Goudsche Courant, donderdag 15 augustus 1867

jiijjLCijien oi anl 1 lul ui tot Tinwijyius der mee t gel h t m del n en i i rui M ib tirii te brengen Florence g r e tmu heeft met eenc groote meerderheid het e rstt r ikel aangenomen u het ontHerp tot regeling lier kefbl kr froeJeren en ook de It volgende artikelen goedgekeurd In dl sena its ttti prik i heer Rat liii op nieuw het U ouwen iR iie n Oi euunn Jn ii i jele operaticn uH Hij est it het nood ikeli k i nni in I d n gednougeu koers der baukbiUctten op tt I ii HiJ bespreekt den humCielcu toestand ctt de meun e bczmiagingeii elke iii 1 s uilen iugcïo rl orden Ilij kondigt een plan t n om ii het parlement een imcnstel m wetten voor te = ti ilei Ijt itorgini iliL van de opiubirc idmimstritic lardoor no lueuue broi lu uiii I Ie elviart il geipend orden In lulHüoril op den heer ririni knam de iicir Rala i op nieuw ualrukkelijk op tegen illc ii ukbeclden i m vermiuderui van de rei te der staatsschuld Deze Hoornen werden met toejuiehmn en bi roe Het wet ontwerp op do kcikelijkt goederen 15 1 genomen met SI tegen 2 temmen öhincnlanb GOIUV U Au u ta = itu hg ivond IS door het muïiekrorps vin het 4de regiment iiifinterie eene oercmde met fikkcllieht gi bragt aan den tot m joor kmrtiermce=ter bij het 4de icg inftntene benoem len kipitem knarticrmeester 1 kli = e J J van Dieren De uitvoering v ii vele = fhTQie mn i tukken bij deze gelegenheid onder iliriet i v iii d n h kw ii leii cu verdienstelijken kapelmeester iien li r Ki cr hi t v ooi zeker veel bijgedra gen om deze f e el kheld hiisler bij te zctti ii Bij be i iii k i v in den mr ibter vin binncnl zaken zjntot het Li nlieji r nn d i jk k leek chool voor onuirwij crb Ie il il m o totgel ten J 1 Luitjea en L CJ igcr V 111 lou 1 ij be ehikkinL vin den mm Ier vin bmuenl ikcnvin dizei ia inde lih Tl M irt igh ïlev Hz N de linten Kerk üf te IH ft ut wc li ropzeggu g v ei gum ing verleend voor eene e iroel ti onibonidiCLat tot vervoer vin peisonen goederen en vee tu ehen Delft S hiedim en Rotterd imop luuila en Amsterdam en het slepen v in l rpen hngs deM las an Schiedam tot liotterdim en liUES den J Jbsel vinRotterd m tot Gouda i M heeft m mr I vin Ro jen op diens verzoek eervol onilig verleend als eommissiris de koniiigs in de pro viiieie Groningen endi r daiikb luiging vooi de velt ni goedediensten in die betreLkin bewt en en 1 oet als zoodanig benoemd mr griaf ï m Heiden i sine = em k mtonregter te en N lar liet 11 tridi hUd verneem w iren de ou vicrpen derbegrooimg vjor ned liidie vooi i tiS door den vorigen miDisler den heer 1 rak r men m j ereedheid geur igt om nn denraad van tite te worden onder vorpcn Ten gevulde vin zijneaftreding is door hem am dit voornemen geen gevolg gegeveu l5e tegenwoordige muiistu de heer His elm in heeft dieontwerp begrootingawetten no nut gereed en zijn zij dus tothiertoe nog niil tt cverweging aiu den riid vin alite toegezoaeteu De Nieuwe Rott Conr vin 1 dezer meldt Reeds edert eenige dagen vvis het on bekend dat zich te dezer stede sterfgev dien hidden voorjednn die lau eholeri werden to gesohie n hebben daaraan tot dnaver geen c ienbaarheid v len e en en einde seen noodelooze ongerustheid te doen ontstaan ïot ons leedwezen Ijlijkt thans dat de gemeenterani heden dingsdig eenc zitting zal houden ten cin S aytjr eeu t=tel van bn emeester en wethouders te beslissen ten doel hebbende om de kermis uistiinden ziturdag te doen c ndigen op grond van hci vveJerverschijneu der cholera Zij wij goed ingelicht dan heeft de ziekte tot dusver gelukkig slechts enkele oHers geeischt Het voorstel van B en VV zal ilthiiis i il nut hebben dit het tot waarschuwing dient voor hen me zich gedurende de kermis aan onmatigheid cu een on iie tlde levenswijze ovevgeien