Goudsche Courant, zondag 8 september 1867

Parijs i Sept In 7ekere politieke kringen verwacht men ddi bij de opening vin den nieuwen rijksdag au dtrii noordduitschen bond de koning vin Pruisen eene ultri onexionisti sebe redevoering zal uitspreken die lUs een antwoord za Bioeten dienen op het programmi van den b er Iröbel De maarschalk Eandon heeft lu de openingsrede van denalgemeenen raad van het departement Ibtre o a gezegd De ereldlcotoonatelling maakte een einde aa i de onbestemdevrees welke zich in den ooilog m Duitschland jn de gemoedereii had meester gem nkt en een oogcnblik twijfel deedontstaan nopens de mditairc migt welke irankrijk m een nationileu oorlog zou kunnen ontvukkelen Slechts aan de onwetendheid kunnen zekere onder het publiek verspreide geruchten norden tofgesehreveu onder anderen dit dit de mexicaanscheexpeditie onze tuighuizen en magazijnen heeft uitgeput en ophet oogenblik Mn verwikkelingen am eene on er grenzenFnnkrjks werkkracht hid verlimd Deze beweringen zijn gebleken allen grond te misken De rede v ui den maarschalkverdient te meer de amdacht daar het aan de algemeene radenverboden i on het ontwerp op de leorganisatie van he leger te spreken De Messager de Toulou e behelst de volgende corre pondentie De miinoter van oorlog heeft mdien ik goeiben ingelicht bij de opheffing van bet kamp van Chalons gezegd Alijne heeren Grij hebt nu de theorie van den oorlogbestudeerd weldri zult gij de praktijk bcbtudereu Alen be reidt zich voor dat staat vast De proeven met de kleinekauonuen dur n voort De rede wiarmede de heer ïroplong de onderwijzersder lage e scholen heeft tocgcsprokm bevat de merkwaardigebeschouwing dat een iian chnan oin een goed soldiat ve darbeider of werkmin te zijn cigenthjk gee onderwijs behoeft de geschiedenis is dur om dit te bewijzen miar dadie dippere en onvergelijkelijke soldaat onmogelijk den miarschalkslaf uit zi n ransel kan halen als hij niet lezen ofschrijven kan Te Florence wordt de hoop gekoesterd dat de eerlin te veilen goederen der katholieke kerk koopers tot behoorlntprijzen zullen vintian In bijm alle provinciën des rijks or den vereenigiugtn gtvormd met het doel om bij de veiliugvoor gezamentlijke rekening perceelen te koopen Het blijk 1 nog niet dat de geestelijkheid erii tige bezwaren aan deu ver ikoop zal m den weg leggen er zijn voor zoo veel bekendIs nog geeiit prolesten daartegen of lastrnctien dienaangaande van den heiligen stoel nitgegadn Zelfs woidt te Florenceverzekerd dat de geestelijkheid voornemens ia een deel der haar ontnomen goederen weder in te koopen en op den naam ivan pariiLU icrci gtlijk m iraukrijk geschiedt lu bezit tehouuen j September De circulaire van den heer de Moustier I aan Frinkrijks diplomatieke agenten in het buitenland dd 25 aug nopens de bijenkomst te bilzburg luiut als volgt De keizer en de keizerin ziju toen zij zich naar Salzburg hebben begeven geleid geworden dooreen gevoel waaromtren 1 men zich met kon vergissen Ik zou mij met u 5ver deze bij I eenkomst niet onderhouden indien zij niet aanleiding had ge 1 geven tot mterprttitien welke de stiekking hebben om het karakter daarvan iii een geheel verkeerd licht te stellen De reis is alleen ingegeven door de gedachte om een hartelijk bewijs van s mpathie te geven aan de keizerlijk oostenrijksche familie welke onlangs zoo zeer is beproefd geworden Ongetwijfeld konden de hoofden der beide groote keizerrijken geens zins verscheidene dagen lu eene vertrouwelijke intimiteit bij elkander zijn zonder elkaar de indrukken over de kwestien van algemeen belang mede te deelen en dienaangaande van gedach I ten te wisselen maar het zamenzijn heeft noch ten doel nocb tot resultaat gehad het maken van combinatien die in de tegenwoordige gesteldheid van Europa door niets gewettigd zou zijn Gij herinnert u de taal die de regering telkenmale gevoerd heeft als zij zich te verklaren had over den toestand die den vongen zomer door de militaire gebeurtenissen ontstaan is Onze houding is onmiddellijk m de circulaire van 16 september 11 aangewezen vervolgens m de woorden des keizers bi de opening der kamers en in de redevo ngen van