Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1867

virh voor ie verecniging vaii DuitschlnnJ en bet weien van bnitonlnndschi inmenging Weenen October De Neiie Freic l ressc Ineldt dat tui fhijii ieizer Xnpoleon en Viciur Emanuel eene overeenkomst is i csloten wo rijij de italiaausche regering het regt verkrijgt om hel p iu eli k grondgebied met troepen te bezetten nitger iin ii d te Kome ouder bepaling dat deze laatste beperkende vociv Mirile slechts zal gelden gedurende het leven van den tegeiiv ocirdigen p iu5 7 Oer e Vresse bsvat ecu clierp artikel naar aanleiding van liet feit dal eeue deputatie uit den gemeenteraadzich tot den niii iitsr van onderwijs heeft gewend om toesiemmiuL tot de oprigting op eigen kosten eeuer ondcnvijzersvormschüol voer ie ierren toegankelijk en van een zuiver welenschapf iii ik knr ikier Ilei anlMoord kwam eenvoudig nederep ie nio eli Jvl cid dat de regcviug er aan zal deuken dienaani iande een voorstel te doen Merkwaardig is het zegtde l rcsse dat eme zoo op zieli zelve staande zaak aan dengeheelen ministerniad moet worden voorgelegd Zoo iets isalleen in Oos ei irk mogelijk De l rcsse noemt dit een gevolgv n het cüucor t S Oct JI n verzekert dat heden in de kamer der afgevaardigden een demonstratie zal plaats hebbeu tegen hetailrcs der bisfchoppen I c beweging zal van een der ledenvan de liuker ijde uiigaan Te h eer von Beust heeft bij den rijksraad het ontwerp beirefi ei dc de transactie met Hongarije ingediend alsook ontwerpcu betrtii ende de bevoegdheid der reglerlijke magt Deze ontwerpen ijii ü der discussie bij de tweede lezing aangenomen Pestll 7 Ocio er In het lagerhuis is het wets ontwerp ingediend betreffende het aanded dat Hongarije in de staatsInsten z i liragen Een der afgevaardigden stelde voor om in de e kv csiie hst gcvücleu des lands bij algemeen stemregt in ie v ii neB FloronCG i Jet De Diritto deelt eene correspondentie mede uit r agnara v aarin gemeld wordt dat van de pauselijke troepen nadat zij in een gc echt 21 gevangen genomen iiisurgenten l idd n mceten aclileilatcn 3 man gedood en 2 gekwetst zijn lic i oli dr i lad bevat een iierigf volgens hetwelk zich eene sterke bintk op s andciiiigen binnen het gebied van Frosinone heeft gevormd oic zegevierend voorwaarts rukte om zicli ar ii te shii eu bij de iiisurgenten in Viterbo nadat zij eene sterke kolonue der pauselijk troepen liad verslagen De Riforma en de Italia zeggen dat de insurrectie ook aan de grenzen naar de zijde der Abrui zen is uitgebroken en dat de botsingen met de pauselijke troepen aldaar en voordeele der opstandejiiiiren zi n nitgcval cn alsook dat een detaelieraent der pauselijke trri pin lin hen 1 r eft aangesloten norldurend worden er lOg Ir ipt ii naar de rtnr c sche grenzen uitgezonden De op tanfl7 duurt voort Eene afdeeli g pauselijke troepen heeft zich bij de insurgeuten gevoegd Bagüara en Bolsenabevinden zich in htt bezit der iiisurgenien Verschillende benden loopen bij Erosinone het land af De financiële operatieis uitgesteld 7 October De Opiuione spreekt de berigten van eeaigeitaiiaansche en franschi bladen tegen volgens welke de legatieder vereeuigde staten officieel zou geprotesteerd hebben tegende arrestatie van Garibaldi op grond dat deze amerikaanschburger is Het blad verklaart dat de legatie ten einde te voldoen aan den wenseh van ecnige vrienden van Garibaldi slechtsofficieus het een en ander gedaan heeft ten einde Garibaldi sloestauil in de vesting Aiessanitrie te verbeteren dat zij echterli iar aaihlnmü terstond