Goudsche Courant, zondag 15 september 1867

OpeDbarc Verkoopiog van een INBOEDEL GOUD ZILVER JUWEEL en andere SOEEENDE GOEDEREN op Dingsdag 17 September 1867 des morgens ten negen ure ten overstaan van Notaris M KIST in het Hnis aan de Gouwe wijk Cn 53 te Gouda Daags te voren te zien 1 1 W loKjkl eid rena spoejigc regeüiisr leii amzien v n t ilLfuit en m het onn Aigt tussi lien ontvangsten ea uitgaven op den voorgrond v erd gesteld liet voorstel van Hong inje om 30 miUioen tot ilci schuldenlast bij te dragen crd verworpen na irua werd besloten tot unificatie derstaats sri uld om lie bedragen bestemd tot amortisatie v in s=huld op het budget te schrappen Ten op igte van deze beide aansrclegei liede ii is aan den miulstor v ui f n uit ien opgcilr igen de bijzunderheJen lot aoorvuering van dc en m itrcgel uu te werken l c ücbatte deelt mede dat fr iikrijk en Eug land eene met elkander overeenstemmende nota a m de gricksche regering hebben gezonden om haar te horiiineren aan hare verpligtingeu tot neutraliteit haar te waarschuwen tegen elke storing van den status quo en li iar aan te sporen geene a ileiding te geven tot gevaren voor welke alleen Griekenland verantwoordelijk zou moeten gesteld worden Florence 12 Sept De Opinione verzekert dat de kwestie van het legioen van Antibes die de gjede verstandhouding tusscheu Italië en l rankrijk volstrekt niet gestoord heeft uit den weg is geruimd tot algehpele voldoening van Italië en in den geest der stptcmbcr convenlie De vooroordeelcu omtrent de cholera en de meening dat zij door de opi nbare ambtenaren wordt verspreid hebben te Ardore in a abrii aanleiding tot ernstige wanordelijkheden cgeveu De bc diking heeft zich onder het aanheffen van dreigende kieion naar de woning van den kapitein der nationale giirie en naar de kazerne der karibiniers begeven De zamensehuhng ging niet uiteen hoenel daartoe herhaaldelijk aangemaand zijnde toen nd men handgemeen en kwam het tot een gevecht Daarbij is de kapitein der nationale arde gedood alsmede de officier die aan het hoofd van een klein detachement van een veertigtal soldaten stond deze soldaten zijn gesneuveld gekv etbt of verstrooid De woning van den kapitein en de kaierne zijn door het volk in brand gestoken De gemeenteraad van ilcstina en de gewestelijke ver tccenuoorifigiug der provincie iU sina zijn bij een kon besluit ontbüiiden om reden dat de leden dier collegien negens het heerschen der cholera te llcssiua met verzaking huuDsr ambstpllgten uit die l id waren gevlugt Öinnenlaub GOl DA 14 Septc nlier Het Staatsblad n 93 bevat het besluit van den 4den sept 1607 tot invoering van een nieuw model van postzegels voor de fi iiik il r i i brieven v ii liiniienlandschen oorsprong rn b icn nin a = inedc van die vuor de koloniën en het buitenland bestemd l e hoofdbepahngen van dit besluit zijn Art 3 Er uilen zes soorten van postzegels van verschillende waarde volgens het nieuwe model worden uitgegeven namelijk van 5 10 15 20 25 en 50 cent Art 4 Elke soort der bovengemelde zegels wordt in de navolgende kleur gedrukt te weten bl lauw de postzegels van 5 cent rood die van 10 cent oker die van 15 cent groen die van 20 ceut violet die van 25 cent en goudkleur die van 50 cent Art C Het nieuwe model der postzegels van 5 10 en 15 cent zal worden ingevoerd zoodra de aanwezige voorraad der postzegels van die geldswaarde volgens het oude model zal zijn verbruikt Art S De postzegels van 20 25 en 50 cent zullen worden in gebruik gesteld te rekenen van 1 