Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1867

pgf r als beginsel heeft aangenomen dat de dienstphgt minder st én5 lyëhoort te zijn dan dit m Pruisen het geval is Waarschijnlijk zal de ouderdom van 32 jaren worden aangenomen ila de tijd waarop de man nog slechts n het uiterste geial en na de oproeping v n al de jonge dienstpligtigen uit den schoot van 7ijn huisgezin onder de wapenen n ordt geroepen Weenen ü Aug Behalve het wegvoeren van kunstwerken en archieven door de regering kon voor den afstand vin ötnnenlanö GOIDA 17 Augustus I Tit tleden dn gadng avond hield de vereenigmg ter oe ïordering van de volksneerbairheid Burgerpligt eene alge meene vergadering Bij afwezigheid van den president werd door den komniinJirt mededeelmg gedaan van de erkenning door M den koning wnardoor het bestuur in de gelegenheul werd gesteld z h vnn al het benoodigde voor het chijfschieten ku eloos te kunnen voorzien terwijl door ZEd in overleg met den gamizoens ko iimandint van de sch etbaan ues donderdags en zaturdags namiddig gebruik kan worden gemaakt nog deelde ZLd mede dat de garnizoen komman dant m alles wil medewerken om een goed geoefend personeel te verkrijgen met het chieten is dan ook bereids een a lil van gemiikt en hoopt men omstreeks half octooer naar 2 a S prijzen te doen wedijveren Z AI heeft bi loemd tot schoolopziener m het zevendeschooldistrikt van Zuid HolhnJ J Broedelet alhier De imsterdimache vereenigmg tot bevordering van s lands weerbiarheid Pro Pitrii heeft dezer dagen beslist dat deleden geen uniform zullen a inschiffen hoofdzakelijk cp grond dit diardoor het karikter der vereenigmg zou verloren gaanPro Pani wil toch niet zijn een afzonderlijk rijcorps maareene vereenigmg welker leden zich oefenen in den wapenhandel om zich liter naar verkiezing of bij de schutterij of bijhet leger of bij andere vrijcorpsen als nuttige elementen tekunnen aansluiten Aütiiicli erd m het pileis voor volksvlijt het SOjangbe t in V lil It verttniging ter bevordering van de belangendes boekhandels pleïtig gevierd De heer J H Gebhard traddaarbij aU feestredenaar op onderdag werd die feestvieringmet een diner m de schilderflz ial besloten In het A olksblad leest men De aangekondigde sluiting van de zitting der staten generaal tegen Ib aug 1 1 7 moet zeker een gevoel van te eu stelling opwekken dat er zooveel onafgedaan is gebleven dat afdoening verei cht had In pliat van daarover te klagen hopen wij dat de weken die nog moeten verloopen alvorens de nieuwe kamer zil geopend worden zullen worden aangewend door de regennï om vele wetsontwerpen in gereedheid te brengen en door iiien die eenigen invloed op de leden der statengeneraal kunnen uitoefenen cm hen te doordringen van tiet groote belang dit de bingende vraagpunten door de regering in opregt gemeen overleg met de staten general tot oplossing worden gebragt Het Dagblad van Zuid Holland verneemt uit eene goede bron en met groot genoegen dat m junij jl door den gou verneur generaal van Ned Indie de resolutie van zijn voorganser omtront het niet aanplanten van koffijboomen op grooteren afstand dan vier paien van de dessa s uuiten ttfei t is gesteld en dat in dezelfde maand ook teruggekomen is op de bekende circulaire van den toenmabgen directeur der culturen houdende verbod van ompaggerng der suikervelden Volgens bij het departement van kolomen ontvangen voorlüopige berigten omtrent de g v i Igen der onlangs ia eeulgegewesten van Java plaats gehad hebbende aardbevingen bestond in de geteisterde streken geene bepaalde benoefte of gebrek aan levensmiddelen zoodat ditnaangaande voor alsnoggetue