De rotterdam = hc gcmeuiteriid heeft gisteren op voorstel V m en hr Pincofls be loten de verschijning der cholerite publiterei Indian ij een ernstig epidemisch kiriktermogtverkrijgen zal de pcraeeuteraid worden bijeen geroepen omover de ocmiddcllijke stiking der kermis te besluiten De rogge oogst vilt iii de provincie Drenthe over hetalgemeen legen de aird ippelen leveren een rmni bcschot enzijn Jitmuntend van kwihteit van de vee i boekweit die inbloei stait verwacht men bij gunstig heitsu eder nog eenegemiddelde opbrengst e ludi che bliden brengen ons thuis nadere bengtenomtrent deu groolen rimp die Java teisterde Wij willenkortelijk het oorniim te mededeelen Xe Pekilongan storttehet huis van een chnees m 12 persoi en werd n bedolven waarvan 5 op dt phits dood bleven De overigen werden ofschoon zwair gew ond nog levend onder t puu gev onden De bengten uit Djocjokaua luiden het treurigst Am denknton ZIJL bijna alle gebouwen ingatort 5 prinsessen werdenverpletterd een der prinsen verstikte onder t puiii Op sommige plaatsen is de grond gez ikt op andere pheven uitscheurea kwam rook e voorehjii o borrelde iijk op Depostweg IS onbiuikbur De oude tempel vin Ij i lie S uocIS totaal ingestort Honderde wire gebuunai en fibiiekenliggen pilt tegen den grond On de Zuid is ill s een puinhoop Op de Passir Gede zijii reeds 400 lijKin gevoi den A oor zooverre bekend is zijn hier 13 jiuropeii en omgekomenOp sommige plaitsen zijn de wellen verdroogd op anderenieuwe wcilen ontstaan Er hebben tallooze a irdversehuivingenplaats geh ld Bij de airdbeving was het witer vin eenigeiivieren warm en rood gekleurd Te Poervvoreljo zijn deprichtige kazernes en het chinesche kamp verwoest voigenseen gerucht ook de theefabriek e e AXigeling bleef meteen steenen gebouw vrij Men voelde daar de beweging inde rigting der Menpi mar de oembing welke beide valkanen werken In de residentie Kidoe telde men slechts 4 dooden en eeaige geuonden De tempel Boero Boeilor heeft vvejnig geleden die van POLITIE Aan het bureau vin politi ligt ter dispositie van den regtbebbende hen kurk met zilver beslig Gcmenèüe Berigten n 27 julij tot 3 au i iii Lu ithoil geen enkel geval an runderpest voorgekomeu In het geheel zijo 278 740 rumkren aangetasi Lit Oostenryk zal dit jaar buiteiit ewoon eel graan aaar het Tvcsten uitgevoerd worden Kt zer jNapoleoii geeft oO ÜOO fr voor do noordpoolrcis vin Gu tave l mbert De portugesche havens ijQ opeuce teld voor den in 0 r an grantn tot veel verminderde rcgif o De cDg reformbiU kerat eerst m werking met 1 jin 1S68 Te cholera neemt tue up bwiiiL cd te Koine De constitutie der vereenigde staten IS op muiiiek t ibidgt en de uitvoeriiig er3 in de klem o ti De oo=te njkache minister van fiuancieu il de renten a 11 o ijkseht t jt sthuldtn uailoinicrcn Tl Bokhan i de m k lutt 1 u Uiid lu i Tu Bulgarije is een bedenkdijkL op lind ui ebrokcn O cloleia is te ur Lh ala j e eken te beschouwen Ie ï t Üervais m iavouje is eenc jasptsg oe c m bt WLrkin au miKÏSms 24000 elkn oppeï ïftkte en meer dan 2J eHen diept Te Boideaus zijn bij een brand door ontplutlii g van gas eistheileïo hmzen m de lucht gevloj fi en met déze m er dan 80 pci ont n dblJ Dublin is een spoortrein gedeeltelijk in e i a rond gt lort waardüoi lcu r i7ij cr gtJouJ en een aantal gtkwctst werden Op htt ftcstin il ttr eere van den sultan te Londen gege cn i eeu aanzienlijk gedeelte au htt good en ziher gestolen De cLtrttgelden der panjscht tuitüonstdlm beluopei n h dijkb tO d lucnd fi In Italië woidt de jicktL an ikn wijnstok weL r iuouien door de aanr kin van dt zieke dcckn inct een ctrtii jj n ii petioii uin gcdoupt Door mi cewas enz De digbhden deelen een open brief mede der simanngsche havencommi sie i iii dr van Zinnicq Bergmin