Goudsche Courant, donderdag 5 september 1867

1807 Zondag 8 September tl 56S Dit vindt gtcn ondersteuning en wurdt ook art 2 goedgekeurd Om het vergevorderd uu stelt de voorzitter voor de verdere werk7aamhedcn nit te stellen en alleen over te gaan tot de spoed vereisehendc zaken en de beüoeniingen De vergadering vereenigt zich met dit voorst4 x lsnu worden met 7 tegen ééue stem benoemd tot wethouders de hh mr J L A de Grave en T P Virnly en evenzoo dezelfde heeren tot ambtenaren vn den burgerlijken stand die der vergadering dank zeggen voor het bij vernieuwing in hen gesteld vertrouwen Tot hulponderwijzeres aan de openbare burgerschool voor meisjes wordt benoemd met algemeene stemmen mejufvr M F Versluis Nu wordt goedgekeurd de wijziging der schikking betretfende den afstand van grond tot het bouwen eener t ugw chterswoning met het provinciaal bestuur Wordt autorisatie verleend tot uitvoeriug zonder resumtie der genomen besluiten Hierna eindigt de vergadering Burgerlijke Stand GOUDA Gkboeen 30 Aug Geruit ouders J Spruijt en H Okkers Jan Matthijs ouders G J van Baaien en G de Bree 31 Margaretha ouders A Husselson en M de Gruil 2 Sept Barbara ouders B de Itonde en C Wiegman OviKi LDZs 30 Aug W van den Berg 28 j P Elshout 2 j 5 m 31 P van Eijk 3d M T an Duijn 5 ra H A den Ouden 2 j 10 m 1 Sept M van Asten 3 j 2 E P Spit 37 j T l h Ell linrr en Kfotir ïcr maken opracrVzaiim op ik iMoilzakclijkhcid tiu our begrafnilasen en als volgkoctsci afzonderlijke on kenbare vigilauten te bezigen Na de toelieh ingcu lan den oor illev die op een en ander opmerkzaam zal zijn wordt ue verordening mtt algenaeno stemmen goedgekeurd feu OTolge d T vaststrlliiK dezer scrordcning ordt voor de kosten een ei diet an lOdO aanccvraagd mede tot het gratis verkrijgbaar stellen van itrsth ij seluater op verschillende punten vau de gemeente l p liter Uuehner bectt geriuge vtrwaehtiug van den maatregel om de t intr=cliilliheid en het vooioorJetl De heer Rentinger cusehte zoo mogelijk dit ater nog verder te reinigen Na korte verdere discussie wordt dit voorstel aWemeen aaugenunieu De hh Unchner eu Lujten verlatui de vergadering 2 Het ontwerp eener instructie voor deu stads muziekmeester wordt artikeUucw ijze gelezen I c heer van Gennep ensthte dit ontwerp uit te strekken tot de hoofdkidlBir van het ge ang op do openbare scholen en zoo dit onuitvoerbaar wordt ge Tcht den muzickmeester altliflns te belasten met een cursuvan zangonderwijs vKjor de hnlpondBrwijzcrs en kweekelingen dier scholen ter bevordering van een beter olksgezaog I e heer Teeters is voor het opdragen der hoofdleiding De heer Itcntinget is meer voor een cursus De heer van Geuuep formuleert zijn amendement dat ondersteund wordt door de hh Kcutiii er eu van Stra ten Xa verdere di ciib ie wordt het amendement afgestemd met 5 tegen 3 stemmen en art l aangenomen De heer Picttr wcii cht den muziekmcester bepaald te belasten met de leiding van de muziek der schutterij GOUDSCHE COURAIJT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg D tt 60 Aan den HANDEL DAGELIJKSCHE GOEDERENDIENST per Stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUDA naar UTRECHT V V Vertrek van Gouda naar üteecht Maandag en Dingsdag S Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag i Uur Inforniatien bij den Agent D UE BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt nawMiMaai Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Kheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJEK HïJticrteitticn Op den 30 Augustus 1367 overIt te Beugen op Zoom onze waarde vader de Heer SALO MOX