Goudsche Courant, donderdag 12 september 1867

1867 Donderdag 12 September £ 69 De handel in schapen varkens en biggen was ook heden weinig geanimeerd Kaas Goeboter ƒ 1 34 a ƒ 1 44 Weiboter ƒ 1 ft ƒ 1 10 GOUDSCHE COUEAIIT Burgerlijke Stand GOUDA Geboee n 4 Sept Johannes onders A Florlson en S Arnoldus Johannes ouders J van Leeuwen en M Bosman OvEKLüDts 4 Sept D Isruikman 8 m 5 E den Baaien 1 d C van Velsen 2 j G m 6 M Maag huisvr van K van der Laan 43 j D van Wijk 1 j 8 m F J Pastoors 6 m GtnvwD 4 Sept T C van Xauten en W C Baars H van Vlaardiugen en l S Borkus F Nuvelstijn en M M Pypenzeel C J van der Leuw en G J Boot 5 T Spoor en A VV van Baaien Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN Il Tc iifiAuis f 150 pen ioenrn Kooij en Poiik lS5 vttor en licht volks j rb i irlieia ƒ Ml Tot IcJeu der commissie van fabriragc aija lierbeooemd de hli G Prince CD D W Westerbaaa Tot leJeu van de commissie tot de verordeningen op vfier overtreding straf is bepaald zijn herkozet de hh de Graie Fortuyn Droogleever R L T u2er en Kist De bcslititeD lo deze vergadering genomen zullen zonder resnmtie len uitvoer gelegd worden Nïets meeV aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 5 Sept Tarwe Poolsche per 2400 kilo 430 Pioode Kleefsche ƒ 425 Zeeuwsche zeeuwsche per mud oude ƒ 13 40 i f 15 00 dito nieuwe ƒ 13 00 a ƒ 14 60 Sogse 7 90 a ƒ 9 70 Gerst ƒ 5 90 a ƒ 7 75 Haver ƒ 4 50 a ƒ 5 SO Boekweit per 2100 kilo Fransche ƒ 220 Noord Drabaiitsche ƒ 2C5 Voor Je vple bewij en van deeineming bij het verlies barer dochter betnigt Mevr de Wed KELLERMANN met hare verdere famillie bij deze haren opregten dank J C SIBBES van GOUDA heeft de eer aan zijne geëerde Stadgenooten en verdere Begunstigers zijnen weliieeuenden dank te betuigen voor het bezoek dat hem gedurende de kermis n tot heden is te beurt gevallen hij hoopt dan ook bij verdere gelegenheden diezelfde gnnst te mogen geniete i welke hem als inwoner zoo dikwijls is te beurt gevallen Verder houdt hij zieh gerecommandeerd even als vroeger voor bestellingen van BROEDERTJES en WAFELEN ten zijnen huize op de Nieuwe Haven Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week II II II II II II II II FIJN KRENTENBROOD 42 Cts p N GEWOON dito 30 GEBUILD BROOD 1 kw 27 dito 2 24 dito 3 22 ONGEBUILD dito 1 ROGGE dito 12 Klein Brood Weener Broodjes S j C p st Kadetjes en Krentenbroodjes 2 C per stuk Gouda 7 Sept 1S67 PERK C Raderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 uar Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Belourkaarten OPENBARE SCHOLEN De Plaatselijke SCHOOL CO ïIilISSlE te Gouda brengt ter algemeene kennis dat op Woensdag den 11 September 1867 s namiddags ten 5 ure in de respectieve schoolioealen inschrijving zal worden gehouden voor de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan eene der openbare Scholen binnen deze Gemeente met inbegrip der openbare school voor jongens waar tegen een schoolgeld van één gulden s maands mede onderwijs wordt gegeven in de beginselen der Fransche taal en der Wiskunde De inschrijving voor de bestaande Burgerschool is beperkt tot die van meisjes terwijl aan de Jongejufvrouwenschool geene leerlingen worden toegelaten dan die haar negende jaar hebben bereikt en blijken geven genoegzaam te zijn bedreven in het mechanisch lezen het schrijven en de vier hoofdregels der rekenkucde Voor de overige scholen is de leeftijd bepaald op minstens zes jaren jnet uitzondering van de aan de Stads Armenschool verbonden Bewaarschool Voor de Openbare Jongejufvrouwenschool en de Openbare Burgerscholen zal het voldoende zijn wanneer door de belanghebbende ouders of voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Van de zoodanigen die hunne kinderen of pupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stads Tusschenschool wordt v rlangd eene verklaring afgegeven door heeren Wijkmeesters dat zij in staat van minvermogeudheid verkeeren terwijl zij die hunne kinderen aan de Armenschool verlangen toegelateo te zisn worden nitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig b AJle kinderen aan de Openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komstter