oct 1807 Donderdag zijn te Assen ter verkiezing van een lid voor de tweede kamer d er staten generaal uitgebragt 1218 geldige stemmen als op den heer mr L Oldenhuis Gratama 545 op den heer P van der Veen 36 S en op den heer 3 V v Bosse 287 zoodat tusschen de twee eerstgenoemden eene herstemming moet plaats hebben De minister van binnenlandsche zaken overwegende dathet bij het voortdurend aeerschen der cholera te Rotterdamwenschelijk is de geneeskundige examens elders te houden heeft goedgevonden te bepalen dat de commissie aan welke isopgedragen het examineren van hen die eene acte van bevoegdheid als an enschen te verkrijgen of die hunne vroegereverkregen bevoegdheid crder wensehen uit te breiden overeenkomstig art 27 en 28 dier wet 7 tiEg zal houden te Amsterdam op IS september e k en volgende dagen De minister van binnenlandsche zaken heeft goedgevonden het verbod tot het houden van markten en openbare verkoopingen van rundvee met ingang an 16 september 1867 op te heffen voor de provincie Noord Holland voor zoo verdie opheffing nog niet heeft plaats gehad bij de beschikkingvan 6 jnlij 1867 opgenomen in de Staatscourant van 7 en 8 daaraanvolgende V e Tnvasche Cour van 19 julij bevat een kon besluitwaarbij an de maand aug af voor uit Ned Indie naarNederland te zenden en van jnnij af voor van daar naarIndie verzonden brieven het vaste regt voor aanteekeniagwordt vastgesteld op 50 cents Door geheel Ned Indie worden pogingen gedaan omgelden bijeen te brengen ter verligting van den toestand derongelukkige bevolking van Djocjo die door de aardbevingvan den 10 j iiij jl van alles beroofd is Al die liefdegifteazijn zegt het B it Hbl slechts droppels in de zee van ellendedie het verschrikkelijk iiatuurverschijnsel heeft te weeg gebragt alken de staat in Indie tevens de grootste koopman en industrieel kan wezentlijk afdoende hulp aai brengen bij eeneramp die zoo vele duizenden getroffen heeft Nieuwerkerk a d IJssel 12 Sept Heden morgen omstreeks 11 uren ontstond er alhier brand in een hooiberg op het dorp Hij deelde zich spoedig mede aan het daarbij staande huis en van daar aan de aangrenzende huizen mét dat gevolg dat zes huizen in den asch werden gelegd en een tiental huisgezinnen van have en dak beroofd Enkele personen waaronder kranke zijn met moeite uit de brandende huizen gered De brandweer in deze gemeente ontoereikend zijnde tot stuiting van den brand ontving assistentie uit het naburige Zevenhuizen Den geheelen dag was men bezig met het vuur zoo goed men kon te bestrijden maar eerst in den avond kon men zeggen den brand meester te zijn Tot laat in den nacht stegen aanzienlijke rookwolken uit de nog brandende puinhoopen De schatle is vrij aanzienlijk evenwel was het meeste tegen brandschade verzekerd Het ontstaan van den brand wordt toegeschreven aan het broeijen van hooi Door het voorloopig hooftlbestuur van het AntiDagblad zegel erbond wordt de navolgende circulaire verspreid Aan alle voorstanders van eene afschaffing der zegelbelasting op de dagbladen Nog altijd bestaat in Nederland ondanks zoo m nigen krachtigen aanval daartegen gerigt eene zegelbelasting op dagbladen als een overblijfsel uit tijden van bekrompenheid en politieke onkunde Toch vertrouwen wij dat de nederlandsche dagbladpers bevrijd zal worden van dien drukkenden last want raeermale reeds bleken er velen te zijn in den lande die met ons begrijpen dat het toch eindelijk eens tijd wordt krachtige maatregelen te nemen om in dien toestand verandering te brengen