Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1867

JSOITDSCHECOUEMT Aan rentMi is sedert 1852 hr t jiar v jb den conp dYtat beuald 11 500 raillioen gulden terwijl de schuld met de elfde som is vermeerderd daar de intresten hoofdzakelijk door nieune leeningen betaald moesten worden De leeningen voor productieve doeleinden als aanleg van spoürrtcgen kanalen enz hebben sedert 1SÖ2 niet meer uan loon niiUioen bedragpii delukkig Nederland dat niet heeft beliooveu te leenen en belastingen heef afgeschaft dit spoorncgen boüut kanalen graaft middelbare scholen oprigt forten bouwt en geweren vernieuwt onder bezwaar der burgers dank zij het baiig saldo en het door zoovelen verafschuwde cultuurstebel it kunnen de meiischen loch ondankbaar zijn Edele dertien houdt moedig vol en het l i e nageslacht zal u standbeelden geven op het door u beschaafde Java llochussen s standbeelrl 7h te Demak worden opgerigt n Djocjoearta zal zijn onden resident niet vergeten Burgerlijke Stand GOUDA Geborfn 2G Sept Catharina oaders M van den Berg lu A Kromhout 27 l ieter Gcrrit ouders K R Lit en C M Cats 28 Johanna Hubcrdina ouders P Sarbach en J Bunscboteu Johan ouders W Boer en l C bchipperheifl 29 VVilhelmina ouders W den Ilartog en J aii J r leI Cecilia Dorothea oudc s A N van Duia en S W van Loon Anna Catharina ouders H Marks en A K Gramig 30 Johanna Catharina Flora ouders L van der Wolf en J Essebaffgers Gljsbertns Karel ouders G Kieuwland en E Urbanns OvERLEUE i 28 Sept C van Geclen wed 3 kool 77 j 27 C van der Haar 71 3 2b J M van nureü huisvr van P Schouten 3S j P ïun deu Heuvel 2 j 29 D van den Edel 15 i 30 J C aD deu Hcrg 3 w 1 Get A G Bonger 4 3 j fl869 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren V ü prijs per drie maanden is ƒ 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentieu vao 1 6 regels tot desmiddags terv 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden ziju Zoudag 6 October uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 576 De prijs der Ad erten it van ééü tot zea regels met inbegrip an het zegei ia bu Leut voor eiken reg jl daarboven 10 Cent Bnitenge uue letter = ol l a bcreieud i i r plaatsruimte ADVERTENTIEN m Genezen dadelijk alle catharrhaüsche keel en borstaandoeningen als verslijming heeschheid hoesten enz De onder medewerking van beroemde geneeskundige autoriteiten welgelukte vereeniging van sappen der doelmatigste kruiden en wortelen heeft de Stollwerck SChe Borst Bonbons wereldberoemd doen worden Depots bevinden zich het pakje a 30 jent te Gouda bij den Dr J B ROLL te AMSTEHD 4M Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen al e Rlieumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker SÏEEN MEIJEK Ondertrouwd J POEKELMAX Officier van g zoudbcid en II E PEKK Eeiiiijt hnnhgnitig ÜF CLPT1E OCTOBEK IM r lieden overleed in den ouderdom van ruim 27 jaren aan eene kortstondige doch hevige ziekte mijne innig geliefde echt enoot C A J W KAVESTEIJX MEDENBLIK na eene gelukkige echtvereeuiging van slechts 11 maanden W POST DROST GotDv IG September ISü Weijtiih luiterTamhclit bi trekking eerst heden tjephuttst Openbare Verkoopiiig te OUDKWATEK ten overstaan van den Notaris MONTIJN Ic Gmu op Dings dag 8 October lb67 s avonds 6 ure te Ocdewateb in de rioos aldaar van een Kapitaal VTOONHUIS met Tuin en Boomgaard en nog een PAKHUIS en WOONHUIS alles aan den IJssel aldaar ZCOr ge scMkt voor Pabrijk of andere ÏSaken Te aanvaarden 1 November lb67 Breeder bij billetten Burger Bewaarschool INSCHRIJVING VAN KINDEKEN voor het 4 Kwartaal op Donderdag den 3 October 1867 des voormid dags van l l tot 1 ure in het SchoollokaaL De Ondergeteekenden hebben de eer t berigten dat hün Magazijn van af te luD ruim voorzien is van HAARDEN ea KAGCHELS vp de nieuwste Modellen en Constructien jflUKENFOUR NUIZEN HAARDSTELLEN en STANDAARDS KOLEN TURFBAKKEN enz Van Befkel en Gctte TE HTLUR tt gcn 1 November EEN RUIM BOVENHUIS te bevragen bij de Wed A C SCHOUTEN Markt Ontvangen voor den geanonteerden Spoorwegarbeider W E van HARTEN B S ƒ 2 50 V D ƒ 1 V Councn ƒ 1 481 2 Kk 1 N N voor den man v iens arm is afgezet ƒ 4 D ƒ 1 Z Coupon 2 471 2 eea Munbiljet G N 68 ƒ 10 Sn ƒ 50 M ƒ 25 H ƒ 1 G H ƒ 2 W J ƒ 25 S ƒ 1 I S ƒ 50 D M 1 M Z ƒ 50 te zamen ƒ 30 96 Onder harteïijken dank voor deze bijdragen blijft de ongelukkige