Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1867

itjtt doorgedrongen aan den k nt van Sin Stefmo al vair zij düor de pausel jke troepen krachtdadig worden vervolgd Kon 8 tontmopel 2s S pt De groot vuier vertrekt 2 deier al gevolmagtigd comnaissins van de Porta mar Candi ten einde de wezenthjLe oorzaken vin de ontevredenheid dor Cindiofn op te opoie en eeiie nieuwe organisatie voo het toekom iti bestuur des eiliadsop liberale groudshgea te ontwerper ömrtenlttnö G01T 2 Ottober Z M reeft de benoeming van F H Bulaïus Lrick bur gemeester van Eeeumjk tot secretaris dier gem beh raehtigd We achteu het niet onnoodig te herinneren dat heden de winter Iieuat i = begonnen op de hollandsche rijn en stalt opoorftefien naarmeje natuurlijk eene verandering in den loop der po ten in onmiddel jL verband staat Door den riad der gemeente V oerden is besloten om dekermis bij gele nhnd der jaarlijksohe mark en ditmaal mette doen piaats hebben Gi leren hreft de tweede kamer eene zittiug gehoudenEenige etsOBinerpen zijn ingekomen waaronder dit tot regeling der consul lire regtsmagt en dat tot intrekking van hetbesluit m ISOj nopens de quarantaine L it de memorie van toelichting tot vaststelli der begrootiuff van uitgaven voor den aanleg van staats ipoorwegeu dien t fib blijkt o a dat voor het einde van dit j lar v aarsc inulgk nog ter exploititie zulle i kunnen worden overgegevende wegen an Zn o Ie naar lleppel van Groningen naar Winschoten en van ught naar Boxtel Dat na de beslissing totoverbrugging van het Holhndsch Diep aan den Moerdijk ookterstond de noodige regelingen getroffen zijn voor de werkAnmheden tut aankoop der voor het plan nog benoodigde eigendommen l at sleohls voor twee gedeelten van het poorwegnet en wel voor de aansluitingen van Dordrecht naarEotlcrdim en van Zaandam naar oor de aiusluiting vai Dordrecht naar Rotterdam zijn ontwerpen voor verschillende rigtiiigen gereed Tegen e ke rigting worden echier vele bedenkingen kenbiar gemaikt De regering hoopt echter eerlang de door haar verkieselijl geoordeelde riglii g a n de kamer ie ondeiwerpen oor Ie 1 UI uitiii v m dtu Spuirweg van Ziandam naar Amsterdam heelt de legering eene voorloopige keuze gedaan en de daarnaar ui sewerkte plannen en bescheiden ter voldoening aan art 6 der wet vin 2b aug 1S51 ataatsbl n 12o voor belanghebbenden ter in age doen neerleggen egpns de onzekerheid die omtrent deze beide gedeelten nog bestaat sr iijnt het raadzaam om voor de uitvoering van werken daarop nog geene middelen a in te vragen vjor dat de rigtingen bij de t zullen zijn va tgesteld De regering behoudt ich voor om die gelden in den loop van het dienstjaar aan te vragen zoodra met de u tvoering een begin kan worden gemaakt De minister van kolomen heeft naar aanHding van devraag des heeren transen van Ie Putte than medegedeeldden stan 1 der mdische kassen ouder ultimo december gedurende de jnren lsu2 tot en met IbbO Daaruit blijkt dat lude navolgende jaren zuiver aanwezig w is 1862 ƒ 19 239 503 i b3 ƒ 10 0di 9b3 Ibbi ƒ 2o 48o 391 ISbS ƒ 31 113 777 en i86ti ƒ 23 14b 17ï Lit een lergelijkenden staat omtren de opbrengst derbelastingen in acht der ainzienlijkste gemeenten rau on vaderland blijkt dat het hoogste bedrig in de gemeentelasten wordtvoldaan door de inwoners van Ftotterdam die ƒ 5 75 per hoofdb talen Daarop volgt Amslerd im voor ƒ o 40 Dordrecht ƒ 4 90 Levden ƒ 4 60 s Gravenhage ƒ 3 7o Haarlem 3 70 Delft ƒ i40 Ltreeht ƒ 2 20 Men berigt uit Schoonoord Dt turfhandel blijft slapjea Ofsehoon nier overvloed van besten hai Ibrand is en de prijzenmatig zijn komen de schippers slecht opdagen dank