opgegeven heeft daar zij vernam dat tiaribaldi ni t ai een met alle mogelijke onderscheiding behandeld wer niaar elfs op reis was naar Caprera De opstandelingen l Lürii iiagiüiiM vcriatsu en die plaats is thans wederdoor de pauselijke ave i bezel UO ure des j De opstandelingen rukken op naar Jlomc lie bladen i ft ii er op aan dat de regering Rome bezeite viuW de op delingen S October iir is geen nadere tijding omtrent den opstand in den romcinsshen staat bekend geworden l c Corriere Italiano meent te weten dat de generaal Cialliini benoeuid zal worden tot italinansch gezant te Weenen A olgeus de dagbladen zon prins Humbert tot opperbevelhel ber worden beuoomd vau de divisi van Bologna en prins Amedens van die van Palermo ïlomO B October De pauselijke troepen zijn bij Bagnara door ue iusurgenten geslagen en naar Monte Êiascone teruggetrokken In twee ontmoetingen de ene bij Sabina en de andere bij 7 October De benden Garibaldianen die zich sedert 3 dagen meester hadden gemaakt van het stadje Bagnara in dero viDcie Viterbo zijn verdreven door de uselijke zouaven die hen uiteen gejaagd en na een gevecht van 2 uren totaal teruggeslagen hebben De bevolking van Bagnara heeft die pauselijke troepen met gejuich ontvangen Er zijn 70 Garibaldianen gedood of gekwetst en 110 gevangen genomen Zij waren ter sterkte van 500 man Van de zouaven zijn sleehtt enkele manschappen gekwetst GOUDA O October In de zitting der tweede kamer van maandag zijn de geloofsbrieven ingekomen van den heer mr L Oldenhuis Gratama voorts twee koninklijke boodschappen ten geleide vanontwerpen van wet a tot wijziging van de wet vau 19 ang 1861 Staatsbl u 72 betreffende de nationale militie 6 totwijziging van de wet op de middelen voor het dienstjaar 1S66en aanvulling van die voor het dienstjaar 1867 Wordt besloten die stukken te doen drukken ronddeelen en naar deafdeclingeu te verzenden Daarna geschiedde mededeeling der door de afdeelingen benoemde rapporteurs over onderscheidene wetsontiverpen Eindelijk bragt de commissie voor de verzoekschriften eenige rapporten uit De minister vin binnenlandsche zaken heeft het verbodtot het houden van mi rklen en openbare verkoopingen vanrundvee opgeheven voor de gemeenten liotterdam Gou la Gorinchem en Leyden met ingang van 15 October De Gids in een zeer goed geschreven opstel het treurigfiguur beschrijvende en de laauwe onverschilligheid hekelendevan de nederlandsche commissie voor de wereldtentonstellingte Parijs nederlaag der nederlandsche nijverheid te Parijs door dr W X Durien maakt daarbij de zeer juiste opmerking dat de meer dan eervolle onderscheiding welke aan onzeartillerie is ten deel gevallen eene vergoeding is voor de somvan 494 575 welke op de begrooting voor hét materieel derartillerie en draagbare wapenen voor dit jaar is uitgetrokken eene som neikc ƒ 34 117 meer bedraagt dan die weike voorde professoren en al de wetenschappelijke instellingen verbonden aan de hoogescholen te Leyden Utrecht en ironingen tezamen wordt besteed terwijl voor het jaar 1808 nog ƒ 27t 95Ümeer dan dat reeds zoo hooge bedrag plus ƒ 5UU U0Ü voorgeweren wordt aangevraagd Gcinciigdc Berigten In Pruisen wil meu 10 millioeii leenen voor de marine De zwifsersche boudsprebident Fornerod bedankt en keert tot het ambtelooze leven lerug De voitt vau Waldeck tn Pyrinont heeft zich naar Italië begeven zoud r de beslibsing af te wachten op zija voorstel tot inlijving bij Pruisen De parijsehe benrs lijdt hij herhaling aan een zee van valsche geruchten De reorganisatie van het frausehe leger