Goudsche Courant, zondag 29 september 1867

ADVERTENTIEN Q Ondertrouwd I A J BOLKELMAN I Officier van gezondheid H E PEEk Eenige kennusgeimg g Receptie 6 October Uja Bevallen van een Zoon C W VAN GENNEP MN Son GoLDA 25 September 1867 aelit het w i uschijnlijk lit h j van Alcssindno iin ir Ciprera zal nurden gc onden wanueer hij den wtusch te kennen geeft tich dairbeen te begeven en elk oor deu staat cüinpromitte rand denkbeeld ui laten varen Gisteren avond hebbeu hier eenige zamen=cholingen plaatsgehad waarbij men overging tot demon tratieu tegen de arrestatie van Garibaldi Daarbij zijn eeuige wanordelijkhedenvoorgevallen Tilrijke pitrouiUes doorkruisten de stad Lrhebben arrestatien phils gehid Volgens een geruciit narener drie mm dir politie gekwetst De maire heeft een niaiiife t uit eiiirdigd nairbij denationale girde wordt opgeroepen om de orde te handhaven Eeuige po=leu zijn uit voorzorg versterkt In de stid heer chirust in den afgeloopeu nacht werden 70 personen gearresteerd üepeelic uil ver chillende deeleu van het koningrijk bevestigen dit door de arresta ie van Garibaldi de orde nergens 13 er ord l e Opinione bevestigt dat het ministerie Garibüdi naarCaprera zal hten gaan indien Lij vin eene expeditie uarr delomeinsche staten afziet In geval hij mogt weigeren gelooftmen dat het parlem nt tot het houden eener buitengewone zitting zal worden bijeengeroepen 26 Sopt Gisteren avond had te Genui een volksbeweging plaats ter gunste van de in vrjheid stelling van Garibildi Leue deputafe uit het volk i den prefect daarom gaanver ockcn De e heeft geautwoord elat hij aan den ministerhet ver oek zou overbrengen Het voik 13 daarop uiteen gegaan Ie MiLun hebben twee kleine oploopen plaats gehad waarvan de eene met terstond voor de gew ipeiide magt wek Ie Sienii erona Fis 011 en Napels is de tusschenkomst vau de milit uren en de lutorileiten niti noodig geweest om de gehouden demon ratien rustig e doen afloopen Ie Florence hebbeu eenue p itrouiUes der burgerwacht volstaan cm een neiuig uniiem ji eu volksoploop uiteen te doen gaan VI tieze deraonstratien zijn zonder eeuig ongeval voorbj gegnn 27 Sept Het blijft hier rustig De minister van marinebeeft G irifaaldi bezocht iJit Genua verneemt men dat Garibaldi heden morgenten 9 ure op een rij sv nrti ig naar Ciprera is overgebiagtDe demonstratien in verschillende steden worden spoedig bedwongen êtnnenUnö GOLDIi 28 Siiitcmber Zvair WIJ vernemen zal op morgen zondag r9 dezer desavonds ie uren bij Kunstig wedir door eenigf liefhebberseene groii pricli ue luebibaliun worden opgel iten op hetterrein inoll aan ue spoorairaat In de tweede kiiaer der staten generaal van woensdagjs na langdurige beriid iligingen met ib tegen 24 stemmenbesloten het ontwerp wtiboel van strafvordering eerst in deafdeelingen ie onder oikeii nn deu afloop van het onderzoekder beürooting voor ISi De heer d Maesen de Sombreffheeft verlof gevnigl ni bi komen om eene interpellatie te rigtentot diu min ter in bmnenlandsche ziken over de bevaarbaarheid der Zuid W lUeuisvaart Na afloop der ritting zijn m de afdeelingen onderzocht de volgende wetsontwerpen 1 begraven van lijken begraafplaatsen en bcgrifenisregten 2 wijziging der v etten van 28 aug 1S31 Stait bl n 2y ei 9 dec 1851 Staatsbl n 151 regelende de militaire pensioenen bij de laudmagt 3 wijziging der wetten v in üb aug 1851 btaatsbl n 128 en II julij ls55 Stiiatsbl n 71 regelende de bevordering het ontslag en het op pen ioen stellen der ro litai e officieren bij de lanumagt en 4 verhooging vm hoofdstuk VIII der staatsbegrooting