zij dehooge afvaart gelden op de Smildervaart Drukker dan deseheepvaart gaat de aardappel en veenboekweit oogst Beidegew issen zullen gelukkig een behoorlijk beschot opleveren enbij een matigen winter althans menigen veenweiker voor broods gebrek beveiligen De varkensziekte heeft zich op onderscheidene plaatsen weer vertoond en ook hier reeds eenige offersgeeischt s Avonds nog gezond worden de varkens den volgenden oc end = oms dood in het bok gevonden terwijl alspoedig biaanwe plekken de bekende kwaal als ooizaak van hun tervp aanduiden Zoo het waar is gelijk Tien beweert dat link zout m het voedsel tegen die ziekte een behoeumiddel 13 dan mig het wer elijk jammer heeten dat dt leinig kostbaar middel met meer algemeen wordt aangewend Uit het W estland wordt gemeld dat de appel en perenoogst zeer voldoende is en de verzendingen naar de narktenof de koopen door handelaars in fruit tegen lage prijzen pUatsheoben De warmte der beide laatste maanden heeft voor hetuitzetten dei buoinvrHchten ej het rijpen van de vruchten vanden wijnstok zeer heilzaam gewerkt Omtrent den stand van het aardappelen gewas verneemtmen dat dien bijna alle provinciën voor den verbouwt r zeergunstig IS te noemen al maakt ook al een groot gedeelte vanGelderland uitzondering De vraag van waar dan toch alshet gewas met beneden het middelmatige is die zoo al nietzeer hooge daa tjoh veel meer dan middelmatige prijzen moetdaarin h ire oplossing vinden dat verre het meerendeel devroege gewassen tot zeer hooge prijzen voor I Mgeland rirduitgevoerd Thans echter zoo geen onverhoopte gevallen denoogst belemmeren zou men et reden lagere prijzen mogen crw ichteii Men schrijft uit Sommehdijk De oogst welke hier zoo goed als geëindigd is kan volgens algcTieen gevoelen gcicht worden in ele jaren met zoo goed te zijn gewei st leekr ip ziet men hier weinig meer De meekrap fibnek welke vroeger difcw jls een halt jaar 1 ing werkte zal cu na ir alle gedaeuten slechts enkele weken werken Handel m airlappelen was hier deze en voorgaande week weinig ZIJ worden gel iden voor 0 20 het mud Het koolzaad hetwelk dit naj lar gezaaid is is thans reeds gepoot waar uit men dus ger oegzaam kan opmaken dat het in dit dorp met den landbouw u terst goed gaat Lit Schoterl nd wo dt gemeld De borkneit c gst diem dfze streken thans geeiLdigd is levert lit jnr verblijdendeuitkomsten op De 0 jbrengst is groot eu de k iliteit bevredigend Hetzelfde kan van de wintei lard ippelen worden gezegd De oogst van tarwe in de vereeiiigde staten van AmerikaIS dit jaar buitengewoon gunstig Bijna onder uitzonderingluiden de beiigten uit alle stalen der unie in dit opzut eenstemmig Ook in andere gena en leeft men in Men leest in den Iranschen Moniteur Terwijl de buez kan nlmaat cli ippij geld voor het voltooijen harer weken opneemt haast d britsche hindel jeh gebruik te maken van de bereids geope ide gemeenschap te water tusschen de Rootle en de Vliddell tndsche Zee De maatschappij belast zich nu reeds met het vervoer van goederen tusschen de twee zeeën De voorloopige dienst geschiedt half langs het voor de zeevaart bi atemde k inaal en half langs het zoetwaterkan lal maakt oierlading oer go leren op plitbodem Taartnigea noodig en kan natuurlijk slechts eene bepe kte hoeveelheid goedcen overvoeren desniettemin levert deze weg over de landengte zoo veel voordeelen op dat Engeland zieh daarvan bedient voo zijne expeditie naar Abvssinie het zendt langs dien weg paarden fourrige en andere beiioodigdheclen Dat IS eene groote voldoening viii dei heer de Ltssep den opi gter en bestuurder der Suez k inaTlm latfeh ipoij Ook strekt