Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1867

ADVERTENTIEN 1867 Zondag 18 Augustus 562 Aan den HANDEL DAGELUESCHE GOEDERENDIENST per stoombooteu Koophandel Landbouw NijTerheid Van GOUDA naar UTRECHT V V Vertrek van Gocda naar üteecht Maandag en Dingsdag 3 j Unr Donderdag 1 Uur Woensdag Vnjdag en Zaturdag 4Vj üur Informatien by den Agent D BE BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt GOUDSCHECOURMT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tievdeweg D n 60 VAV lDr J B ROLL te Amsterdam Deze DlX ppelB zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot toot Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER AIÏI RiyiïISi DROPPELS De ondergsteekendea betuigen door deze hunnen hartelijken dank voor de Uijken van belangstelling ondervonden by gelegenheid van hun 40jarig huwelijk A J DE KUITER F DE KUITER geb Beklijn oor de vele blijken van belangstelling en vriendschap bij het herdenken der vijf en twintigste verjaring van ons huwelijk op 10 Augustus 11 ontvangen betuigen nij door deze onzen hartelijken en elgemeeuden dank B TVS DEK MAAS GoiDi D N DEK MAAS 14 Aug ISG7 A DEK Noot i imf jooi pnotm hpito v pum fiuoy B OSpjIOA 3 pi33 J31 30Z3q njp nsa aui nfiz jez mEen sSuee msq pq ieeM c einqpeig 3q qsa spriz 13 is BBidaS isps paoAs3spao2 on SI meaiAf gufig jisapneminosai 3AJ9Z qsiz JEE tt 3pao3 jcp bi nsisjqaS niaq loop ima Sicijax 3p spnainpaS HTVaSSafX TnJdOd snf Z injqaS U3 sozaq suimj 3q JOOA a3Sa3i 3 so 3 aEp n3pn33ni 3 3K naaas bjaSijsauSajj ajapjSA na ua oouaSpKig apj3T32 jaftz uaiojEn sm ubji vanoo ïreA gSHMIJ O J Burgfer Avondschool De INSCHRIJVING voor hen die wenschea toegelaten te worden op de BURGER AVONDSCHOOL zal plaats hebbuii Woensdag 21 Vugustus a s des namiddags ten acht ure in het gebou Akti Legi Belanghebbenden kunnen dan alle inlichtingen bekomen omtrent toelatingsexamen schoolgeld enz elke zij mogten verlangen Het toel£ ings e imen is alleen verpligting voor hen die de Burger Avondschool nog niet bezocht hebben Namens de plaatselijke Commissie van ioezigt op de Scholen van middelbaar Onderwijs te Godda De Secretaris C L W ALTHER Tegen hoesten heeschheid schorheid in de keel verslijming enz is geen beter middel aan te wenden dan de Stollwerck sehe Borst Bonbons Men kan dejelven echt m pakjes a 30 cent bekomen te Gouda by den Apotheker J G BOEK E OOOEN op de Blaauwstraat te Sc uOH tovtfii bij A OLFF 264 Staats Loterlj De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 AFGUSTUS 1867 Slijm en Maagpiiien Deze FIUjEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sfijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen by zonder goed tegen de gal en zeer Zacllt lazerend zijn zyu tegen 32I 3 cent het d lo Je met berigt van het gebruik verkrygbaar by de heeren Aarlatulerreen i F Allart AmDterdam P de Haan en Zoon apothekers Kdlverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut Deïfshaten J Koch Deventer Berghuis en V d Moer Dirhla id D de Vries Dordrecht H J Gdtay Gouda J G Boekenoogen firma Wed J A P P V d Heiden op de Blaannstr s Hage J Visser en Zoon Spuistraat Uardericijk A Greidanus Leijdeti i T Terburgh Haarlemmerstr SoUerdam v Santen K olf korte Hoofdsteeg bchiedam v d Hoeven en Numan Sc ioonfioren A Wolff Ttel A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat d 372 Vlaardingen J M Lagerwerff LET WEL De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zyn door my te Gouda alleen en nitsluiiend verkrijgbaar gesteld by den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de Vi J A P P VA des HEIJDEN op de Hlaauwstraat Om elk doosje der echte eu s nts ontieugelyke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een büjet voorzien metde handteekeniug van J J SCHREUDER apotheker welke haudteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opt zyn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 9 Iemand uit den fatscenlyken stand eenige uren daags te zijner beschikking hebbende loude die gaarne willen besteden tot het bijbooden van Boeken of andere Kantoorwerkzaamheden hierop reflecterenden adresseren zich onder letter G bij A QUANT Bock eu Papierhandelaar Prijs van het gedestilleerd by G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accyns by eene hoeveelheid van niinstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 o per kan 65 cents