Goudsche Courant, zondag 1 september 1867

IEMAND van onbesproken gedrag den gehcelen dag disponibel hebbende wenscht eenige bezigheden hetzij op een kantoor of andere ligte werkzaamheden adres franco aan den Uitgever dezer Courant v iii koaiugiu Isabella daar ilc revolutie ten bepaald vijandig karakter tegen die dyaaslic zou hebben aiiiigonumen Men doet ook opmirken ilat het thans voor de eerste maal sedert langen tijd is dat het burgerlijk clement het initialiof genomen heeft lot de beneging Öe burgers de werklieden en de landbouwers zijn onder de wapenen en niet eukel de soldaten Het lievc ti t zich heden ook dat de stad Saragossa door de insnrgenten is genomen De Èteiulard meei t te nelcn dat het gouvernement eenecirculaire in gcrceilheid brengt elke aan de diplomatieke agenten zal worden gcrigt en strekken moet om hun inlichtingente geven hoe zij zich hebbeu uit te laten over het doel vande zameukomst te Salzburg De koning der Belgen heeft den keizer niet te Rijssel maar te Roubaix doen begroeten Leopold II wilde niet dat zijn vertegenwoordiger het feest bijwoonde van de herdenking der inlijving van belgisehe provinciën bij Frankrijk De algemcene raden zijn zamen gekomen tot het hondenhunner gewone zitting Zeventien daarvan hebben reeds besloten buiine erkentelijkheid te betuigen wegens s keizers besluittot uitbreiding en verbetering der gemeente wegen Kct eerste gedeelte der ligting i an IStJü zal met het begin der volgende maand overeenkomstig de bestaande regelen bij de land CU zeemagt worden ingelijfd het bestaat uit 34 000 man Omtrent de inlijving der overige 3fi ÜÜO manschappenzullen laier bepalingen worden gemaakt De Krance verklaart alle geruchten volgens welke detroepen uit het kamp van Chrdons in de oostelijke departementen zullen blijven voor valsch het grootste gedeelte dezercorpsen is bestemd voor verscheiden departementen van hetnoorden derhalve wordt niet het oosten versterkt aan hetwelkde zuidduitsche staten grenzen maar het noorden blijkbaartot bescherming van Belgic en Nederland opdat de Zuiderzeegeen gevaar dreige Hetzelfde blad zegt ook lat de overbrenging van het stoffelijk overschot van den hertog von Beiehstad Napoleon llj naar Frankrijk nog zal plaats hebben vóur het bezoek van keizer l rans Joseph op de tuilerien De Messager Franco Américain heeft de niet onaardigeootelekking gedaan dat het aandoenlijke verhaal door den Figaroio der tijd medegedeeld van de executie van keizer Maximiliaan en zijne lolgcnooten een woordelijke nadruk is van debeschrijving welke Alexander Dumas in zijne geschiedenis dernapelsehe Bourbons geeft van de ter doodbrenging van Murat zoodat de geheele geschiedenis was eene mystificatie van denFigaro Terwijl de Patrie dagelijks herhaalt dat de spaanscheiiisurreclie ireeiudigd is wordt dannuiegen van alle kanten bevest gd dal iij veld wint De overgang van 1 of 2 regimenten van het koninklijk leger tot de insorgenten zou voldoendezijn om den val van het gonvernemeut tot eene besliste zaakte maken Jtceds nu bedragen de strijdkrachten waarover deiusarrcctie in de verschillende streken des lands waar zij opereert te beschikken heeft niet minder dan 1S 000 man Volgens de laatste berigten is de belangrijke fabriekplaats Bejar aan de grenzen van Portugal gelegen mede in opstand gekomen en heeft de iusurrectie zich ook uitgebreid tol de provincie Alicante Prim zou zich thans opentlijk aan het hoofd van denopstand gesteld hebben en op de aankondiging daarvan zoudende liberalen aanzienlijke versterkingen ontvangen hebbeu Alsgevolg daarvan zou Prim thans geheel meester zijn van deprovincie Tarragona en zouden talrijke benden Cataloniers