I Ziimen werking zij daartoe het middel Hoeveel is er niet duor haar op ieder gebied in onze eeuw tot stand gebragt Wat de slagen van enkelen cén voor een toegebragr heeft verduurd zal w ijken voor den aandrang van v eeni ae krachten Dat was de gedachte die leidde tot de oprigting van het Anti Dagbladzegel Verbond dat nu zijne sta uten dezer dagen door den koning zijn goedgekeurd zich tot u rigt om uwe medewerking in te roepen Vraagt gij wat wij verlangen Wij willen dat eene wet ten spoedigste de afschaffing van het dagbladzegel uitspreke de algeheele afschaffing en op eenmaal Wij willen haar zonder asquivalent in dien zin dat zij niet afhankelijk worde gemaakt van de keuze der belastirj die het dagbladzegel vervangen zal De ondervinding toch heeft geleerd dat de vraag zoo eenvoudig mogelijk aan de vertegenwoordiging moet vvorden gesteld opdat niet ieder voorttel tot afschaffing dat aan haar oordeel wordt onderworpen afstuite op redenen aan de zaak zelve vreemd Van de afschaffing verw achten wij verbetering van het ge halte onzer dagbladen te gelijk met eene aanzienlijke prqsvermindering die verspreiding iL ruimeren kring ten gevolge moeten hebben Wij verwachten hiervan opwekking van de helaas in ons land zoo hoogst geringe belangstelling in de publieke zaat waardoor alleen onze constitutionele staatsinstellingen zicb kunnen ontwikkelen Wij verwachten eindelijk dat dan eerst in ons land de dag bladpers aan volksbeschaving en volksverlichting bevorderlijk zal zijn en daarmede het edelste deel harer roeping ver JuUen Gij die dit alles mef ons Wilt treeclt toe tot een verbond dat als eerste artikel in zijne statuten schrijft het doel der vereeniging is de bevordering der afso affing van het dagbladzei Tegenover ons staan zij die in onzen tijd misplaatst de vrees voor vrijheid op het gebied der gedachte uit vroegere eeuwen hebben overgeërfd zij die iedere verbetering te gering achten vtjor hunne hooge inzigten die liever willen k en over den achterlijken toestand onz r journalistiek dun c e hand leenen tot verbetering cü eindelijk die velen in ons land die tot schade der pu blieke zaak onverschillig blijven voor alles wat niet ligt binnen den kring hunner bijjondere belangen Hen allen te winnen of te bestrijden is de taak van ons verbond Daartoe zal het volgeus het tweede artikel zijner statuten bijeenkomsten houden en geschriften uitgeven in het belang der afschaffing invloed trachten uit te oefenen bij verkiezingen gebruik maken van het regt van petitie en daartoe opwekken en eindelijk niets onbeproefd laten om de overtuiging van de noodzakelijkheid der afschaffing te doen leven bij het nederlaudsche volk Gij allen voorstanders van de afschaffing van het dagbladzegel in Nederland wat baat het dat gij velen zijt zoo gij uwe wensehen niet kenbaar maakt bij regeringen vertegenwoordiging Vat de gelegenheid aan die u daartoe thans geopend wordt en versterkt onze gelederen Een wetsontwerp dat aan onze wensehen voldoet zullen wij ondersteunen onverschillig van wien het ook kome maar niet minder zullen wij waar het belang der zaak dit vordert strijd voeren tegen eiken minister van financiën die zulk een ontwerp niet voordraagt en verdedigt en tegen elk kamerlid dat niet medewerkt om het tot wet te verheffen want de verbetering onzer dagbladen en daardoor de opwekking van ons politiek leven moet ten grondslag liggen aan alle volgende deugdelijke hervormingen op staatkundig gebied Geene bestrijding zal ons terug doen deinzen geen tegenspoed