Goudsche Courant, zondag 18 augustus 1867

ADVERTENTIEN 1867 Donderdag Zl Aupstus ü 563 VEE In all gemeenten van Nederland vaar Neêrlandseh National e V e cverzekering nog niet vertegenwoordigd wordt kunnen VEEHOUDERS als AGENT geplaatst worden Brieven franko aan de Direktie te Rotterdam Oppert n 21 Ongafrankeerde brieven worden niet aangenomen KOSTELOOSÏÏ te verkrijgen in de navolgende Depots voor alle lijders aan maagkramp maagbezwaring onpasselijkheid gebrek aan eetlust zure oprispingen braaklust hardnekkige lijfsverstoppiug slechte spijsvertering enz de brOChure omtrent de geneeswijze van C W Bullrich s Uoiverseel Zuiveringszont benevens een tal getuigschriften en dankzeggingSbrieven over de gunstige uitwerkingen van dit voortreffelijk huismiddel Gouda bij den heer P J MELKERT Oosthaven Botterdam C J W SNABILIÉ Apoth Groote Markt Wed H W PRILLEVITZ J Gz Apoth VtrecM W R STERN Drog Vreeburg I W R HACKFOORT Diogestr Woerden HENRI van den BERG Het UNIVERSEEL ZUIVERINGS ZOÜT van den Heer C AY Bclieich te Berlijn is verkrijgbaar gesteld bij voornoemde Heeren Dépöthouders in verzegelde pakjes a kilo tegen den prijs van 90 Cts Ieder pakje uit de Fabriek van den Heer C W BULLRICH draagt op dekeerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dépót voor Nederland EMMERIK ajd RIJN H SARDEMANN Aanvragen om Dupóts franco Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg I n 60 De familie de LANGE betuigt haren opregten dank voor de vele blijken van hartelijke deelneming ondervonden bij het smartelijk geleden verlies Goudsche Weerbaarheids Vereeuiging Burgerpligt Heeren Leden en Begunstigers wordt berigt dat de Schietoefeningen zijn aangevangen en tot wederopzeggens zullen plaTts hebben DONDERDAG en ZATUKD VG s namiddags te 5 ure op het terrein aan den Moordschen dijk Namens het Bestuur D W VESTEKBAAN Voorz II J STEENBERGEN Secr Voor eenc A EÜUWE zonder kinderen van meer gevorderden leeftijd uit den fatsoriilijken burgerstand zoekt men alhier zoo spoedig mogelijk gelegenheid ter inwoning met kost bediening en het gebruik van wee vrije kamers liefst gelijkvloers Hiertoe incUuerenden gelieven zich schriftelijk met opgave van voorwaarden onder letter A te adresseren bij den Uitgever dezer Courant Openbare crkooi ing te GOUDA op OEN DAG den 2S AUGUSTUS 1S07 des voormiddags ten elf ure in de Sociëteit Ons Genoegen aldaar van pene in vcMe wf rKinjy zijnde POTTINFABRIEK met PAKIinZr N en verdere GEBOUWEN en ERVEN alsmede een goed ingerigt WOONHUIS waarin zeVen kamers staande en liggende aan de Koningstraat te Gouda Wijk O N 295 296 en 297 Een HUIS en ERF aan de Gouwe te Gouda Wijk C N 37 waarin vijf kamers Een HUIS en ERF aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H N = 59 En een HUIS en ERF achter de Vischmarkt te Gouda wijk J N 109 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van uen Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopiog op DINGSDAG 20 AUGUSTUS 1367 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 16 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD goud en zUver papier en kantoorbehoeften boeken en prenten en eene complete KERPBANK enz Daags te voret tf zien Een ieder vordt gewaarscliu wd Bovenstaande woorden leest men menigmaal in de nieuwsbladen waardoor de aandacht van vela menseben wordt getrokken en in het bijzonder wordt ter harte gejomen door hen die dit in een of ander opzigt daaronder vermeldj kan te pas komen dewijl men door zulk een waarschuwing te veronachtzamen zich zelve ligtelijk aan schade zou blootstellen Nogtans neem ik de vrijheid belanghebbenden te doen opmerken dat niet altijd het nadeel hetwelk daaruit mogt ontstaan een onherstelbaar verlies is terwijl er integendeel vele zaken worden over het hoofd gezien welke oneindig dieper in de stoffelijke welvaart ingrijpen en eerst met ernst worden tegengegaau wanneer het voor altijd te laat is Onder deze laatste telt men voornamelijk een menigte ligchaamikwalen welke in den beginne als onbeduidend worden beschouwd of althans niet worden bestreden voor dat men daaraan in hevige mate lijdende is ja het zelfs zoolang uitstelt totdat er geene kruiden meer voor gewassen zijn en aangezien dit met Shumatiek veeltijds het geval is waarschuwt de ondergeteekende een ieder die daardoor is aangetast zijne genezing niet uit te stellen maar