Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1867

naderen der revolutionaire benden hebbeu de troepeti getooad dat ij hunnen pligt wenschten Ie betrachten Ue kalmte die ouder de bevolking heerseht vormt een sterk contrast met de pc sen die van buiten worden aogewendi Om de bevoüing op winden I e Patrie weerspreekt de geruchten betreffeade wijzigingen in het ministerie alsmede lie omtrent het bestaan vaa etne fiansche circulaire betreffende Sal bufg Ook wederlegt de Patrie de mcdedeeling dat er onderhandelingen worden gevoerd tot wijsiging van de september conventie en de ofen defensieve tractateo tusscheu Frankrijk en Italië en Pruisen en Italië De oorlogspartij is zeer slecht geluimd doch maarschalk Xiel moet haar getroost hebben door als ziju gevoelen te kennen te geven ilat Frankrijk in het aanstaande voorjaar nog niet irenoeg zal zijn toegerust om zich met geheel Duitschland te meten i e italiaansche regering heeft geenerlei voorwaarden verbonden aan Garibaldi s vertrek naar C aprera noch eenige toezegging van hem gevorderd Hij wanhoopt nog niet aan deKomeinen en heeft ian zijne genuësche vrienden verklaard dat hij op Caprera het uitbarsten van den opstand te Bomezal verbeiden om dien te hulp te komen Ue itaiiaausciie regiiir g heeft eene circulaire gezonden aan hare agenten in het buitenland om naar aanleiding der gevangeuneming vaü Garibaldi de aandacht der respectieve hoven te vestigen op de noodzakelijkheid om een spoedig einde te maken aan het gevaar hetwelk de romeinsche kwestie biedt Eene wijzipin der september conventie zou een noodzakelijk gevolg Jaai nn Keeds is er sprake van dat de heer de Sartiges te Home vervangen zal worden door een zaakgelastigde en de iloLiteur laat zich over de romeinsche kwestie il fioreiice schrijven dat deze aangelegenheid welke de revolutionaire partij met geweld wilde beslechten ongetwijfeld tot eene definitieve oplossing kan geraken indien men van tjciilp zijden opregt en met gelijke zelfverloochening de mid lelen tracht op te sporen welke tot eene vereffening kunnen leit pii Uil de thans in haar geheel bekende officiële mededee ling van de Turquie omtrent de door den sultan aan de Canclioten verleende amnestie en wapenstilstand blijkt dat deze laatste voor den tijd van zes wekeu verleend is en alzoo tot den aO October duren zal binnen welk tijdsverloop de Porte verwacht dat de gewapende vreemdelingen het eiland verlaten zullen hebben en tie opgestane bevolking tot onderwerping gekomen zal zijn Naar men echter algemeen gelooft z jn de opstandelingen daartoe op dit cogenblik minder dan ojit gfzini daar zij steeds op het uitbarsten vaa bewegingen in de overige euiopesclie staten des oulians hopen het laat zich zelfs aanzien dat de Candioten spoedig weder aanvallenderwys te werk zullen gaan Aangaande de geruchten van ministeriele wijzigingen verdient nog vermelding dat sommigen meenen op te merken dat men aan het ministerie van hinnenlandsche zaken Jiijzoudetvrijgevig is met het toezigt op de nieuwsbladen Men wildaarin een bewijs zien dat zelfs in ministeriele kringen hetgevoel levendig is dat er veranderingen te wachten zijn Ookhoort men spreken van een rapport van den heer Drouiu deLhnis over den buitenlandschen politieken toestand Men herinnert zich dat de heer Fould voor hij minister werd eenmemorie over den staat der financiën opmaakte en voorspeltdus dat de heer Drouin de Lhuis nu ook weder op zal tredenen dat zijn politiek voornamelijk de strekking zal hebben omhei prestige van Frankrijk op te heffen Maar aan den anderenkan verneemt men ook dat baron v d Goltz die nog te Biarritz is eo dagelijks den keizer ziet