den heer Honber bij de debatten gedurende de ste zitting De rege nag is in hare handelingen steeds trouw gebleven aan de voornemens die ZIJ bij het onstaan der veranderingen in Duitsch land geopenbaard heeft Vk ij hebben kortelings nog gezien dat de kabinetten in Europa aan de regtvaardigheid en loyautei onzer staatkunde regt hebben laten wedervaren en hunne me dewerk ng verleend hebben tot de denkbeelden vin bevrediging Hetgeen toen is gebenrd is een waarborg dat de denkbeelden van gematigdheid zoo noodig weer steun bij ons zouden vinden Het onderhoud tusschen de beide keizers kon dus het ka jfakter niet gehad hebben dat zekere nieuwtjeskramers daaraan toeschrijTen Lang vour de bijeenkomst der keizers hadden zig reeds wederkeerig door har delingen geloond dat zij met vreedzame gevoelens bezield ziju eu zj konden geene andere voornemens koesteren dan het volgen van df elfde gedngslijn lot deze wederkeerig gegeven verzekering hebben hum e gesprekken over de algemeene zaken ich bepaald Vt el verre dus dat de bijeenkomst als eene zorr nekkende gLbfurlenis voor andere hoven te beschouwen is leeft men daarin slechis een nieuwe reden van vertrouwen in het behoud van den vrede te zien Ik heb er piijs op gestild u mijn gevoelen kenbaar te makeu omtrent de tijdingen die de strekking hebben om een tegenovergesteld gevoelen aging te doen vinden Gij kunt u deze mededeelingen ten nutte maken om verkeerde appreciatien zoo die zich in uwi omgeving mogten openbaren te wederleggen Op het oogenblik elf dat het rondschrijven van den heer de Moustier verschijnt verneemt men dat de hr Houher zich den 1 septemLer te Berlijn 4 Sept De Provmcnl Correspondenz zegt dat het bezoek van Napoleon te Sil burg geen achterdocht heeft opgewekt bij het pruisische go iveruement hter ontving het bovendien eene vertrouwelijke mededeeling dit de reden van dit bezoek geene andere was du de begeerte om een bewijs te geven van ympathif aan het oostenrijksche keizerlijke huis Hetzelfde blad zegt dat voor zoo ver de uitslag der verkiezingen bekend werd deze gelijk in febrnarij jl ter gunste is vau de door ul regering gevolgie politiek en van de verdere ontwikkeling der nationale zaak ïeveus wordt gemeld dat het civiel en militair beheer in Hano er binnen konen tijd fl worden gesplitst Frankfort b Sept Tegeu de sluiting van het correspon dentiebureau van Keuter s telegrammen te Berlijn door het commissariaat van politie is van wege de stadsregering geprotesteerd als tegen eene schending der eens gegeven concessie Karlsruhe S Sept De groo hertog heeft den landdag geopend met eene rede waarin hij zeide 1 is de vorm eener nationale vereeniging tusschen de zuid duitsche staten en den noord duitschen bond nog uiet gevonden zoo is men d nrtoe toch eene groote schrede voorwiarts gekomen doorbel defensief verbond met Pruisen en de regeling der weerbaarheid van den noord duitschen bond Weenen 4 Sept De hongaarsche minister van financiën ondersteunt het voorstel om eene rijkscommissie te benoemen lot onderzoek van den fiuancieleo toestand des rijks Men is van de toestemming van Peik verzekerd De heer von Becke IS voornemens de vermindering der inkomsten te dekken door eene verhooging van de inkomsten belasting eene vermeerderde uitgifte van staatsnoten en door eene kleine leening van niet meer dan 20 millioen De Pesth Ofener Honved Vereeniging heeft eene zeer onstuimige vergadering gehouden Perc bekleedde het voorzitterschap en dit was oorzaak dit de Honveds in groot getal waren opgekomen Perczel hield eene redevoering waann hij deed uitkomen dat er zonder nationaal leger geene natie denkbaar IS Na Perczel voerde Vidacs het woord Er werd besloten dat op 6 oct te Arad eene vergadering van Honveds zal worden gehouden TJit Praag melüt men dat de feestelijkheden wegens hetoverbrengen van de boheemsche kroon insignien besloten werdmet een volksfeest waarbij het dol toeging Onder woest getie en het aanheffen van hoerah s werd het ru sische volksliedontelbare malen gespeeld en gezongen en steeds verlangde demenigte de herhaling 6 Sept De De oostenrijksche algemeene vergadering van onderwijzersbeeft zich