Goudsche Courant, zondag 25 augustus 1867

grn lu Catrtlonie TVat den rcnertil Pum betieft hepen de genitl ten uiteen Vo gcii = sommigen ou hij reeK meester van Carthagtni zijn volgent in leien w i hij den 16 len op marsch naar Barcelona met lüÜU karabioier = eu 2000 min kivalerie De spians he ui arrectie neemt immer grootere afmetingen iin Het bewijs dat men ditmnl niet te doeu heeft meteeue dier onbezonnen ondernemingen ntlke men zoo herhialdelyk UI Spmje hecf beleef l is du voorJ een deel der gebturieuisse i vi aingekondifrd die tliins plaats grijpen Denatuurlijke gtvolgtrekkins hieruit op te mik i du de lusurgenteu hindeltn volgen een ling n voien vis gesteld pro rimmi Bircelona i u r centrums lan den op t ind enmen meldt heden dit de generaal Couch i die 7ich am deinsurrectie heeft niigcsloteu iich meester gemaakt heeft vanfarngoni Het la ook geen twijfel meer onderhavig dit genera il Tnm deelneemt ain de u urrLetnno c beweging Inmiddels giat de spnubche mbissade alhier voort met de meest geruststellende bengten te geven en brengt de telegraaf de meest teü istrijdi e tijdingen aan De digbhdeu uit Madrid en Liieeluua njn heden niet aangekomen Piiticuiiere brieven melden dat de arrestatien zoowel m de hoofdstad ds te Bar elon i toenemen en dat voortdurend pioclimatien van ege de autoriteiten worden openbaar gemaakt ten doel hebbende om het legei van deelneming aan den opstand af te houden Bewijien genoeg voorzeker dat het spaansche gouvernement niet gerust is 22 Aug 1 en telegram uit Madrid meldt dat het grootstegedeelte van Spinje van staat van beleg is verklaard eenvoudigechter als maatregel van voorzorg want de insurrectie blijftbeperkt tot Catalonie en Arragon ea het aantal insurgenten gaat 700 a SüO niet te boven 2 ug De Aloniteur bevat een brief uu llcxico van2 J Julj verzouden tegel jk met het telegram onlangs doorden Moniteur medegedeeld en bevestigende dat het frans hge antch ip n lar cliijnlijk spoel g zou vertrekken De oostenrij silie ikgelTitigdc was vertrokken om over rampico naarLuropi terug te keeren die van Italië en België waren m dehoofdstad geblevea Juar z w is den IS te Mexico aangekomen en had dadelijk een vrij gemitigde proclamatie afgekondigd èederi eie teregi telling van idauri had geenerlei belabïtijke arrestatie pints gevonden Bayonne 22 ug Madnd is m staat van beleg verkil ird Noch te Midrid noch in de omstreken is echter eeci geile beweging waargenomen Vijf regimenten infanterie en drie eskadions cavallerie zijn uit Madrid mar Catalonie en Arragon sezondi n Het gerucht wil J it Prim m Citalonie is i iiiEekonu 11 Berlijn 2j Vu De oostei elie kwestie treedt op den voorgrond Zij is te Salzburg hel onderwerp der overwegingen geweest en wordt m verbind dairmede door alle oostenrijksche bladen levendig besproken Op den voorgrond tait echter dat viu eene overeenstemming m deze kwestie tusschen Frankrijk i Oo teuiijk geene gevolgen kunnen worden verwacht al orens men met de staatkundige gedragslijn van het britschc kabinet bekend is De bewering dat het bezoek van koningin Het vertick van keizer Napoleon uit Salzburg zal de ongerustheid welke zich hier van de gemoederen heeft meester gemaakt allengs doen verdwijnen Men zal inzic dat ondank de Ijverige bemoeijingen van hci kabinet der ailenen Oostenrijk zijne afwachtende houding niet beeft laten varen Men is hier van gevoelen dat het eencr kabinet binnen kort dooi tusschenkomst zijner gezanten aan de overige europesche mogendheden zal mededeelen dat het elke storing van den vrLde wil