Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1867

GOLD 21 utriis us Heden werden ter kaasmgrkt aangevoerd 318 partijen tegen ƒ 2J ƒ 33 Z M heeft eerrol ontsfagfen C Brack op diens Z M heeft bij het u ipeii der mf intene benoemd tot 2 luitenant bij het 1 regiment de sergemt A van Dorth by het 2 = regiment H L van der Hoff bij het i regiment S L Wcutersen bij het 5 = regiment i J Tolk bij het 8 = regiment T L A de Bruijn allen ïaa het 4 regiment De minister m binneulandbche zaï en heeft eene circu l iire gerigt tot de commissarissen des koniuga in de pruvincieii wiarin o a het Lnkele gevillen van cholera zijn te Rotterdam waargenomen Hoe betreurenswaardig dit feit moge zi n geeft het nog geeue aanleiding tot ei usage be orgdheid zoo lang die ziekte geeue epidemische uitbiciJiiig erhu gt Het is echter de pligt van de regering en m gewestelijke en plaatselijke bestureu om onienuj j miuregeleu te nemen tot wering der cholera voor zoover ilie raia rtgelen uiet reed genomen zijn Is acht het met oudieiisiig L H 1 G thans aau mijne cinu ure idd 11 febr jl a 236 9 afd te herinneren alsmide aan die van mijnen ambtsvoorganger van den 23 april l b n aau m jne iir uhire van den 19 junij 186 j n 238 9 ifdcciing 1 t IS van het grootste belang dat vooral door de gemeentebesturen de lu die circul ures aanbevolen maatregelen ouverw j I norJen genomen eu dat zij met kracht en energie orden uitgevoerd opdat niet verzuimd worde dat m s mens 1ku inigt 1 om de verbreiding der cholera legen te gaan of oo j er ens bmntudringt hire kracht te verzwakken n lie be turen der gemeeuten waar in den loop van deze of dtr eer tvolgende maanden kermissen of jaarmarkten zouden gehouileu worden zal lu ernstige overweging behooren gegeven te worden die dit J ar niet te doen plaats hebben wanneer de cholera onverhoopt eene epidemische verbreiding in een deel van het rijk bekomen mogt Gedeputeerde staten dezer provmcie hebben bepaald 1 dat de opening der jagt op klem wild opgenoemd in de 2 = zinsnede van art 17 der wet van den 13 junij ± 857 fstaatsblad n 7 voor dit jaar in de provincie uid HoUand isv is gcsteld op zaturdag den 7 september aanst uinde met zonaopgins 2 dat van die opening is uitgezonderd de uitoefeII ug V II I et j 1 biiirjf vennen m art 15 lett e der aangehiilile w eu i dat de korte j igL dagelijks en de lange jagtslechts drie malen s weeks en nel des woensdags vrijdagsen zaïurdigs zal mogen worden uitgeoefend Overligt van de opbrengst der middelen hoofdsom en opcenten ovtr de zeven eerste maanden van 1867 Dir belast 10 882 482 08 in en uitgaande regten ƒ 2 613 035 44 accijnsen ƒ 14 145 484 92 gouden en zilveren werken ƒ 152 209 361 indir belast ƒ 9 430 105 S Vz domeinen ƒ 6D8 93n 181 7 posterijen ƒ 1 418 938 731 3 njks telegraaf ƒ 280 270 Ui T staatsloterij ƒ 275 10b 00 jagt en visschenj 65 418 75 food g ƒ 402 016 851 3 totaal ƒ 40 324 000 85 tegen J 36 842 269 12 over gelijk tijdvak 1S66 De raming was ƒ 39 719 52b 70 Naar wij vernemen zegt de Amst Ct is een ontwerpvau wet tot vvij iging der militienet van 19 augustus 1861 Staatsblad n 7 j in geicedheid gebragt dat waarschijnlijkreeds bij den aanvang van de nieuwe zitting der statengeneraalin behandeling zal komen Zijn onze inlichtingen juist dan zijnbij die wetsïoordragt de eischen zeer matig gesteld de jaarIjjKsche ligting zou hoogstens met 3000 man vermeerderd worden waardoor na 5 jaren de sterkte der geheele militie rekenendeop het versterf ongeveer 64 000 man zal vezen In België dat een veel meer geconcentreerd hoezeer daarom niet beterverdedigingstelsel heeft dan ons land bedraagt de sterkte dermilitie eenige duizenden meer Het onderhoud en de kleedmgvan die 3000 miliciens zonden met meer dan ƒ 270 000 kosten Voorts zou de vrijstelling aan ténitje zoons m het vervolg slechtsverleend worden aan hen die tevt s eenig kmd zijn Ee plaatsvervanging zou zeer beperkt maar tevens aan fatsoenlijke jongelieden gelegenheid gegeven worden om de dienst te leerenbij het regiment dat zij verkiezen met vergunning om buitende kazernen te wonen en te eten en om kleedmg van fijnerlaken te dragen Ook de miliciens zouden voortaan als zoodanig avancement kunnen maken Diej ongelieden