ct De vreeselijke ziekte de lepra is op de kolonie Veenhuizen uitgebroken Vier personen zijn door haar aangetast Er is order gegeven om tusschen het 2 en 3 = gesticht voor de lijders ecu afzonderlijk hospitaal te bouweu hetwelk dan door een cordon buiten aanraking met de overige bevolking zal worden geiiouden Mtn schrijft uit Over Betuwe van 3 dezer De hoopvan den landman is door het ophouden van den regen wederverlevendigd Het hooi en ook de rogge zijn grootendeelsbinnen de opbrengst van het laatste gewas is zeer middelmatig De tarwe belooft een overvloedigen oogst ook deaardappelen staan uitmuntend en blijven over t algemeen vande ziekte bevrijd en waar deze zich vertoont doet zij slechtsde plant aan Appelen zijn er weinig peren des te meer Detabak die hier een hoofdproduct is staat goed maar verlangtnaar warm ie Uit Nunspeet wordt dd 3 Aug gemeld Heden ochtendvertrokken van hier en van het station Hulsthorst per treinnaar Rotterdam te zamen 136 personen om van daar overEngeland per stoomboot naar de vereenigde staten vun NoordAmerika te vertrekken Alleen uit de buurt Hierden gemeente Harderw Jk waren ongeveer 70 personen terwijl de overigentbt heden in Oldenbroek Doornspijk Nunspeet Elspeet enVierhouten gewoond hadden Reeds maken zich weder eenigegezinnen gereed om binnen eene maand te vertrekken terwijlmen tegen het voorjaar van 1868 nog veel grootere immigratie te gemoet ziet De rogge staat algemeen gemaaid te velde en wacht op droogte om ingehaald te worden De opbrengst is vrij goed De aardappelziekte vertoont zich vooral in het loof der vroege soorten nog weinig in de knol De latere soorten staan prachtig De boekweit staat uitmuntend de bijen hebben door het gure weer nog weinig kunnen opwinnen Men schrijft uit Katwijk a d Rijn vau 4 Augustus Deoogst der vroege aardappelen was voor deze gemeer te zeervoordeelig dewijl bij een ruim gewas zeer goede prijzen gemaakt werden De bekende ziekte in dit gewas heeft zichook in deze gemeente vertoond doch men vleit zich dat bijdrooge weersgesteldheid hierin nog eene gunstige wending zalkomen Men leest in de Goessche Courant Gedurende den tijd waarin de natie niets verneemt van onze ministeriele specialiteiten en wij haar voortdurend bestaan alleen kennen uit de behoefte aan zooveel dat niet gebeurt moet het den zeven wqzen regt aangenaam zijn eens te kunnen opmerken in welke mate de sympathie voor hen en voor hunne rigting bij het volk toeneemt Opgetreden onder de leus van een nationaal ministerie heeft bet kabinet zich misschien een oogenblik de illusie gemaakt van dat werkelijk te worden daar er ia het oogenblik der geboorte geen schijn van was Wanneer het nu echter den loop der zaken met eenige aandacht nagaat dan zal het wel tot de gevolgtrekking komen dat het niet zoo snel zijn doel bereikt als het misschien gedacht had en dat zich hier en daar eenigzins bedenkelijke verschijnselen voordoen die de honp voor de toekomst doen verflaauwen Het moge waar zijn dat de verkiezingen voor gemeenteraden niet onbepaald beschouwd kunnen werden als de uitdrukking van de politieke denkwgze der kiezers er zijn omstandigheden waaronder die verkiezingen eene ruimere beteekenis krijgen en wel degelijk in verband moeten gebragt worden met de staatkundige rigting die door de meerderheid der kiezers wordt voorgestaan Zoo hebben de verkiezingen die in de afgeloopene maand gedaan zijn over het algemeen aangetoond dat de behoudende en reaciionaire geest die van het hooger bestuur uitgaat weinig veroveringen heeft gemaakt en dat men er althaus niet in geslaagd is om de liberale mannen te verdringen en door hunne tegenvoeters te doen vervangen Het moge op sommige plaatsen gelukt zijn om de behouders ondanks tegenstand te behouden of op het kussen te brengen