Goudsche Courant, zondag 15 september 1867

1867 Zondag 15 September Mogen zij tot dutiryaam heil des vaderlands strekken Ik verklaar de gewone vergadering der staten generaal geopend Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 6 Sept Jobanna ouders J Nüvelstijn en P van Roon Alida ouders A lilauker eo G van Dijk 7 Theodorus Hendricas FraRciscus ouders S J Priusenberg eu M van Vliet Alida Ualeaa ouders P Laurier eu M Kt ttner OvtiiLF DiN 6 Sept A Aftten 2 j 5 m J Wijuhof 2 j 4 w 7 C Wout baibvr viu G N de Vooijs 43 j S K J van Steijnloort 22 j J Znaneuburg 14 m J Matze 2 j 9 M Morie 15 J Schüutep i2 j Wrts ontnrrpén zijn gereed om dwang en willekeur te doen ophouden zal de scliatkist daardoor in den eersten lijd Terliezen lijden wij mogen vertrou en dat de terugkeer tot een eenvoudiger huishoBden hier en een toepassing der wetten van een gezonde staathuishoudkurde daar spoedig die verliezen ruimschoots zullen vergoeden Mijn regering heeft uitdrukkelijk bevel daarmede niet te vertragen en ik reken op uw medewerki ig om oo spoedig mogelijk de schande weg te nemen die door hel koloniaal bestuur op den nederlandschen naa n kleeft In Westlndie openbaart zich van lieverlede de gunstige invloed der emancipatie op de zedelijke en stoffelijke belangen oer bevolking Het zelfbestuur iu die kolonie ingevoerd geeft red n tot tevredenheid rie behandeling van meer andere voorstellen aan uw overweging te onderwerpen zal het gewigt van de werkzaamheden in dit zittingjaar nog verhoogen 1 5yo GOUDSCHECOURAIifT Deze Courant verachijiit des Doaderdags en Zondags Iq de Stad geschiedt de uitgave des avoadi te voreo Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn De prijs der Advertentien van eép tot zes regels met inbegrip van h t zegel ia SÜ tiit voor eiken regel daarboven 10 Cent iJiiitengewoue letteis worden berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEN VAN Dr J B ROLL te Amsterdam Heze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Kheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest veronderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dépót voor Gouda bij den Apotheker STEENMEl il R Aan den HANDEL DAGELUESCHÏÏ GOEDERENDIENST per stoombooten Koophandel Landbouw Nijverheid A an GOUDA naar UTEECHI V V Vertrek van GovD i naar Utrecht Maandag en Dingsdag SV Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag 4V2 Uur Informatien bij den Agent D de BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt EVEET SCHELTEMA Jansz en AXXE MADELAINE LAMAISON gedenken heden dankbaar den zeldzamen zegen van hunne 60jarige gelukkige Echtvereeniging GoL i 12 Sept 1SC7 Lobith 6 September 1867 Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapen dochter A M DE HA VN geliefde echtgenoote van J V 1N KLL YVE Heden overleed na een langdurig lijden mijne zeer geliefde Echtgenoot CORNELIA WOUT in den ouderdom van 43 jaren G N DE VOOIJS GoLDA J Sept lsG7 Heden overleed mijn Echtgenoot J SC HOUTEX in den ouderdom van 72 jaren waarvan ik er 51 met hem in den echt verbonden mogt zijn X SCHOUTEN EEOEEa uDi Dl 9 Sept 1M 7 De Faui die verzoekt Tan roincle oeken rer choonfl tt blijren HATINÉEHDSIGALE te geven door het STAPMUZIEK van het 4 = Eegimen Infanterie op ZONDAG 15 SEPTEMBER 1867 des middags ten half een ure in de Sociëteit Ons Genoegen MIL Leder zijn t erec liffd hunne Dames iiieie te brengen Openbare Verkooplog te GOUDA op MAANDAG den 16 SEl TEMBER 18G7 des voormiddags ten elf ure in het Societeitsgebouw Tkedibest aan de Markt aldaar van Een HUIS en ERP staande en liggende aaa den Korten Tiendeweg te Gouia wijk D N 98 Een HUIS en ERP in de Stoofsteeg te Gouda wijk A N 77 En een HUIS en ERP in den Korten Groenendaal te Gc ida wijk I NO 173 Zullende de verkoop van het HUIS en ERP waarin de KOEK en BANKETBaKKEEIJ wordt uitgeoefend vroeger aangekondigd als ook op dien dag plaats zullende hebben niet doorgaan Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda kTnderieisje Om tegen 3 November e k in dienst te treden wordt er aangeboden een zeer geschikt en handig Kindermeisje waarvan de beste getuigenissen te gevenzijn Te bevragen bij den Boekhandelaar P C MAAS J te Gouda Te koop aangeboden 18 lEPENBOOMEN waaronder 17 dertigjarigen Nadere informatien zijn op franco aanvraag te bekomen bij den Boekhandelaar G B V VN GOOR te Gouda Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjin eu als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zyn zijn tegen 321 2 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijginar bij de heeren Aarlanderveeny J F AUart Ani terdavi P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut Delfihaven J Koch Detenter Berghuis en v d Moer Dirkslend D de Vries Dordrecht H J Giltay Gonda i G Boekenoogen firma Wed J A P V d Heiden op de Blaauwstr Uage J Visser eu Zoon Spuistraat Jlarderioijk A Greidanus Leijden i T Terburgh Haarlemmerstr Kolterdam v Santen Kolf korte Hoofdsteeg iïchiedam v d Hoeven en Numau Schoonhoven A Wolff Tiel A J Faassen Utrecht F Altena op de Sicenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen i M Lagerwarff LET WEL De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en hitünitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W i J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwptraat Om elk doosje der echte en siats onheugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDER apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 10 Prijs van het gedestilleerd by G P van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contam Zuiver overgehaalde JENEVER a462 a o o per kan 65 cents idem a 47Vio o per kan 67 ets Jenever Z soort Miutwijn a 46 j5 per kan 64 cents inl BRANDEWIJN a 46V o la pe kan 68 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 11 Sept 1867 Boekdrukkerij van A BRINKMAN Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel bevattonde eenige Stedelijke Verordeningen Overzigt GOUDA 14 September De prnisische troonrede is zoo vreedzaam moj elijk uitgevallen Het is alof men algemeea is overeen gekomen om alle ongerustheid eg te nemen De bijeenkomst te Palzburg is gedaald tot eene bloote condoleantie visite D circulaire van den franschen minister gevoegd bij de rustige houding van üsa koning van Pruisen moesten elk bevredigen En toch blijft het wezentlijkste ontbreken de algemeene outwapeniag Daarop opent zich nog geenerlei nitzigt En dit is de oorzaak dat het vertrouwen zoo moeijelijk terugkeert de oppervlakte Tertoont zich eifen maar daaronder woelt het De Engelschen rusten met spoed en kracht ecuj expeditie nit naar Vbj ssinie om een wreeden c ïspoot te tuchtigen voor het willikeurig gevang n houden van eiigelsche burgers De onderïieming is moeijelijk maar alle bezwaren zullen wijken voor de volharding der Engelsehen Overigens is de expeditie van beperkten omvang en zij zal geene aanleiding geven tot verwikkelingen met andere mogendheden In Spanje is men begonnen met de regtspleging der gevangen opstandelingen De wreedheden zullen nieuwe woelingen uitlokken en eindeüjl zal het tegenwoordig bewind bezwijken voor de algemeene verontwaardiging des volks Nog lang zal de veiwautng voortduren eer het volk in de school des onspoeds geleerd zal hebben hoe het den weg van ware ontwikkeling moet ingaan Indien het Oostenrijk mogt gebeuren zijne financiën te regeien zou het reuzeuschreden doe op den weg van den vooruitgang Hongarije is ontwaakt tot een nieuw leven maar het huivert tegen den schuldenlast van Oostenrijk daarover is nog altijd geschil In Oostenrijk wil men ook de school losmaken van de kerk het burgerlijk huvvelijk invoeren en de goederen der kerk aantasten Groot i de omkeer het volk ia geheel van inzigten veranderd de geestelijkheid vol bekommering en von Beust vol van veruit iiende plannen Tot nu gaat alles langs vreedzamen eg en dit geeft nitzigt op belangrijke wijzigingen Te Geneve vergaderde een vredes congres dat uit vrij radicale leden scheen te bestaan doch het is reeds uiteen gegaan G iribaldi is daar luisterrijk ontvangen doch spoedig verdwenen Hoe radicaal die congresleden schijnen zij zijn niet radicaal genoeg Wie wil den vrede niet Napoleon wil den vrede als hij de suprematie van Frankrijk gevestigd heeft over ia beschaafde wereld Von Bismarck wil den vre de als hij geheel Duitschland aan zijne willekeur onderworpen beeft GaTÏbaldi als hij te Rome is Wie wil den vrede niet maar niemand wil het middel des vredes Allen willen den vrede uit het geweld geboren en die vrede moet weder eindigen in geweld Die den vrede waarlijk wil moet gelooven in zedelijke kracht en het geweld volstrekt verwerpen Lang genoeg beerscht het geweld op aarde maar bet tijdperk des geweids gaat voorbq Geweld was in de oudheid de eenige magt dapperheid