zonden echtergeene soldij genieten en hun eigen kleedmg en onderhoud moeien bekostigen Voorts zou art 115 dat zooveel bezwaren bijzonder voor de zeevarenden medebrengt uit de militiewetverdwijnen l e N Rolt Cour zegt m een leadiug artikel over desluiting der ziltmg o a het volgende De e ministers zijn immers opgetreden om alles bi ler te doei d in hunne voorgangers Dit kabinet werd bij ons geïntroduceerd als een zamenstet van capaciteiten die nu eens zouden tooneu wat een kundig bestuui vermag De hr Olivier bragt naar het oordeel der conservatieven niets tot stand de heer Borret you ons leeren nat een minister van justitie zijn moet Wit heeft de heer Borret in 14 maanden gedaan De heer Betz hid de financiën m de war gestuurd de hr Schimmelpenninck zou ze herstellen Wat hebben wij van den heer fechimuielpenninck anders gezien dan misgreep op misgreep om eindelijk tot de erkenning te komen dat zijn voorganger hem de middelen heeft gelaten om miUioeneu meer uil te geven dan de vroegere budgetten beuroegen De heer Fransen van de Putte zeiden de conservatieven was niet in staat het kolohiale vraagstuk tot eene oplossing te brengen en de eenige maatiegel v elke nij door dit ministerie tot die oplossing zagen voorstellen was een deel der cultuurwet van den heer van de Putte verminkt en verknoeid De hr Cremers werd steeds ais onbekwaam voorgesteld in moest vervangen worde door een diplomaat van eene 25jirige ondervinding en de eerste daad van dien diplom at is ons in in een zeer gevaarlijken toestand te brengen w i iruitwij slechts gered konden worden door een verdrag hetwe k van wemig dooriigi getnigi en waardoor on = st eds het zwaard van Damocles boven het hoofd blijft hansen Zietdii r de bewij eii van werkzaamheid van dit ministerie hetwelk allco beter dan zijn voorganger zou doen Een Amerikaan heeft de kunst van gi udmaken ui gevonden hij heeft althans een nieuw metaal mengsel uitgedacht dat voortreffelijke eigenschappeu bezit weldra zijn weg doorde geheele beschaafde wereld zal vinden en in vele opzigtenhet altijd nog dure goud ten volle kan vervangen Het bestaat uit 100 deelen koper zuiver tin 17 eeleii magnesia 6 deelen gewonen wijnsteen 9 deelen sal ammoniac 3 6 deedeelen ongebluschte kalk 1 6 deelen Eerst wordt het kopergesmolten dan worden de kalk de magnesia de sal ammoniac en de wijnsteen er na kleine tusschenpozingen bijgevoegd Daarna wordt het mengsel een half uur goed duoreengcroeiden eindelijk het tin in kleine s ukjes ei bij gednn al roerendetot alles gemengd is De krue waarin het mengsel gesmoltenen aanwezig is wordt daarna goed bedekt en nog gcduiendeeen half uur aan het vuur blootgesteld daarop wordt de irhoud goed afgeschuimd eu het allooi is geschikt tot gebruik De zoo bereide metaal alliage is smee en rekbaar kan getrokken gestempeld geciseleerd en tot dunne blaadjes geslagenworden even als goud In al die vormen is Jit metaal slechtsvan goud te onderscheiden door het mindere specifieke gewigt In de ver staten van Amerika wordt dit metaalmengsel reedsop verschillende wijzen gebruikt eenmaal bekend zijnde zalhet allerwege in de nijverheid worden opgenomen Eene nieuwe en zeer vernuftig bedach e wijze van leerlooijen IS in de ver staten van Amerika uitgevonden Kenbrengt daarbij de huiden in eene hermetisch gesloten kist ofruimte die door middel van eene luchtpomp luchtledig wordtgemaakt Nadat de voorhandeue lucht alzoo uit al ae ponender huid getrokken i wordt een sterk aftreksel van eikenschors of ander looistof houdend vocht door eene kraan naarbinnen gelaten en het vocht door eene hvdraulische pers inde ledige ponen gedreven Door de toepassing van dezenieuwe methode bereil t men binnen 24 uren een do waartoeanders even vele maanden noodig zijn Jlen schrijft uit Amsterdam dd 20 aug Zondag avondwerd de bijeenkomst der evangelische alliantie m de nieuwekerk alhier ingeleid door prof J J v Oosterzee van Utrecht Gisteren ochtend zijn de zittingen in de groote zaal van hetpark geopend Voor den eigentlijken aanvang ten 8 nre werdeen bidstond gehouden waarbij korte gebeden achtereenvolgensm de hoUandsche engeische fransche en duitsche taal werdenvoorgedragen Men schrijft uit Waalwijk De veldvruchten