zal uitloopeu op geringe wijziging van het bestaande stelsel en op eene vcrhoogiug vsa het contingent Het internationale congres voor de statistiek te llurence geopend telt 383 leden die 22 staten verfegenwoordigen De atuerikaanselic gezant te Tloreuce heeft geprotesteerd tegen de gevaugenneiniug van Garibaldi als rtbur cr der vereejiigd skaten De keizer van Brazilië slaat een vierde af van zijn trakftnienl en de vertegeiswoardigers verhoogen do invoerregteii alles om te voorziei in de oorlogskosten Juarez heeft Porfirio Diaz tevreden gciteld c men aelit nu zijue herkiczing verzekerd Men berekent dat het ophangen va CLu u liiuiuent deu lande ruim 70 duizend gulden kost Garibaldi wekt de riorentijuen bij proclamatie op tot een pleiziertrei naar Rome De katoenoogst in Zuid Carolina heeft zeer geleden door de rupsen Het lijk vau Muiiiniliaan wordt van Mexico vervoerd naar Vera Cruz De nationale vergadering van Candia heeft de tnrksche voorstellen verworpen Griekenland wil zich verhinden met de Douaövorstendommen en met Servië De ondminister Fould is plotseling overleden op zijue villa hij Tarbes Weldra zullen de binnenlandsche telegrammen van 50 op 30 cent gebragt worden Italië heeft eefl leger bijeen getrokken van 70 000 man Men wil de voornaamste torens van Engeland voorzien van klokkenspelen zoo als men die hier en in België vindt Te Weenen blijft men aandringen op de scheiding van schooi en kerk De sultan weigert meer te doen voor oproerigc Candiutcn dan voor zijne overige chnstenanderdanen Lit Hanover mompelt men van pruisische krijgstoerusl ngen Al de met verlof afwezige zouaven zijn opontboden naar Kome In België zijn de schildwachten voor de publieke gebouwen afgeschait Vijf duizend mau egvptisehe troepen staan gereed om van Candia terug te keeren Al de te Manchester gevangen Fenians zijn naar de assises verwezen als beschuldigd van moord Uit Nijmegen zijn zaturdag 14 jongelingen vertrokken voor het romeinsche leger weidra zullen nog 400 Nederlanders volgen De dominicaansche republiek heeft een verbond gesloten met Haïti waarbij bepaald is dat nimmer eenig grondgebied aan ee ne vreemde mogendheid mag afgestaan worden In het graafschap Wexford zijn dezer dagen verscheidene groote meteoorsteenen nog brandende nedergevallcn Uit Nizza Grasse en Cannes is in 1866 voor ICO dnizend gulden reukwerk uitgevoerd naar de amerikaausche unie V SlJTlcitB Door de inspecteurs van het lager onderwijs zijn iu hun vergaderingen van 12 21 junij 11 de volgende besluiten genomen of verklaringen afgelegd Bij de acte examens wordt zoowel van openbare als bijzondere onderwijzers ah deskundigen gebruik gemaakt Daarlaatstgenoeoide onderwijzers hun eigen inrigtingen evenwelmoeijelijk kunnen verlaten bepaalde de keuze zich hoofdzakelijk tot openbare onderwijzers Nadere voorschriften van regeringswege omtrent deze zaak acht de vergadering onnoodig Na uitvoerige beraadslagingen is de vergadering van oordeel dat de programmata voor de acte examens geen nadere omschrijving behoeven Alleen is het haar voorgekomen dat de eischen die vjor het examen in de gymnastiek gestcdd zijn eeuige toelichting behoeven ten gevolge van dit voorstel is bij koninklijk besluit het programma voor de gymnastiek gewijzigd 5 De vergadering van oordeel dat het noodig is de afgewezen aspiranten naar de verschillende acten volledige inlichtingen omtrent hun afwijzing te geven is evenwel eenparigvan gevoelen dat dit mondeling moet geschieden daar tegeneen schriftelijke kennisgeving verscliilleude bezwaren zijn 4 Ten