Goudsche Courant, zondag 11 augustus 1867

ADVERTENTZEN Heden overleed ons geliefd jongste kindje WILHELMINA JOHANNA in den ouderdcm van ruim twee jaren T TAN VREUMINGEN M G VAX VREUMINGEN VAN DEK Want GocDA 8 Augustus 1867 Algemeetie ienniègemag Heden overleed ca eene korte ongesieldheid iu den ouderdom van 64 jaar PIETEE BLOMMENDAAL nadat hij 50 jaar op dezelfde winkel was werkzaam geweest en waarvan hg de laatste ruim 16 jaren mij eerlijk en trouw had gediend GoL DA 3 Aug 1867 J MULDER Tiranermaü en Moleumaker P 2 5 J A B I G E II iu propi andistiacbeD zin door rnsüische agenten gedaan Er werden bepaalde sommen roebels genoemd als ten behoeve van de pansl russische propaganda voor VVeenen gereed liggende en tevens werd het hoofd comiié te Petersburg aangewezen waarmede de agenturen in betrekking staan Er moeten den minister van buitenlnndsche zaken die tevens aan het hoofd der poli ie slaat nog dieper liggende draden van de russische politiek bekend geworden zijn waardoor de noodzakelijkheid schijnt te blijken van krachtige alliantieu voor Oostenrijk Heden komen de deputatien bijeen die uit de beidehelften des rijks gekozen zijn tot het maken van een vergelijkmet Hongarije Be beraadslagingen zullen niet publiek gemaakt worden Florence 7 Aug De Italia zegt dat het insinueren van vele bladen naar aanleiding van het incident Dumont aanleiding kan geven tot nieuwe verwikkelingen Het blad gelooft overigens dat dit incident ten einde is gebragt dcor de bekende nota in den Moniteur Er moet eene depêche in dezen zin naar Parijs gezonden zijn Indien het ministerie bij deze onderhandelingen de fermiteit heeft getoond waarop de openbare meening heeft aangedrongen dan weet het kabinet dat die zaak een einde moet nemen als er algeheele voldoening gegeven is De openbare meening is over het geheel gunstig gestemdvoor eene onderneming tegen Rome De jongste berigtea vandaar evenwel melden dat de bevolking voor alsnog weerstandbiedt aan de pressie der actiepartie Een SNpeditie van Garibaldi legen Kome zonder d J eene beweging op romeinschgebied voorafgaat wordt door alls verstandige lieden zeer nadeeü geacht en de ex diktator scliijüt ook zelf van dat plantemirgekomen De zedelijke agitatie wordt voortgezet en doorde regering blijkbaar met welgevallen gezien binnenland GOl D i 10 Vugaatus Maandag den 12 dezer zal de afdeeling Metalen kruis van Woerden en omstiekeo een bezoek komen brengen aan de 2 sectie der fd Metalen kma van Gonda en omstreken laatstgenoemde afd 2 sectie zal die van Woerden des voormiddags ten 9 ure aan het itation van den spoorweg alhier opwachten en feestelijk ontrangen om voorafgegaaa door hunne ▼ aandeli en begeleid door de muziek van het 4 = reg infanterie gezameutlijk in optogt te gaan van af het station van den spoorweg langs den kleiweg turfmarkt gouwe westzijde keizerstraat gedeelte van de kuipersteeg bogen veerstal westhaven botermarkt korte tiendeweg zeng st anthonie en hoogstraat en vervolgens de markt langs de umg naar het logement en koffijhuis de Vaanw om aldaar dien dag verder feestelijk en kameraadschappclijk door te brengen Het zoude voor hen die in de jaren 1S30 en 18S1 bereidvaardig en met geesttlrift de wapens hebben opgevat tot verdediging van het dierbaar vaderland hoogst vereerend en verrassend zijn ais op dien dag Gouda s ingezetenen door het uitsteken van vlaggen of audere eerbewijzingen van hunne belangstelling blijken gaven Z M heeft uit aanmerking dat het bijzonder voor de miliciens der listing van 1863 van de onbereden corpsen die in het volgende jaar ontslagen wordende voor een groot