schole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte Namens de plaatselijke School Commissle GoüDA 7 Sept 1867 J B PEETERS Jz Secretark Bef rafenisfonds Voor eene Koninklijk goedgekeurde MAATSCHAPPIJ va i GELDELIJKE UITKEER ING wordec tegen ruime provisie AGENTEN gevraagd Alleen zij die bewijzen van soliditeit ijver en geschiktheid kunnen overleggen en in staat zijn eene geldelijke borgstelling van ƒ 25 a ƒ 50 te geven komen in aanmerking Brieven franco aan den Heer L van dek BROEK J te Rotterdam Oppert vfi 21 Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 15 0 0 P f l 63 cents idem a 47Vio lo per kan 67 ets Jenever 2 ie soort Moutwijnl a 4H2 jj per kan 63 cents inl BRANDEWIJN a 46V o o per kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 7 Sept 1S87 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2Y2dito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2V2Spanje obl 2 2Portugal obl 8 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 4VsAand spoorw ƒ d 1882 6 Mexico 1851 5 AMSTERDAM Vrijdag 6 September Laagste Hoogste Gebleveii koers koers koers 53S 8 53 B SSVs 637 8 64 84 V 6 85V 85V8 137 e 138 31Vj 391 8 89V 391 4 92V2 71 71V8 84V 84 76 85 77Vr 77Vr 177 1775 4 1771 4 45 t6 45 4 45Vs 22V 22 ir 66 61 51 s 5lVi 567i6 56 s 30V 31 30iV fi 13Vs 76V 76 4 76V8 76 Vi 77Vifi 76V 14 8 15Vl6 1478 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschictlt de uitgave des zvonds te vore Peprijsperdrie maanden is franco p post ƒ 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags t u 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De BÜEGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Baad dier Gemeente in zijne Vergadering van den 6 dezer maanJ is ingetrokken en buiten werking gesteld de door hem den 22 September 1865 vastgestelde Verordening op het IN UIT en VEEVOEREN van RUNDVEE enz Gouda den 10 September 1867 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel 30 der verordening van politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 13 en 14 September 1867 tot des Toormiddags 11 ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen i i rven hunne verpligtiug om de straten riolen engoten achter en ter zijde van die gebouwen en erveneenmu eeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de lukum waarvan door de politie streng zal worden toege GoODA den 10 Sept 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd K Secretaris De Burgemeester DF EEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN 6tutenlanir IjCiitien 9 September Blijkens eene officiële depêche van H M consul generaal in Egypte is te Alexaudrie niets bekend belreflende de vermeende invrijheidstelling der abyssmische gevangenen De patriarch der armenische kerk van Jeruzalem die bisschoppen naar Abyssinie zond om als bemiddelaars voor de gevangenen op te treden bij Koning Theodorus bevindt zich thans iP Cairo Sedert die bisschoppen zijn vertrokked hetgeen in juni Jl plaats had ontving de patriarch niet het minste berigt oetreffende hen Zelfs verwachtte hij dat er nog wel twintig dagen zouden verloopen alvorens hij eenige tijding zou ontvangen De Morning Star vindt het vreemd dat het gouvernement bij de bestaande onr ekerheid zoo veel haast maakt om eene expeditie te organiseren en dat is volgens dit blad nog meer te laken nu de jongste berigten uit Bombay malden dat koning Theodorus op bet punt staat in handen te vallen der partijen die zich gewapenderhand tegen hem hebben verzet In elk geval had de regering behooren te wachten tot dat men iets met zekerheid wist en niet zoo overijld kolossale uitgaven te doen De Times van de circulaire des heeren de Moustier sprekende twijfelt niet aan de goede bedoelingen van keizer Napoleon maar de oorlogspartij in Frankrijk boezemt het blad nog altijd ongerustheid in en die partij wordt te Parijs eer aangemoedigd dan ontmoedigd De eerste voorwaarde tot den vrede aldus eindigt het orgaan der City is eene ontwapening en een decreet tot het naar huis zenden van soldaten is meer waard dan alle verklaringen en aota s Reeds sedert eenigen t d is er sprake van onderhandelingen over het wijzigen van den weg waarlangs de mail naar Indie wordt