steeds tendringendst voor meerdere giften aanbevoleii 3 EEÜTINGEK GoïDA 3 Oct 1867 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a462 o o o per kan 68 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46 jo per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 46Vio 7o per an 71 cents Meerdere of mindere sterkte caar ex enredigheid Gouda 2 Oct 1867 Bij de Boekhandelaren ALT MANN ROOSENBURG te Motterdam is verschenen de Raas en Botcrmarkt HANDBOEK voor allen dii KAAS en BOTER kooDen of verkoopen bevattende de Marktprijzen van 1 tot 2000 Ned IS KA S van 10 tot 40 Gld de 50 Ned ffi na aftrek van 2 pCt korting en van het Achtste en Zestiende BOTER met de geoorloofde overwigt van 20 tot 80 Gld hot Vierde Vat door D A KIP HoofdOnderwijzer te Ouderkerk a d IJssel PRIJS ƒ 1 Goedkoope MüZIEk voor PIANO Uitgave van F KOKSMa te Franeker De pótluruder A BRINKMAN te Guuda Godfrey Mabel valse ƒ 0 60 Les gardes de la reine valse O 60 Ketterer Fantaisie sur l Africaine O 70 Fantaisie sur Ie capitaine Henriot 0 50 Leybacb Fantaisie sur Fanst 0 60 Fantaisie sur Roland a Roncevaux 0 70 Strauss Orpheus Quadrille 0 40 La belle Helene Quadrille 0 40 Complete catalogussen GRATIS Eoekarnkkenj van A BRINKMAN 1 Overzigt GOUDA 5 October De arrestatie van Garibaldi heeft de uitbarsting niet geheel kunuea voorkomen er zijn woelingen ontstaan kleine benden hebben zich vereenigd zij zijn echter spoedig uiteen gedreven en het sahijnc alzoo dat de rust weldra hersteld zal zijn Voor hoe lang is moegelijk te bepalen de kwestie blijft altijd haDgende en geheel Italië verlangt wat Garibaldi wii men verschilt alleen in de beoordeeling van de maatregelen en van het geschikte tijdstip De italiaansche regering zelve wenscht A wijziging der september conventie Garibaldi is zoo beleefd behandeld en zoo geheel onvoorwaardelijk naar Caprera gebragt dat men niet weet wat te denkeu van den ernsti sc wil om Rome niet te verontrusten De geheele verhouding ook met T r ijk heeft iets geheimzinnigs en men verwacht in dien toestand toch welhaast eenige verandering De fransche politiek is ondoorgrondelijk zij leeft a het aanzien an onzekerheid en besluiteloosheid Frankrijk is ontevreden over den ongedachten loop der merkwaardige gebeurtenissen waaraan het geen deel had die zij niet te Derekenen wist en waarop zij geen invloed kan oefenen Met bloot geweld is niets te verkrijgen het mag toezien bij de opkomst en de ontwikkeling van een magtig Duitschland het vreest voor den afval van zijn italiaanschen bondgenoot en kan geen steun vinden bij het geschokte Oostenrijk dat behoefte heeft aan rustige ontwikkeling en waar nooit gekende liharale beginselen ingang vinden bij een groot gedeelte der bevolking Zoo zullen de Franschen weldra in Oostenrijk liberaliteit gaan leeren want hun geest is dof en slaperig Na hunne geweldige uitspattingen zijn zij onder den ijzeren arm van het despotismus gedwee geworden en buigen onder morrende ontevredenheid Hoe geheel anders is het in Noord Daitschland waar alles van een nieuw leven getuigt waar allen vervuld zijn met hoopvolle verwachting De ge innexeerde bevolkingen zullen niet lang meer treuren nu zij zien hoe de gedeposwdesrde vorsten zich met eeu ge millioenen laten tevreden stelbn en al nie een duitsch hart in den boezem omdraagt zal willen behooren tot het herrezen Duitschland de kern en de kracht van Enropa Engeland blijft koud bij Jles wat elders voorvalt doch het volk betuigt sympathie voor Garibaldi terwijl het blijft ijveren Toor de handhaving zijner rcgten De regering rust eene expeditie uit tegen het ontoegankelijke Abyssinie zij spaart geene kosteu IB enkele engelsche burgers uit de banden te redden van den zwarten dwingeland Hoe hagchelijk de onderneming ook zij het is betere politiek dan die in Amerika onmogelijke keizerrijken sticht De vereenigde staten van Noord Amerika zullen nog eenigen tijd in onrast doorbrengen de president voert hevigen strijd tegen het congres geen rust is te verwachten voor dat het volk uitspraak heeft gedaan Daar beslist het volk over zijn ot In Mexico begint alles zgn geregelden loop te hernemen en is men daar sedert lang gewoon aan gedurige afwisseling geen vreeoide legers kunneu daar den toestand verbetere en Juarez ii beter geschikt om de zaken te leiden dan eenig heerschzuchtig