gedeelte in de schutterijen ullen komen hoogst nuttig is dat zij noch gedurende eeuige weken in den wapenhandel geoefeud eii levens toet de behandeling van het achterlaadgeweer bekend wordeii goedgevonden l den minister van oorlog te magtigen om tegen den 5 september aaBstaande de milicien verlofgangers der ligting van 1863 behoorende lot het regiment grenadiers en jagers de acht regimenten infanterie de drie rtginienten vesting artillerie het corps pontonniers en het bnta llon mineurs en sappeurs in werkelijken dienst op te roepen 2 te bepalen dat de vooi melde manschappen voor zoo vee zij leu behoorlijken tijde opkomen vóór of op den 14 jctober daaraanvolgende weder met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zullen worden teruggezonden Tot lid der provinciale alalen vai Zuid Holland voorhet kiesdistrict Alphen is gekozen de heer K N Hengeveld notaris ie Hazersnoude Men leest in het Leidsch Dagblad Algemeen verbaast men zich hier over je benoeming van den jongen baron van Heemstra tot burgemeester van Harlingen Hoe is het mogelijk vnagt men dat de minister een jong roenseh van 24 jaren zonder lenige ervaring die als klerk ter secretarie hier werk aam was omda hij voor hoogere betrekkingen alle bekwaamheid miste kan voordragen om te plaatsen aaji bet hoofd van eene gewigtige handelsstad eene stad van meer dan 0 00U zielen Men heeft herhaaldelijk wraak geroepen over de benoemingen van den minister Thor becke omdat hij altijd vrienden en geestverwanten voortrok Het onredelijke van die beschuldiging is genoeg aangetoond Maar laat ons aannemen dat ze billijk is heeft Thorbecke ooit iemand benoemd die ten eeneumale onbekwaam was voor den gewigtigen post waartoe hij hem riep Wat dan te denken van deze benoeming Het geheel bedrag der gemeente schulden in de proviacieNoordHolland beliep in het vorige jaar iets meer dan vieren twintig millioen gulden waarvan ten laste alleen van Amsterdam ruim twee en twintig en een half millioen In den ochtend van 24 Junij bij het schijfschieten dooreene inlandsohe compagnie van het garnizoen te Weltevreden werd de kapitein der infanterie W L van Warmelo door eeninlandsch soldaat doodgeschoten de kogel ging den rug in enkwam de borst weder uit Groot is de verslagenheid over hettreurige einde van dezen algemeen beminden ofBcier Den 26 junijhad de begrafenis plaats Een buitengewoon lange stoet vanvrienden en deelnemenden was op het kerkhof bijeengekomen om den overledene de laatste eer te bewijzen Met diepe aandoening werden de toespraken van twee zijner wapenbroedersangehoord Het regtsgeding tegen den moordenaar zal metbii engewonen spoed worden behandeld De verslagene laatefue jeugdige weduwe na Nog leest men ten aanzien van dit ongeval iu het N B H Groole verslagenheid is hier veroorzaakt door den moord op een der beste officieren van het indisch leger een kapitein der infanterie gepleegd door een inlandsch soldaat naar beweerd wordt uit wraak wegens eene hem opgelegde straf Het is een treurig verschijnsel dat de insubordinatien bij het leger in den laatsten tijd steeds veelvuldiger worde a Omtrent den brand te Heukelum kan nog het volgendegemeld worden Omstreeks 10 ure brak hij uit in een schuurtje gebouwd aan eene woning in de gasthuisstraat Binnen weinigeoogenblikkeu werden de belendende buizen mede aanget ist Ten gevolge van een feilen noord oostenwind die later naarhet noordwesten draaide aloeg de b and weldra ook naar hetzuidelijke gedeelte der gemeente over waardoor 17 woningenmet achterhuizen en schuren benevens zeven hooibergen bijnageheel in de asch gelegd werden Eerst tegen 