verzonden Die onderhandelingen zijn zegt de Times gestuit op den onwil van de fransche en italiaansche regeringen maar in de handelskringen schijnt men overtuigd De prijs der Advertentién vao één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cet oor eiken regel daarboven 10 Cent Brtitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte te zijn dat de natuurlijke loop der handels operatien vooral na het openen van den spoorweg over den Mont Cénis binnen niet zeer langen tijd het aannemen van den weg o v Italië onvermijdelijk zal maken Blijkens officiële opgaven hebben in Engeland gedurc i het jaai 1865 niet minder dan 17 374 menscheii op gewt wijze htt ic en verloren voornamelijk ten gevolge der meerdere aanwending van machinerie onder dit getal zijn 9 die in de straten n Londen zijn overreden 2713 die ai brandwonden overleden 2823 die verdronken 273 die dooronvoorzigtigheid werden v rgiftigd ISOö Jie door verstikkiu omkwamen waaronder 947 k nderen beueden het jaar 238 moorden waarvan 175 op kinderen beneden het jnar De pakethoot Nebraska is te Queenstown aangekor n Met deze gelegenheid zijn berigten ontvancen uit Newlurk loopende lot 28 aug De generaal Grant li l aan presidentJohnson een brief geschreven nopens de vervanging van Sheridan De generaal Sickles beweerde dat hij alleen het regtbad het leger te controleren Uit Mexico was berigt ontvangen Jat aan Juarez aldaar een feestmaal was aangeboden Juarez had bij deze gelegenheid eene redevoering gehouden waarin eene amnestie op mime schaal werd toegezegd De engelsche zaakgelastigde te Konstantinopel wederspreekt in een telegram vin 6 dezer het gerucht aangaande de in vrijheid stelling van de gevangenen in Abjssinie Men heeft berigten ontvangen van Kaap de Goede Hoop loopende tot 3 aug Uit den Oranje Vrijstaat waren ongunstige berigten ontvangen de Basutos schenen het besluit tehebben genomen d boeren te beletten zich te vestigen op hetdoor hen overwonnen en aan hen afgestane grondgebie Sommii en der boeren Jie getracht hadden het land te bewerken waren verdreven terviil er enkelen veraooord waren llemogelijke pogingen zuilen in het werk orden gestelii omde regten der boeren gewapenderhand te verdedigen In ileKaapkolonie werden nog verschillende diamanten gevonden terwijl men mede gegronde hoop had petroleum bronnen tezullen ontdekken Er heeft in de laatste Jagen die het vertrek van lie mail vooriifgingeii vaar euer gewoed waardoormen verschillende scbeepsoniielukkju te betreuren had 10 Sept Uil Neu York berigt nien van 9 septemhrr President Johnson heeft eene jmneslie uitgevar ri gd irb j alleen de hooggeplaatste ambtenaren v ii de voorir ige lidelijke staten zijn uitgesloten benevens die personen die betrokken zijn bij den moorJ op president Lincoln gepleegd Parijs 9 Sept Men beweert dat de heer Pi uher van zijne vacantie heeft gebruik gemaakt om twee ncisontwerpen in gereedheid te brengen het eene betrekkelijk de uitgifte van de leening die aoodig zal zijn voor de voltooijing der buurtwegen en het andere strekkende om het stelsel van indirecte belastingen in zijne grondslagen te wijzigen Er komen bijna geene tijdingen uit Spanje Volgenszekere inlichtingen zou de genera 1 Prim het schiereiland verlaten en zich naar Zwitserland begeven hebben Dit berigtheeft echter nadere bevestiging noodig Volgens een brief die aan Prim wordt toegeschreven zou hij zich in Valencia vertoond hebben maar aldaar noch bij de troepen noch bijhet volk eenigen weerklank hebben gevonden en zich zelfs genoodzaakt hebben gezien de vlugt te nemen en over zeeSpanje te verlaten De aandacht Ls daarop gevestigd dat terwijl de keizer op zijne reis door Fransch Vlaanderen zijne weUprekeudheid heeft aangewend om de ongerustheid die zich in den laatsteu tijd van de gemoederen had mefler gemaakt te bezweren en terwijl de circulaire van den hei r de Moustier met hetzelfde doel door de officieuse dagbladen is bekend gemaakt het gouvernement voortgaat met maatregelen te nemen v in niet vredelievenden aard zoo als de vermeerclcring au het persnnee der school St Cyr een maatregel die in vt rband si TaJ j prt het ontwerp van wet op de leger org i isatic dat gej inga