vermijden en alleen daarop bedacht is Oostenrijk de weldaden des vredes te doen genieten De bondsraad houdt dagelijks langdurige zittingen De leden gelooveu spoedig met 4unneD arbeid gereed te zijn omdat geene bedenkingen van ingrijpen len aard zijn geopperd Weenea 21 Aug De Neue Presse meldt dat de vertegenwoordigers van Erauki jk en Eugeland te Athene hebben voorgesteld bij de regering aldaar den vveusch uit te prekei dat deze voortaan geen stap meer zal doen waaruit een nieuw conflict met Turkije km ontstaan daar de grieksche regering voor verdere coniliclen vin dien aard verantwoordelijk zal noiden gesteld hebbende de Porte waarborg verleend tot de vervulling van de eisthen der christelijke bevolking Tot deze verkliring der weslersche mogeadheden is de russisehe gezant met toegetreden Een bijzondere depêche van het Neue Fremdenblatt meldtde bijeenkomst heeft t t resultaat gehad een defensieve alli mtievoor lib mogelijke gevallen met zorgvuldige vermijding vaniedere aanvallende huiMing J cu telegram iii Salzburg aan de Neue Presse meldt dat de minister v ui hnancien von Beks naar Salzburg ontboden moet zijn tengevolge van een gesehil tusschen hem ea den hongairchen minister van financiën Beide ministers hebben zegt men hun ontslag gevraagd 22 Aug Volgens telegrafisch berigt uit Sdzburg heeftde conferentie tusschen de beide keizers tot hoofddoel te verhiudeien dat Zuid Duitsehland opgaat in den noord duilschenbond De vorming van een iUid duitschen bond wordt alleenoudei de leiding van Oostenrijk als aanne lijk bescnound ingaande de oostersche kwestie stemmen de ie keizers mhunne zienswijze overeen ülgeus de anti frin=ehgezmde Iveue Picsse heeft hetdefinitief tot stand komen van eene alliantie tusschen Oostenrijken Iriukrijk schipbreuk geleden dewijl Beijeren en urtemberghet voorhiel lot opr ting v m een zuidelijken bond onderaan luiiiug aan het veil ond tusschen Irankrijk en Oostenrijkhebben van de hand gewe en Salzburg 12 Aigustus Stelhg wordt verzekerd dal tusschen de ncide keizers overeenstemming is tot stand gekomen in het we entlijk belang van den vrede ÖmnenUnö G01D 21 Au ustu Gisteren had de plegtige lei laidebestelling plaats van het stollelijk o er chot van onzen oud burgemeester N IJzendoorn die UI het begin de er week ui een smartelijk lijden in vier en zeventigjarigen leeftijd bezweek Zijn overlijden wekte de meest algemeene belangstelling daar hij sedert j iren bij de ge heele burgerij geacht was Ook als burgemeester was hij toegankelijk voor allen hulpvaardig en meewarig Onder zijn bestuur werden tal vin verbeteringen to itand gebragt die het aanzieii onzer stad ueheel veranderden Hij werd door allen erken 1 als een man v m onbesproken trouw en eerlijkheid die Ijverig en naauvvgezet waakte voor de belangen der gemeente wiens mam lang leven zal in dankbare heriLnenng voord als het ons gebeuren mag den zoon die eervol dcs vaders plaats innam met denzelfden ijver het werk te zien voortzetten en den bloei onzer gemeente op hechte grondsligen te vest gen Z M heeft oenoemd tot dijkgraaf van hel groot waterschap van Woerden T W van Oudheusden Meu schrijft uit s Hage aaii het Leidseh Dagblad Erwordt op nieuw gefluisterd over de aanstaande wederoprigtingder mmistericn van eeredienst Dat er aan gedacht wordt houdifc voor zeker Wat de wet op het hooger onderwijs betreft hetgeen men dienaangaande meent te weten is mijns inziens nicl veel meer dan gissing Zoo beweert men dat de faculteits examens iloor staats examens zullen worden vervangen dietweemaal s