idem a 47Vio per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwyn a 46 jj per kan 63 cents ml BRANDEWIJN a 46Vio P kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gocda 14 Aug 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 13 Augustus T iiagstc Hoogste Gebleven prt koers koers koers Ned w sch 27 53 54Vs 53 8 dito 3 64Vi 645 8 dito 4 8 7 6 84 V r Handelm op resc 138 138V 138 België Roths 2Vj Spanje obl 2Vs 31 8 Portugal obl 3 3 Vu Rusl obl H 5 91 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 71Vj 71 d Lond 1862 5 83 Vi d Amst 1864 5 85V 85 dO Amst 1860 41 3 79V4 Aand spoorw ƒ 177V 178 4 5V 45V 6 45V B dito dito 2V2 22V d rente Amst 5 66Vr 67 66 d nat 1854 5 50V 5IV4 5IV4 d in zilv 1864 5 56Vb 56 Italië Amst 5 Turk buitenl 5 31 3IV 1 31V Griekenland 5 12 lfi 1278 Ver Staten 1874 5 77Vj d 1881 6 77V d 1882 6 77Vï 77 77 B Mexico 1851 5 laVs 14 Boekdrvikkenj van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt de Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcprij npr lriPmaand n ƒ 2 franc p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure meezonden zijn Overzigt GOUDA 17 Augustus De verwachtingen ten aanzien van den Napoleonsdag zijn bitter teleur gesteld een groot getal benoemingen tot het legioen van eer is het eenige wat de Moaiteur bragt De dagbladen hadden verklaringen maatregelen en besluiten aangekondigd die met welgevallen zouden vernomen worden Men wist wel niet of het buiten of binnenlandsche aangelegenheden betrof maar nn de nieuwsgierigheid volstrekt geene bevrediging vindt wiUer sommigen de hoop niet opgeven en zien nog altijd eenige woorden te gemoet want meer dan woorden ontvangt men met men heeft nog zoo onlangs de ondervinding opgedaan dat de verwezentlijkmg van woorden in daden niet haastig gaat vooral als het den vooruitgang betreft De reformbiU is tot stand gekomen in Engeland het hoogerhuis heeft met bedachtzame wijsheid toegegeven en zich tevreden gesteld met eene enkele n iging van het ontwerp door het hgerhuis rastgeateld en niet verder aangedrongen op de aan leming der door het lagerhuis verwoipene veranderingen Het is een belangrijke hervorming die men te gemoet gaat en een verblijdend verschijnsel ook voor alle volken dat Engeland het oudste constitutionele land zoo rustig voortgaat in de gematigde ont ikkehng zijner instellingen Mogt Oostenrijk dit goede voorbeeld volgen dan mag het veilig rekenen op een schitterend herstel dan zal het in korte jaren tot bloei en welvaart gekomen zijne rampen vergeten en magtiger wordea dan ooit De ernstige wil bestaat maar de overgang van d ailj k0t vrijheid is een werk van veelzijdig bezwaar Ook Pruisen gaat ongetwijfeld eene betere toekomst te gemoet maar het pad i duister De bedoelingen van v Bismart k ademen tot nu einig vrijzinnigheid maar het zal hem onmogelijk zijn den duitschen zin te breidelen hij zal of moeten toegeven of de gevolgen te duchten hebben zijner hilas arrigheid De reis van eenige franache journalisten naar Denemarken baart eenig opzien en wekt vemachtpigen op die wellig nemig bevrediging zullen bieden Het is zelfs te vreezen dat Pruisen daardoor niet guisuger zal gestemd orden en Frankrijk is tot niets verbonden Oostenrijk dat zich verpligt kon achten voor NoordSleeswijk op te treden bl jft geheel lijdelijk en alzoo heeft Pruisen de handen ruim om naar neigevallen te handelen De sultan is met de beste bedoelingen van zijne reis terug gekeerd de tijd zal leeren of het lot eenige verbetering zal lelden VV ij gelooven weinig in het herstel van dat vermolmde rijk als de eene opstand gedempt is verwachten wij elders weldra eene vernieuwde poging Eusland betreedt den weg der altijd vernieuwde leeningen het 13 op den weg tot nu toe doo Oostenrijk gevolgd en zijn crediet zal in dezelfde rigtmg gaan De despotieke afpersingen brengen oneindig minder op dan de constitutioneel gevoteerde belastingen Italië dat door de laatste onrustige jaren in grooten financielen nood verkeert zal ei delijk komec tot eene liquidatie der geestelijke goederen die de berooide schatkist voor eenigen tijd zal schragen maar de behoeften zoonel als de inkomsten zijn onzeker bij een toestand van gedurige onrust die zeker el niet eindigen zal voor het tot stand komen eener definitieve regeling der romeinsche zaak Men moet daar altijd nog eene uitbarsting te