voor het diensijiir 1807 buitengewone uitgaven voor het ra üerieel der genie Donderdag hebben nog twee afdeelingen van de tweedekamer der = taten generaal het onderzoek voortgezet over dewetsontwerpen die woensdag in de afdeelingen aan de ordegesteld waren Gisteren ten elf ure heeft de kamer eene openbare zitting geh ouden Na afloop da irvan hebben alL afdeelingen het onderzoek aangevangen over de wetsontwerpen uitmakende de staatsbegrooting voor den jare 1868 In de zitting der iweede kamer van gisteren heeft dehr V d Maesen de Sombreff den minister van bmnenl zakengeïnterpelleerd over de belemmering der scheepvaart de Zuid VVillemsvaart Beiderzijds zijn mededeelingen gedaan nopensden actuelen toeslaud De minister zeide zich te vleijen datde aanvankelijke moeijelijkhedeu voorbij ziju of op het puntstaan geheel weggenomen te worden Hiermede is de e interpellatie afgeloopen Bij de herstemming m het hoofdkiesdistrict ïallevrand heeft eenmaal gezegd In Engeland vindt men 39 soorten vin godsdienst en maar éene soort van saus Hl lergisle zich Een onlangs uitgekomen rapport toont dat het aantal socteu thans 93 is Zeer omslaglig 13 de naam van de piüteslanten belijdende de artikelen der kerk van Lngehnd van 1 tot 18 incluis doch de hiërarchie en het ritueel verwerpeuue Eenandere secte heet Christeuen die niet anders genaamd willen worden Eenigzins dubbelzinnig IS de niam vm die gezindte nelke zich het particuliere volk noemt Gemengde Berïgtëm J oo Den heer Dixon te Birmingham kust zijne De ftnidus U Cork hebben het ontkomen dei twee gevangenen teManchester geMeid door het branden an vuren op de omliggende heuvelsen door ten optogt met muziek lang de straten De Pruisen zullengarnizoen itggeu in de iioordduitschï steden ondcrshausen Detmold limkcbuig Meiniugeu Oldenbuig rol lu Lubcck Hamburg en Üremen Ie Vergadering van dea Gemeenteraad Vrijdag 27 beptenibei Tegenwoordig al de ledeo heh ilve de heer D Westerbaan De notulen der vorige Ziju meekomen ecLe dispositie van hh gedep staten houdende goedkeuring van een onlangs genomen raadcheslnit ter ruilmg van een stuk grond met de provincie notif een een adres van J aa verzoekende in aanmerking te komen als brugwachter ter visie een adres van J Bulk en Helleniian verzoekende ia aanmerking te komen als uver etter aan het ijsselveei het rapport dei commissie m wier handen is gesteld de rekening van den schutte raad De commissie doet voorstel tot goedkeuring doch geeft in ovciweging op twee punten eene wijziging te brengen ter vioie Aan de orde is Bij de verpachting van de vuilnis in de vorige week IS door T van Dijk aangebodeu die gedurende twee jaar en acht maan den voor met op te halen en voor vijf jaren en acht maanden voor ƒ 25 in het jaar nog enige andere aanbiedingen ziju later aangeboden doch wordt door B en W voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd het voor twee jaar en acht maanden te gunnen aan genoemden van Dijk Bij B en W is ingekomen het verzoek van den gamizoenskomman dant om een bergplaats voor militaire goedeien en stellen B en W dien ten gevolge voor het gebouw op de zeugstraat daarvoor in te ngten wat ƒ 4ÜÖ a ƒ oOO kosten zal veroorzaken en alzoo m te trekken het onlangs genomen besluit cm dat pand te verkoopen en wordt dit besluit alge pieen goedgekeurd Op deu l mei 18fi3 eindigt de magtiging tot het heffen der tollen op het amsterdamsche en goudsche njpad en wordt voorgesteld en goedgekeurd om de verlenging dier oltarieven voor zes jaren aan te vragen bij het hoog bestuur Alsnu wordt overgegaan tot de benoeming van