verklaard voor volledige zelfstandigheid der voiksschool en losmaking van den band tnsschen de school en de kerke Festh 5 Sept Volgens eene mededeehng voorkomende m de heden verschenen Pesti Naplo heeft de hongaarsnhe commissie in haar nieuw ontwerp aangenomen dat door Honganjc m de gemeenschappelijke lasten zal gedragen worden 28 millioen Hor en in den jaarlijkschen rentelast een bedrag van 2ï millioen flor Petersburg C Sept De Russische Invalide bevat een artikel over den verwacht wordenden opstand m Bulgarije en zegt dat de zuidelijke Slavoniers na de Bulgaren m opstand zullen komen EonstaTltinopel 5 Sept De regeringen van Snsland en d r vereenigde staten van Noord Amerika hebben bij de ottnmannische porie notas ingediend waarbij zij de autonomie voor Candia of den afstand van dit eiland aan Griekenland vragen en bij met voldoening aan dezen eisch met eene regtBtreeksche interventie dreigen öinnenlanö GOLDA 7 September Naar wij vernemen zal aanstaanden dingsdag 10 dezer het concours der sollicitanten naar de betrekking van stadsmu ziekmee ter gehouden worden m het lokaal Nut en Vermaak De officier van gezondheid 3 klasse van Eijnberk tanhet O I leger die voor een jaar hier te lande is gedetacheerd heeft Gouda tot standplaats bekomen De minister van oorlog daartoe door Zijne Majesteitgemagtigd heeft goedgevonden te bepilen dat het zamenkomender miliciensverlofgangers van de ligti ig van 1863 waartoedezen tegen den 20 september aanstaande zijn opgeroepen niet plaats zal hebben Die munster van oorlog heeft ter algemeene kennis vanhet leger gebragt dat militairen beneden den rang van officierzonder voorafgaande toestemming hunner chefs of diensten wiartoe zij behooren aan geen examen tot het verkrijgen eenerburgerlijke bediening mogen deelnemen door wie die toestemming met zal worden geweigerd wanneer de betrokken militairdaaitoe door gedrag en dienstijver w lardig wordt geoordeeld zijnde de chefs der korpsen uitgenoodigd om de militairen onder hen ressorterende in hun eigen belang daarop opraerkz uim te maker met bijvoeging dat lan hen die ii deze metvoorbijgang hunner chefs zullen hebbeu gehandeld het vervroegd ontslag uit de dienst dat zij bij welslagen lu betexamen bthoevcn om de beoogde betrekking te aanvaarden niet al worden verleend De minister van binuenl zaken heeft het verbod tot hethouden van markten en openbare verkoopiiigen van rundveeopgeheven voor de provincie Zeeland met ingang van 9 september 1867 Het Hiindelsblad zegt Wij vernemen dat ons gouvernement mededeeling heeft ontvangen van de depêche circulaire door de fransche regering aan hare vertegenwoordigers in het buitenlind gengt naar aanleiding van het bezoek door keizer Napoleon aan den keizer van Oostenrijk te Salzburg gebragt Zijn oii e inlichtingen juist dan is dit stuk m nog meer vredelieveiiüe teimtn vervat dan de enkele mededeeling in sommige bladen deden vermoeden De depêche draagt de onderteekening van den heer de la Valette Men leest m het Handelsblad Het ministerie heeft weder eene ernstige vermaning gekregen van de ultra conservatieven ter zake van Indie geheel in den geest van de vaderlijke vermaningen die de heer Trakranen kreeg vuór dat hij reddeloos verloren voor de ultra behouders in hnn orgaan werd uitgescholden Men leest duidelijk tusschen de regels van het artikel over Indie en het ministerie door het haagsche orgaan geschreven dat er wantrouwen is tegen den nieuwen minister van kolomen Bij diens optreden schenen de ultri behouders vrij wel in hun schik Er moet weder iets ichter de schermen gebeurd zgn dat de slemmmg heeft veranderd Twee malen wordt aan het ministerie toegeduwd dat als het met voor Indie het recept wu laten klaar maken van de dertien volbloed reactionairen het maar heen moet gaan Wij weten met of dit ernstig gemeend is Misschien zou h t mi msterie als de heer Hasselman toonen mogt niet te w llen zoo als de dertien willen nog genade kunnen vinden zoo het tydig door eene nienwe serail revolutie dien heer wist te verwijderen eu een vierden minister van kolomen te produceren Wij hopen echter dat het ministerie met nog verder het gezag in minachting