staan hieren in het land van Heusden en Altena vrij gunstig de oogstlevert over t algemeen een bevredigend beschot op De aardappelen zijn goed van smaak en het warme neder oefett opde late vooral een gunstigeu invloed uit Gemengde Berigten i o De schildenjverzamelmg an prins E terbaz is verkocht aan eene fransche maatschappij voor 1801 duizend lloiijnen Het pooische contingent is bepaald op 55 man van 1000 zielen der mannelijke bevolking In San Salvador hebben eenige brho ktn van aardbeving plaats gehad zouder groote schade aan te ngten Te Venetië heeft een hevige brand gewoed ic de kerk van St Jan en St Paulus waarbij meesterstukken der schilderkunst zijn vtmield Peru wil den oorlog tegen Spanje kracht g voortzetten In Engeland heeft men 14 aug des namidlags ten 3 iire de Varia Tlad men reeds vroeger in Engeland een genootschap tot bevordering van den vrede onlangs is een algemeen vredes erbond gesticht waarvan de zetel te Parijs is gevestigd ain ienlijke mannen vormen bet hoofdbestuur en alom zijnde m noodigingen rondgezonden om tot deelneming en aansluiting op w kken om oo in het beschaafde in het christelijk 5 rep pen magt te vestigen die zich met hoop op welslagen door n i tcht des woords kan verzetten tegen het drijven van heersch i hlige vorsten die hun onderJaneu als vee ter slagtbaok voeren om hun luimen te voldoen om hun hoofd met zoogen iimde knjgslauneren te versieren of om zich op de gemakkei k te wij e van mannen te ontdoen lic met willen bc grijpen du de regering alleen de wijsheid in pacht htefl en zich wel eens ammerkiiigen op legeungsdiden durven veroorloven Door het torlcn van een som gelds behooit men tot de stichters van den vredesbond een jaarlijksche contributie van ƒ 2 50 geeft het lidmaatsch ip en aanspiaak op alle geschriften die de bond uitgeeft en zelfs zij die zich voor dit doel geen onkosten kunnen of willen getroosten kunnen hun instemming met de stichters te kennen geven door als adherenten toe te tieden Din behoeven zij zich slechts ieder in hun kring te beijveren om het doel van den boud de bevestiging van den vrede te bevorderen Zoo wil men zoowel door de qualiteit als de quantiteit der toetredenden aan oorlog ucntige vorsten toonen dat de oorlog ecu plaig der menschheid IS die geheel iii stnjd met onze begrippen ni deze eeuw met te huis behoort dat de n ijver der volken zich kan vcrtoonen op het gebied van handel en iiijverl i l maar tilt de stoommaehine en het ijzeren handelsfregat niet het kanon of het ramtorenschip de wapenen zijn waardoor de over inning moet verkregen worden Ook de Nederlanders zijn uitgenoodigd fjeelingeii van den vredesbond op te ngten van waar nu dit stilzwijgen Mistrouwt men de op oeping uit het moderne Babylon of wel is ons volk op eens zoo kujgszuchtig geworden dat men slechts ooren heeft voor wapenklank en knjgsmuziek Of wel is de onverschilligheid en sla ierigheid die ons staatsieven maar al te dikwijls merkt ook in deze zaak merkbiiar Een andere oproeping is dezer dagen tot ons uitgegaan De permanente afdeeling van het centraal comitt van den nederlandschen weerbaarheidshond een ferme titel ten einde raad nu de eerste kamer zoo onbarmhartig met de sohutteiswet gehandeld heeft roept het nederlandsche volk te wapen omJat Bet het eindigen der wereldtentoonstelling de onweerswolken aan den politieken hemel wel weder konden opdagen en er dan geen zonne zal zijn om ze ten tweede male uiteen te jagen Elk Nederlander wordt uitgenoodigd om scherpschutter te worden want daarv n is het behoud des lands afhankelijk Zal het nederlandsche volk aan de e opi ng gehoor evcn om voor eenigen tija het getal stervende sciieipschutter eorpsen te vermperderen De bestaande onverschilligheid zal het meerendeel zoo mm de eene als de andere oproeping doen gehoor geven maar toch als men nagaat de weuuge resultaten tot nog toe verkregen om den weerbaarheidshond algemeen te maken zoude men bijna geneigd zijn te denken dat üe vredesbond meer voorstanders onder ons moet hebben en dat het idte van een gewapenden vrede m ons volk nog geen wortel geschoten heeft is de ure des gevaars daar weder snellen on e jonge lingen onze mannen naar de gren en maar om voor