Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1867

1S67 Donderdag 15 Aupstus 561 GOUDSCHECOmiAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Voor de vele bewijzen van belangstelling betoond bij het overlijden van mijnen echtgenoot JAN CHRISTIAAN LOMAlN betuig ik hiermede mijnen harteliikon dank C M LOMA GoCDA 10 Aug lSfi7 STOOP Rijks hoogere Burgerscliool met driejarigen cursus te Giouda De INSfHRIJVIN G voor het schooljaar I ii7 i C zal plaats hebben VRIJDAG 3Ü ALGUSTUS e k des morgens van 9 12 uren in het Schoolgebouw aan den Tiendeicig Het voorafgaand examen der nieuwe Leerlingen wordt MAANDAG 2 SEPT des morgens te 10 uren terzelfder plaatse gehouden terwijl de Ondergeteekcnde ich intusschen bereid verklaart tot het geven van verdere inlichtingen De Direcitur W JULIUS Openbare Veriiooping op MAANDAG 12 AUGUSTUS 1867 des morgens ten elf ure in Harmonie aan de Markt te GouD v ten overstaan van Notaris M KIST aldaar van 1 een ruim en sterk HUIS 611 ERF met BLEEK of TUINTJE bestaande dat perceel uit BEXEDENHUIS en vrij BOVENHUIS beide met onderscholdene Vertrekken en Gemakken gelegen aan de Keizerstraat Wijk K n 182 en lS2 z en uitkomende met een gang aan den Eaam te Golda 2 een HUIS en ERF belend het vorige aan de Kcizr straat Wijk K i 1S3 acht HUIZEIJ en ERVEN naarvan zes met TUINTJES allen naast elkander gelegen aan den Raam ol Bogen Wijk O d 101 102 103 103a 103i 103c 103f en 103e Alles breeder bij biljetten omschreven en informatien bij genoemden Notaris M KIST te Gouda Burgfer Avondschool De INSCHRIJVING voor hen die wenschen toe elalen te worden op de BURGER AVONDSCHOOL zal plaats hebbe i Belanghebbenden kunnen dan alle inlichtingen bekomen omtrent toelatingsexamen schoolgeld enz welke zij mogten verlangen Het toelatings examen is alleen verpligting voor hen die de BurgerAvonci school nog niet bezocht hebben Namens de plaatselijke Cammissie van toe igt op de Scholen van middelbaar Onderwijs te jocDA De Secretaris C L WALTH ER 264 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE bepint MAANDAG 26 AUGUSTUS 1867 ® In alle gemeenten van Nederland waar Neèrlandseh National e V e verzekering nog niet vertegenwoordigd wordt kunnen VEEHOUDERS als AGENT geplaatst worden Brieven franio aan de Direktie te Jtotlerdam Oppert n 21 Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen Zendingsfeest te Vogelenzang op 2S AUGUSTUS 1867 Programma s a 25 Cents per Ex zijn te bekomen bij den Boekhandelaar P C MAAS Jr te Golda en bij den Boekhandelaar G B POESCHMANN te Rotiebdam Er loopt een Feesttrein van liotferdam prijs met Programma 2 Klasse ƒ 2 30 3 = Klasse ƒ 1 50 De Heer POESCHMANN wil zich wel belasten met het koopen en overmaken van Biljetten mits op franco aanvrage en de gelden vooraf bij hem gestort zijn Daar de verkoop van het beperkt getal Biljetten aan de Stations reeds 22 dezer gesloten wordt hebbe ieder belangstellende zich te haasten DE HOFFSCHE BAIZ PMPARATEN voornamelijk het MALZ EXTRACT Gezondheidsbier bieden hulp aan alle lijders aan Asthma Borst en Maagziekten Hiimorrhoidaaigebreken gestoorde spijsvertering enz en zijn uitstekende middelen om vervp tlen levenskrachten weder op te wekken zoo als dit door honderde van dankschriften van bekende personen is bewezen en waarvan wij een in den laatsten tijd ontvangen openbaar maken Den Heer JOH HOFF s Centraal Dépót ts Amsterdam Aan mijne spoedig op elkander volgende bestellingen zult gij ervaren welk een bijval of het M iLZ EXTRACT vindt Het schijnt dat men meer en meer de goede eigenschappen begint te erkennen van het artikel Van alle kanten ontvang ik steeds erkenningen der goede werking eene echter die nog al belangrijk is en wel der moeite waard deel ik u in zijn geheel roede W te B ijne vroaw sukkelde gedurende vijf jaren aan eene borstkwaal waarvoor zij gedurig genoodzaakt was geneeskundige hulp in te roepen Eindelijk ging zij ook het MALZEXTRACT proberen en hedeT morgen getuigde mij haar echtgenoot dat zij thans na een gebruik van 20 flesschen geheel van alle last was ontheven en ich zoo we gevoelde als zij nog nimmer was geweest Dergelijke bewijzen spreken duidelijk voor de goede eigenschappen van UEd fabriekaat Leeuwuidt x 31 Mei 1S 67 S P POSTMA Centraal Dépót te Anasterdajn Bloenamarkt bij de Stilsteeg F 154 Te verkrijgen bij den Heer J C V 4 N VREÜMINGEN te Gouda Openbare Verkooping van de te velde staande GERST EN HAVER