aanzien der oude of nieuwe spelling verklaart de veTgaderiag na kennisneming van ecu schrijven vau dr A de Jager dat naar het oordeel der vergadering de spelling van Siegenbetk vau lieverlede zal vervangen worden door een gewijzigde spelling rustende geheel of gedeeltelijk op de grondslagen door de zamenstellers van het woordenboek gelegd dat echter vooralsnog te veel verschil heerseht om bepaalde spelregelen aan te bevelen en dut het bovendien ook bedenkelijk schijnt dat de regering door haar tiisschenkomst de vrjheil op wetenschappelijk gebied in het allerminst beleiumerl j Na gehouden beraadslagingen komt de vergadering tot het eenparig besluit dat iii den regel een vierkante ruimte van 70 of meer vierkante palmen oppervlakte en 3 kubiei el inhoud voor eiken leerliag als zeer wenschclijk moet worden geacht terwijl in gi iii geval ca ouder geenerlei omstandigheden de vierkante ruimte minder m ig zijn dan GO vierktinte palmen sn 3 kubieke el voor eiken leerling Naar atinleiding van een schrijven van dr Coronel omtrent het noodzakelijke vau een wettige regeling der bewaarof kleinkinderscholen besluit de vergadering dien brief aan denminisier toe te zenden en ter welwillende overweging aan tebevelen Op dit schrijven heeft de minisier geantwoord dathij het voornemen heeft deze aangelegenheid weder spoedig opte vatten en zoo mogelijk tot een einde te brengen Op de vraag of een aanteekcning voor de wiskitnde volgens art 1 der wet bevoegdheid geeft om ondernijs te ge en in de vlakke e bolvormige driehoeksmeting en de ligchaamsraeeting wordt ujor alle leden ontkennend geantwoord alleen vermeenen twee leden dat die aanteekeiiiug de bevoegdheid geeft tot het onderwijzen der vlakke driehoeksmeüng De vergadering is eenparig van oordeel dat een instructie waarbij een plaatselijke schoolcommis sie gesteund door hetgemeentebestuur bepaalt dat een hulponderwijzer belast wordtmet het onderwijs der hoogste klasse der school met uitsluitingvan den hoofdonderwijzer aan wieu verboden wordt iu dieklasse onderwijs te geve geheel eu al in strijd is met dengeest der wet en met de belangen van het onderwijs Een uitgebreid rapport omtrent le oi eidiiig van hulponderwijzers tot hoofdonderwdjzers is aan den minister ingedieud Hoewel er omtrent deze zaak geen eenslemmigheid besiond wastoch de grooto meerderheid der vergadering geneigd die opleiding op te dragen aan de thans bestaande normaal of hulpscholen of aan afzonderlijke inrigtingen Als een hoofdonderwijzer die ten gevolge van een vergelijkend examen benoemd is bedankt ziet de vergadering ergeen bezwaar in om de voordragt uit de overige sollicitanteny onder nader vergelijkend examen aan te stellen De minister is het hiermede eens Indien een openbaar onderwijzer aangesteld is voor hetgeven van gewoon lager onderwijs kan hij naar het gevoelender vergadering door het gemeentebestuur tegen zijn zin nietverpligt worden tot het geven van uitgebreid lager onderwijs Omtient de vraag of een openbaar onderwijzer die eendagschool heeft en niet door zijn instructie verpligt is avondschool te houden een bijzondere avondschool mag opeuen werdde opinie van den minister ingewonnen Iu strijd met vroegere circulaires zag de minister hierin geen bezwaar Op de vraag wat men door scholen va dezelfde klasseverstaan moet antwoordt de minister dat de wet slechts tweesoorten vau scholen kent voor gewoon lager en voor uitgebreid I lager onderwijs en dat dus zoogenaamde armen tusschen en burgerscholen waar gewoon lager onderwijs gegeven wordt scholen van