5 ure s morgenswas men den brand meester De brandspuit van Henkelumwas onmiddeUiijk op de plaats de onheils aanwezig terwijlde spuiten van Asperen en Leerdam zoodra mogelijk te hulpsnelden en uitstekende diensten bewezen Zoowel ile plaatselijke autoriteiten als de bestuurders der branilspuiieu toondeneene loti elijke activiteit Ook zeer vele ingezetenen en personenvan naburige gemeetuen hebben krachtig medegewerkt tot stuiting der vreeselijks ramp die de gansche gemeente met vernieling bedreigde Men schrijft uit Dordrecht an 7 dezer Het gunstige weder van de laatste dagen heeft vergund om den köolzaaddorsch in dit eiland doni vroegere regens vertraagd geheel te doen afioopen Algemeen is het beschot buitengewoon Thans is men begonnen met het snijden der tarwe Van de enkele partijtjes rogge hier geteeld is meu hier en daar aan het mennen Uit Nieuwveen berigt men van 7 de er Niettegenstaande de toestand van den landbouw over t algemeen gunstig is te noemen zijn er toch ook streken in onzeuitgestrekte polders die minder in die zegeningen mogen deelenen veel nadeel van het gestadig natte weder hebben ondervonden Behalve immers dat de hooioogst daar mislukt is dewijl dit voeder bijna in rotteoden toestand is binnengehaald beeft ook het dorsehen van het kpolzaad zoo veel tegenstandondervonden dat de opbrengst daardoor middelmatig en vaneene mindere hoedanigheid geworden is De bouwlieden klagen ook zeer over den achterlijken groei en de ziekelijke geaardheid der komkommers en augurkjes die jaarlijks in grootehoeveelheid naar elders verzonden worden De hoofdgewassenechter als rogge tarwe gerst enz beloven niet ongunstig tezullen zijn Met het maaijen der rogge heeft men reeds eenbegin gemaakt en het laat zich aanzien dat het beschot deverwachting niet beschamen zal Minder gunstig staat hetroet de aardappeleu die op sommige akkers in hevige matedoor de ziekte zijn aangetast welke zich echter nog hoofdzakelijk tot het loof bepaalt Het is te hopen d it zich hetbederf niet tot den knol moge uitstrekken welke hoop zalverwezetiUijkl worden als de weersgesteldheid nog tijdig mogtverbeteren De a hapentcelt wordt hier sedert de veeiyphusden veestapel gedund heeft op groote schaal gedreven j jamroer maar dat de lammeren weder zoo vreeselijk door de bekende wormziekte geteisierd worden Het beste miildel daartegen is benzine die hier algemeen wordt aangewend Uit een brief uit Suez aan den Moniteur de la Flotle aangaande de doorgraving van de landengte van Suez geschreven ontlecneii wij het volgende Over de geheele lengte van 160 kilometers die het zeeka naal hebben zal is de doorgraving begonnen en in vollen gang en de krachtige werktuigen door de heeren Borel en Lavalley en de aannemers der maatschappij ontworpen en verbeterd zijn allerwege aan het werk Die werktuigen bestaan uit zeer krachtige en vernuftig uitgedachte bagger en graaf maehines waardoor de uitgegraven aardspecie zonder kruijen karren of andere hulpmiddelen dcor de machines zelven aan de kanten van het kanaal wordt nedergelegd Nergens op de wijde wereld is de stoom en werktuigkunde op eene zoo nienwb zoo vernuftige en zoo doortastende wijze in toepassing gebragt De voltpoijing van dat groote werk is van nu aan slechts eene kwestie van tijd en van geld maar ook de omvang van deze vraagstukken is met juistheid bekend Drie honderd millioen francs en de tijd die nog vóór den 1 oct 1869 moet verloopen en het kanaal van Suez zal een fait accompli zijn In vroegere jaren gingen jaarlijks meer dan 50 000 nederlandsche ponden zeep ran de zijdefabrieken te Lyon afkomstig verloren daar