steeds vredülievendebeiigten aar zijc gouveruemtnt overmaakt De raad van administratie van het crédit mobilier zendtaan alle bladen de volgende ophelderende verklaringen Hetis onwaar dat het kapitaal der maatschappij bijna geheel verloren is het crédit mobilier heeft ook niet gelijk men gesegdheeft 72000 actiën van de société immobilière in portefeuille De raad van administratie verkWart daarenboven dat er nimmer plan geweest is om het crédit mobilier zamen te siuelteiimet tie socitïté gént rale oneenighe d met de fransche ba k iser evenmin geweest en men he fi geen schrede gedaan ojnhulp te krijgen bij de dotatie kassen van het leger De Patrie zegt dat geen enkele mogendheid een voorsteltot bet houden vau een congres gedaan heeft dat Pruisenzu k eeu voorstel dus ook niet heeft kiuinen afwijzen De Ëteudard zegt dat er nog altijd onrustbarende geruchten loopen maar dat er niets merkwaardigs sedert twee dagen is voorgevallen Het blad spreekt ook de Patrie tegen dat er een t veede depêche van den heer de Moustier zou bestaan 4 Oct Oe maatregelen oor de italiaansche regeringgenomeo ter bescherniiDg der p uselijke grenzen hebben toi dusver de hreslc uitkomsten opgeleverd en worden voortdurend streng gehtiudhaafd Eenige woelgeesten zijn er echter in geslaagd om de kerkelijke staten binnen te dringen inzonder eid te Aoquapendente en Soriano waar sij hebben tepoogd onlusten te verwekken zij werctea echtsr spoedig door de panselyke traepen geslagen en uiteengedre en de taak der troepen werd vergemakkelijkt door de houding der bevolking Be rust is te Eope g ieu oogenb k gestoord De algemeene staat der gemoeileren is zeer voldoende Berlijn i October Te Hamburg heeft de volksvertegenwoordiging met eene groote meerderheid de meening van den senaat goedgekeurd dat voor het oogenblik de toetreding van Hamburg tot het iioord duitsche tolverbond dat zoo zeer hervorming behoeft ontijdig geacht wordt De meeste redenaars verklaarden zich voor de handhaving van het vrijhavenstelael De Nene Pr Ztg schrijft het volgende Wij hebbenreeds uit Stuttgart gemeld dat een gedeelte van de wurtembergsche vertegenwoordiging het voornemen heeft om het metPruisen gesloten militaire of en defensief verbond te verwerpen Wij kunnen echter niet gelooven dat de meerderheidzoo zeer van den goeden weg zal afdwalen Men noet thanstoch weten dat Pruisen zoodanige uitvlugten volstrekt nietschertsend behandelt Van eene andere goed onderrigte zijde wordt uit Wurteraberg gemeld dat de oppositie tegen de aanneming van het angustus verdrag in de wurtembc sche kamer zeer zwak zal zijn De aanneming van het verdrag wordt als verzekerd beschouwd Er wordt hier thans weder meer gesproken over de oprigting van een nationaal liberaal verbond in plaats van hetNational Verein tot welks ontbinding aan de algemeene vergadering een voorstel door het Vereins comilc zal worden gedaan Gelijk men begrijpt loopen de gevoelens omtrent dieoprigting nog zeer uiteen doch het schijnt toch in het plante liggen om de zaak door te zetten De voornaamste bepalingen van het bij den rijksdag ingediend wetsontwerp tot regeling der militaire dieustpligtigheidin al de staten van het nooril duilseh verbond zijn de volgende 1 Elk Noord duitscher is dienstpligtig en kan zich in de uitoefening vau dien pligt niet iluen vervangen 2 Pe dienstpligtigheid bij het leger of de vloot vangt aan met 1 jauuarijvan het jaar waarin men zijn 20 levensjaar bereikt heeft zijduurt 7 jaren waarvan de eerste 3 jaren actief ó Er bestaat een landweer en een zeeweer de dienst daarbij duurt 3 jaren 4 De bondshter bepaalt telken jare het getal der recruten die hetzij voor het leger