in icrona gevallen zijn Naar men zegt heeft de maarschalkO Donnell bevel gekregen om naar iladrid terug te keeren Zijn antwoord zon geneest zijn dat hij het betreurde in dentegenwoordigen toestand van Spanje niet aan het bevel derkoningin te kunnen voldoen Te Madrid wordt de telegraafbewaakt door de troepen en norden alle depêches door het gouvernement gecontroleerd zoodat het moeijelijk is ze te latencirculeeren De keizer en de keizerin hebben zich zooals reeds vroeger hepald was nrir Eijssel begeven en zijn aldaar met geestdrift ontvangen Op eene door den maire gehouden toespraak heeft de keizer hoofdzakelijk nX volgende geantwoord Het is thans veertien jaren geleden dat ik kort na mijne echtverbindtenis en kort na den aanvang mijner regering hier een onthaal vond waarvan de herinnering niet uit mijn hart verloren is gegaan Onophoudelijk heb ik er naar gestreelil Frankrijk te doen bloeijen en er achting aan te verschaften en al waren er ook enkele donkere oogenblikken altoos heeft Frankrijk zijne plaats in Europa weten te herwinnen Ik voed de hoop dat door aller zamenwerking de ondernomen arbeid bevestigd zal worden Het doel van a keizers bezoek te Rijssel is het bijwonen van de feestelijke viering van den verjaardag der vereeciging Tan Vlaanderen met Frankrijk 29 Aug De Eiendard bevat eene depêche uit Tarbesvan heden meldende dat de generaal Pierrad met 35 spaanscheinsurgenlen over Garvanie op fransch grondgebied is verschenen Uit Pau meldt men van gisteren dat eenige insuigentenaan de grenzen zijn gearresteerd Bejar en Avila zouden onder den invloed van generaal la Torre die in Oud CJastilie is verschenen mede hunne pronunciamento s hebben gemaakt Er zijn troepen tegen Torre uitgezonden Er heerscht eene buitengewone agitatie 30 Aug De tijdingen betrekkelijk de spaansche iusurrectie zijn heden vrij tegenstrijdig Men spreekt van de nederlaag der rebellen ten gevolge van gemis aau overeenstemmingtusschen de hoofden van den opstand Van eene andere zijdemeldt men dat de toestand van Madrid zoo verontrustendmogelijk is De raad van ministers houdt permanent zittingen wordt gebarricadeerd in eene kazerne Het garnizoen derhoofdstad wordt naar men zegt gesurveilleerd door de civielegarde bij wijze van polilie toezigt omdat men het leger nietvertrouwt De arrestatien duren eindeloos voort Men verzekert dat Madrid aan personen die gedeporteerd zijn en aanvrijwillige ballingen reeds een vcriies telt van 50 000 inwoners Behalve dat de opstand te Bejar bevestigt wordt meldtmen ook dat Ciudad Eodrigo eene versterkte plaats van Castilie en de akademiestad Salamanca zich aau de insur ectiehebben aangesloten Berlijn 2S Aug De administratie der pruisische posterijen heeft met de levensverzekering maatschappij Nordstem te Berlijn een ooutract gesloten tot verzekering van hare subalterue ambtenaren De minister vau financiën heeft tot dit doel eene belangrijke jaariijksche subsidie verleend Men zegt dat wegens vertraging van de zijde der Inxemburgsche regering in de slooping der luxcmburgsehe vestingwerken Pruisen eerstdaags reclameren zal Uit het buitenland ontvangt men dagelijks gunstiger berigten omtrent den graanoogst In Bohème is de opbrengstrijker dan sedert vele jaren het geval is geweest evenzoo inRussischPolen dat veel voor uitvoer zal overhouden Noorden MiddenDuitschland hebben een goeden oogst ZuidDnitsch land niet minder Overigens is het oosten van Europa ookin dit jaar veel meer begunstigd dan het westen 29 Aug Aan de AUg Zeit wordt van officieuse zijdeuit Mnnehen geschreven dat de vorming van een verbond derzuidduitsche staten door zuid dnitsche staatsmannen wel is inoverweging