zal ons ontmoedigen Wij zullen niet rusten voor dat het dagbladzegel zal afgeschaft zijn Het Hoofdbestuur gF Elk lid draagt jaarlijks ƒ 2 50 bij Gcniengde Berigten Pe mindere stand te Aruaterdam is lastig en woelig door eene aardoeniug aii keiiiiiskoorts De minister van oorlog U gestüinachcerd op den acclanaatdtie tuia te s Hage omdat men htm met eerbiedigt boven t giyos der stervelingen Een russische stoomboot heeft m de zee ven M irniora een turksch transportschip iu den grond gevaren Van de tien aspiranten 0Qr het geneeskundig staatsesamen te Utrecht is slechts ée Q toegelaten De sultan heeft aan koningin ictoria en aan den prins au Wallis arabisrhe paarden ten geschenk gezonden In RijuBeijeren komen nog gevallen voor van veet pbu Tien schepen gaan met 8000 man eu 354 olHciereu naar Abvsainie De cholera blijft aanhouden iu het kanton Zurich en aan den Midden Rijn In den staat llaine hebbeu bij de verkiezingen de republikeinen de zege behaald De doodstraf over den prius Salm Salm ïb Mexico uiigesprokec is veranderd in zeven jaren gtvangenissiraf Vau 1 7 Sept is in Nederland geen geval van veeziekte voorgekomen Te VVeenen zijn omstreeks 2U00 onderwijzers vereenigd die losmaking van de kerk begecrcn De toestand van den fran chen kroonprins is weder minder f cruststetlend De legermagt van den noord duitseheu bond bedraagt meer dan sen millioen manschappen Op Amboiua ziju 21 mei jl twee schokheu van aardbeving ge oeld Eene L me is uit Amerika overgekomen na Berlijn om verslag te geven van de zittingen van deu rijksdag voor de transatlantiscne pers Drie kanonneerboot n voor de japansehc regering aan ck Theems gebouwd zijn vcrtrokk een vierde zal binnen weinige dagen volgen In Polen is het oDden ii8 in de fian che taal aan de lycea opgeheven en worden de fransche oiidtr ijzers rn beambten weggezonden Dr Nélaton is opontboden naar lïiarntz De cholera heerscht nog altijd op het eilaud Malta Te Ltrecht zuUtn vier Japannezen sommige lessen der hoogere burgerschool bijwonen Op Haïti is reeds weder een nieuwe ophtaud bedwoLgen Op de Theems is een stoomboot naar Gravesend met 90 passagiers die muziek maakten en dansten door een ateenkolenboot door midden gevaren waarbij verse dene personen zijn omgekomen Te Nieuw Orleans en Galveston heerscht de gele koorts De generaal Lopez verdedigt zich in de amerikaansche bladri tegen 3e beschuldiging van het gepleegde verraad De pQolsche uitgewekenen hebben op het congres te Geneve geprotesteerd tegen den vrede Te Mexico zijn 200 ofliciereu gearresteerd wegens eene ramenzwering te n Jnarez De keizer van Rusland heeft aan de stad Parijs een porphyren vaas geschonken De runderpest is uitgebroken in Moravie In Japan is eene vervolging begonnen tegen de inlandschc christenen Ingezonden Muzieklief liebbers Wie onzer heeft niet met belangstelling het op dingsdag jl plaats gehad hebbende examen voor een muziek directeur bij 3 ïrtjertentien Heden overleed mijne hartelijk geliefde echtgenoot CATHAEINA ANNA TAN DEB MNDT C T H I M Gouda 13 Sept 1867 gewooud en wie was niet nieuwsgierig naar het oordeel der examinatoren Doch aan onze nieuwsgierigheid is reeds ten deele voldaan Wij weten dat de heeren v d Qnast van Pnrmerende en Bekker van den Helder op de voordragt zijn geplaatst Wien zal de gemeenteraad verkiezen Welde bovenste natuurlijk zal men zeggen doch wij hopen dit niet te meer omdat wij stellig overtuigd zijn dat de heer Bekker examinator uit kieschheid zijn broeder niet lioceti aan op het tweetal