Diinn woidt de toest lud van een der grootste h mdeh tcaen van Jivi af geschilderd ter eere vin het vaderi jke ueilerlandsche bestuur Kceds ói jiar geleden is door de regering erkend dat de toestuid van haven en rerie dringend her te behotfde eerst J2jnr later begon men met het gnvcii vin een kinaal dit is ge likt en ten deele reeds weder te met gegain nu s sedert 3 ar niets am het lerk j ed nn hoeuel voortdurend menschenlevens en schatten in gev i ir zijn Lvenvvel betaalt de hindel stand vm Samirang jurljks ongeveen S millioen ain een bel tsting uitsluitend bestend tot een foi s voor de verbetering der zeewerken en de geheele verbeteimg zoude volgens deskundigen slechts 1 raiilioeu koeten Stel u verder een stad voor zoo km men verder lezen waar de politie schier ledeien dair onraagtig bbikt om personen en goederen te be ehermen v r de o i igl ei 1 nog vcimecrdcrd wordt doordien ze bij gebreke van een behooilijke stadsverlichting s ivüii 1 en s 1 leliis in diepe uuisternis is gehuld vviarvu elk jiii iii den regentijd een deel door overstrooiningen wordt gelei terd die door s hadelijke miismen koortsen en andere ziekien ten gevolge nebbeu en wair ohijnlijk de oorzias zijn geneest dat nu 3 jaar geieoen de bevolking door de cholera is g decimee d eeu toestand vvaariin door het gnven van etn in ateriugs kanaal een einde zou kunnen ge maakt worden stel u een stad oor wiirvin de rivier het vooiuime middel van vervoer in zoodanigen toestand verkeert dit bij gebrek aan behoorljke uitbiggerii het gras in den modder groeit en eindelijk de communie tic met de zee altijd hoogst moeijelijk en dikwijls onmogelijk i Noor zeker die toestand is benijdenswairdig en men mig zich wel verwonderen dat de Sammiigers ovei nlke kleinigheden zooveel beweging makau ij kri gen wel zonder spoornegbelastïigen een spootjvegüet door hel geheele land oi e konpsteden krijgen n euwe en kostbaie uiternegeu Over den Moerdijk zal een spoorwegbrug gematkt worden onze rivier verbeteringen worden geregeld voortgezet en de ludische overschotten voorzien m die behoeften ro lar wij zi n ook de echte Nederlanders daar ginder is 1 et meer een basterd cort Wij staan zoowat in verhouding Is phirizeer en tollen lar Hier brave christenen die trouw ter kerk g iiii en evmgehsche nllnntien en zendmgsfee ten houden en di r iiu or diep be dorven heidenen en mihomed men de uen zti ielingen hinden vol werk geven Is dus alies met volkomen m den regel Mogen de zendelingen toch Steeds lu gcduhte houden dit ZIJ den onbekcerden Javaan steeds voorhouden Doe naar onze woorden maar sla geen acht op onze d iden w int vvas dit laitste het geval di n zoude de Javaiu wel eens een wonderlijk denkbeeld van het praktische christendom kunnen krijgen V n zendelingen gesproken hier zal in kort weder een zendiugsfeest vertoond norden waartoe bereidwillig eeu buitenplaats IS afgestaan en de spoorneg directien verminderde prijzen toestaan Zoude daar ook over den maatsehappehjkcn toestand van den Javaan gesproken worden wat zijn godsdienstige betreft wij netea allen dat die diep bedorven is d in kunnen de vreem delingen die daar bij scharen verwacht worden zich een aardig denkbeeld vormen van den hefdeniken zm van het nederland 8che volk d it zich nog altijd trotsch op zijn kolomen verheft daar deze hem in staat stellen zich achterlaadgeweren spoor wegen en andeie snuisterijen aan te schaffen Dan mogen de nederland che i denairs wel met nadruk daarop wijzen dat IJ den Jivaai voor zijn Imd vour zijn arbeid voor zijn vryheid een ko telijk zendehngeu ehiis endom teruggeven zjOdiU hel voordeel van den ruil geheel aan den kant der Javanen IS De hooge po itiek begint zich meer en meer met taalkunde in te hten len engelsch minister sluil een verlrag