AüllIAAN v s UE WERVE Gepensioneerd Controleur van s Rijts belastingen in den ouderdom van 79 jaren Uit aller naam B H VAN DE WERVE Etiiüji koinUgemng Heden overiced tot onze en onzerkindereu diepe droefheid zacht en kalm na een langdurig doch geduldig lijden onze hartelijk geliefde oudste dochter ELISABETH rETRÜN ELLA in den ouderdom van 37 jaar C SPIT GoiDA A M SPIT 2 Sept 1 G7 DE Jong De ondergetcekende en kinderen voelen zich vcrpligt hunnen dank pentlijk te brengen voor de algemeene deelneming ondervonden bij de ziekte en den dood van hunne dierbare echtgenoote en moeder Troostvol was het hun een echtgenooteeene moeder te bezitten door allen diehaar van nabij of van verre kenden zoo geacht maar dubbel smartvol is hetzulk eene dierbare Ecbtgoiioote en Moeder te verliezen Ii JOOSTEX GoCDA Sept 1SG7 E E X E GEZONDE LOOPMIN biedt zich aan Belatighebbenden vervoegen zich bij den Uitgever dezer Courant Goedkoopc MUZIEK voor PIANO Vitgave tan F KOKSMA te Frmeker Députkmider A BRINKMAN te Gouda Arditi Il bacio Walzer ƒ 0 40 Ascher Feuille d album Mazurka 0 35 Dissel A van Grande marche 0 40 Godfrey Les gardes de la reine Valse O GO Hess Oil vas tu petit oiseau Eeverie 0 40 Osborne Ah che la morte miserere de l opcra il Trovatore 0 40 Voss Der Tyroler und sein Kind 0 40 I antaisie brillante sur Orphée aux enfers 0 70 Complete catalogussen GRATIS Prij van het gedestilleerd bij G T van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER aéB io per kan 65 cents idem a 47Vio per kan 67 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 467jo per kan 63 cents inl BEANDEWIJN a 46Vio o V kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 4 Sept 1867 VAN Dr J B ROLL te Amsiebdam Onder al de kleine tegenspoeden die ons het leven nu eu dan onaangenaam maken is er voorzeker geen zoo onwelkom als de ontdekking dat ons hoofdhaar begint te vergrijzen of dat er zich op onzen kruin eene zekere leegte doet kennen die weldra de hulp eener pruik noodzakelijk zal doen worden Wel zijn er een aantal Cosmetiques Pomades Haarolien enz in den parfumeurs winkel voorhanden welke elkander deu roem betwisten van de eenige te zijn welke onfeilbaar goede uitkomsten geven doch het is juist dat groot getal van verschillende middelen welke het publiek besluiteloos maken in het doen eener keuze Voorzigtigheid Is in zulke gevallen voorzeker prijzenswaardig doch zij worde niet te ver gedreven zoodat men zich daardoor van eene proefneming zoude onthouden De oüd Cartagena s Bergplanlen Olie kau tot zulk eene proefneming met allegerustheid worden aaubevolen Deze Haarolie vóórkomt tijdig gebruikt de vroegtijdige grijsheid en het uitvallen der haren en kan daarbij zonder eenige vrees voorschadelijke uitwerking op de haarwonelsgebruikt worden daar zij geheel uit plantaardige stoffen is zamengesteld Men gebruikt ze even als gewone pomade en inhet gebruik is zij ook niet duurder daar 3 a 4 fleschjes van 60 cents voor eengeheel jaar toereikend zijn Te bekomenaan het hoofd depot voor Nederland teDelft bij A BEEETVELT Az En verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER EotterdamViestewagestiaat A EEIJNAED Oostpoort C WILHELMUS te JFoerden A PEINS Zevenhuizen W BAEES Gorinchem A D LIVEU I Dordrecht A J v D BEEKHOF ütrecM En meer bekende depots in ons Eijk Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïu de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren Po prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezondeu zijn PATENTENKENNISGEVING BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente GouD vbrengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen dat dePatenten voor het dienstjaar 67 68 in gereedheid en op desecretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneerzij zich daartoe persoonlijk aanmelden van en met Maandag 9 Sept 1867 tot eu met Zaturdag 21 Sept daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 13 ure de zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1S20 de binnen dien tijd door de belanghebbende niet afgehaaldePATENTEN door den deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien eenten worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eeue boete van vijftien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hun PATENTof een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda den 3 September 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FORTUIJN v B ERGEN IJZENDOORN Överzlgt GOUDA 7 September Eindelijk is de circulaire de Moustier aan de diplomatieke agenten van Frankrijk in het buitenland gedagteckend 2b augustus publiek gemaakt en er is niets in te lezen dat niet reeds bij herhaling is gezegd De slotsom is dat de zamenkomst te Salzburg eeue hoogst onschuldige ontmoeting was die een nieuwe bron oplevert van vertrouwen in het behoud van den vrede Nu mag het gekeuvel uit zijn en elk moet wel volkomen gerust zijn die hulde brengt aan de verhevene inzigten en de edelaardige denkbeelden der drie keizerlijke toespraken Men wil toch bepaald bedrogen zijn als men de waarheid zoekt uit ministeriele circulaires en dubbelzinnige vorstelijke woorden De bedoeling is gerust te stellen iu slaap te wiegen en tijd te winnen tot het voorbereiden van veruitziende ontwerpen Waaiom toch zou keizer Napoleon zijne eigene meening zeggen en niet dat wat hij noodig acht dat men voor het oogenblik geloove Hij de geweldenaar die geen mensch rekenschap schuldig is zal zijne plannen wel doen kennen op het geschikte tijdstip eu dan zal het blijken dat de vredewoorden dienden om andere voornemens te bedekken Die woorden die afspraken der twee keizers nemen geen enkele zwarigheid weg de kwestien en verwikkelingen duren voort en rijpen voor de uitbarsting Pruisen zal zijne heerschzuchtige plannen niet opgeven en Oostenrijk zijn wrok niet afleggen de zieke man zal niet gezond worden en de Bussen de lang geprojecteerde reis naar deu Hellespont niet opzetten Al de wolken blijven boven ons hoofd hangen en de almanak voorspelt mooi weder Het is dwaas den almauak te gelooven als de natuur onweder voorspelt De Pruisische verkiezingen zullen weinig verandering brengen Von Bismarck is vast gezeteld eu al ontviel hem de meerderheid waarvoor nn weinig vrees bestaat hij heeft genoeg bewezen dat hij voor geen vertegenwoordiging terug deinst Te Berlijn zegeviert nog altijd de partij van deii vooruitgang maar overigens is hij de gevierde man wieu Pruisen zijn glorie verschuldigd is De belangstelling in de verkiezingen is in Pruisen zeer afnemende en dit verschijnsel is behalve aan de gewone flaauwhartigheid ook toe te schrijven aan de mindere belangrijkheid der zaken die nog afdoening vereischen Von Beust heeft een zwaren strijd in Oostenrijk en hij moet tallooze bezwaren overwinnen eer hij komen kan tot afdoende regeling der binnenlandsche zaken De schikking mei Hongarye stuit op de financiële moeijelijkheden De oostenrijksche bisschoppen verontrusten zich over de mogelijke aanranding van het goed der kerk De nationaliteiten benijden de regten door Hongarye afgedwongen Bij voortduring van den vrede bestaat eenige mogelijkheid tot herstel maar die grondslag is zeer onzeker De prijs der Advertentien an écn