gemoet zien De fransche en oostennjksche keizers zullen elkander ontmoeten maar de tijd schijnt voorbij te gaan der vorstelijke afspraken de volken spreken mede en de publieke opinie zal zich meer en meer doen gelden Napoleon heeft met durven toetasten toen het zijn tijd was en nu zal het hem moeijelijk vallen den verloren invloed te herwinnen Zijn roem taant met den val van het mexicaansche keizerrijk en hij mag toezien dat Cochin China hem geene nieuwe teleurstellingen berokkene Mogt hij den weg van vrede en vnjheid betreden om hel lot te ontgaan van zijn grooten voorganger De prijs der Advertentien van een toï r regels met inbegrip van het zegel is 80 Cett oor eiken regei daarooven lO Cent Bnitengei one letters worden berekend naar plaatsruim+c öuttenlanïï Londen 14 Aug in eene zijner jongste zittingen hn L het huis der gemeenten eene uit den boezem van het huis der lords voortgekomen wet aangenomen strekkende om het amtal bisschoppen bij de anglicaan che kers te vermeerderen Het hgis heeft daarbij echter uitdrukkelijk bepaald dat die vermti dering geene verhooging van uitgaven voor de schatkist no i uitbreiding van het aantal kerkelijke leaeu van bet huis der lords ten gevolge mag hebben De nieav e bkschopszeteU zu len Dit vrijwillige bijdragen der geloovigea onderhouden moeten worden Ook de ministeriele Globe raadt thans eene expeditie tegenAbvssinie aan ten einde de enropesche geva lenen nit de migvan d n koning of van de opstandelingen tt bevrijden Volgens dat blad s lord Stanky zelf tot het besluit gekomen dathet tijd is om met kracht te handelen in eene zaak omtrentwelker afloop de natie ongeduldig begint te orden 16 Aug De koningin heeft de reformbiU met haresanctie bekrachtigd De regering heeft m het lagerhuis verklaard dat zij de bill strekkende om de koninklijke parken vcor volksvergadenngen te sluiten inirok PsryS 14 Augustus De keizerlijke commissie voor de tentoonstelling heeft aangekondigd dat de tentoonstelling den 1 november zal worden gesloten en dat daarna al de gebouiven ia het Champ de Mars zullen worden afgebroken Er w tot heden toe ond r bet publiek sprake van dat die gebouwen zouden blyven staan en tot een of ander doeleinoe in gebruik genomen De Moniteui de l Armte was daartegen echter opgekomen en had betoogd dat het Champ de Mars noodig was voor de militaire oefeningen In italia nsche dagbladen leest men bedroevende bijzonderheden betreffende de cholera en de wijze viairop de bevolking van Italië zich bij het heerschen dier ziekte gedraagt Op vele plaatsen m het zuiden des lands vsordt de toediening van geneesmiddelen en de lanwending van middelen toi ontsmetting belet of belemmerd door de vrees der bevolking voor vergiftiging Te Nardio m de provincie Lecco heeft het gepeupel de apotheek ir brand gestoken en de a raanzolders eerat doorzocht toen geplunderd deze n mordelijkheden hielden i dagen aan Te Grand Michele op Sicilie z ju de gensdarmes als giftmengers uitgekreten door het gepeupel aangevallen en twee van hen vermoord de anderen ncrden door de aankomst van troepen uit het gevaar gered Te Catania had het gemeentebestuur eene som van 75 000 frs uoodig ter voorziening m de dringendste behoeften der noodlijdende bevolking het kon bij het agentschap der nationale bank die som verkrijgen mits het een borg stelde voor de teruggave geen van de burgers der stad waar vele rijke heden wonen wilde zich borg stellen dit deed emdelijK de agent van een buitenlandseh handelshuis In eene dezer dagen te Bologna gehouden volksvergadering welke zeer druk werd bezocht i o a een besluit genomen houdende verklaring dat de opheffing van het wereldlijkgezag des pausen onmisbaar is voor het welzijn van Italië ende geheele wereld dat £ ome de hoofdstad is van Italië eudat de Komeinen het hun opgelegde juk moeten afschudden Voorts werd verklaard dat de wetgevende ve gadpnog te Florence wèl had gedaan met de vervreemding der kerkelijkegoederen maar dat meer radicale hervormingen wenschelijkzouden ge eest zijn 16 Aug De Patrie meent Ie eten dat onderscheidenebesluiten van administratieven en staatkundigen aard doorden keizer genomen zijn en gelooft voorts dat die beslnaeaten spoedigste in den Moniteur zullen verschijnen Frankfort l Augustus Uit Ml nchen deeld dat de aldaar benoemde commissie beia t geren van het ontwerp tot reorgaiiisaiie van