zal brengen door dezen min ster van kolomen ook al door een zinkluikje te doen verdwijnen en het verbaasde publiek al weder eene andere koloniale specialiteit voor de oogen te tooveren Het ministerie moet eindelijk tot het inzigt komen dat het zelf in zijn geheel verantwoordelijk 13 voor het regeringsbeleid met betrekking tot de kolomen eu dat het met aangaat die verantwoordelijkheid op de schouders van den minister van kolomen al een te laden Mislukt de proefneming Hasselman zoo als de proefnemingMijer en de proefnemmg Trakrauen mislukt zijn dan kunnen deze proeven van conservatieve koloniale regeerkunst veiug opgegeven worden Driemaal is scheepsregt zegt een oud spreek woord In elk geval zullen drie mislukte proefnemingen raim voldoende zijn om te bewijzen dat de conservatieven totaal onmagtig zijn en dat wat dit ministene betreft het zijne roeping als koloniaal kabinet met kan vervullen Met den hr Hasselman moet het ministerie taan of vallen Men meldt ons uit Waddinxveen dd 4 Sept Bij het hevige onweder dat beden woedde is de bliksem geslagen in een der watermolens van den Zuidplaspolder on der deze gemeente zonder echter brand te veroorzaken De schade is naar men zegt met zeer aanzienlijk Overigens verneemt men van alle kanten in dezen omtrek van verschillende kleine ongevallen door dat onweder veroorzaakt als het dooden van vee in de weide enz die echter der vermelding minder waard zijn bij de talrijke gevallen van het verbranden v in molens en boerderijen en zelfs van het omkomen van menschen a s dezer dagen in de dagbladen vermeld worden Gemengde Berigteo 0 o De CDgelsche regenug vul geeo gebruik maken van de Creat Ea tcr t voor Ie abjssmische expeditie Mtu bercktnt dat a i lb 0 is 6 m Spanje net raindtr dan 14600 pLr Ouei zijd gtfuMÜeerd BtiittLCi woue voorregten zijd toegekend aan de ruaaistbc diubteuaren dit ovti j ni poolsche staatsdienst In een der kie distncten Tan het dep rt ritent Isere ts ö Uberale kandidaat Rioudtl Ëku fi In ele di tiicten vao deii noorddnitschen bond is uaauwehjka etn In Oostenrijk vormt zieh eene nieuu dmtacln partij die trzoemng en vereeniging bedoelt Het oostennjksche eskader uit de Adr atisdiezee gaat naar de Levant Den 5 October zal de hertog van t mbridgete Liverpool wapenschouw houden o er 20 a 3 000 De landgraaf van Hessca de vader der kontngm van Dene narkea iswoensdag te kopenhagen overleden m den ouderdom van feO iiren Vergadering van den Gemeenteraad 6 beptember Tegenwoordig de heeren mr van Bergen Uzeodoorn de Grave Lojten P mce Braggaar Remy Buchner Droogleever van Gennep kist vau Straaten en Peeters De notiiien dtr vorige vergadering worden gelezen en jTeirrestecrd Zijn ingekomen eene dispositie van hb dcp taten houdende goedkeuring van de uitgaven ten behoeve van het concours ter aansteii ngvan een stadsmnziekmeester eene aispositie van dezelfde houdende goedkeuring der wijzigingai gebragt n het reglement der burgeravood choo Notif Door den voorzitter wordt medegedeeld dat L Boer overzetter aan den IJssel zich aan opzettelijk pligtverz im heeft schuldig geutaakt ec uaaro er onderhouden en door het daEch ksch bestuur voorlo pig is geschorst en stellen nu B en W voor in eene volgende vergadering hem zyn ontslag te geven doch de vergader ng besluit daartoe onmiddeUi over te gaan gelijk eenparig geschiedt Aan dp orde is het vervolg van de concept instructie voor den stads muziekmtxsterde nog overige irtikelen worden na eenige gegeven inlichtugen algemeengoedgekeurd de zaraenstclUng van de gezondheids commissie wordt in dien zingewijzigd dat men zal kunnen olataan met daarin een en met tweegaieeskundigen te benoemen door de commissie ot de verordemngeu wordt voorgesteld de mtrekking van de verordening op den in uit en doorvoer van vee waartoe eenstemmig wordt besloten de commusie tot het nazien der rekenmeen stelt oor de goedkeunag der rekeningen van het israel armbeat ur dienst 1S66 waartoewordt besloten vervolgeus wordt eenstemmig goedgekeurd de gemeente rekening dienst 1866 nu wordt goedeekcnrd de overschrijving op on oor ieue mt tvendervolgende punten ais OQr de schietbaan ƒ 300 jwmpcu eo noleü pro