bijzonder voorzieningen van regeringswege waren noodzakelijk te achten Tot voorziening m de huisvesting der europe he en inland che bevolking voor zoo veel deze doorde aardbeving hare woningen had verloren werd even vieldoor de indische plaatselijke civile en militaire autoriteiten ket mogelijke gedaan De Hiinister van binnenl zaken heeft het gebruikelijke ▼ eraiag over den slaat van het onderwijs in het jaar 1S65 1S66 ingeleverd Uit dat verslag blijkt dat het aantal studenten aan de gezamentlij e mrigtingen van hooger onderwijs hier te lande 1297 bedroeg dat is 14 meer dan in het jaar lb64 1865 naar de atadievakken telde men 319 studenten m de godgeleerdheid 393 in de regtsgeleerdheid 213 in de geneeskunde 96 m de wis en natuurkunde en 76 in de let teren De studenten in de godgeleerdheid zijn met 26 ver i mmderd die in de wis en natuurkunde met 26 vermeerderd Men telde op 31 dec 1865 bl gemeenten waar gvmnasien of latijnsthe scholen gevestigd waren met een onderwijzend personeel van 225 101 dr in de letteren en 9 in de wiaen natuurkunde en met 1214 leerlingen waarvan 934 behoorende tot de 1 = afd onde talen 231 tot de 2 afd en 29 tot de voorbereidende afdeeling In het jaar waarover het verslag loopt waren er 21 hoogere burgerscholen met 219 leeraren en 1466 leerlingen De uitgaven voor het middelbaar onderwijs die in 1863 43 258 beliepen waaronder van wege het rijk ƒ 18 2 3 ziju in 1864 geklommen tot ƒ 294 037 waaronder 110 311 van wege het rijk en bedroegen in met inbegrip eener rijksbijdnge van o2 51 7 de betiekkelijk aanzienlijke som van 960 023 A at het lageronderwijs aangaat telde men bij alle lagere scholen lu 1865 3151 hoofdonderwijzers 2763 dulponderwijzers 2760 kweekelingen mann 4184 hoofdonderwijzerpssen 871 hulpouderwIjzeressen en 267 vrouwei kweekelingen Hiervan wareabij de openbare scholen 2482 hoofdonderwijzers 1 89 hulponderwijzers 2049 manu kweekelmgen 34 hoofdondeiwijzeres en 139 hulpondervvijzeressen en 85 vrouw kweekelingen Sedert 1864 was het getal hulpondernijzers voor de openbscholen met 95 toegenomen waartegen echter een verlies van 207 mann kweekelingen staa ook het vrouwelijke hulppersoneel nam nog al sterk af nimentlijk met 8 hulpondervvijzeressen en 31 kweekelingen Van de gezamentlijke igere scholenwerd op 15 januarij 1865 gebruik gemaikt door 198 155 kinderen da IS door 4724 kinderen meer dan m 1864 Hetgetal kinderen die uitsluitend de avondschool bezochten beliep 28 000 üit s Gravenhage meldt men aan de rnh Conr datde minister van financiën als hoofd der admiuislntie voorhervormde eeredienst aan de vnode der nederl ludsche hervormde kerk te kennen heeft gegeven dat de e regering tenopzigte der kwestie van scheiding van kerk en staat zicli opeen ander standpunt plaatst dan hare voorgangster De bew ijzendaarvan moeten reeds op verschillende wij en geleverd zijn want m den laatsleu tijd hebben er zoo men van goederhaudvernomen heeft gedurig botsingen tusschen de commissie uitde sjnode en den minister feLliimmelpennuick plaats gehad hetgeen aanleiding moet gegeven hebben tot zeer ouaangeBamecorrespondentien waarbij herhaaldelijk is geklaagd over de inmenging der legering m zaken het inwendige van het protestants h kerkgenootschap betreffende en dus buiten de conpetentie van den minister vallende Men verzekert tevens dat spoedig eene andere regeling zal vastgesteld w orden voor het beheer der kerkelijke goederen dan die welke door den minister Olivier was ontworpen en wel in een alle behalve libeialeu geest Uit s Gravenhage wordt gemeld dat bij den raad van tate IS aanhangig gemaakt een wetsontwerp op dea ijk