het gebruikte zeepwater wegliep in de Khone De vorderingen der nieuwere scheikunde hebben ook daarin een gunstige verandering te weeg gebragt want door het gebruik van zwavelkoolstof wordt thans genoegzaam al die zeep uit het water afgezonderd en dus behouden POLITIE Op het bureau van politie ia voor den regthebbende verkrijgbaar eene op de kermis gevonden porte monnaie met eenig geld alsmede kan aldaar inlichting bekomen worden ten aanzien van een gouden oorbel ook gedurende de kermis gevonden GfCiiieiisde Berigten B VAN DEB MAAS en D VAN DEH NOOT Gouda 10 Augustus 1867 Benige kennisgeving Bij de r ieawe coostitutie vaa Haïti is de doodstraf wegens staatkundige raisilrijven afgeschaft De ïtaliaausche tweede kamer heeft dit jaar in 115 openbare zittiügeu uiterst weinig tot stand gebragt In Rusland bigiut men te denken aan het oprigten van scholen door het geheele land De cholera woedt te Warschau Dantzig eo Festfa maar vooral in eerstgcDoemde stad IVutsen zal aan Oostenrijk we ena de hoUteiusche eiecutie betalen ruim U millioen Üorijoen Koning George der HiUenun trouwt te Petersburg eene nicht van den ezaar en denkt tegen October te huis te zijn De sultan hetft beloofd een chri sten gouveiufui te benoemen op Candia In julij zijn over Engeland 11498 landverhuizers vertrokken De engelschc gei aogenen in Abyssinie zijn uit de hi ndeu van koning Thcodoor verlost en gevallen iu die der opstandeliugen Bij Uhosawul in britsch Indiü is een sRoortrein door di raillereD in de rivier Suttce gestort waardoor een aantal reizigers omkwam De sultan heeft te Wfieneu iu 4 dagen iOO 000 florijnen zoek gemaakt Iu Croatie is eene bloedige botsing tusscheo militairen en boeren voorgevallen Te Dresden is onthuld bet ruiteretandbeeld van kooiug Friedrieh August IH die tien jaren dood is De Romeinen worden gezegd zeer afkeerig te ziju van etn opstand De burgerschap te Hamburg heeft de militaire couveutie met Pruisen goedgekeurd Te Peking zal opgerigt worden eene akademie voor alle europesche wetenschappen ea met europesche leeraars Het lijk van keizer Maximiliaan is uitgeleverd aan den pruisischen gezant In het hoogerhuis is de rcformbill bij de derde lezing aangenomen met algemeene stemmen Na het sterven van 20 duizend personen in titn maanden heerschen nog altijd de koortsen op Manritius In eeuige havens van Candia is een besmettelijke ziekte uitgebroken Sedert Frankfort pruisisch is hebben 330 personen afstand gedaan van huD burgerregt De cholera neemt nog toe op S cilie van IS 24 juüj zijn 3333 personen aan die ziekte gestorven Het museum Boymans te Rotterdam is donderdag jl w er geopend De invoer van vee in Engeland is weder geooiloofd uit Zeeland Overijssel en Noord Holland benoorden het IJ Van 28 julij tot 3 augustus is slechts ééo rund aangetast te Oud Alblas in Zuid Holland Nog werden zes stuks uit voorzorg afgemaakt Oe Garibaldianen zouden eene be weging wiilcj beproeven tegen Viterbo De russische regering heeft gecontracteeid met de eng russ maatschappij voor ijzerwerken te Waickaa voor de levering vao bÜ OOO ton rails De konbg van Zweden h ongesteld geworden te Parijs Zestig stoombooten vraien Woensdag den sultan in den Bosporus te gemoet gevareu Het legioen van Autibes met nieuwe voorregten voorzien zal versterkt worden tot drie bataillons elk van 1000 man De maatschappij der k leer make rsgezeilen is te Parijs bij vonnis opgeheven Tegen april a s moeten in FraiikrijV gereed zijn drie honderd duizend cbassepótgeweren en elf honderd duizeud paar schoenen De oogst in Rusland wordt geroemd als zeer gunstig Het pruisisch naaldgeweer