Goudsche Courant, zondag 6 oktober 1867

I 1807 Donderdag 10 October iT 5yy ADV3ERTENTIEN GOUDSCHECOÜRAHT C VV BULLRICH s Uoiverseel Zuiverings Zout Een beproefd middel tegen maagpijn maagkramp zure oprisping onpasselijkheid braaklust slechte spijsvertering hardnekkige lijfsverstoppiug enz is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a 1 2 il g l Pf js o 90 Cents Woerden Henri van den Berg Utreckt W E Stern Vreeburg W E Hackfoort t Wijlstr Schoonhoven i Ponsioen Dtlft B Frankamp Gouda P J Melkert Oosthaven Rotterdam C J W Snabilié Apotheker Groote Markt Wed H W Prillevilz J Gz Apotheker Brochures over het gebruik en de geneeswijze gFa tiS Ieder pakje draagt op de keerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dcpot voor Nederknd EMMERIK a d RIJN H SARDEMANN Uitgave van A BRINKMAN Zanijie Tiendeweff D u 60 Binnenland sclie SdiroefstoombootReederij te DORDR ECHT DIENST TUSSCHEN DOBBBEGHT GOUDA EN AHSTERDM en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREIS en het Slepen vaa SCHEPEN met de Sehroefstoombooten DOEDEECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDEECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVEEDEN in directe aanAuiting voor het VEEVOER van GOEDEEEN aan de Moerdijk 10 met de Spoorweg Maatschappij GEAND CENTEAL BELGE van en naar Hekiie Frankrijk en ZmMerland 2 met den STAATS SPOORWEG Van en naar Eind uwen Maastricht Eiiidioren Luik Fvaegnig en Liers Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Vertrek van JDordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure 1 Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags II 1 Aimterdam Zondags Woi ni iags en Vrijdags w 7 Agenten te Dordrecht ten kantore der Directie Gouda J VAN AALST Vest K Amsterdam A HENKE Binnen Amst l by de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VEACHTGOEDEEEN STOOMVAAEr MAATSCHAPPIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Atasterdam met deu beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonderkosten van overlading D A N VR IESENDORP J J B J BOUVY 3 C DEKING DURA Directeur A J VERBEEK V d SANDE Commi mris e Heden overleed ons geliefd zoontje FRANCISGUS ADBIANUS in den ouderdom van 3 jaren en 2 dagen C LAFEBEE L LAFEBER JoKKEB GovDA 5 Oct 1S87 Het BESTUUR dee BUSGERBEWAARSCHOOL alhier betuigt bij dezezijn opreglen dank aan allen die doordeelneming aan de gehoudene Loterij ten voordeele dier inrigting hunne belangstelling daarin hebben aan den dag gelegd Uit aller naam SCHELTEMA Voorz Vax ZETJ LEN Secr In de Landman Bij de Wed A van der KLEIN Sz Markt A 56 zijn heden te bekomen Potjes IJebig s Vleesch Extract a ƒ 0 95 l s 1 1 75 1 4 Potje 3 75 3 GocDA 6 Oct 1867 LET VTEL De Ondergeteekende berigt dat C de KONING niet meer I bij hem als Loopknecht in dienst is A BRINKMAN Boekhandelaar Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en IHngèiag utorgens 6 ureu de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 2 uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Betourkaarten Bij de Boekhandelaren AT TMANN BOOSENBÜHG te Rotterdam is verschenen de Kaas en Botermarkt HANDBOEK voor allen die KAAS en BOTEE koopen of verkoopen bevattende de Marktprijzen van 1 tot 2000 Ned S KAAS van 10 tot 40 Gld de 50 Ned na aftrek van 2 pCt korting en van bet Achtste en Zestiende BOTEE mei de geoorloofde ovei wigt van 20 tot 80 Gld het Vierde Vat door D A KIP HoofdOnderwijzer te Ouderkerk ajd IJssel PRUS ƒ 1 CIGARENÜ LANTZEWDöRPPER Wudstbaat berigt de voorraad van een exquis soort CIGAREN Manilla Havana driejarig ƒ 24 per mille ƒ 6 de V4 K ist of 4 a 10 ceot Güudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn voor de volgende week FIJN KEENTENBEOOD 40 Cts p N GEWOON dito 25 GE3UILD BEOOD 1 kw 27 dito 8 24 I dito Z II 22 u ONGEBUILDdito 20 EOGGE dito 14 Klein Brood 2V2 C per stuk Gouda 5 Oct 1867 PERK C Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuil er overgehaalde JENEVEK a462 j o per kan 68 cents idem a 47 io per kan 70 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 