in den Zuidplaspolder onder Moordrecht nabij het Station van den Rhijn Spoorweg ten overstaan van den Notaris A KLUIT Hz op den U AUGUSTUS 1367 des voormiddags ten 9 ure te Moordrecht bij C DE N BRABER Informatien ten Kantore van genoemden Notaris Goudsclie Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 ff GEBUILD BROOD 1 kw 27 dito 3 24 dito 3 22 ONGEBUU D dito 13 ROGGE dito U Kadetjes Krentenbroodjes en Weener Troodjes 2 2 C p stuk De HOFSTEDE en LANDERIJEN onder Zevenhuizen groot 12Vs Bunder welke den 16 AUGUSTUS e k zal worden verkocht is bij veiling ingezet op slechts ƒ 5100 De Ilaagsclie Winkel Ontvangen eene partij puike Chin Gember en Jap Soija alsmede echte West India Arrowrood en Eau des Carmes fijne tafelolie Sc zuren beste inmaak azijn ii 15 ets de flesch alle soorten van Engelsche bieren limonades en minerale wateren Liebig s vleesch extract Patés de foies gras Sardines de Nantes kreeften zalm enz Verder alle soorten van kruidenierswaren en comestibles kunnende zoowel in prijs als qnaliteit concurreren P J MELKERT Haven Goidi Goi DA 11 Aug 1867 PERK C Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens ö j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaartea Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio o per kan 65 cents idem a 47Vio In per kan 67 ets Jenever i soort Moutwijn a 46 jo j per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 462 i o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 10 Aug 1867 Boekdroikerij van k BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondigs In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De pry 8 per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn SCHUTTERIJ BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Goüd v brengen ter kennis van de ingezetenen dat overeenkomstig Zijner Majesteits besluit van 28 Junij 1828 Staatsbl n 42 de commissie van onderzoek enz omschreven in art 15 der wet op de SCHUTTEKIJEN van 11 April 1827 hare bij de wet bepaalde werkzaamheden heeft aangevangen en roepen bij deze op alle dit jaar voor de Schutterij ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde commissie te compareren in het Raadhuis dezer Gemeente op Maandag 86 Augus S 1867 des morgens ten 10 ure ten einde of voor den erlijken dienst te worden gedesigneetd of wel redenen I vrijstelling hebbende daartoe de vereischte bewijsstukken in te leveren opdat die zouden kannen worden onderzocht en aan de wet getoetst terwijl alsdan tevens zal worden overgenomen de schriftelijke opgave n hen welke mogten verlangen van de bij de wet bepaalde nommer verwisseling gebruik te maken bij welke opgave zal moeten zijn nitgedrakt de woonplaats het jaar van geboorte en het getrokken nommer van dengene die de nommer verwisseling verlangt wordende de daarbij belanghebbenden nog verwittigd dat de bew sstnkken voor degenen die alhier gehuwd of weduwenaars zijn aan hen ter Secietarie dezer Gemeente kosteloos zullen worden afg even wanneer zij ziek daartoe aanmelden op zaturdsg deo 17 ABgastcs aanstaande Tan des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure Wordende eindetijk de belanghebbenden aangemaaod om niet Ie verznimen ten bepaalden tijd voor de commissie van onderzoek te verschijnen daar zij welke niet mogtem opkomen gefaokden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor zoo verre hur diensipligtige uommers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen worden ingelijfd GoDDA den 9 Augustus 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEd FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen 12 Aug Uit de tijdingen van New York blijkt dat de president Johnson eene circulaire aan de antoriteiten heeft uitgevaardigd waarin hij waakzaamheid aanbeveelt ten einde te beletten dat de neutraliteit door vr buiters geschonden worde 13 Aug In het huis der lords heeft giaaf Derby verklaard dat ofschoon hg het betreurde dat bet huis der gemeenten de amendementen door het hnis der lords aangenomen had verworpen hij evenwel voorstelde in de beslissing vanhet eerstgenoemde huis te berusten Dien overeenkomstigwerd besloten Men meldt uit New York dd 12 augustus Johnsonheeft den heer Stanton als minister van oorlog van zijne betrekking ontheven en genetaal Grant in zijne plaats benoemd De telegraafkabel naar Cuba is gebroken Men tracht deeinden op te visschen Daar de in Engeland wegens de veepest gemaakte