Goudsche Courant, zondag 22 september 1867

Zondag 22 September t§@7 1 57 9 ADVERTENTIEN j Voor de vele bewijzeji van deelneming gedurende de ziekte en bij hetoverlijden hunner dochter betuigen deonderireïeekenden ook naraons hunne familie l unnen hartelijkeu dank C SPIT Gouda A M S1 IT 18 Sept 1867 DE Jong Euphonia De directie van bovengenoemd Muziekgezelschap heeft de eer den honorairen leden beleefdelijk te berigten dat uithoofde der bestaande vacature van Orchest Directeur de aanvang der Concerten Tan het concertj iar IS j tot nadere kennisgeving wordt uitgesteld De Directie van Euphonia M SPRÜIJT C VAN VEEX H J BEUSEKAMP Com liiUsarls H i Gouda September 1SC7 GOUDSCHECOURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Openbare Verkooping op Dingsdag 24 September 1867 des morgens ten 9 ure in het Huis aan de Westhaven wijk B n 184 te Gouda ten overstaan van Notaris M KISÏ aldaar van een netten INBOEDEL BOEKWERKEN waaronder een Kecueil Dir Belast In en Uitg Regten en Accijnsen 18 3 1862 fraai OUd blaauw en rood PORCELBIN waaronder een compleet oud rood Ja pansch Thee Servies Chocola deketel met Komfoor enz verder eene collectie SCHILDERIJEN van oude en nieuwe Meesters waaronder de Aanbidding van BLOEMMAERT SALOMON S eerste regt van of naar RUBENS Stukken van OSTADE DEOOGSLOOÏ Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Sclimidtsche Auti Rheumatisehe Waldwol Watten il 25 en 50 et het pak Dennennaaldeu Olie ü 35 en 70 et de flesch aan duizende lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde VValdnolüe zondheids Kleedingsiukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheumatische aandoeningen Sehmidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm llüe=t Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE u 60 et de flacon is een goedkoop en h il aam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofd enuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende W aldivol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J G HAM ütrecM ïe GOUDA Mej de Wed BOSMAN Schoonhoven Wed WOLFF ea ZOON Jf oerdev Gcb PFENNING Wmihrugijt A DE WILDE IJsneUtün J B MOLLE Alpli i L VARO IEAU S Z Bonkooji J GOUDKADE UuTMdni W G KURVERS Haztrsicoude Mej J GAARKEUKEN üotterdoju Wed P DE KOSTER En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPOT bij M J C HAM VirecJd Aan den HANDEL DAGELIJKSCHE GOEDERENDIENST per Stoombouten Koophandel Landbouw Nijverheid Van GOUDA naar U T R E C H T V V ertrek van Gouda naar Utrecht Maandag en Dingsdag S a Uur Donderdag 1 Uur Woensdag Vrijdag en Zaturdag i a Uur Informatien bij den Agent D de BRUIN hoek Oosthaven te Gouda die zich hiertoe aanbeveelt Dr J B ROLL MIMIMMWa te Amstekdam Deze IJroppelS zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog h ïp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gonda bij den Apotheker 3TEENMEIJER Binnen en Buiteniandsche van A BRINKMAN Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den korst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRUKWERI tegen zeer billijke prijken Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER alsmede BESTE Z WARTE in alle Couranten worden dadelijk opgezonden Openbare Verhuring voor een jaar van 45 Bunders BOUWLAND gelegen in den Znidplaspolder onder Moobdkecht en Broek c a op Woensdag 25 September 1867 des voormiddags ten 10 ure bij C DE BRABER te MooEDKEChT Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris H KLUIT Hz te Moordrecht Door verandering van Affaire wordt uit de hand te koop gepresenteerd een goed onderhouden HUIS op eene der beste standen dezer Stad waarin sedert onheugelijke jaren het vak van MANUFACTUREN is en nog wordt uitgeoefend Franco te bevragen bij den Uitgever dezer Courant on der de lett K K De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan in de gonst zijner Stadgenooten tot het AANSÜEGrGEN van GEBOORTE of OVERLIJDEN onder belofte eener prompte en attentebediening F A STAM Westhaven B n 141 bij het Veerstal Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VMLIJE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o