jaars zullen plaats hebben dat men in elk vak afzouueilijk zd kunnen geëxamineerd worden en promoveren dat het academisch onderwijs aanmerkelijk zal worden uitgebreiden deze wet geheel voor ien zal in behoeften die dl middelu ar onderwijs heeft doen ontstaan daar het wetenschappelijkebekwaamheden vordert in vakken waarin tot dusverre geenwetenschappelijk onderrigl werd gegeven enz Naar het Utr Dagbl verneemt bestaat bij de regeringplan om uu de schutterijwet verworpen is en dus de versterkingder volksweerbaarheid die daarvan het gevolg zou zijn nietplaats heeft de schutterijwet te wijzigen in dien zin datvoortaan tot grondslag van de schutterij zal worden genomende telling van 1867 terwijl tot dusver nog altijd de tellingvan 1829 de grondslag der sterkte berekening uitmaakte Tengevolge van dien veranderden grondslag zullen sommige vandie gemeenten die nu nog rustende schutterijen hebben dezem dienstdoende moeten veranderen en zal over het algemeenhet aantal schutterpligtigen aanzienlijk toenemen In den gemeenteraad te Botterdam is donderdag ingekomen een rapport van de choiera commiasie Uit dit rapporten het naar aanleiding d larvai gesprokene blijkt dat te Rotterdam reeds alles gedaan wordt wat de ondervinding tenvorige jare bewezen heeft doelmatig te zijn Volgens eenemededeeling van dr Egehng den geneesk inspecteur voorZuidHollnnd was in den loop van IreL jaar reeds vroeger meen 30tal plaat sen cholera voorgekomen Te Schiedam is de cholera commissic ook w eder geïnstalleerd Te Delftshaven vv lar reeds eenige geviUen voorkwamen wordt ook al het mogelijke gedian tegen onreinheid en dergelijlie Bij den burgerlijken stand te Rotterdam ijn woensdag 16 donderdag 12 eu gisteren 24 als aan cholera overleden personen aanegeven Er waren gisteren 36 aangegeven als a ingelast i üor die ziekte Naar van goederhand wordt medegedeeld heeft de heerWeeveringh te Amsterdam zijn plan tot regeling der staatsschuld van Oostenrijk dezer dagen op officiële w jze in zijageheel met de daarbij behoorende berekeningen aan den minister van financiën baron von Beke en afschriften er vanlan den minister van financief an Hongarije Loay en aande beide deputatien tot regel og der gemeenschapp iC aangf legenhedeu uit den ooste irijkschen rijksraad en den hongadrschen landdag aangebeden Het lang besproken plan om den ïtijn de AAeser en de Elbe onderling door midelel van gegraven kanalen te verbinden zal nu Hanover zich in pruisische handen bevind totuitvoering komen Het ontwerp dat ook voor deu wateri invoer d r overijsselsche kanalen van belang is en daartoedienbtbair gemaakt kan worden is tevens m menig anderopzigt voor Nederland van groot gewigt Het Handelsblad zegt Oudtischeidene bladen hebbenhunne meeumg gezegd over het uvcrzigt dit de minister vanbinnenl zaken m zijne sluiiingsrede heeft gegeven vin dewerkzaamheden der wetgevende magt ia hel atgeloopeu zittmgjaar Alleen het haagsche ministeriele orgaan roemt dater zooveel is tot stand gekomen dank zij den ijver van hetconservatieve kibinet oor het overige erivenuen vrend envijand dal de oogst waarop de minister wijzen kon zeer schraalIs En waarlijk men moet al weinig waarheidsliefde bezitten om te kunnen zeggen dit het gesloten zittingjaar bijzondervruchtbiii is geweest loen het zitungjiir begon heeft meavan muHsteriele zijde eene lange lijst opgemaikt van zaken die voor het conservatieve bewind te verrigten vielen eilieve hoe wein ge artikelen kunnen er van die lijst ges nrapt worden nu het zittingjaar gesloten is Dit nnisterie van