j o per kan 66 cents inl BRANDEWJN a 46Vio P r kan 71 cents l erdere f mindere sterk e naar evenredigheid Gouda 5 Oct 186Ï PrUzen der Effecten AMbTEKDAM Vrijdag 4 October Ijacste 1 Hoogste 1 Geblern pCt koers koers 1 koers Ned w sch 2V2 52V 52 Vm 52 dito 3 63 dito 4 84V9 84V 6 84V t Handelm op resc I35V4 België Roths 2V2 Spanje obl 2 29V8 29 Portugal obl 3 387 t 38V Eusl obl H 5 9IV4 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 69V8 69V dO Lond l862 5 84Vi dO Amst 1864 5 83 l6 83V8 i 76 Aand spoorw ƒ 7 55 4 1761 4 43 8 43 6 dito dito 2V2 21 l 21 l6 2118 d rente Amst 5 62V 6 62 8 62V8 d nat 1854 5 48 487 8 487 8 d in zilv 1864 5 541 1 54 4 541 Italië Amst 5 45 451 Turk algem 5 29 Vi6 301 8 SOVs Griekenland 5 12Vl Ver Staten 1874 5 73Vs d 1881 6 74 741 8 d 1882 6 1 74 74Vi 741 Mexico 1851 5 14Vi6 1 1 Boeidrukkeri van A BHINKM LN Deze Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING = 00 000 De BLKGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenr dat door den Heer CommisSABis Diis KoNiNGS in de I icie Zuid Holland op den 1 October 1867 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het 1 kwartaal van het dienstjaar 1867 68 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Keer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DKIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7 October 1867 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN öuttenlönïr Londen 6 October De Sunday Gazette berigt dat lord Derby aanstaande voorjaiir uit het ministerie zal gaan tn vervangen zal worden door den heriog van Richmond Volgens de Army en Navy Gazette heeft de onderkoningvan Egypte aan een corps van 10 000 man last gegeven omnaar de grenzen van Abyssinie op te rukken Het blad voegter hij dat de autoriteiten te Cairo verklaren dat de getalsterkte der manscliappen voor de exoeditie der Engelschen naarAbyssinie nog niet half voldoende zal zijn n dat het expeditiecorps minstens 40 000 uan sterk moet zijn om werkelijkiets van belang uit te voercü 8 October Berigten van New York gedateerd van den 28 september melden dat Jefferson Davis in november te Richmond teregt zal staan en dat de opper regter Chase hetgeregtshof zal presideren De onlusten te Nashville zijn geëindigd door het terugtreden der conservatieve candidateu Het lijk van Maximiliaan is te Mexico aangekomen Het is niet aan Tegetthoff uitgeleverd Deze stelde pogingen in het werk om den biechtvader Maximiliaan te bevrijden welke door Maximiliaan zelven gemagtigd is geworden om zijn geheele correspondentie met Napoleon en den maarschalk Bazaine publiek te maken Porfirio Diaz heefl de candidatuur voor het presidentschap aangenomen Parijs 6 Oct De Etendard berigt op gezag van particuliere depêches die vertrouwen verdienen dat de toestand in de romeinsche staten gisteren zeer geruststellend was en dat te Eome niet de minste vrees heerschte ten opzigte van de veiligheid van den pauselijken stoel De ourustbarendste geruchten blijven echter nog steedsin omloop betreffende de zaken te Rome Nog heden is aande beurs sprake geweest van een opstand die in de pauselijkestad zou zijn uitgebroken Alle onderzoekingen der wereldtegen de verspreiding van valsche nieuwtjes uilen dergelijkegeruchten niet beletten op te komen Zij liggen te zeer voorde hand In allen gevalle zoo de opstand te Rome nog niet uitgebroken is zoo is de pauselijke regering er toch bang voor en neemt haar voorzorgen Talrijke patrouilles gensdarmes doortrekken de straten om de bewouers in ontzag te houden alle troepen zijn in de kazernen onder de wapenen De burgt van St Angelo is versterkt als in de tijden toen de benden Jer middeneeuwen haar telkens bestormden De pans heeft zegt men aan het corps diplomatique verklaard dat hij Rome niet zon verlaten al moest hij onder haar bouwvallen bedolven worden Er loopt een gerucht dat een spaansch oorlogschip met troepsD die op de italiaanscbe kust ontscheept moeten worden De pnjs der AdverteEtien an één tot zes regels met inbegrip van het zegel is öu Ceni