genomen maar dat de impulsie daartoe noch vanOostenrijk noch van Frankrijk is uitgegaan Frankfort 29 Aug De stand der belangrijkste handelsgewassen van zuid westelijk Dnitschlaiid hop tabak en hennep is dit jaar bijzonder bevredigend De liopoogst staat in kwaliteit en kwantiteit niet achter bij dien van het vorige jaar en overtreft dien in sommige districten Uit Munchen meldt men dat het kamp op het Lechfeldop 1 sept door een beijersch legercorps van 20 000 man zalworden betrokken tot het houden van groote manceuvres PrinsLuitpold van Beijeren zal het opperbevel voeren De koningzal het kamp bezoeken om eenige manceuvres bij te wonen Ook vele vreemde officieren zullen zich derwaarts begeven Weenen 2S Augustus Ten bewijze van den vredelievenden aard der bijeenkomst vau de beide keizers meldt de officieuse Debatte Frankrijk en Oostenrijk zijn overeengekomen dat Frankrijk aan Denemarken zal aanraden niet te blijven aandringen op de teruggave van Düppel en Alsen om niet door zijne eisehen een vergelijk met Pruisen betreffende de noord sleeswijksche kwestie onmogelijk te maken Aan de graanmarkt te Odessa heerscht groote leveadigheid Er hebben aanzienlijke aankoopen van tarwe plaats gehad De prijzen waren dan ook zeer gestegen De voorraad wasvoor het oogenblik gering De tijdingen betreffende den oogst uit de omstreken van Odessa en eenige streken van Podoiie Kiew en Bessarabie luidden niet volkomen gunstig hier endaar had het natte weder elders droogte onvoordeelig gewerktop de te veld staande vruchten 30 Aug De Neue Fieie Presse meldt in een telegram dat de heer v Beust te Monchen heeft laten verklaren dat deonderhandelingen te Salzburg in geen betrekking stonden totZuidDuitschland maar dat Frankrijk en Oostenrijk het eenswaren om inbreuken op den toestand van andere staten tevoorkomen HorGnce 28 Aug In het officiële orgaan leest men bet volgende Eenige dagbladen van het onaangename incident tusschen Italië en Frankrijk betreffende de vorming a het legioen van Antibes sprekende gewagen van geheime invloeden van herhaalde en dreigende nota s enz Daar de onderhandelingen over die zaak aanhangig zijn moet de regering eene groote reserve in acht nemen maar reeds van dit oogenblik verklaart zij ilat dergelijke mededeelingen teneenenmsle onjuistzijn ötnnenlanïï GOUDA 31 Angastus Z M heeft benoemd tot leeraar aan de rijks hoogereburgerschool te Utrecht dr L H Hoorweg te Utrecht De Arnh Courant meldt Naar wij vernemen is de begrooting voor Nederlandsch lndie voor 1S68 eenige dagen geleden door den minister van koloniën bij den raad van state ingezonden De staatsbegrooting van 1868 voor Nederland is eergisteren den 29 aug bij den raad van state ingekomen Naar men verneemt heeft het hoog militair geregtshofhet vonnis van den krijgsraad goedgekeurd waarbij de inlandsche soldaat die onder het schijfschieten den kapiteinW L van Warmelo doodgeschoten heeft aan moord schuldigverklaard en tot den strop veroordeeld was en heeft mitsdiende uitspraak plaats gehad Vermits de veroordeelde verklaardheeft geene gratie te willen vragen is de straf aan hem voltrokken Men meldt uit Utrecht aan de Middelb Cour dat dehoogleeraar J i Mulder ten gevolge van den minder gunstigen toestand zijner gezondheid gedurende den eerstvolgendenakademischen cursus zijne lessen niet zal geven Het onderwijs in de scheikunde aan de hoogeschool aldaar zal voor dientijd worden opgedragen aan de beide adsistenten voor de chemie prof E Mulder en dr H Eeineke Door schoon weder begunstigd werd woensdag te Vogelenzang het vierde evangelisch zendingsfeest gehouden Defeesttrein van s Hage bestond uit 16 wagens en nam te Leydeneen SOOtal