vreemdeling Men verspreidt geruchten van een neutralen bond Neder land België en Luxemburg Eene ernstig gemeende neutraalverklaring van Nederiatd door al de groote mogendheden zou het grootste geluk zgn dat ons vreedzaam handelsvolk kon wedervaren Maar als wij de gewaande onzijdigheid van België beschouwen die groote vestingen en een talrijk leger eiso t dan is alle illusie weggenomen en dan zou de naauwere vereeniging slechts nieuwe gevaren opleveren Luxemburg zoj gevaar en geen stenn geven en België zooveel digter bij den afgrond kon ons medeslepen wij zijn nu immers op den goeden v eg om zoo arm te worden dat niemand onzen ijkdom meer zal benijden öuttenlanïi Londen 2 October Zondag is alhier eene verordeiiiug van het ministerie van oorlog uitgevaardigd sirt kende bekrachtiging en n n re omschrijving van hel beginsel dai vrijwillige schutters niet als zoodanig maar enke in dezeh mate en wijze als de andere burgers door de overheid kuni i u worden geroepen om mede te werken tot herstel of insiandhoDding der openbare orde in tijden van onrust Uit eene ofKoielc bron verneemt men dat de besluitender pananglikaanache conferentie binnen weinige dagen openbaar gemaakt zullen worden Inmiddels is door 77 bisschoppen een herderlijke brief aan de eeestelijkep en leeken uitgevaftrdigd waarin bijzonder wordt aangedrongen op de bevorderi i van eenheid De conferentie is laatstleden zaturd g geslotenmet eene godsdienstoefening in Lambeth Palace waarbij de bisschop van Montreal in zijne sluitmgsrede verklaarde da deconferentie met üen afloop dezer zittingen hare fterkzaamhedeaniet gesloten maar eeiiige comité s benoemd heeft die naaraanleiding der gehouden discussieu de werkzaamheden zuUenvoortzetten De berigten uit New Tork van 17 sept melden dat eralle vooTuitzigt op eene vreedzusie vereffening van het geschilroet de indiaansche volksstammen bestond De opperhoofdenvan de voornaamste dier stammen hadden zich bereid verklaardom het aanbod van het congres der unie aan ie nemen datis hunne woonsteden te verwisselen met eer e andere landstreek buiten den grooten weg voor het verkeer tus5 hen het oostenen het westen der unie pelegen en die hun tot uitsluuenJgeOruik zou worden afgestaan Een schrijven uit Mexico bevestigt dat ondanks alleoverdreven btrigten het nu vaststaat dat sedert den val vanhet keizerrijk slechts 5 personen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd zijn namelijk Maximiliaau Miramon Mejia daurri en O Horam Er is definitief besloten dat geenerleidoodvonnis meer zal worden geveld uitgezonderd wat betreftMarquez indien raen hem in handen krijgt C Ij il sti=che = hoofden zullen al naar hun rangen van 1 tot 5 jareugevangen gezet worden Wat betreft de politieke gevangpiitn niet tot het leger behoorende men zal hun boeten ople geëvenredigd aan hun misdrijven en vermogen eu varit ivan 500 tot 20 0ö0 pinsiers Het wordt bevestigd dat gen ar Lozada zich aan de republiek heeft aangesloten Hij had in he westen van Jalisco eenige duiiend soldaten onder zich Gedurende het keizerlijk bestuur had hij een onzijdige houdingtusschen de keizerlijken e i liberalen aiagenomen Men berigtdct ook Canales zich bij de republiek beeft aangesloten Jaaiezis zoodoende in de geheele republiek erkeni 3 October De mailstoomboot Seine is uit Brazilië te Southampton aai gekomen De gepantserde scheper der ge a lieerden zijn er in geslaagd om den dcortogt bij Curupailyte forceren en zijn gekomen tegenover Humaita hawelk zijzich gereed maken aan te vallen De vestingwesken tn Ieverdediging der rivier worden als onncenibaav teschouwd ÜitBuenos Ayres wordt gemeld dat de tijdingen uit d = provinciënniet gunstig zijn Parijs 3 Oct De Etendard zegt dat er eere paniek op de beurs heerschte op de geruchten dat de keizer ziek is dat er een conflict is ontstaan tusschen Frankrijk en Italië dat er een woordenwiseeling heeft plaats gehad tussoheu den heer von Bismarck en den generaal Fleury adjudant des keizer en dat er een opstand te Rome is uitgebarsten De r gering heeft een commissaris van politie naar de beurs ge ouden om al die geruchteii te logesstrr fïen ea ü verspreiders er van op te sporen De Moniteur zegt dat geene wanordelijkheden hoegcnaam iin de romeinsche stalen hebben plaats gehad ea dat er sceuenkel teeken van ontevredenheid is airgeiio iie i B Jref 1