het aan het engelsohe gouvernei ent tot eer dit het zieh alzoo over vGoroordeelen heen zet en bij de eerste gelegenheid gebruik maakt van de gemeensehap welke geopend is wel niet tegen zijnen wil maar toch oud inks de acl terdoeht vin den voornaamstea der staatsimnneu die in Kngeland door het tegenwoordige k b net in het bewind zijn vervangen Het fran sche ministeiie van marine liee t reeds meermalen van het Si kanaal gebruik gemaakt om benoodigdheden naar onze kuionie Cochinchma te zenden Nog oneindig veel meer zal het algemeene verkeer n innen inuien de handelsvaartuigen van de grootste soort in drie of vier dagen zonder over te laden of last te oreken van de Middellandsche m de Eoode Zee zullen varen Dit zal eeilang het geval wezen Naar het zich laat aanzien zal het groote soheepvaartkanaal met 1 October 1869 voltooid zijn Het gemiddelde waterverbruik per hoofd en per dag teLonden en te Parijs is ongeveer hetzelfde Londen met zijne 3 000 000 zielen verbruikt 100 000 000 gallons a 41 4 kan elk per dag en Parijs met eene bevolking van 1 600 000 heeftp ra 50 000 000 gallons daags noodig Het treurige en volstrekte gebrek aan werk op de scheepstimmerwerven te Londen duurt steeds voort en het is bedroevend waar te nemen dat op de talrijke werven tus chen denstoomboot steiger te Millwall en de V ictoria Docks geen vierschepen jp stapel staan net Rütt Zondagsb meldt Volgens door een geacnt handelshuis te Eotterdam ontvan gen telegrafische berigten is Garibaüi regt in zijc schik dat hij er di maal zouder een kreupel b en afgekumeu is Om toch iets te dooden Joodt hij den tijd met een programrra j zaam e stellen voor bet eerstvolgende vredescon r s wa rvan hij gelijk men weet eere voorzitter is In dat prognmma komt het volgende voor Slechts tirannen en despoten bedienen zich van bajonetten en kanonnen de vrije volken ranselen elkander met olijftakkon af De aienschen zijn verdorven en moeten uitgeroeid woroen oor het overige 13 e omwenteling de vrede De leden van het congres moeten bloed en leven voor hunne beginselen veil hebben en die zoo noodig met de wapens in de vuiss verdedigen Eej oogenblik voor dat de oorlog uitbreekt wordt het congres ge loten dat plegtiglijk verklaart voor zijne be lLiteu mn verintwooruelijk te zijn D lar het paleis te Amsterdam voor het e rstvolgende vredes congres gekozen is worden de plaatselijke autorit ten aldaar uitgenoodigd in ti ds te zorgen dat de nevenlokalen van de troonzaal worden lugerigt voor een hulp gasthuis waar de door hunne collega s bont en bliauw geslagen redenaars verbonden kunnen worden M n ziet van he verhevene tot het vredescongres is slechts een stip IJ vestigen de opmerkzaamheid der belangstellenden op de achterstaande aankondiging van het bij de boekhandelaars Itmaun en Eoosenburg te Kotterdara uitgegeven werkje De kaas en boteiraarkt dat voor velen een nuttig hutpmu del zal zijn bij de dagelijks voorkomende b rekeningen De naam van iici bekwamen hoofdonderwijzer waarborgt e naouwkeu righeid der bewerking en die der uitgevers de nette uitvoering IJ aarzelen dus niet het boekje aan te bevelen bij allen die in dezen handel betrokken zijn Gemengde Berigteo Wioo Men wil 10 mci 1868 te Londen eene groote luchtvaarttcotoonstel ling lioudeQ De veeziekte heeft geheel opgehoud n m Engclatd tv all 3 en Schotland De keurkorpsen van li t franache leger zijn thins allen urzien van het chassepotgeweer De fenlans geven de eigelsche politie handen vol werk Piofessor atsoü uit Michigan hcett cn 6 stpl id de mbijht d van Neptunus een 1 euvve pHueet ontdekt h ar licht a als van eene ster der eltJe groot e te