van dematen en gewigteu alsmede der gasmeters terwijl het voornemen bestaat om dit ontwerp dadelijk na de opening der nieuwezitting lu te dienen Naar men verneemt zullen eerstdaags bij de dd schutterijen even als vroeger bij het leger de epauletten wordenvervangen door schouderpassanten sterren op den kraag enfouragères Natuurlijk worden alleen de nieuw benoemde officieren tot die verandering van distinctieve teekenen verpligt Dmgsdag werd m het kerkgebouw der doopsgezinde gemeente te Amsterdam geopend de 82 algemeene vergaderingder maatschappij tot nut van t algemeen De hr L Vroom president van het dep Zwolle die gedurende het vierde eenereeuw als lid en voorzitter des bestuurs van genoemde afdeeling talrijke en uitstekende diensten aan de maatschappij bewees had zich bereid verklaard op uitnoodiging van het hoofdbestuur de leiding der vergadering op zich te nemen Ivadat de voorzitter de vergadering met eeue toepasselijke rede had geopend las de algemeene secretaris het verslag van het hoofdbestuuraangaande den staat der maatschappij en hare departementenen van zijne verrigtingen gedurende het afgeloopen jaar voor Hieruit bleek dat de maatschappij telt 297 departementen met 13 816 l den waaronder 608 honoraire zijnde 40 leden minder dan het vorige jaar het aantal departementen is met 6 verminderd De iaat der geldmiddelen ss gunstig Ter vervanging van de hh m W C Me s en M van Berkel zijntot leden van het hoofdbestuur gci ozer de hh m Aug PbUipsen prof A E J ModderiBan Aan de maatschappij is eenlegaat van 1000 vcmaakt door wijlen den heer F E AV van Ingen gepens kapitein der artilleiie Volksvoorlezingen komen bij de departementen meer en meer m zwang meer dan leeskamers Volksbibliotheken nemen voortdurend ia aantal en goede inrigting toe De maatschappij telt er een SOOtil m hare departementen Zelfs uit Parijs heeft men den raad der maatschappij gevraagd by het oprigten van volksbibliotheken De maatschappij bemoeit zich steeds met het volksonderwijs en tracht overal de wet van 1857 t doen uitvoeren Aan 60 personen zijn zilveren medailles en aan ten eene gouden toegekend deze laatste aan Petron Eeinhart te Sotterdam die gedurende 50 jaren in ttn gezin als dienstbode is werkzaam geweest en zich steeds door jverige pligtsbeirachting heeft onderscheiden Ten slotte v erd nog in het verslag gewag gemaakt vin de aan de jaaatschappij op de panjsche tentoonstelling toegekende eervolle vermelding waarvan e slechts 5 zijn verleend Door eene commissie in de vorige algemeene vergadering benoemd werd rapport uitgebragt over de ten fine van onderzoek haar voorgestelde vragen 1 aan welke oorzaken de verflaauwde belangstelling m het nederlandsch tooneel bij onze uitie was toe te schrijven 2 welke middelen moesten worden aangewend om de belangstelling te verlevendigen en het nederlandsch tooneel te maken tot eene gelegenheid van gepast vermaak voor alle standen des volks 3 wfue dier middelen binnen het bereik der maatschappij l gen Bij ae conclusie van haar rapport stelde de commissie voor dat d maatschippij zou besluiten a de jaarlijk che begrooting der maatschappij orüt tot wederintrekking vau dit besluit belast met eene som van 2000 bestemd om voor zooveel noodig te helpen voorzien in de kusten van opleiding voor jeugdige tooneelkunsteuaars ó de opleiding wordt voorshinds beproefd te c het hoofdbestuur wordt uitgenooJigd de commissie zamen te stellen en hare leden te kiezen zooveel mogelijk uit leden van het ter phatse gevestigd departement d het hoofdbestuur wordt gemagtigd de eventueel noodige geldmiddelen ter concurrentie van bovengenoemde som