voor eiken regel daarboïeu 10 Cent Buitengewone Ktters worden berekend sar plaatsruimte zich op de reede van Civita Vecehia bevindt Men weet dat zich daar reeds twee fransche gepantserde fregatten bevinden Men voegt er zelfs bij dat verscheidene hoofdofBcieren die aan boord van een dier vaartuigen waren aan 1 nd zijn 5 1 en zich naar Rome begeven hebben De Pungolo etn niilaneesch blad berigt in ee ne c respondentie uit Florence van 30 september dat de italitai 5 eregering in de nota aan hare vertegenwoordigers bij de buitenlandsche hoven vooral hare volslagen onmogelijkheid iietlicht stelt om op den egenwoordigen voet tegenover Rome teblijven Zij zegt daarin dat het nuliouaal gevoel eerbied heeftvoor het godsdienstig gezag van den p iui luaar met langerkan dulden dat het middenpunt van het koningrijk het oudblijft van aanhoudende worstelingen van opwinding der har togten en van een voortdurend gevaar voor ile openbare oDe regering heeft om trouw te blijven aan de door haar aangegane verbindtenissen dikwijls aan eene amartelijke uoodiakelijkheid toegegeven het gezond verstand der nstie heeft haaralle opofferingen doen dragen maar thans sehijnl de maatover te loopen en de regering kan niet instaan voor de gevolgen die de terugslag van een eventuelen opstand derRomeinen elven in Italië kan na zich slepen L it aanmerking nu van een en ander gelooft het kabinet te FlorenceEuropa op een staat van zaken te moeten wijzen die deoorzaak van ernstige verwikkelingen kan worden Berlijn 7 October Aan den rijksdag 13 medegedeeld dat de koning bij de ontvangst van het adres van antwoord heeft verklaard met genoegen het adres van den rijksdag aan ta nemen als een bewijs dat het zaad hetwelk verleden jaar werd gestrooid gelukkig is opgewassen Daarin 00 vervolgde Z M wordt eene hoop en gezindheid uitgesproke i lie ook de mijne zijn en die eenmaal haar doel te gemoet gevoerd zullen worden Gij gedenkt in uwe aanspraak de plaats waar gij mij dit adres overhandigd Dat het voorvaderlijk slot der Hohenzollern getuige is van de tot mij gerigte toespraak u negen den noord duitschen rijksdag bewyst dat de Voor i held met bet geslacht is hetwelk van hier is afgestamd f zij steeds met Pruisen is geweest en nog is Volgens berigt van de Kölnische Zfitung heeft de Nigra te Biarritz er vooral op aangedrongen dat vergunning krijgt ora in zekere gevaiicn ue provinciën Vi Frosinone en andere districten te be etten met inaehtntii gvan de souvereiniteitsregten des pausen Doch de voorstedenvan den gezant hebben weinig of geen ingang gevonden bijden keizer en van eene wijziging der september couventie kon gelijk uit het onderhoud was gebleken ook geen sprake zijn 8 Ocl In deu rijksdag zijn heden de discussien begonnenover het budget Een der leden heeft het voorstel gedaan om den bondskanselier civiel verantwoordelijk te stellen voorde juiste aanwending c er gelden van deu bond Ten aanzienvan Mecklemburgs toetreding tot de tolvereeniging werd vanwege de regering de verklaring afgelegd dat te Parijs stappenwerden gedaan om de hinderpalen die Frankrijk wegens zijntractaat met Mecklembnrg hiertegen zou kunnen opwerpen weg te nemen Het resultaat dier stappen kan echter op ditoogenblik nog niet worden medegedeeld Eerstgenoemd voorstel is daarna verworpen en het geheele budget met bijnaeenparige stemmen aangenomen De heer von Bismarck is alhier teruggekeerd Hij vertrekt waarschijnlijk morgen naar Baden Baden waar de koningzich thans bevindt om zekere onderhandelingen te voeren Augsburff 6 October De partij van vooruitgang heeft heden eene vergadering gehouden die door 1000 personen werd bijgewoond Professor Margnardier bragt verslag nit over de resolutien te Stuttgart genomen nelke met algemeene stemm werden goedgekeurd De redenaars spraken over de aanblniting tot cn noord duitschen bond en ter gunste van eene innige vereeniging als het middel om de aanvallen van het buitenland te keeren De hervorming van het leger naar het prnisische stelsel werd aanbevolen De vergadering verklaarde