reizigers op Die van Rotterdam telde 11 wagens Met den eersten en den derden gewonen spoortrein zijn nogvele bezoekers gevolgd Te Amsterdam kwamen met den rijnspoorweg 4000 personen aan om van daar naar het feestterreinte reizen De dag werd geopend met een gebed door denemerituspredikant O G Heldring uitgesproken waarna ds vanRhijn van Wassenaar de openingsrede hield Ook nu wederwerden door eenige sprekers waaronder ook buiteulandscheheeren op verschillende p nten van het feestterrein toesprakengehouelen afgewisseld door gezang onder begeleiding van eenmuziekkorps De sluitingsrede werd uitgesproken door ds Westhoff van Amsterdam Na den afloop van het feest heeft er eenfeestmaaltijd plaats gehad bij den hr Willink van Bennebroek waarop meer dan 200 gasten waren genoodigd waaronder velevreemdelingen leden der evangelische alliantie In het Algemeen Overzigt van het Batav Handbl van 14 Julij leest men s Konings besluit van 20 maart j 1 waarbij de gagementen voor onderofficieren en soldaten verhoogd worden is eindelijk door publicering op den SOsten junij in het leven getreden Waarschijnlijk zou men een belangrijk gedeelte eler uitgaven die daardoor op het budget zullen drukken kunnen besparen zoo men het stelsel volgde zoowel Europeanen als inlanders die een tijd lang goed gediend hebben met geringe landsbetrekkingen te begiftigen waardoor men c q overal goed geoefende militairen onder de hand zou hebben Omtrent de schade veroorzaakt door de aardbeving teDjocjo wordt het volgende gemeld In een telegrafisch berigt van uit Djocja naar Samarang gezonden werd de schade door de aardbeving veroorzaakt geraamd op vier millioen gulden De commissie die met het taxeren der schade belast is zal moeten uitmaken of die berekening niet aan overdrijving lijdt Voor de menigvuldige bewijzenvan deelneming bij ons vijfentwintigjarig Huwelijksfeest ondervonden betuigen wij langs dezen weg onzen harleliiken dank C db KEUZER Gouda G db KEUZER 30 Aug 1 867 geb Kampo De zwaarste schade zeker heeft de hoofdstad en het zuidelijkste deel van Djocjo getroffen in het noordelijkste gedeelte was het verlies vrij onbeduidend De suikerfabrieken Padohan van den heer Weijnschenk en Barongan van de HH Kupfer Wermuth en Weijnschenk gezamentlijk liggen bijkans geheel op den grond Bantool van den heer Wieseman Moedja Moejoe van mevr Weijnschenk Salakan van de hh de Maret en Heijligers Ngolo van den heer Frederiks en Pleret op naam staande van den heer Ockerse zijn ook zeer geteisterd Doch die bezitters zijn niet het meest te beklagen zij mogen verloren hebben in dat verlies ligt ten minste hun ondergang niet Ongelukkiger zijn de eigenaren van hnizen in de hoofdstad vooral zij die in de huur van eene of mtei woningen de c nige bron van bestaan vonden Ook de hypotheekhouders mogen beklaagd worden Geen huis is er bijna dat van scheuren is vrij gebleven Ter hoofdplaats is eene geheel nieuwe bamboezen stad verrezen de inwoners echter geven blijken van eene bewondereRswaardige gelatenheid Het meest is Passar Gedch drie paal bezniden Djocjo geteisterd het eenige grootsche overblijfsel van den ond javaacschcL handelsgeest ligt bijkans geheel in pnin Gemengde Berigten Binnen t n jaar tijds hebben 50 liuizenil inwoners vau Madrid dit hoofdstad verliten om zich te onttrekken aan de willekrur der regerins In Chili heSben de afgevaardigden 6 millioen toegestaan voor defeusieuerken en v or koopvaardijdokkeD De jury te Uashingto kauniet tot afdoening komen met Surratt Hertog Adolf van a saiiprotesteert tegen de prnisisehe oiiteigeningeD Pruisen wil eene zamenkomst der znidduitsch vorstea tot stand brengen De befanind onruststoker Murphy