per kan 66 cents idem a 47 io per kan 68 ets Jenever ï soort Moutwijn a 46 10 o per tan 64 cents inl BRANDEWIJN a 46 io o per kan 6 cents Meerdere of mindere sterkte Baar evenredigheid Boekarukkerij van A BRINKMAN Deze CoaraDt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 Advertentien vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vuór 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 21 September Nu het eenmaal vast staat dat de keizers te Salzburg volstrekt niets besproken hebben kon de fransche minister Rouher te Nantes de gunstigste verzekeringen geven gelijk von Beust hetzelfde doet in Oostenrijk Ton Bismarck verklaart dan ook zeer gerust te zijn en geeft daarbij in de zachtste bewoordingen te kennen dat hij geene de geringste inmenging zal dulden in de duitsche zaken Pruisen heeft zich onthouden van eiken zedelijken dwang op de zuid duitsche staten het laat de verdere ontwikkeling over aan den tijd en het is wel zeker dat alles zich scharen zal om Pruisen als middelpunt van kracht en werking Oostenrijk zoo het de inwendige belangen geregeld heeft moet den blik gevestigd houden op het oosten waar zich onvermijdelijk donkere wolken opeenhoopen wier eindelijke uitbarsting groote veranderingen zullen veroorzaken Maar Oostenrijk heeft nog zoo veel te regelen het concordaat zal stellig nog aanleiding geven tot een heftigen strijd De conversie der schuld schijnt ernstig ter sprake te komen en het zal zeer moeijelijk zijn eene schikking te beramen die aan het reeds zoo zeer geschokte crediet geen nieuwen stoot toebrengt Als men de berigten mag geiooven is men in Italië reeds begonnen met het verkoopen der geestelijke goederen ook worden de koopers met den ban bedreigd Indien het alzoo gelukken mogt voor die goederen in kleine perceelen talrijke koopers te vinden zou dit de aanhangers der nieuwe orde van saken sterk vermeerderen en meer vastheid geven aan de nog veelzins heterogene deelen van het koningrijk Italië De zaak van het legioen v n Antibes is ten genoegen van Itaiie geschikt en de september couventie zal stipt gehandhaafd worden Nog altijd blijft de houding van Garibaldi zorg baren hij wil naar Rome en wat men bewere van zijn vermiuderenden invloed het is niet ondenkbaar dat hij nog eeu coup zou kunnen wagen die de beste berekeningen deed falen en een conflict opwierp dat groote raoeijelijkheden kon baren Eindelijk zullen we weder iets van onze eigene zaken vernemen de kamers zijn geopend en meu is reeds bezig met de beantwoording der troonrede De beiangstelling is nel niet groot men verwacht al zeer weinig van dit ministerie en men vreest het niet zeer Het ergste is dat het stil staat in zich zelf onvast neigende tot achteruitgang Ook de liberale partij heeft veel vertrouwen verloren door onderlinge oneenigheid halfheid en gemis van geestkracht Dit verlies van vertrouwen is geen winst voor het ministerie maar het verdooft de geesten die tot onverschilligheid overgaan De troonrede gaf als gewoonlijk niet veel 1 onbeduidende dingen die men sedert lang weet als de losmaking van Limburg van den duitschen bond die sedert lang overleden is gewone lofprijzingen op leger en marine bekende zaken van spoorwegen oogst visscherijen enz 2 qdele dingen de optelling van een reeks wetten waarvan elk weet dat slechts een klein gedeelte tot stand zal komen dagbladzegel hooger onderwijs maten en gewigten banken van leening comptabiliteit successieregten regterlijke indeeling burgerlijke regtsvordering consulaire regtsmagt militaire wetboeken rijkspolitie enz Zou men niet denleen dat 1868 schrikkelmaanden in plaats van een schrikkeldag zal hebben De gang van zaken is zoo viug niet de Nederlander is niet zoo kort van stol men houdt van praten elk wil zijn woord zeggen al is het reeds tienmaal en heter gezegd 3 vindt men in de troonrede een beschamend en tevens verblijdend woord het eerste voor het ministerie maar het tweede voor het rolk Hoe geen leening geene nieuwe belastingen en dat na zooveel gekerm na zooveel lastering van het afgetreden bewind