waarbij partijen zich tot eeu zaak verbinden en kort o larop verklaart hij opeutlijk dit men het zoo met vcrstam iioet dit het woord reriludeu eeu geheel andere beteckenis etften tot niets verpligt Of de engelsche reg banken het ooi zoo bij handelsovereenkomsten vennootschappen of nuureonti i en oadeii opvatten is nel te betnijfelen Vis lem inil een paarl of ie aiders iu een ander tegen een som gelds afstaat notmt men dit itfkoöjcH mair w inucer een voist zijn land of een deel diir in i in een inileren vorst vooi ecu ronde som vin b v lUO millioen afstiat dm is er geet pnke van koop of ver koop dau wordt de regtring eenvoudig nedergelegd lenzij andeio belanghebbcudeu diijd gekroonde hoofdeuj den afstand vferhmelereii n koop ot verkoop km ij uU een hindeling geen prake zijn dit is veel te burgerlijk te dru g toppehchtig De hooge pi litick onderscheidt niiu keurig zit en Jie bi den eenvoi digen burger van gelijke bettektiizijn Stuurtdeze un lem ind een berigt het is vTj wel hetzelfle of dumondeling of schrlfleiijk ge chiedt bj de btuge politiek milktdit eeu groot verschil en sehrifu k ueriit k m zelfs noggeheel verschillend zjn niirmiit imn i i p lie een circulaire of eeu nota daartoe bezigt I let eici uel niet tebetreuren dat de rust van turopa htt vertrounen vin oenhandel en het welzijn van duizenden van it uoordeiispel afLingt Wanneer zil de tijd komen dat i ringen leeren begrijpen dat waarheid en eerlijkheid de lieehisie grondsl igen zijn waarop de regering zoowel niar buiten a s naar binnen moet rusten Hoever zijU wij nog vin die gouden ecun V ervvijderd Vergadering van den Gemeenteraad DiUjjsdag 13 U2U i = Tegcnwoord g de II mr de Giav De notulen der vori c vergadering nordti uek en en gearresteerd Ziju lugekoineü een adres van H M Leus verzoekende ib uuimerkii z te komen ala brugwachter ter visie rapport der eommissie voor de rekeni i lau h t i r 1 armbestuur over 18G6 het rapport strekt tol gocdkeuni ook het rapjHjrt der coramicsie voor de gemecnterckeui oier 1866 ini bj s lu dt het rapport ter oOedkeuriug beide tii vise Ue heer 1 eutiOj er komt binnen an de arde ia de coiieliisie van tet rapport dir lomnii i bila t j e ee t int bet onderzoek der geloofsbrieven van de uieuw benoemde raad ledeu ichler voli cna verlaten de hh irul de Grave Pr me t i Luehuer de ver a dering en worden zij m hunne afuczuleid volgens de eonciu e van het rapport elijk mede de heer Luvten lo e aten Het adres van bet isr armbestuer luulenïe verzoek tot vereei g der belde afdeehnc en juer admii i tialie op den ondeii voet ÏI t advies van B en leidt ter goedkenriu waarmede de vergadering eb vereenigt liet adres van L van den Ler b tieiftnde deu afkoop van eene rent eiesti d op hem toeuehoo ei i rond Het rapp rl van B ea V lariuneit dat de afkoop bij de wet tje eötaan is ti en den penning 20 en Jat vai den lier dcrhaUe van de rente ƒ 1 ba belalen moet oi welke som met ciu vrotj er over ebot van verkoehttn rond a 20 jJs voorjiesteld wordt te bek n m rente evende ehuld dat algemeen Vkordt eoed ei eurd Een voorste tot üedkeuruig vaii de reuleineula ektn van den kassier bij de bai k van leeniu die i t Isro o7 bedragende ia ontvang f 701 i S en in uitgaaf y üalo 1 Sj v dt aau enoineu lot hulpooderwijzeres m de viouviij e handwerken aan de openbare tnsseheusehoh u vordt met S tej en 4 steuimta benoemd mej H Brinkman Hierna emdi t de vergadenu Burgerlijke Stand GOLDA GFBOR 10 ug AVillemioa ouder D I Jongerheld en M G tteeïdeubur illcm ouders D HollcbteUe en M Belonje 11 öua Cornelia Wilbelmina ouders J li van Gaatt en J C an dtr KIcIjD Keinier ouders G H OvE IEIi 9 Ang C Nederh T i j J L KeHerman 34 3 C van den Berg 9 ro 10 t W M Grooteuboer U m 11 J J Hennch 2 j 6 m J I oe lid G M o 15 w M Tober U j