welksIjver werk aamheid en tileiiten wonderen zijn voorspeld doorde vrienden is in gebreke gebleven bewijzen te geven van zijninitiatiet en van zijne werkziamheid De munster van oorlog van marine en van binntnlandsche zaken zijn de eeuigen d caan de kimers werkzaamheden verschaft hebben Ware de erfpachlw el tot stand gekomen men zou ten minste op een belangrijken maatregel in het afgeloopen zittiugjaar te wijzen hebben eloch hel tot stand brengen van die wet is verijdeld doordien eene partij in het k ibinel zich heeft laten overmeesteren door een handvol ultra behoi ders die vieesden dat hun door die wet de genadeslag zou worden toegebragl Men mag bij de beoordeeling v j hetgeen u het genodigde ziltingjaar verrigt is vooral niCt uil hel oog verliezen dal dit i abinet is een koloniaal mini tene dat het is opgetreuen met den specialen last om de hangende koloniale vraagtuk ken tot oplossing te brengen 4an dien hst is net voldaau door het brengen op de indische begroeting van een post voor de verhooging va i de traetemeuten der mhndsche hoofden Zal het ministerie aan zijne roeping voldoen dui moet het de gcnvernementb cultures regelen aan de pirticuliere nijverheid m Indie gelegenheid tot ontwikkeUng geven en ain de regtcn op den grond vastheid verschaffen Zoo lang het ministerie deze taak niet heef vervuld kunne i de lofspraken eener gedienstige pers hel n e tegen gegronde verwijlen beschermen Men leest m d politieke brieven van het Handelsblad Isaar aanleiding vpn het vooral du j lar vccvuldig vorsteiibezoek is het zeker niet van belang ontbloot hier met een enkel woord mededeeling te doen van hel gevoelen van een thans zeer hoog geplaatst persoon over die ontmoetingeu tusschen gekroonde hoofden De ontmoeting van twee souve remen is steeds eene politieke gebeurtenis van hel grootste gewigt Hare gevolgen zijn meest van ge urlijken aard en wel om de volgende redenen e vv inneer de sour eremen door naauvve vriendschap verbonden zijn laten ij zich verleiden lot eene minder trouwe behartiging der belangen die zij moeten voorstaan en ernaarloozen zij de regten van ban volk ten einde niet onaangenaam te zijn jegens hel gekroonde hoofd dat zij met liuune vriendschap hebben vereerd 2 de souvereinen laten zich meest door uiterlijke beleefdheden medeslepen Zij hechten aan eene alliantie die slechts steunt op eemge vleijende bewoo dingen 3 het is onmogelijk dat er bij deze bijepnkora ten niet eenige vraag word gedaan eenige belofte afgelegd eenige concessie verkregen 4 de minste afwijking van de étiquette het onwillekeurig verzuimen van de eene of andere beleefdheid kan ecu eeuwigen haat doen geboren worden dien de volken moeten misgelden De slotsom IS dus dat dergelijke bijeenkomsten zoowel gevaarlijk zijn veer de vorsten als voor de volkeu Voor de voisten omdat IJ kunnui woidtn bedrogen voor de volken omdat ZIJ kunnen worden verraden De persoon die zich zoo over die vorstelijke bezoeken nitliet was Lodewijk Napoleon Bonap irle thans keizer der Franscheu Deze woorden nu 24 jaren geleden geschreven hebben ook thans nog hare volle kracht behouden Men leest lu de Goessche Coura t Door onderscheidene dagbladen is er reeds op gewezen dathet tegenwoordige ministerie zich onderscheidt door zijne vrienden bij alles den voorrang te geven en stelselmatig alleen demannen van ijne rigting tol s lands bediei ingeu te roepenEr werd dezer dagen daarvan een nieuw bewijs gegeven doorde benoeming van een nieuwen commissaris des koniugs nGroningen en van een burgemeester te Harlingen Wij