Weenen doet me tappen ter af chaöing van de doodstraf De he r van Lenthe ice t m den prov landdag van llaiiner voorspeld dat koning feorge binnen het nar teiu al zijn De cholera vermindert sterk te nrieh Ie Madrid gaat men steeds voort met veroordeeleo en deporteren Juarez heeft de uitlevering beloofd van het lijk van Maiimiliaan Len n twintig RomeineQ zijn door Jtalie uitgeleverd aan Kome Ain eene belgische maatschai pij is coi cessia veileend voor den aanleg van velschillende turksche spoorwegen door het gouvernement gewaarboigd met 7pCt rente Een dus eldorpstb falriekai t m staalwaren die verhinderd werd te Panjs te exposeren is slechts bekroond met een bronzen medaille De konin der Hellenen al toch niet teruakeeren naar Griekenland als de zaak van Caudia n et tot eene schil k ug komt De arrestatie van Ga baldi was onwettig mar nuttig dus politiek Der 10 ang jl is op Java de eerste halve seetic van deu spoorweg Samanup vorstenlaudeu geopend Bij pioefnemlugen te Berlijn is een vie poi der van gegoten staal gesproi gen waardoor een majoor en een kanonnier gedood en nog twee audeie kanonniers gekwetst werden Te Jaesj heoben vvalhcbische othelerea den moldavischen dagbiadsibrijver Latzesco verraderlijk vermoord Ratazzi vraagt als leon zijner beleefdheid jegens F aukiijk vertn om eene leeDing te b engeu aan de panjsche beurs Niet te Di inkerki n maar te Grevelingen zal een groot manne etablis ement opgerigt worden ter bescherming van Ie fransehe kust aan d en kant Ie Zj iet kleinste kanton in Zviitserland zal een raadhuis gebouwd worden voor 120 000 fr Hongarije zal eene spoorwegleemng sluiten van 40 a CO miUiocn Te ewOrleaus heerscht bij voortduiing de eholera Irankrijk en Prnisen wapenen zich om strijd I ubeck heeft een vast pruisisch garnizoen bekomen Te Gramsbergen hebh i tli twei inornioncu veitoond en vergeefs gepredikt Dingsdjg 15 de spoorweglijn Zwolle Meppel geopend en ook die van Tilburg Turnhout hedert lo maart l ao passeren 30 a 40 treinea daags de Niagarabrug waarvan de constructie zoo sterk is dat dn nog even goed blijkt als op den dag der opening KANT ONGEKEGT te GODDA Bij vonnissen van den 25sten September l 67 zijn l H S wegens het als schipper niet leggen van zijn vaartuig binnen de gemeente Gouda op eene plaats hem door de politie beambten aangewezen veroordeeld tot i boete of éen dag subsidiaire gevangenisstraf gu WD en 3 ï L ieder wegens het invoeren van vleesch binnen de gemeente Gouda zonder hetzelve vooraf te hebben doen keuren of aan het kantoor vau toezigt voor de plaatselijke belastingen bij een der toegangen dezer gemeente ter keuring te hebben gebragt ieder veroordeeld als n 1 40 J N wegens het berijden van een voetpad met een trek of lastdier m Zuid Holland veroordeeld tot ƒ 1 50 boete of een dag subsid gevangenisstraf 50 N L o wegens het op 25 en 31 december 1866 slagten van vee te Gouda zonder hetzelve op het plein achter de waag of op zoodanige andere openbare plaats als van wege burgemeester eu wethouders wordt aangewezen te hebben ge bragt en doen verblij veu tot het onderzoclit en goedgekeurd is eu i wegens het op die datums afhakken van geslagt vee ie Gouda alvorens het ten tweede male gekeurd en goed bevonden 13 veroordeeld tot vier geldboeten elk van 3 giildeu of 4 d igen subsid gevangenisstraf 6 G V E wegens gelijke overtredingen eenmaa begaan veroordeeld ot twee geldboeten ieder van 3 of twee dagen subsid gevangenisstraf 7 L B wegens het laten malen van een watermolen uitslaande op de rivier Je 3ouwe nid it het sein door den reeuwijkschen molen was gogeven dit het w u ue bouwe boven maalpeil gerezef