een stad muziekmeester en woidt met dertien tegen eene stem benoemd de heer J Kwast van Purmeren d De heer Keutuiger vraagt dat men alle pogingen zal aanwenden om den benoemde spoedig te doen overkomen B en W zullen daartoe gaarne medewerken Töt wachter aan een der bruggen op den uam wordt benoemd L B Oortman Tot brugw achter o er de groenendaal K Schuling over ne turfmarkt J van Rijn ea aan de brug aan het emde der binnengouwe J Niets meti aan de oide zijnde eindigt de vergadering Varia De minister van financiën heeft de begrooting ingediend ea de verklaring herhaald reeds in de troonrede gegeven dat noch nieuwe belastingen noch leeningen zul n noodig zijn en toch er zal aanstaande jaar vnj wat geld te kort komen lu weerwil dit verschillende buitengewone uitgaven vervallen en de Oost aanzienlijke offers aan de nederlandsche schatkist zal moeten brengen En aan zoude men nog durven beweren dat de minister geen specialiteit is Een huisvader heeft ƒ 800 inkomen hij geeft ƒ 1000 uit en zijn rekening sluit is dat geen meesf r m financie zaken En zoo iemand is onze miD ster lil t groot In Indie heeft men een bedrijfskapitaal noodig dat kapitaal was onlangs e klein en er moest geld naar Indie om het te vergrooten of liever om hier de door de liberalen achtergelaten kas wat kleiner te maken Nu is dat kapitaal eensklaps veel te groot geworden men heeft m Indie volstrekt zooveel geld niet noodig en daarom wil de minister er 9 miUioen van gebruiken om het tekort te dekken en de begrooting met een batig saldo te kunnen sluiten Zoo kan de huisvader van daareven ƒ 300 van zijii bedrijfs kapitaal afnemen en hij heeft ook een batig saldo van ƒ 100 Geeu koopman uehoeft dus meer met tekorten te sukkelen de grootste koopman in Nederland de groothandelaar lu kofEj en suiker de nederlandsche schatkist geeft een goed voorbeeld altijd als de volksvertegenwoordigers met dat middel gediend zijn De minister vun kolomen heeft in de beide kamers genebuteerd en hoewel een conservatief verklaarde dat hij de onderzoekingsreis met den minister niet medt wilde maken schijnt de minister van zijn stelsel niet te willen afgaan Alles moet op nieuw onderzocht worden en na afloop van al die versciidleude onderzoekingen zal de minister gaan onderzoeken of nog een onderzoek bij de kamera noodig is Een regeling bij besluit i in alle gevallen veel gemakkelijker waarom behoeven de 75 westersche wij en zich ook met oosterache zaken te bemoeijen Len spoedige regeling is dus van dezen minister niet te wichten en deze is toch hoogst noodig om an de mdische verw rnng een einde te maken Zoude dtze min ster die aog mets weet nog mets kan zeggen en nog niets wil regelen dan de persoon zijn wien in deze omstandighedeu de portefeuille van kolomen kan worden toevertrouwd Het antwoord op die vraag wordt voorzeker met belangstelling bij de behan Door verecniging associatie kunnen groote zaken verkregen worden dat is de geest van onzen tijd Lrgeland heeft in vroeger jaren aan a sociatie de afschaffing der korenwetten nu Zijn reform te danken Door a soeiine trachten de eng lsche werklieden hnn toestand te verbeteren en ook op het vas land wmt het beginsel van associatie tot bereiking van een stoffelijk of zedelijk doel meer en meer veld Het vredesverbond te Parijs opgerigt dat alle vrienden van de rede tot deelneming uitnoodigt is hiervan een bewijs L BURGESSDIJK te Gouda H F NICOLAi Veldhacen 23 Sept 18C7 Jlgemeene kenmagemng Ook in ons land rigt men vereenigingen op met een politiek doel Terwijl onlangs de maitschappij tot nut van deu Javaan is