Men zal zonder verhooging voorzien in al de verhoogde uitgaven en dat met de uitgeputte schatkist en hel moedwillig bedorven batig slot Hoe diep onkundig moet die minister van financiën zijn die met zulke sombere voorspellin De priJE It AdTcrtentitn aa één tot zes regels met inbegrip van hei zcgei sO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden bereV i naar plaatsruimte gen optrad het was toch geen misleiding en lastering Hoe juist was het gezien dat men zich zoo bang maakte voor de verkiezing van onzen bekwaamsten financier Eindelijk 4 is de troonrede duister in het hoofdpunt de koloniën Dit as noodig om niet opentlijk den reactionairen zin van üe nister aan te kondigen Dit zal dagelijks meer en mcfr ken en het is zeer waarschijnlijk dat n 3 niet lang zal blijven maar dan is het ook te hopen dat het geheele cohii e met hem zal gaan en de plaats ruimen voor ware vnen cii van licht en vooruitgang 0uttenlani Londen 19 September Uit New York wordt berigt Van de amnestie door president Johnson uitge lardigd zijn naar men verneemt uitgesloten Jefferson Davis j eiieraal Stephens in het algemeen de gewezen ministers booge militairen en diplomatieke agenten der geconfedereerden en de medepligtigeu aan de zamenzwering tegen het leven van Lincoln Uit Mexico wordt gemeld dat Carlos Miramon aan hethoofd van bOOO man eeu aantal liberalen gevangen genomenheeft en SO daarvan heeft laten fusilleren om den dood vanzijn broeder te wreken Volgens den Scotsman zou graaf Derby ten gevolgezijner herhaalde aanvallen an jicht thans meer dan ooit voornemens zijn om als eerste minister af te treden Men moetintusschen niet vergeten dat hetzelfde gerucht reeds vroegerin omloop is geweest onder bijvoeging dat hij stellig beslotenhad om f te treden loodra de reformbill zou zijn aangenomen Thans evenwel wordt gezegd dat zijne collega s tenkrachtigste er op hebben aangedrongen dat hij ziju naam enprestige eerst nog zou aanwenden om ook de reformbills vanSchotland en Ierland tot stand te heipen brengen doch dat hijhierop een te weifelend antwoord heeft gegeven om te onderstellen dat hij werkelijk bereid is hieraan gehoor te geven Men acht het niet onwaarschijnlijk dat hij trad hij af alspremier vervangen zou worden door den heer Disraeli Parijs 18 Sept De Siècle komt in een lang artik onderteekeiul door den staatkundigeu directeur van liet h tot de conclusie dat Polen moet vvorden hersteid Dat artikel raakt intusschen ook nog ai Jere kwestien aan Het begint met te verklaren dat Frankrijk Pruisen had moeten dwingen de Elvehertogdommen vrij te laten en binnen den kortst mogelijken tijd op te roepen om zich te verklaren over hun toekomstig at Om vervolgens de nitbieidingen van het priiisische grondgebied te beletten had het ds neutraalverklaring der Rijnprovincien moeten eischen Het geheele artikel is uitmuntend geschikt om sensatie te maken vooral omdat men het er voor houdt dat de schrijver van hooger hand geïnspireerd is 19 Sept Alles ademt vrede De circulaire van den hr von Bismarck wordt hier beschouwd als gunstig voor de handhaving van den vrede Het stuk ètemt geheel overeen metde gematigde taal van koning Wilhelm bij de opening van hetbondsparlement Van zijne zijde heeft de heer Bouher op eengastmaal te Nantes een toast uitgesproken van bijzonder vredelievende strekking Alles stemt dus zamen om de opgewektevrees voor een oorlog te doen verminderen Aan de deparieraenten van algemeen bestuur wcrdt drukgewerkt aan het in gereedheid brengen van de staatsbegrootingvoor I860 Aan het ministerie van binnenlandsche zaken houdmen zich buitendien bezig met het bijeen brengeu van al derapporten der prefecten over de beraadslagingen der municipaleraden betrekkelijk de zaak der bunrtwegen van het geheeldezer documenten zal een uitvoerig rapport worden zamengesteld hetwelk aan den keizer zal norden onderworpen De Etendard weerspreekt de geruchten betreffende onderhandelingen over wijziging van de september conventie Berigten uit Florence geven grond om te hopen dat de bewegingspartij hare invasie plannen zal opgeven