uitspanning het geweer te dragen en zich aan mihtaire discipline te onderwerpen komt niet met onzen volksaard overeen Alen za nog nel eenigcn tijd hier en daar het krijgsm nsspel voortzetten maar langzamerhand zullen die vereen onngen tot wapenoefeting m weerwil van alle oproep ngen vaderlandsche ontboezemingen en koninklijke goedkeuringen en reglementen uitsterven Zijn de besmettelijke ziekten geen straffen van den diiigendeuJehova maar integendeel lessen aan het meuschdom gegevenom kwaad te tierstellen en verkeerdheden m den maatschapptlijken toestand te verbeteren dan helaas is de les m eenvorig jaar ten koste van vele meu ehenlevens gegeven weinigbehartigd Het door de regering ingesteld onderzoek wees alomop slecht door allerlei stoffen bedorven ondtinkbaar drink v i erGeheele streken w lar men uiis rivierw i er als drinkwatti o noodig had bleven ge paard In den dampkring onzuiver te makcu ei thti de cho er Tiie naar evenredigheid veel minder slagtofftrs dan in andt j baar meei bevoo regte steden en men schreef dil i ui i uc teie drinkwater toe En wat is nu gedaan om den nd van het drinkwater te verbeteren A cdtr norden nij dor de ziekte bedreigd waar kan men haar met meer geru thei afwachten dan m het afgeloopeu jur In oa e stad zeker niet heeft men in andere teden nog pi luneu geiuo kt en besproken om den toestand van het drinkwater te verbeteren hier heeft men mets gedaan ons drinkwater verketi iioa in di i7elfden toestand zijn hoogst kostbaar eu vorderen tijd lot den aanleg maar zoude het niet doenlijk zijn om voor betrekkelijk weinig kosten regenbakken daar e te len aan eeuige openbare gebouwen als het stadhuis de waas e kerken enz dat water konde dan ils drinkwater verkrijgbaar gesteld wordtn en men behoefde het onrein grachtwater met meer te drinken Het oorbeeld door het bestiii gegcïLii ouae eker ook vele ingezetenen aan poii n om hun huizen v m regenbakken te voorzien en zoo zou e men drinkwater kunnen krijgen dat welke gebreken het ook moge hebben toch zeker met die gebreken heeft waardoor ons gewoon drinkwater in dezen tijd zoo hoogst naacelig is De kamers der staten generaal zijn voor dit zittingjaar gesloten en in weerwil der herhaalde dankbetuigingen van den mini ter over den ijver der heeren zal ieder toch moc en erkennen dat de zitting vnj onvruchtbaar geweest is hen piar belastingwetten wat spoorwegwetten en n iturilisatieii de tnktements vcrbetering op Java de veepe= net en de m1 tenii komende begrootmgswetten ijp de resultaten v m dien ijver en die inspanning Op hoop van beter zijn ii sesrheideu lot vacantiewerk meüenemende het beienken eu ops ci tii van een schutterswet die aan allen bevalt v int hoe dan ook die ibijnt te moeten komen Met de woeste gronden behoeven ih leden zieh vooreerst met meer te bemoe jen die wet is van ie werkzaamheden geschrapt althius als oe minister iiict verau ie t voor het uitspreken der troonrede vvat ook d iucl tot de onmogelijkheden behoort Ie betreuren is het dat zoo veinig verrigt i terwijl tal van zaken dringend regeling vereischen het IS te hopen dot een volgend zittiugjaar gunstiger resultaten oplevert en dit zal het wanneer onze pec ihteiten goede wetsontwerpen indienen die eerst met door til van amendementen dragelijk behoeven gemaakt te norden eu onze vertegenwoordigers mnder spreken eu meer handelen al s het des noods door een motie van orde zoodat de ministers bepaald weten hoe de meerdeiheid over een of andere zaak den it Wordt de gang der werkzaamheden belemmerd door het reglement van orde der tweede kamer en is hieraan de weinige afdoening van zaken toe te schrijven dan is het hoogst noodzakelijk dat daarin zoo spoedig mogelijk die vermderingen gemaakt worden die de ondervirdig geleerd heeft noodig te zijn Reeds zijn daartoe voorstellen ingediend maar de tijd schijnt te ontbreken die voorstellen te behandelen Burgerlijke Stand GOLDA Geboefn 16 Aug Jobames oml i Kiens eu D van der Heim 17 Casper Ptt us ouders J C Kt icu ca T 4 Ttadeoiaker Margaretha Coruel i ouders P vau dir Kltijo en ï L OvEKLFitN 16 Aug A de Bruin 1 j Ib TJzendooni 74 j s Okkeis 11 m H Kastelein 3 j h n P Knmer 6 w J H van der fee t 10 ni 11 J Jmi kotu 71 j 2 M Baane 21 d