hetzij voor de vloot geleverdworden 5 De genoemde bepalingen omtrent den duur derdienstpligtigheid geiden uiishiilend voor vredestijd in tijd vanoorlog beslist alleen de behoefte 6 De landstorm wordt alleen opgeroepen wanneer het grondgebied des verbonds meteen vijandelijken inval bedreigd wordt Een artikel van de Krpuzztg toont dat de aanhitsingenvan een deel der fransche pers in DuitschlLnd gewerkt hebben Men begint nu daar de mogelijkheid van een oorlog met Frankrijk te beschouwen De Kreuzzeitung zegt dat de Duitschersgeenerlei vreemde inmenging zullen dulden en Pruisen bereidis in dat opzigt geenerlei uittarting onopgemerkt te laten Juisttoen de Kreuzzeitung zoo sprak maakte men hier eene wendingen bevatte de France een uitvoerig artikel ter gunste vanden vrede 4 Oct De Nord Deutsche Zeitung bevat van goed ondeiTigte zijde uit Parijs eene bijzondere mededefeling volgenswelke Frankrijk geenszins het plan heeft om zich met betrekkijig tot de met Italië gesloten septembci conventie bepaaldtegen elke opheffing of wijziging van enkele bepalingen aante kanten Frankrijk zou erkennen dat de vorm van enkelebepalingen in het traotaat meer overeenkomstig den feitelijkenstand van zaken kan gebragt worden en wel dat de regtenvan den pauseiiiken stoel en t ie den persoon van Pius IX door de fransche regering beter kunnen worden beveiligd endat er beter gewaakt kan worden voor het gezag des pausendan tot nu toe het geval was Het fransche kabiiiet is in deze opvatting van Italie s toestemming in beginsel zeker en deelt met Italië in Je meening dat het niet onvcreenigbaar is Italië zijne volkomen eenheid te gemoet te voeren en het aan den pauselijken Ltoel toekomend gezag te handhaven De fransche regering weet ook dat zij bij het volgen dezer meening de fransche natie achter zich heeft Weenen 3 Oct Het Corrjspondenz bureau meldt dat reizigers die te Corroons zijn aangejcomen het ongewaarborgd berigt hebben medegedeeld dat te Kome een opstand zou uitgebroken zyn erwijl de paus zich naar Civita Vecchia sou begeven hebben 3 Oct Het oorlogs comité verwerpt het voorstel van den minister van oorlog om de regering te magtigen in plaats van drie alle zeven klassen van dienslpligtigen op te roepen Het comité wil die magtiging slechts in geval van oorlog erleenen De Abendpost spreekt het gerucht tegen dat het ministerie van buitenlandsche zaken aan de fransche regering een confidentiële depêche zou gerigt hebben ter gunste van de handhavmg van het wereldlijk gezag Baron von Beust heeft met den pruisischen gezant eenonderhoud gehad Het bestaan van een pruisischrussischverbond met betrekking tot het oosten is bij deze gelegenheiderkend doch de heer von Beust gaf op het verzoek om Oostenrijks medewerking een weigerend antwoord Madnd 3 October De koningin moeder Christina is gisteren avond aaugeko nen Gisteren zijn da directeuren der verschillende dagbladen op bevel van den gouverneur bijeengekomen welke hnn beloofd beeft den toestand van de drukpers te verbeteren zooveel als de omstandigheden het zullen veroorloven Het manifest van Prim is over het algemeen slecht opgenomen Florence 2 Oct Het Giomale di Eoma meldt dat benden opstandelingen de grenzen van Aci uapendente hebben overschreden In de provincie Viterbo heeft men van de inwoners schattingen in geld en levensmiddelen geheven Te Canino is eene bende op de vlugt gejaagd en daarbij zijn eenige dooden gevallen De opstandelingen hebben Acquapendente bezet Depauselijke gendarmes hebben het italiaansche leger verzochthulp te bieden het heeft echter geweigerd om tusschen beidente treden De opstand breidt zith uit 3 Oct De Diritto deelt eene