wilde geplaatst zien Wat het praktisch gedeelte van het examen aangaat hebben wij allen kunnen hooren dat d v Quast beter pi iuo speelde dan Bekker dat laatstgenoemde evenwel den eersten op ut viool verre overtrof Waaraan nu is in Gouda de meeste behoefte Hebben w j hier niet vier of vijf lesgevers op de piano Is de heer vin Zutphen niet geschikt of genoeg op de hoogte voor eertbe ginnenden Is de heer Middel niet als pianist genoegzaam begaafd om in de behoefte voor n eeigevordenden ruimschoots te kunnen voorzien En nu is er iemand hier die 7ich a een middelmatig violist heeft doen kennen r Is er nie veel meer behoefte aan een uitstekend violist dan aan een piiniai Met het oog op de beoefening der beide instrumenten Kau Euphonia of eenig later gezelschap van gelijke strekking blijven beslaan zonder den krachtigen steun van den dirtcleur als violist Dikwijls toch hoorden wij in de uitvoeringen de eerste violen niet tot dat de directeur Bekker met zijn stradivarius ter hulpe aansnelde om de wakke en gedunde Gelederen weder aan te vullen W at ous nog Bekker boven v d Quast zou doen vf eztn is dit Wij kennen den levendigen geest d r Bekkers wy neten dat zij voor en iu de muzirk leven wij jten dit van den heer v d Quast niet Zegt dit niets voor Gouda De heer Bekker is ons als het ware een oude kennis lemr iid die ous den moed sleeds levendig doet houden d hi r v d Quast is ons onbekend Wij helpen dat de raadsleden bij de keuze eens muziekmeesters niet zullen zien op het belang Iiu i er kinderen offamilie sn in dat geval twijfelen wij niet of de heer v d Quast zal benoemd worden j maar op het belang der mnziekaleontwikkeling en beschaving der stad Gouda S S Volgens een berigt in de Israel Courant van heden zouden er alhier twee leden der Israel gemeente bij vonnis van het kantongeregt tot betaling hunner contributie veroordeeld zijn de jerigtgever noemt dit van belang voor alle Israel gemeenten in Nederland Dit laatste begrijpen wij niet en het eerste is een onwaarheid de twee bedoelde leden verklaarden voor deu kantonre ter dat ij reeds vroeger aan de twee vorige gefülitorde penningmeesters betaald hadden zonder echter kwitantie ie liunnen overleggen en verklaarden ook tevens dat zij bcre d waren te betalen nog op deze teregtziiting maar dit met wilden doen in handen van den tegenwoordigen penningmeestsr Levie Ben J ud a San d er y omdat zij dezen geen sous vertrouwden eu dajroin nu inn rei ttr zelven de reeds eenmaal betaalde penningen iiogina iU aanboden w mt wat met den vroegeren penningmeester gebeurd is kan toch met Levie Ben Juda Sanders ook gebeuren Eu wat nu de belangrijkheid Van dit vonnis aangaat bedoelt de berigtgever in de Israel Conrant zeker mede dat men wel toezie aan wien men de gemeentekas toevertrouwt welnu alhier is die nu in goede handen Burgerlijke Stand GOfD K Geboeen 10 Sept Erremina Gerrardifla ouders W van Kluij en G H Bessclaar 12 Johanats Ccnielis ouders J Yerspnij pu C van Yliet Johanna oaders K Melchert en M bloos 13 Jan Leendert ouders H van Utrecht eu N van Harberdeu OvEKLïDEN 10 Sept A Sinijter hui5 r van P lan Mi t 60i j 11 B Bc e 77 j 12 R 5I Stok 1 j 6 o S öe Koning 11 m 13 S van den End 5 j Gehuwd 11 Sept A I Tuinman en C Klopptrt i Letflaig eu S W van Fijswijk Baderstoombcot d MJfssel Tan Gouda Maandag en Dingsdag smorgens B uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 2 uur Van KottepdaJll op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s ovonds 5 uien Dagelijks Beto trlaarten