veroot aakt uu te Biraiii ghim politieke wotlniL t Charles Dickens is ernst ziek Pe cholera is uitéfehroken r Belfast in Ierland KeizLi Napoleon heeft te Salzbnrg 52 lin j uitgedeeld In i eder Oostennjk is Jïe veepest weder uitgebroken De spoorweg over den Mont Ccuis is voltooid Het turksrhc gouvernement heeft een korps van 7000 man naar de greazcn van rrvic gezonden De Engeischen die den saltan zoo lief hebben hi iLt nden koning der Heïleuen zeer koel bejcgcod Men wil doen gtl jvendat Oostenrijk en Frankrijk de mc icaaIl e Icinog van Maximiiiaanzouden overnemen In roei 1868 is men vcoruemcn den ttlrgraafkabel van Brest naar New York door dtn Greaf Easteni te doen legfrcn In Amsterdam ia men begonnen ernstig en cpentlijk te protestcr rntegen het houden der kermis die in tallooze gemetiHen geschorst worV De leidsche arbeidersvereeniging heeft een hu s gthuurd waarin i October een winkel wordt begünaen In de wetk van 18 tot itaug is in Zuid Hollaud ée n geval van runderpest voorgekomen en zijndrie andere runderen afgemaakt Elk leerliug van het gyoinasiuniWillem Ilï te Baiavia kost aan het rijk ƒ 1100 in het jaar Despoorweg over den Brenner is 2 i aag voor het verkeer geopend InNoorwegen zijn 35 menschep van lOOjarigcn leeftijd en 19 boven dehonderd de oudste is eeue juffer vau 107 jaar De keizerin derFrausehen heeft 500 000 fr gezoudeu aan de door de cholera geteisterdestad Aosta om een liefdadig gesticht op te rigtcn De fransche gezant de Sartiges zal niet terugkeereu naar Rome De veeziekteheeft geweldig gewoed in de pad agsche bovenlanden van het beginder ziekte tot uit april bezweken 46 750 karbouwen en 30 511 runderen De eskeizer van Haïti Soulouque is overleden In Nicaragua heerscht de cholera zoo verschrikkelijk dat geheele dorpen tennoorden der rivier St John uitgestorven zijn Beijeren zou zich aauhet hoofd willen stellen van Zuid Duitschlaud Het lijk van Maiimiliaau is niet uitgeleverd aan den pruisischen gezcnt Te Kopenhagenis eene mioisccriele crisis ontstaan lu Cataiocie hebbeo zich oneiodig meer opstandelingen overgegeven dan er bestonden dus blijvener waarschijnlijk nog veel meer over Van IS 24 aug is in Engeland één rund aangetast Marktberigten Gouda 29 Ang Tarwe rogge zonder prijsvrrau üg boekweit gerst en haver werden tot iets lager prijs afjr g ji Tarwe Foole i ï per 2400 kilo 430 Koode kii ue ƒ 425 Zeeuwschd per mud code ƒ 13 75 a ƒ i4 u uito nieuwe ƒ 12 40 a 14 50 Kogge 7 SO a S 90 Gerst ƒ 5 75 H ƒ 6 80 Haver dikke ƒ 5 20 a ƒ 6 00 dito lange ƒ 4 SO a 5 40 Boekweit Pransche per 2i0u kiio ƒ 210 Noord brabantsche ƒ 260 a ƒ 2 70 Ook heden was de handel in schapen zoowel ah in Tarken3 en biggen gering en lusteloos Kaas Aaugevoerd 105 partijen ƒ 2ö u ƒ 29 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Burgerlijke Stand GeboeeN 27 Ang Matthijs ouders T Heerkeus en 3 de Jong Pieter ouders F van Riemsbergen en J de Koning 2ë Elisabeth oaders A van Balen en E van den Berg Fieternella ouders A van Eyk en J Fenuet Johanus ouders G J van Ewijk en I J vaa der Zee 29 Pieter ouders H Bunschoten en K Groeneweg Jannetje ouders D van Müijen en J van Heek Magdalena ouder V Laurier en C van Es Johanna Maria ouders G SchuUenbarg en W Nederhof Pieter Jobanoes ouders C Verkerk en M J van Rijk OvEELEDEN 27 Aog A Zuidam Ij 28 M M Kampo huisvrouw van R Joosteu 39 j 29 M A Rond 8 m Gehuwd 28 Aug N Mes en M Schorel W K vau Zotphen en J Herman de Groot Baderatoomboot d Ussel V n Gouda Maandag en D xgsSag smor gen3 6 nrtn de overige we kdagen s morgens 7 uren Zondags s r orgens ti a uur Van Itott6rdain op gelijke dagen s namiddags 2 uren Znnd gs s avonds ren Dagelijks Fitourkaurteu