particuliere depêche mede meldende dat Garibaldi gisteien Caprera heeft verlaten maar aangehouden en naar Caprera teruggevoerd is Het a viesjagt Esploratüre kruist om het eiland om een naauwlettend toezigt te houden De opstand duurt voort De Opinione zegt dat berigten van de romeinsche grenzen melden dat Acquapendente gisteren door de pausei ketroepen 13 hernomen die eenige opstandelingen hebben gevangen gemaakt Verscheiden personen hebben het italiaanschegebied watier bereikt niettemin worden nog eenige plaatsender provincie Viterbo door colonnes opstandelingen afgeloopen De bevolking is besluiteloos De berigten van een opstand te Viterbo en van onlusten te Rome zijn van allen grond ontbloot ömnenlanö GOUDA 5 October Door de afdeelingen der tweede kamer zijn benoemd totrapporteurs voor hoofdstuk VI departement van marine staatsbegrooting 1868 de heeren Kien U ijbenga Fransen van dePutte de Eoo en Storm van s Graven hage vour hoofdstuk VII a nationale schuld de heeren de Brauw Uullert Jonekbloet V Golstein en Tborbeoke voor hoofdstuk VII b departement van financiën de heeren s Jacob Godefroi Kochussen Halïmans en v Lijnden Naar men verneemt bestaat bij het ministerie van oorloghet voornemen om weldra eenige wijziging in de thans bestaande inrigting der militaire afdeelingen aan te brengen enzou o a aan ieder bevelhebber worden toegevoegd ééa hoofdofficier van den generalen staf é n van do genie ét n van deintendance en ééo van de geneeskundige dienst De arrond regtbank te Eotterdam heeft uitspraak gedaan omtrent eene aanklagt tegen den hr van Santen Kolff apotheker aldaar Bij dat vonnis heeft de regtbaiik a s wettig en overtuigend bewezen aangenomen dat de beklaagde in zijne apotheek geneesmiddelen voorhanden heeft grhad welke in de pharraaoopea neerlandica niet zijn vermeld en het opschrift niet aanwees naar welk voorschrift zij bereitl waren De regtbank heeft den beklaagde aan het hem ten laste gelegde schuldig verklaard en veroordeeld in eene geldboete vsn 10 met de kosten Naar men nader verneemt is de veroordeelde tegen dit vonnis in appèl gekomen De N Utr Pourant zegt met zekerheid te kunnen mede deelen dat mr B G A Pabst en de andere personei welke uit Utrecht venoekschriften hebben ingediend verlangende dat hit houden van markten van rundvee in de gemeente Utrecht weder mogt worden toegestaan eene beschikking van den minister van hinnenlandsche zaken hebben ontvangen dat tegen de inwilliging van het verzoek vooralsnog bezwaar bestaat Het schijnt echter dat sommige leden van de tweede kamer der statcDgeneraal zich het onderwerp hebben aangetrokken en rekeuschap gevraagd hebben waarom de gemeenten Utrecht en Leydeu alwaar in de omstreken sedert lang niets meer van den veetjphus gehoord wordt alsnog moeten worden belemmerd in het houden van markten Men schrijft uit Delft van Donderdag De zitting van den gemeenteraad van heden was uitsluitend gewijd aan de vaststelling eener verordening omtrent het keuren van vee dat ter markt wordt gevoerd De burgemeester hragt naar aanleiding eener uissive van gedep staten inhoudende dat bij de regering het voornemen bestond de veemarkten wederom tie te laten eene verordening ter tafel in overeenstemming met de commissie voor de strafvorderingen ontworpen Volgens die verordening mag geen vee ter markt komen dan behoorlijk gekeurd en moet het als het zeker of twijfelachtig is dat het de veeziekte heeft worden afgt jaderJ en tot nader onderzoek ter beschikking gesteld van den burgemeester Op overtreding dezer verordening is geldboete bepaald Na eenige beraadslaging over de artikelen dezer verordening is zij met algemeene stemmen