Wna veroordeeld tol 2j bre of 2 digen subsid gevangeui strif 8 J V wegens het schrobben van de siraat te Cctde bij vriezend weder veroordeeld tot 1 bcete of 1 dag subsid gevangenissiraf 9 L V wegens het belemmeren van den vijeu doPi oet over de rijbaan van een weg in d provincie Zuid 11 veroordeeld tot 1 50 boete of 1 dng subsid gevangci 10 G V O wegens het op den openbiren weg te buiten een opoiba eu waterbak datgene verrigtcn n nrt inrigtinüen bestemd zijn veroordeeld tot ƒ 1 boete of i d i subsid gevangenisstraf En bovendien allen in de ko ten van den processe invorderbaar bij lijfsdwang Varia Garibaldi gev ngen de held van Italië op hst der iiiaanscbe regering gevangen 13 dat de aank voor de verovering van een koningrijk is dat het loon van 1 ilic s grootsten vrijheidsheld Genooizairaheid aan de wet is de pligv van leaer burger zonder dii aeboorzaamheid is regeren onmogelijk en welke dan ook de beweegredenen mogen zijii waardoor de it i liaansche regering geleid is eder moet het soedkeuren dat Garibaldi voor een g n iijd onschadelijk gemaakt is D mac des gewelds is voc het geweld bezweken oor de rust van Italië en Europa is bet te hopen dat geen bloed meer zal behoeven gestort te woruen om het groote doel Ttalie s eeaheij te Oereiken alleen van vreedzame middelen is duurzaam geluk te verwachten Door geweld is weinig door geduldig wachten veel te verkrijgen De nederlandsclie regering vraigt voor l b ruim 24 mil lioen aan om het land te kunnen verdeligen Biji i een vierde der inkomsten wordt verslonden door uugaven üie bij chris telijke natiën ondenkbaa moesten zijn En toeh leven en bewogen WIJ ons Ie midden van ehrisielijke volken die zich op hun christendom beroemen en zich ten pligl ellen om t et christendom alom te verkondigen en in ii2f te veisehithu 4 miliioen worden van het iiederlaiidsche volk gevrai d Lov veidediging vin den staat tot lankoop van k moi nen en patronen van ramtorenschepen en scheepsluig tot kleedmg eu vre ding vai zoovelen die uit hun werkkrinT gerukt z ch maanden lang moeten oefen n in het edele echt middeleeuw sche krijgsmansspel En Wat zouden de v uchten zijn v m die schatten jjar op jaar tot dat doel gebruikt als de nood eens a in den min kwara Wat zoude ons leger wat zouden onze vestingen vermogen tegen de krijgsmigt van een der groote mogendheden die ons omringen Kunnen deskundigen die vraag met vertrouwen beantwoorden of erkennen velen van hen dat nog aliijd ni weerwil van alle jitgaven de meeste provinciën van ons lind n et te verdedigen zijn en zich de verde liging tot Ltrec it en Iloll md moet bepalen terwijl de overige pr incieu aan een vijindelijke krijgsmagt zijn overgeleveid Eu die verdediging geschiedt dan nog door het water gewoonlijk onze ergste vijmd m lar dan onze beste vriend Zijn die resultaten een voldoerde vergoeding voor de schat ten jaar op jaar tot onderhoud voor leger en vloot uitjegeven Ln toch hoe dikvveif zal de nederl iin che volk vertegenwoordiging nog gelden toestaan voor oorlog en mam e hoelang zal het nog duren voo zulke nuttelooze uitgaven voor goed verdwijnen De schuldenlast van alle landen van Europa te zamen t edraagt 34 000 millioen gulden De renten daarvan beloopen jaarlijks 1300 millioeu zoodat ie Ier Europeaan gemiddeld 1 15 gulden schuld heeft en jiirlijk 4 50 aan intrest mor betalen En v üi waar die ntzetlei de schnllenhst Door bevordering van oni erwijs van verlichting en kunsten en wetenschappen De budgetten van 001 log geven het antwoord op die vraag Het onderhoud r europesche lesers alleen kost jurl ks 1475 mil en dat in t jd van vrede m ar v n gew ipenden vrede