opgerigt zijn nu alom oproepingen ve siircid om ieder uit te noodigen lid te worden van het anti dagbhdzegcl verbond De naam drukt genoeg uit wat dit verbond wil en de noodzakelijkheid tot afschaffing van dat zegel zal s e niemand betwijfelen die prijs stelt op volksbeschavmg er volksverlichting Evenmin kan iemand van liberale beginselen de verdrukking van den Javaan goedkeuren en de exploitatie van Java ten be hoeve der nederl indsche schatkist billijken en toch hoe betrekkelijk weinig deelneming vinden die veteenigmgen ook bj de liberalen Te betieuren zoude dit zijn a s het uit onverschilligheidvoortkwam maar dit is gelukkig bg velen het geval niet Lr 13 iets anders tegen men vreest A e erecnigingeaversnippering van krachten Neder oet niet slechts den Jivaan helpen en net langer te zijnen koste spoorwegen bonnen en in weelde leven het dasbladzegti alleen is geen beletsel voor volksvtrliehting en volksbeschaving nog veel is te doen om de liberale beginselen ir ons staaisleven te doen opnemen Wanneer nu tot het bereiken van al die verbetenn gen vereenigingen noodig zijn dan zonde het getal spoedig legio worden eu de eene zaak verdient toch evenveel belang te ng als de andere Vragen de letterkundigen de afschiffing van het dagbladzegel de landbouwers vragen de afschaffing van het tiendregt de kooplieden wijziging of afschaffing van hetpacntregt de regtsgeleerden afschaffing van verouderde fransche wetten en een regterlijke organisatie ieder burger vlue en goedkoop regt Maar reeds genoeg worden toi bereiking van alle gewn h everbeteringen vereenigingen opgerist uin is versnippi in krichten te vreezen en liever zou len velen een ver i g zien verrijzen die zich ten doel sttiue de liberale beg ii elen meer en meer ingang te doen vinden Zulk een vtrLtnigiLg over het geheele land haar ifdeelingeu hebbende zoude het vereen gingspuut van alle liberalen ki nne zijn en bij de verkiezingen uitstekend kunnen werK n Zuik eer verbond zoude zich zeker spoedig m een groot aantal cüen verheugen Marktberigten GrOUda 26 Sept Tarwe Poolsche per J400 kilo 460 Eoode Kleffsche ƒ 450 Zeeuwsche per inud nieuwe ƒ 13 50 a 15 75 dito oude ƒ 14 SO i ƒ 10 25 Kogge 9 50 a ƒ 10 60 Gerst winter ƒ 6 00 a S 00 dito zomer ƒ 6 25 a ƒ 7 30 Haver korte ƒ 3 50 a ƒ 4 50 ditj lange 3 a ƒ 4 Boekweit Frausche per 2100 kilo ƒ 200 Noordbrabpntsche ƒ 225 i ƒ 2i0 r ruine booneu ƒ 12 10 a ƒ 15 00 Paade boouen ƒ 8 20 1 875 Duiveboonen 9 25 a ƒ 10 50 Blaauwe erwten voor de mesting ƒ O a 9 CÜ De handel in schapen alsmede m varkens en biggen V as iets levendiger Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 W tiboter ƒ O 96 i ƒ 1 10 BiugexLijke StantL GOIDA Geborin 20 Sept Cornells Mattheus ouders M A HoUhaijsen ea C L bousbeeV Ovi Kl EDL 14 Sept val der He de i hu vnuu vai vau ilcr Laan 39 j 20 C Prir nb rg S j 6 m 21 J Rtparou 12 J van den End 20 tn 22 U Hulsman ï vr A Jongt nee wed JI A van Porta 79 J D Jonserheld 7 t j 2d S Kooij 22 j 24 k B Hakkers Uw 2a B Ilouthuff 56 j 26 C db Haan 17 w M M Bron l4 j Gehiwd 25 oopt Prins en J van baa en t Mulder en B 7andlurg M van Eijk en M Broekhnijztn 26 W W lelenkamp en T V de Bock oor de vele bewijzen van deelneming die ZIJ bij he overljden van hunnen Vader den Heer N IJZENDOORN hebben ontvangen betuigen zijue kinderen hunnen hartelijken dank GoiDA 28 September 181 7 Voor de vele bewijzen van deelneming en vriendschap ter gelegenheid der lekte eu bij het overlijder zijner geliefde L itgenoote betuigt Ondergeteekende ook namens zijne Familie zijnen hartelijken dank C IHIM Got JA 27 Sept 1