lau de commissie jit te keeren ra zich overtuigd te hebben van hunne doelmatige aanwending Na eenige deliberatie werd punt a aangenomen met 545 tegen 110 stemmen en voorts het geheele voorstel bij accl imatie ouilcr bepaling dat de opleiding te msterdim zal beproeld worden Daarna werd nog met 340 tegen 208 stemmen besloten onder op igt van het hoofdbestuur te doen vervaardigen een voor schoolgebruik geschikt godsdienstig leesboek dat in den vorm van tafereelen de natuur de geschienis en de zamenleving te beschouwen geeft uit een godsdienstig oogpunt De kosten daarvan worden geraamd op p m 4300 Bij de voortzetting der vergadering op woensdag is een voorstel van het dep Winterswijk strekkende om het hoofdbestuur te mogtigen zich bij adres tot de tweede kimur te wenden ter bestrijding van het voorstel vau den heer de Brauw in zake he lager onderwijs bij acclamatie aingenomei Verworpen werd een voorstel van het dep Sliedrecht tot het uitschrijven van een prijsvriag ter verkrijging van een volksleesboek waarin de heerscheude gebreken in de huiselijke opvoeding werden aangetoond mair aangenomen een voorstel van het dep Helder tot het uitschrijven eener prijsvraig ter bekoming van een oorspronkel jk werk Helo u zelveu uit het leven van Nederlanders die door eigen krachtsontwikkeling aan den vooruitgang der maatschappij hebben gearbeid Verworpen werd een voorstel van het dep Rotterdam tot het uitschrijven eener prijsvraag ten einde tot de kennis te komen van de oorzaken van het toenemen der prostitutie in ons va derlind en van de middelen die tot beteugeling van dat kwaad kunnen aangewend wo den Bij acclamatie werd aangenomen een voorstel van het dep Zutphen daartoe strekkende dat van vege de maatschappij zal uitgegeven worden een geschrift waarin een duidelijk overzigt wordt geseven van hetgeen men het caltunrstelsel noemt waaromtrent zich velen onjuiste voor stellingen vormen Aan de orde was vervolgeus h t voorstel van het dep Leyden strekken e om te besijiien 1 Dat bi het opmaken der begrooting tot grondslag zullen worden genomen de werkelijke uitgaven van de beide laatstvoorgaande maatschappelijke jaren 2 Om de begrooting van behoeften zoodanig in te r gten dat onder dt middelen tot bestrijding dier behoeften het quotum voor ieder lid het bedrag van 1 50 met te boven ga Wordt ingetrokken Het laatste gedeelte daarvan wordt echter door Deventer overgenomen maar wordt bestreden door het hoofdbestuur Deventer laat daa op ook het voorstel vallen Met eene korte toespraak van den voorzitter werd de vergadering gesloten Gemengde Berigteo De lury is met tot beslissing gekomen over Surratt en hy zal voor eene uieuwe jury teregt staan over zyne medepligtigheid aan den mogrd van LiQCola Cit België bengt men da Frankrijk LDxemborg naar schow tegen de toetrediog tot het uieuvse duUsche tohtrboDd De veeziekte 13 weder uitgebroken in £ saex waar lil stuks Tee zijn afgemaakt De pruisische stndenten mc en weder leasen bijwonen te Bern en Zurich In China begint men 20 o eo 1 franc stukken van Eouden Zilver te vervaardigen De Lesoepa zal Rotterdam bezoeken m hetbelang der doorgraving van de landengte van uez Dooderdag middag IS te Frankfort eene hevige brand uitgebarsten in een gebouw vande parochie der Domkerk de toren is uitgtbraud het dak lugcstoit enverscheidene der omliggende hoizeu zijn door de v amu n vernield dnemeiischen omgekomen en een aant ai gekwetst Ter gelesenh J vanden jaardag des franschen keizers ijn tainjVe bei oeramgt n gedaanbij het legiota van eer De schepen komenue van Dautiig zija onderworpen aan qoarantaine viaitatie en tiea daecn