bij de beoordeeling van dit feit zie men niet voorbij dat zulks meest het geval was daar waar uit de hoogere atmosfeer eene zekere drukking werd uitgeoefend of wa sr het licht nog niet krachtig genoeg was oui de bekrompenheid te verdringen Op sommige plaatsen hebben ook uevenomstandigheileu medegewerkt en er zijn conservatieve mannen hier en daar gekozen die zeker niet zouden gekomen zijn indien ze tegenover andere kandidaten hadden gestaan Maar juist daarom verdient de verkie inj voorden gemeenteraad in de hoofdstad des rijks eene bijzondere opmerkzaamheid Drie conservatieve leden werden door mannen van hehiero beginselen vervangen en onder die drie was nok de hr Pijnappe de vertegenwoordiger der conciliante poli ili geleerde en onuitputtelijke redenaar in de kamer Met groute inspanning en moeite werd hij ten vorigen jare in de tweede kac r gebragt en maakte hij een deel uit van lici nieuwe bloed dat dit staalsligchaam een ander leven moest geven Eene zekere partij juichte en op hoogen toon werd den volke verkondigd dat Amsterdam tot bezinning was gekomen dat het den verderfelijken liberalen weg verliet om voortaan in een Pijnappel o a de reactie te Imldigen Het lid van den araslerdamschen gemeenteraad werd daardoor op een piëdestal geplaatst waartoe de enkele betrekking van raadslid hem niet bestemde En schoon hij als lid der kamer niet altijd met den nieuwen bloedstroom medeging zijne wanhopende pogingen om te conciliëren en niets te doen gaven oorzaak dat men dikwijls e rugkeerde lot het vroegere gezegde van den lurtader die flaauw sleclits klopt Zeker had ieder bij de jongste gemeentelijke verkiezingen verwacht dat Amsterdam nu eens tooneu zou hoe conservatief het geworden was Men zou daarenboven het bewijs daarvoor nu kunnen ontvangen ook van dat gedeelte der burgerij dat bij verkiezingen voor de staten general geen stem heeft Dial of niet herkiezing van den heer Pijnappel verkreeg ditiuul eene beteekenis eene kleur zooals die nimmer anders zou hebben gehad Misschien lagen de zegekreten reeds gereed die daarna op het voorbeeld van Amsterdam moesten wijzen maar helaas men rekende buiten den naard eu Xmsterdam tf een voorbeeld juist in tegenovergestelden zin De heer P iMppel werd niet herkozen en in zijne plaats een ro in van den tijd gesteld Wij mogen dus aannemen dat de hoofdstad tot hare natuurlijke rigting is teruggekeerd en dat zij daarvau bij deze gelegenheid eeu bewijs heeft willen geven een bewijs dat ook daar buiten verkondigt dat men slechts door de veelkleurige opwinderijen in het vorige jaar de hoofdstad voor eene wijle kon verbijsteren Het moet onzen ministers ontzaggelijk veel genoegen doen door zulke sterk sprekende feiten tot eene juiste kennis van den toestand te kunnen komen en wij verblijden ons voor het zevental dat het nu zoo rustig dit overwegen kan Maar indien het waar is dat de geest die van de hoofdstad uitgaat krachtigen invloed uitoefent door het geheele land dan is het een even beteekenend als verblijdend verschijnsel dat bij al de duisterheden die ons nog omringen toch van verre ons een betere toekomst spelt Gcmeogde Berigien De veetyphtts ia aitgebrokes ÏQ verschUIea gedeeUea tui SakeeoCofaurg Te Venetië Padiia Vicn a Treviso en Udine zijn groote hoeveelheden wapeoec in beslag penoineu Juarez zal zijn gedrag ïn een adres verdedigen en zich beroepen op het ombrecgec van 6300 Mexicanen wier eenige schuld bestond in het voorstaan der onafhankelijkheid van hun vaderland De koning vön Italië zal op reis gaan om geld op te zoeken Duitschland Oostenrijk en Frankrijk beloven een goeden hopoogst Bflpie minder Fransch Afrika wordt door hongersnood bedreigd Men verwacht in Ierland algemeen een gunstigen oogst Men maakt in Frankrijk toeb rei J elen tot een nieuwe