behooren met tot hen die oordeelen dal een mini n volstrekt geen acht mag geven op politieke beginselenen viuiieu het ztifb eer natuurlijk en consequent dat het bg gewi ige benoemingen met alleen mir bekw iimheid vraigt maar er ook op let of diL in de rigting eer e er ng zullen aingewend worden Uit dat oogpunt willen wij zelfs het kabinet over sommige benoemingen met hard v dien m i vvair mea telkens vergelijkingen m i kt die ten naileele van vuegere ministerien moeten voorgesteld worden daar veroorlooven wij ms eene vergelijking met vroeger eu vragen of dit ministerie m eenig geval deed wat de minister Thorbecke deed toen hij den hr Mackay voordroeg als vice prcsident v n deu laad van state Hel IS slechts een voorbeeld uit velen maar dat duidel jk genoeg leeit hoe de Ubei ile mannen Ie talenten uuuaer tegenstanders waardeerden en ten nutte des lands zochten vruchtbaar te malen terwijl de conservatie e heereu of hunne talentvolle bestrijders vreezen of meeuen dit zij alleen de wijsheid in pacht hebben daar zij onbepaald allen voorbijgaan of uitsluiten die met als gehoorzame dienaars hen naar de oogeu zien Uit hel Westland wordt aau de Lev ds Cour gemeld dathet vervoer van aalbessen gecmdigd is en grootendeels voorhet baitenlmd eene voldoende rekening heelt gegeven Dewijnstok staat uitmnntend en is door de warmte van dezemaand zooveel hersteld van de geleden koude dat vele enschoone tiosscn worden te gemoet gezien Alen hield er zichnog de er dagen bezig met de verzending vau ram of meerdoor ziekte aangetaste aardappelen welke ziekte d in ook opsommige plaatsen vrij sterk is toegenomen Niettigenstaandede aardappelen wegens dat onheil hoog in prijs zullen blijven worden de granen onder gunstige omst mdigheden biuneiigehaald De peren zijn over het algemeen klein van stukgebleven de appelen d larentegen ijii goed ontwikKei i en vooralde late soorten nemen nog ui grootte toe i j net een enander wordt dit jaai boven he mi i elmalige 4cp i t Uit deze omstreken verneemt men voorts e u e looiboiiw ondanks den tegenspoed door veel regen oiits ii nog net goed gevo g werd voleindigd De grainoo t s bcvred gtnd en kan ten gevolge v m droog weder gaaf worden voort czei ook hel koolzaad is binnen Het vla brigt een gued gew is voort en o a ut Haarlemmermeer waar de teelt zeer uitge breid was vertrekt een tal van schuiten met vlas mar het Overmaassche De snjboonen en komkommers in de eeiieii hadden te veel geleden cm eene i ime opbrengst te doen verwachien zij is echter thiUs met onvoldoende Hel vervoer van bloemkool ml Eijnsburg ordt op groote schaal ook met veel buitenlandscheu handel voortgezet Uit Assen wordt gemeld i tX 22 aug De beperkteuitvoer van de onderscheiden vee soorten beschouwt men alsoorzaak van de minder hooge prijken hier en elders besteed Ook op onze j larmarkt had bij het groot aantal koopliedenen den guustigen stand an hooi en grasgewas de aftrekgrager en de kooplust meer geanimeerd kunnen ijn De meestevraig was naai kalfJe koeijen die naar rato ook den noog tenprijs golden als wordende verkocht tot ƒ 160 voor 120 kocht mea eene be te melkkoe In poardeu was de handel hetlevendigst wal de beste soorten aangaat varkens en schapenbij menigte voorhanden w iiei met duur iciiieii ile Bci i teD De keizer van Oobteürijk heeft 100 000 tuijtiea ge LbouKej voor dcti herbouw van den Dom te liaukEuit Ook u Zwuleo beru m q an allergUQStigat neder voor den ooz t Jühjüii beoi rusiduüi in in c Ertsgiebergce is maaada geheel afgpbraud iO 1 2 oQ t tmopel ib b sloicü tut dt