oDstrvitit De generaal Klapka is te Pesth aangekomen lïet mmi tene te Bucharest18 afgetreden ele meiicaansche uitgewekenen zijn te Havaia aangekomen Hongarije wil een vierde dragen in de la=ftn der monarchie men vraagt een derde Op uit dec bedroeg de bevolkics va 1 Suriname met uitzoudenng van de indiaueu boschnegers euz ot j iszielen en die der gezameolijke ned westmdische eilanden 33 443 De iQschnjïiDgen op de uieawe ruê= isehe leeuiUp worden allen aangei nta De protestautscbe opperkerktraad i in Oü teur k gereorpani ec ende dotatie verhoogd tot 50 OOf fl Ten aanzien van het f nc gezantschap in Meüto iju oüg lu tig b rij tcit ontvangen 1 t selijke regering laat te ivita ecehia uttfc r i tr terkiu d Icjjjjcn Te e Ca Ue on lyne is het beur gebuuw tut d toe afgebrand ae at hade wordt begroot op ruim zeven ti altlakecit wordt bengt dat op 250 mijlt c a tai d een n ke idlaag IS ontdi kt De maarschalk NaiUant heeft aan de tad ju een geschenk aangebodeu vin 100 OuO fr Ingezonden Isu de naderende geruchten van cboler uk Gouda bereikt hebben zal het wel niet ongepast z jc op de hoeuanigheid van iiet drinkwater naauwkeurig acht te slaan vooral de bewoners der tiuweelen bleekers en katten singel mogen wel uitzien naar beter water dan dat hetwelk hun gedurende dezen zomer zoo misselijk i verstrekt Bij den lagen waterstand van 50 dm v r is he zeer te bejammeren dat het onzen welwiUendeu stadi enoot den heer Eijk zie de Goud che Courant van den 2 mei J nog niet heeft willen behagen od van tijd tot tijd eenig frisch water tot doorstraling der singelgrachteu te doen inlaten en dubbel jammer is het dat toen onze gemeenteraad op een zoo kwistige wijze aan Rijulana grond verstrekte tot opslag van steeukolen hel hun niet is opgevallen hoe noodzakelijk het was zich eenig regt op de verversching der grachten voor te behouden Mogt er soms een kleingeestige pressie m ver choicn negen welke Bijnland tot bereiking van andere doe emden op de belangen der stad wil uitoefenen welnu ik geloof dit wij een wakkeren architect bezitten mi schien zal die dau toch te eeuiger tijd wel middelen weten te beramen om b v door afle ding van bet water der beukmoleus eeuige verbetering lu dat der drie genoemde singels te brengen In vroegere jaren achtte men het noodzakelijk eenige doorstraling van frisch water te hebben al wis het dau maar voor eene ongelukkig geplaatste zwemschool en thans nu het water ook daar slecht is schijnt er zelfs n emand meer te z n die zich voor goed drinkwater interesseert aanijk eene ir ering in de en toeslind mag ain die beeren weike bet opgedragen IS oor de belangen der inwontis au Gouda tewaken wel worden aanbevolen E Marktbengten GOUdA 15 Aug Bij zee einig handel konden vorige prijzen niet bedongen worden uitgezonderd boekwei die slechts tot hooge prjzen werd afgegeven Tarwe Poolsche per 2400 kilo 430 Roode Kleefsche ƒ 425 Zeeuwsche per mud 12 80 a ƒ 14 60 Rogge 8 7 a ƒ 950 Gerst 6 50 a 7 75 Haver ƒ 3 bO ƒ 5 00 Boekweit Fr per 2100 kilo 225 Noordbr ƒ 265 De handel in schapen en lammeren alsmede lu varkensen biggen was lusteloos Aangevoerd 2S partijen kaas tegen ƒ 27 a 29 50 Goeboter 1 20 a ƒ 1 35 Weiboter O 90 a 1 10 Burgerlijke Stand GOIDA Geboeen 11 Augustus Hendrik r iders H Nuvelstijn en A van Boon 13 Johanna Afaria ouder ta Aret en A van der Strigt Agnes ouders C Dongelmans en J C de Kruijf Emat ouders J Radix en A van Commessee 0 EEI EDE 14 ug L an dtn Be g hnisvr an C Bakker 64 j M van der Starre 2d J an Eeuwen 7 m D 1 de Mol 6 m lo D van Bunren 2 j GehI Wd 14 Augustu L Bruikman en H Kü liries D Sanders en J van der Hejiu A Kok ea K u ce