reeds in de eerste beginselen gebruik te maken van de heilzaam werkende ABSHAUBIN S of ANTIRHEUMAÏISCHE WATTEN welke voor 30 Ct per pakje verkrijgbaar zijn bij A BREETVELT Az te Delft en verder bijT A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W BEN UIL Schoonlunen Geb = KAULING Alfheu J GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK Cafdle ajd hJmel 264 Staats Loterlj De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 26 AUGUSTUS 1867 Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de velgeude week FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 27 n n Il dito 2 24 a dito 3 22 ONGEBUILD dito 19 ROGGE dito 13 Kadetjes Krentenbroodjes en Weener Broodjes 2V2 C p stuk GouBA 18 Aug 1867 FERE C Raderstocmboot d Mtfsscl Van Gouda Maandag en Divgidag smorgeas 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags o morgens 6 2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren ïondags s avoads 5 nren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELIDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio q per kan 65 cents idem a 47Vio la per kan 67 cts Jenever 2 soort Moutwijn a 462 D o per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 462 io o P r kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenrec igheid GoiDA 17 Aug 1867 Boekdrnkkerij van A BKINKM4N Deze Courant verscliijiit des Corderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maandenis 2 franco p p08t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure in zonden zyn öuttenlttnïr Londen is Aug De voordragt der regering strekkende om de bestaande bepalingen tot wering der runderpest te herzien en eene nieuwe regeling dezer zaak voor den t jd van een jaar vast te stellen is door het huis der gemeenten definitief aangenomen nadat daarin door de regering op aandrang van vele leden eene bepaling was gebragt krachtens welke bet regel zal zijn alle van buiten s lands komende runderen in de haven alwaar zij ontscheept worden te slagten In het vertrouwen dat hierdoor het gevaar van insleping der ziekte uit het buitenland verhoed wordt maakt de nieuwe wet het vervoer van vee binnen s lands en den binneniandschen veehaadel nagenoeg vrij van beperkingen Onlangs is weder eene vergadering gehouden van deloudensche werkliedenvereeniging tot bespreking van den strikeder kleedermakers De financiën der kleedermakers bleken slechtte staan Toch was er geen denken aan te en De vergadering besloot dat ook met het houden van patrouilles teneinde de gangen der kleedermakers te bewaken die zich nietbij de werkstaking hebben aangesloten zou voortgegaan worden Het is nu 17 weken geleden sinds het werk gestaakt werd Parijs 18 Augustus De Moniteur maakt een brief des keizers vau 15 dezer aan den minister van binnenl zaken openbaar betreffende de voltooijing van de buurtwegen een nota van den minister orer dezelfde aangelegenheid een ministerieel rapport van 16 aagnctus over de uitvoering van den bevolen maatregel en eene circulaire vau den minister aan de prefecten over deze iaak De krijgswet is te Barcelona afgekondigd 20 Aug Men schrijft nit Perpignan Op onderscheideneplaatsen in Catalonie zwerven gewapende benden rond Te Barcelona heerscht eene algemeene agitatie De eenige kreet der insurgenten is vrijheid De gemeenschap per spoorwegen pertelegraaf is afgesneden De kapitein generaal heeft troepenuitgezonden om de insurgenten te vervolgen De voornamehoofden van den opstand zijn bekend De kapitein generaal van Catalonie heeft 200 liberalenuit Barcelona gebannen Er is geene depêche uit Madridontvangen De Patrie verzekert dat het kamp van Chalons den 1 september zal worden opgeheven Hetzelfde blad zegt dat de spaansche zamenzwering te Brussel voorbereid geheel is mislukt Benden opstandelingen in Catalonie geslagen worden aan de fransche grensscheiding verwacht waar zij znllen worden ontwapend Er zijn papieren in beslag genomen waarin de benden werden uitgenoodigd zich te verspreiden daar de coup mislukt was Generaal Frim zon op het beigiscbe grondgebied zijn gebleven en aan zijne vrienden hebben doen zeggen dat hij alleen naar Spanje zou gaan wanneer eene versterkte plaats zon zijn genomen Brussel 19 Aug In de zitting van de kamer van afgevaardigden heeft de heer Gerrits vau ue regter zijde de regering geinferpelleerd ove de afdamming van