wetsbepalingen meestal met b einde der loopende maand ophouden van kracht te zijn heeft de regering noodig geacht blijvende bepalingen ter duurzame bescherming van den britschenveestapel tegen die ziekte te maken De strekking der nieuwebepalingen is het vervoer van vee en den veehandel zooveelmogelijk vrij te laten de daaraan opgelegde beperkingen van De prij der Advertentien van één tot les regels met iubegrip van het zegel is SO Cent voor ellten regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte algemeenen aard te vervangen door plaatselijke die het geval voorkomende zonder tusschenkomst van het hoog gezag hars werking zullen uitoefenen en eindelijk aanraking tusschen het binnen en buitenlandscb vee te voorkomen De meeste bepalingen van deze voordragt der regermg zijn reeds bij het lagerhuis in zijne zitting van 6 dezer aangenomen Parijs 11 Augustus De wet tot vaststelling van het inkomen der kroon is door de wetgevende kamers van bet koningrijk Italië aangenomen en op den 6 dezer door de regering uitgevaardigd Zij luidt aldus Art 1 De dotatie der kroon wordt van 1 jan 1868 en voor den duur der regering van den tegenwoordigen souverein gesteld op 12 250 000 francs Art 2 Op de staatsbegrooting voor 186S wordt voor het ministerie van financiën een buitengewoon crediet van 6 miliioen frs geopend tot het betalen van de schulden l r civiele lijst 12 Aug Uit Konstantinopel wordt gemeld dat Mustapha FazilFacha weder bij den sultan in gunst gekomen is In een onderhoud dat deze laatste den genoemden staatsman heeft toegestaan heeft Fazil Pacha nieuwe plannen ontwikkeld die door den sultan met welwillendheid zonden zijn ontvangen Er zou van niets minder sprake wezen dan vaa de benoeming van EazilPacba tot prins erfgenaam van het eiland Creta Of deze oplossing naar den smaak der europesche mogendheden zou zijn mag zeer betwijfeld worden Berlijn 11 Aug Door den rassischen minister van financiën is aan den keizer een verslag aangaande den st at van s lands geldmiddelen ingediend waaruit blijkt dat de gewone ontvangsten tot dekking der nitgaven met inbegrip der nieuwe voor het dienstjaar 1867 een ttkort leveren van 15 206 000 T ketweik gedekt lal woidea uit de fbudsco d r engelsche eo oederiandsdie leening van 1866 Aan bet alot van zijn verslag zegt de russische minister Indien men in aanmerking neemt dat op de begrooting voor 1867 al de groote uitgaven zijn gebragt welke vroeger geschiedden door middel van buitengewone credieten builen het budget dan bestaat er reden om te hopen dat in weerwil van het genoemde deficit de schatkist minder moeite zal hebben om de buitengewone uitgaven te bestrijden voor welke meerendeels afzonderlijke credielen in deze begrooting zijn opgenomen Eindelijk zij herinnerd dat boven de gewone uitgaven een crediet van 25 473 000 r is uitgetrokken voorden aanleg van spoorwegen zijnde 5 542 000 r meer dan in 1866 13 Aug De Norddeutsche Allgemeine Zeitung meldt onze parijsche correspondent die in het vermelden van gewigtige tijdingen zeer voorziglig is schrijft dat de bijeenkomst tusschen den koning van Pruisen en Napoleon te Coblenz zeer waarschijnlijk wordt Deze vriendschappelijke bijeenkomst stemt overigens volkomen overeen met den toestand die eiken dag een vredelievender karakter verkrijgt Er zijn twee staatsbladen van den bond uitgegeven inhoudende de verordening tot bijeenroeping van den bondsraad en bekendmakingen van den bondskanselier betrefiende benoemingen der gevolmagtigden van den bondsraad De Staats Anzeiger deelt mede dat te beginnen met 1 september alle in de oude provinciën bestaande voorschriften op de door vreemde regeringen verlangde uitlevering van vervolgde personen ook in de nieuwe provinciën des lands van kracht zullen zijn Weenen 11 Augustus De Presse meldt dat de Porte nadrukkelijk geprotesteerd heeft tegen het zenden van oorlogsEchepen der europesche mogendheden naar de wateren van Candia Zij beschouwt het overbrengen barer onderdanen naar Griekenland als eene schending harer regten Zy loochent voorts bepaaldelijk dat bf troepen op Candia zich aan wreedheden schuldig mai Het is uit berigten van fransche en oostenryksche zijde naauwkeurtg geblft ii dat de russische consul de verspreider is van het bt igt betreffende de voorgewende wreedheden der Turken L sabon 12 Aug Het ofiicieel orgaan deelt de bewf ming mede eenei koninklijke commissie tot onderzoekjpéi deft