goedgekeurd Zij zal nog hetlen worden opgezonden aan de hooge regering en men mag dus vertrouwen dai de marki eerlang zal worden l r steld Zoo dit onverhoopt om xelke omstandigheiil oot het geval mogt zijn zal dit althans met ie wijten 1 het gemeentebestuur dat den lof vertiient van ook 1 e voor onze stad zoo gewigtige aangelegenheid met den meesteu spoed te hebben gehandeld Door het fransche gouvernement is de heer Loui deBaecker officieel aaugewezen om de plegtigheid bij te wonender onthulling van het standbeeld van Vondel het as ookdoor zijne tusschenkomst dat de keizer der Frauschen voor deoprigting van genoemd standbeeld lOUU r bijdroeg Gemengde Berigten Op de dorpeo ArgcDteuil en Saunois bij Panj is de cholera uitgebroken De liberale afgevaardigden te Ueiaiii hebben een club gevormd In Galicie moet de poolsche taal op schülcit ojder ezeii orden maar onderwijzers en boekeu ontbreken Amenkaansche kapitalisten vragen bij Juarez concessie voor een spoorweg vrn Veta Cnj7 naar de Stille Ziiid te Eeue engelsch meeting heeft bealoten synipathie te betoigen aao GaribaKii Op het eiland Hawaii zal teu gcdeokteeüen opgerigt worden voor kapitem CooV Dickens en A DumaB üla gaan dezen winter voork uiiien houden in Amerika Tuaschen Keulen en Berlijn zal dezen winter dagelijks een sneltrein loopen waarvan de wagens tot proefaemiaf door stoombuizen worde verwarmd Op dec spoonteg Parijs Bordeaux heeft eene botsing plaats gehad tusschen eeu pis aciersen een goederentrein waarbij vele personen zwaar gekuftst u Jeu Vijf en twintig oostenrijksche bisschoppeu vraut u de han h vi aii het concordaat bpauje zou voor IQü milhoen pia tcr = Cuïja xcriiioopeu aan de verecnigde staten De nieowe leeoiof voor de landengte wan Suez is geheel mislokt Thiers maakt twee groote redevoeringen gereed een over de fouten der fransche polititk eu een over de verkwisting in de financiën Men beweert dat te Salzburg econferi tid is over den opvolger van den paus Deo G Oct a s si te lüttUTdanx het standbeclti onthuld worden vau Hogendorp Uit ged uo Ji n li h bereidt men in Noord Amenka uitmuntend luetl dat smakelijke bcachuit oplevert Ook uit Arasterditra wü men nog uerkiK dcti lep nn T de parijsche tentoonstelling l e umi io den staat M u t u jaarlijks 105 000 huiden gelooid In het dorp Conz bij Trier i n ia fttioige uren ÖU gebouwen wJiaroudcr 2 6 woonhuizen verbrJii i In Griekejilaud beviudeti zich rcnis veertig duizend uitgeweken CiLi jt ii Marktberigten OOUddi 3 Oct Bij goeden oiuiet werden arukelen hooger verkocht uo al tarwe en rogge die lot verhoogde pnjzeti vlu verkocht verdeii Tarwe Poolsihe p r 2400 kilo 490 Roode Kieefsciie ƒ 450 Zeeuw che per mud nieuwe ƒ 13 75 a ƒ 16 25 tUto oude ƒ 15 a ƒ 16 80 Rogge 9 50 a ƒ 11 40 Gerst u inter ƒ 6 25 a ƒ Ö OO dito zomer ƒ 6 25 1 7 60 Haver korte ƒ 3 60 a 4 70 dito lange ƒ J 55 a ƒ 4 25 Bockueit Fransche per 2100 kilo ƒ 2101 Noordbrabantsche ƒ 230 h ƒ 2 H Bruine booneu ƒ 12 40 n f 15 20 Paardeboonen ƒ 30 a 8 SO Duivebooiien 9 2 a I0 5 K Blaauue erwten voor de mesting ƒ 8 50 a 9 70 ïer veemarkt waren veel sch ipen aangevoerd maar Wt sde handel daarin minder levei dig dan ia viirken en biggen Kaas Aangevoerd 56 partijen 24 a 2 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter 1 a i lO Burgerlijko t tand G O V D A Gebobes 1 October Wijni nda oudersi J J Hec h en J van den B rg 2 Elizabeth Johanna tJiiiaiina ouders C P Clemens en A A van Luik Johannes oudeis J de Jong en M Paalvast 3 Hermanns lacobus ouders H J Blok eu E Beunis Ov HLEütK 1 Oct J A san Dam U Ö C Bulsing C9 j C J Broekhuizeu 6 m Gehuwd 2 Oct I l de Koning eu M H T n d r Zee K J de Beuu en C van het