tot zes regels met iubegrip van het ïegel i 80 Ceat voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Spanje is volkomen rustig dat 11 zeggen de opstand is niet gelukt de oproerlingen zijn uiteen gejaagd het doodscliieis begonnen en dit legt den grondslag tot nieuwe pogingen Het is de verlenging van een duldeloos lijden Garibaldi geeft zijnen vrienden hoop op eene heru eLude poging Intusschen reist hij naar Geneve om deel il i l uch aan het vredecongres Vreemde vrienden des vredes zal meu daar ontmoeten Het keizerrijk is de vrede in dien zin zijn alle revolutionairen vrienden van den vrede Na de onbloedige zedelijke overwinning komt de ware vrede maar de zegepraal des gewelds is de voorspelling eener toekomende nederlaag Als het gerucht waarhi i bevat dat Eusland in vereeniging met Noord Amerika den sultan met interventie bedreigt zoo hij de zaken op Candia niet ten goede regelt zouden wij ai zeer spoedig nieuwe en gevaarlijke verwikLciingen zien oprijzen öuitenlttitö Londen 4 Sept De Times is gemagtigd Ie verklaren dat de onderkoning van Egypte geen 5000 muilezels zal leveren ten behoeve van de expeditie naar Abyssinie zoo als vroeger gemeld is Al het daartoe benoodigde zal door de engelsche regering worden verschaft Volgens hetzelfde blad zal er in navolging van 3e werklieden vereenigingen spoedig eene predikanten vereeniging ontstaan waaruit zal voortspruiten dat men weigeren zal te prediken tenzij men aan de vele grieven te gemoet kome Seeds is metdat doel eene meeting te Londen belegd waarin in scherpe bewoordingen gewezen werd op het onzekere der positie vau depredikanten de onregtvaardigbeid bij de promotien ter cpzigtevan kerkelijke betrekkingen het heerschende nepotisme de jlochtebezoldiging yzoodat met weinige uitzonileriugen pr Ikantzijn en honger lijden schier synoniem ijn en iiCjj eenlegio andere grieven waarmede men de noodzakelijkheid vanverandering betoogd heeft Andere bladen meenen echter dat dit plan slechts voorgewend en niets dan eene satire is op de telkens herhaalde strikes ofschoon zij geenzins de gegrondheid der grieven betwijfelen Naar men uit Konstantinopel meldt zijn de gevangenenin Abyssinie door koning Theodon s ontslagen door tusschenkomst van den armenischen bisschop Isaac Door een aan de fransche grenzen wonenden Spanjaard die gezegd wordt veel ondervinding te hebben van de oorlogen en opstanden in zijn vaderland wordt aan een onzerbladen geschreven dat geene afdeelingen van het leger zichbij de opstandelingen hebben aangesloten en dat zoo langdit niet is geschied de opstand als mislukt kau worden beschouwd De bedoelde berigtgever verzekert overigens datniemand naauwkeurig weet wat in Spanje voorvalt omdatnoch de regering noch de insurgenten den werkelijken staatvan zaken openbaar maken 5 Sept Men meldt uit New Tork van gisteren Bij eene proclamatie van den president Johnson worden alle personen gewaarschuwd om de uitvoering der uitspraken van de federale hoven niet te belemmeren gelijk dit onlangs in Carolina het geval is geweest Wijders wordt aan alle militaire en burgerlijke o erheden bevolen om behulpzaam te zijn tot uitvoering van die uitspraken 6 Sept Het gerucht van de loslating der abyssinische gevangenen bevestigt zich nog niet Er is nog geen depêche door de redering ontvangen De toebereidselen voor de expeditie gaan voort De patriarch der armenisclie kerk te Jeruzalem welke zich op het oogenblik te Cairo bevindt die in augustus een bisschop naar Abyssinie gezonden had om de loslating der engelsche gevangenen te verzoeken heeft daarvan het berigt not I niet ontvangen