wa6 deugd en vaderlandsliefde s mensohen hoogste TOortre feljjkheid I at leert men nog altijd op de school als men de romeinsche grootheid leert eerbiedigen Maar deze voorstellingen gelden niet meer voor den mensch tot redelijke ontwikkeling voortgegaan Dat geloof is bijgeloof geworden en tiert nog slechts by den bijgeloovigen grooten hoop de eenigzins ont Jukelden zijn ongeloovig geworden zij minachten de dapjn i beid en de vaderlandsliefde is hnn een sprookje geworden zy aanbidden het gouden kalf Maar toch nadert de dag der verlossiog er ontkiemt een beter gevoel ia het hart dat be oefte beeft aan verheffend geloof geloof in de onverwinbare kracht der opofferende liefde Wij aanschouwen nog slechts du flaauwe maar zekere voorteekenen van den naderenden om keer de oorlog wordt verfoeid maar veiontschuldigd allen wenschen vurig den vrede men waardeert zachtmcsdige deugden Maar nog altijd is die wcnsch en dat beter gevjrieii krachteloos nog altijd houdt het vooroordeel zich vast i i Je versletene wijsheid nog zullen de verschrikkingen des i gs vreesclijk moeten woeden om deu wensch krachtig i dufi ontkiemen maar al waren zij niet te Geneve er zijn vrienden des vredes wier eerste beginsel is de volkomene verwerp ng van elk middel des gewelds öuttenknïi Londen U September De Economist beween ua het tegenwoordig gebrek aan crediet op de geJdmarkt niet enkel een gevolg iz van financiële omstandighed maar v r een groot deel ook moet worden toegeschreven aan de besthande ontevredenheid voortvloeijende uit de algemeene rigting tot het vormen en onderhouden ran kostbare legers in v redestijd Op dit oogeublik rekent men de gezamentliike legers v i i Europa op 2 800 000 en in oorlogstijd op 5 millioen militairen De kosten op voet van vrede bedragen gezamenüijk 80 millioen £ s jaars Hierbij komen dan nog de kosten voor de oorlogsvloten waartoe alleen Oostenrijk Spanje Frankrijk Engeland eu Italië te zamen 213 837 man iu dienst bebben waarvoor men de kosten op 17 milUoen £ berekent zoodat met inbegrip van Rusland en de kleinere staten de geheele uitgaaf voor oorlog en marine aan Buron te staan komt op 100 millioen £ per jaar Hierbg rekeneade het verlies van raim Z j millioen personen voor landbouw industrie fabriekwezen en alle andere werkzaamheden zal n en hel geheele verlies hetwelk Europa door die gedwongen oei houding van den arbeid door zoo vele manschappen ondergaat veilig op 200 millioen £ s jaars kunnen stellen hetwelL zeker niet vermindert wanneer men hierbij in aanmerking neemt welk een ongunstigen invloed deze toestand op vele ondernemingen uitoefent Parijs 13 Sept De Patrie en de Opinion Nationale zeggen dat de laatste itting van het te Geneve gehouden vredes coiigres ten gevolge v n hefiige manifestatieu van de bevolking van Geneve gesloten is Volgens berigten uit Peking door den Moniieur medegedeeld beerscht in die streken eene aanhoudende droogte waardoor de vruchtbaarheid der akkers wordt beleiimerd Dit gevoegd bij het misgewas van het vorige jaar deed voor deuaanstaanden winter hongersnood duchten De boeren bezigdenreeds geweld om het afzenden van graan naar de hoofdstadtegen te houden Geneve H Sept In de zitting van het vredescongres zijn voorgelezen de brieven van Jules Favre en Louis Blanc ter kennisgeving dat zij om redenen vüu gezondheid c zittingen niet kunnen bijwonen Jules Simon heeft de modzakelijkheid aangetoond dat Frankrijk en Duitschland elkander verstaan ten aanzien der v ijheid in hunne binnenlandsche aangelegenheden Lemonnier trachtte te bewijzen dat alleen de repnblikeinsche regering het middel is om een einde te maken aan het voeren van oorlogen Garibaldi heeft hem daarna omhelsd Fazy ia als vice president afgetreden Garibaldi is heden ochtend vertrokken zonder dat iemandhet wist De zitting van het vredes congres is langdurig enstormachtig geweest De heer Dupasquier heeft d vergaderingbeschuldigd dat zij de heiligheid Gods aanrandde hij laaktevervolgens de amerikaansche republiek Morgen zal er ten 9 ure weder eene zitting worden gehouden 12 Sept Het vredes jongres is ontbonden door de radicale partij en de zaal ontruimd De voorzitter heeft zichteruggetrokken om een protest op te stellen Weenen H Sept De Wanderer meldt dat gisteren een ministerraad onder voo zitterschap des kei ers heeft plaats gehad waarin met betrekking tot de ouderliaudeliiigen met Hon