zal weldra ingevoerd worden bij het italiaanache leger De cholera is uitgebroken in Tessino en andere kantons van Zwitserland De iransche caïallerie zal voorzieu worden van naaïdpistolen De eerste locomotief is den tunnel di or de Alpen gepasseerd Frankfort is 35 uren verwijderd van Vtuetic Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 9 Augustus Tegenwoordig de heeren v Uergen IJzendoorn voorz de Grave I uyten Prince Braggaar Buchner Ki t ca Peetere De notulen der vorige vergnütring worden gelezen eu gearresteerd Zijn ingekomen eene resolutie van bh gedeputeerde staten boudendtgoedkeuring van bet vroeger genomen besluit tot ht t publiek verknopen van boomen aan het jaagpad kennisgeving eene missive van B en W houdende voordragt van drie hulp iniltrwijzeressen ter vervulling der vacature aan de burgersehuol voor mtisjt s mejnfvr van der Sluis te Gouda J M Schouttn te Spaarudam en A S Vrolijk te Amsterdam ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eene missive van commissarissen uer beleenbank iuiendende de rekening over het boekjaar 1SÖ6 1867 ter vi ic eene missive van den scbuttersraad inzendende de rekening over 1S66 wordt gesteld in handen der hh Remy Uuchner en vau Straaten eene missive van het israelit armbestuar verzoekende met 1 jan e eene wijziging te mogen brengen in hunne admini tratie zoodat voortaan als vroeger slechts eene rekening zal gevoerd wuiilen wordt gesteld in banden van IJ eu V tot berigt en raad eene missive van L vttn den Berg verzoekende te mogen afkoopen ei ne rente op zijn huis wordt mede gesteld in handen van B en W ten fine van berigt en raad Aan de orde is het onderzoek der geloofèhriceu vsn de nieuw benoemde raadsleden door den oorzitter wordt om die na te zien benoemd eene commissie bestaande uit de liti Braggaar Kist en Peelers Nu wordt dï vergadering voor eenigen lijd opgeheven oa de h ropening berigt de commissie dat de stokken in orde zijn bevonden en wordt het verder besluit verdaai d tot eene voitalliger vergadering en deze zitting gesloten Marktberigten Gouda 8 Aug Bij weinig handel werden tarwe en boekweit merkelijk hooger gehouden rogge en haver prijshoudend gerst vond tot de vorige prijzen slechts weinig koopers Tarwe Pooische per 2400 kilo 435 Itoode Kleefsche ƒ 425 Zeeuwscbe per mud ƒ 12 SO a ƒ 15 Uogge s 75 a ƒ 9 10 Gerst ƒ 6 50 a ƒ 7 85 Haver J Ï 0 a 5 10 Boekweit Fr per 2100 kilo ƒ 215 Noordbr ƒ 200 De htindei in schapen en lamineren aUmede iu varkensen biggen was lusteloos Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GOUDA Gkbokkx G Aug Johannes ouders C de Jong eu de Hooji Johannes Martinus ouders T C de Moor e i X Snel Jobanai a Marinus ouders P J Endenburg en C li Fliuk 8 Heiidrik Johannes ouders H Fink eu H Zuijtwijk 9 Anthonia ouders C Veencndaal en C Kromme Margrietba Hendrica ouders J H van den Bos en A Ypelaar OvKBLEDKK 5 Aug P Lubeij 23 w 6 M van Dijk 2 j 7 A A M van Wanknm 6 m 8 J C Rood 3 j M van Aarsen 83 j M Spruijt 18 j W J van Vreumingea 2j 6 m Gehuwd 7 Aug A de Raadt eu J van der Steen A vaa der Star en H vao der Winden Iemand van fatsoenlijken huize in de kracht ijns levens even 40 jaren oud P G sterk van gestel een vlugge hand schrijvende niet onbekend met de Frausche taal door omstandigheden genoodzaakt zijnde zijne zaken ie eindigen zoekt een ondergeschikte Betrekking b v iu eene Pabllek om gedeeltelijk Schrijfwerk te verrigten en toezigt te houden of om zoodanig werk als reiziger te verrigten waarvoor hij volgens deze advertentie geschikt blijkt Adres franco onder letter R of in persoon bij den BoekiKtndeliar A BRINKMAN te GoLUA