de Schelde De minister van buitenl zaken heeft geantwoord dat de commissie van beigiscbe ingenieurs hare meening nog niet heeft te kennen gegeven over het rapport van de buitenlandsche ingenieurs maar dat de regering in de aanstaande zitting voorstellen te dier zake zal doen De minister voegde er bij dat de eischen van het beigiscbe gouvernement sireng zullen worden gehandhaafd Deze mededeeiing werd met talrijke bewijzf van goedkeuring ontvangen Berlijn D ng Met de heden plaats hebbende bijeenkomst tusschen den keizer der Franschen en keizer Frans Joseph te Salzburg is de reeks der vorstelijke bezoeken voor dit jaar gesloten want het bevestigt zich niet dat laatstge De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarbovta 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsrnimte noemde herwaarts zal komen en daar keizer Napoleon niet voornemens in het bezoek van koning Wilhelm te beantwoorden bestaat ook voor den pruisiscben monarch geene aanleiding keizer Napoleon op zijnen terugkeer naar Parijs te begroeten 19 Aug De koning en koningin van Zweden met hethooge reisgezelschap nit Nederland zijn heden morgen ten 9 nre alhier aangekomen aan het station door den koning oi tTaogen en naar het paleis geleid 20 Aug De Staatsanzeiger bevat de verordening tot opheffing van het zoutmonopolie en tot invoering in Pruisenen de nieuw ingelijfde provinciën van eene zout beUsting met 1 jan 1888 Voorts bevat het blad de overeenkomst tusscbeade leden van het tolverbond op 8 mei gesloten waarbij di vrije ifl uit en doorvoer van zout in de tolverbuuJsstaten gewaarborgd en eene zout bela ting ia die staten ingevoerd wordt Die overeenkomst is u i 1 julij geratificeerd MTeenen is Ang De Debatte zeggen het is eene blijkbare niskenuing van de bijeenkomst der monarchen te Sakburg wanneer men die als den zekeren voorbode beschouwt eecer oostenrijkschfransche alliantie Eene alliantie vindt in den tegenwoordigen staat van zaken geen grond Europa wordt thans door geene kwestie beroerd welke het noodig doet schijnen om belangrijke maatregelen te nemen en toebeleidselen te maken Onder zoodanige omstandigheden eene alliantie te sluiten zou aan de andere zijde eeu wantrouwen deeu oatstaau betwalk geschikt zou zyn ooi den niet bedreigden Trede in gevaar te brengen 19 Aug Het Fremdenblatt zegt uit eene goede bronbet berigt ontvangen te hebben dat de beijersche ministerraadzich nadrukkelijk tegen het bezoek des konings te Salzburg heeft verklaard Vooral was de minister president de prinsvon Hüfieniohe daartegen en wel uit bet oogpunt van betduitsohpairiotsch belang Salzburg 19 Augustus De keizer en de keizerin van Frankrijk zijn gisteren ten i j ure alhier gearriveerd Zij werden ontvangen door den keizer en de keizerin van Oostenrijk den aartshertog Victor Lodewijk en vele civiele en militaire autoriteiten De ontvangst was hoogst vriendschappelijk Er heerschte de meeste geestdrift Na de outvangst aan het station hebben HH MM zich in open rijtuigeu naar het keizerlijk verblijf begeven Keizer Napoleon heeft in alle deelen van zuidelijk Duitschland die bij op zijne reis gepasseerd is de schitterendste ontvangst genoten De beide keizers hebbeu heden ochtend eene conferentiegehad Uit eene authentieke bron wordt verzekerd dat beidemet geheel vredelievende gevoelens bezield zijn en dat bijgevolg geene alliantie is gesloten Alleen zonden beideneenige eventualiteiten besproken hebben en de hartelijkheidtusschen de beide souvereinen waarborgt eene overeenstemmingtusschen Oostenrijk en Frankrijk Het verblijf alhier der vorsten zal lot vrijdag verlengd worden 20 Aug De betrekkingen tnsschen keizer Frans Jozef en keizer Napoleon zijn van den meest iutiemen aard geworden De keizer en keizerin van Frankrijk worden overal waar zij zich vertooneu met toejuichingen begroet Gisteren aroud hebben zij de voorstelling in den schouwburg bijgevvoond Zij werden aldaar ontvangen onder de toonen van het air Reine Hortense De conferentie van keizer Napoleon met den minister von Beust heeft gisteren een half uur geduurd Men erzekert dat de beide keizers de aanhangige staatkundige Kweslien besproken hebben Naar het schijnt bestaat daarimtrent tusschen hen eene volkomen overeenstemming zonder dat men evenwel daaruit nog iets kan ben eren aangaande Khikkingen die gemaakt zijn of zuileu worden