dezelfde klasse zijn I 14 Naar aanleiding van ontvangen klügten besluit de verI gadering het leesboek Bijbelsche verhalen voor kinderen van C Schmid ais leerstellingen bevattende in strijd met de godsdienstige begrippen van leden van sommige erkende kerkgenootschappen voor het gebruik op de openbare school ten sterkste af te radeu De vergelijkende examens besprekende moet naar hetoordeel der vergadering zulk een examen zoo worden ingerigt dat vooral de paadagogische geschiktheid van de aspirantenkan blijken zonder dat daarom de mate van kennis var itucandidaat uit het oog worde gelaten Het zegelregt der acten ter sprake komende wenschtede vergadering daarvan vrijstciiing Ook de minisier had ditreeds trachten te verkrijgen maar bij het departement v iu financiea bestonden daartegen overwegende bezwaren De ministerzal evenwel zorgen dat alle ajten op ir u formaat w orden gebragt dat een zegt van ƒ i tl voii de i K A XTl J X 7e KlTcT ilC TÜITa Bij vonnissen van 2 Octü jt r l f 7 zijr 1 G V d II wegens het a s gikider van eene net honden aangespannen slede niet gaan vunr of naast ziir p Innden binnen de gemeente Gouda veiMordieid tot een c dboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 2 H H P B wegens het in vereeniging jagen op eens anders gro in gesloten jagtiijil op spoorsneeuw en 2 zonder schrik ijk bewijs van den eigenaar of regthebbende drieiaai be u leder veroordeeld tot G geldboeten van 10 elk of 1 dag subsid gevangenisstraf voo Ai e boete eu verbeurdverklaring vtin het gebezigde jagttuig met bevel tot uitlevering of voldoening der wtiarde aiï ƒ 3 1 eu bij niet voldoening daaraan binnen t ee maanden na aanmaning ieder tot 2 dagen subsid gevangenisstraf 3 J Z en P V D wegens het in vereeniging jagen op eens anders grond l zonder jagtacte of kosteiooze vergunning en 2 zonder schriftelijk bewys van den eigenaar of regthebbende en zulks vJJr zonsopgang ieder veroordeeld tot twee geldboeten van 10 elk of 1 ilag subsid gevangenisstraf voor elke boete en verbeurdverklaring van het gebezigde jagttuig met bevel tot uitlevering of voldoening der w aarde ad ƒ 14 en hli niet voldoening daaraan binnen twee maanden na a anmaning ieder tot 2 dagen subsid gevangeni straf 4 P V d K l wegens het jagen op eens anders grcnd zonder schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende tweemaal begaan en 2 wegens het jagen op eens anders grond in gesloten jagttijil en op spoorsueeuw veroordeeld tot drie geidboeteu van ƒ 10 elk of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete en verbeurJveikiariug van hjt gf zigl jigttnig met bevel tot uitlevering of voMoening der waarde ad ƒ 30 en bij niet voldoening daaraan binnen twee maanden na aanmaning tot 2 dagen subsid gevangenisstraf 5 J B wegens het rij ien mot een anugesraiinen hun iI kar op den IJsseklijk in de getiieciite Slein veroordeelil to eene geklb oete van ƒ 3 f f 1 dai id sid gevangenisstraf fi J P 7 T N R j wegens het invoeren van vleesch binnen de gemeente Gouda zonder het vooraf ter keuring te hebben aangeboden aan hel kantoor van toez gt voor de plaatselijke belastingen bij een der toegingen dier gemeente ieder veroordeeld tot eene geldboete v an ƒ 3 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf 8 A B 1 wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraat voetpad te Gouda met een kar iiespannen met een hond Tweemtni begaan ea 2 Cgens het als treleider van een aangespannen hondenktir niet gaan voor of naast zijne honden binnen de gemeente Gouda veroorileeld tot drie geldboeten van ƒ 3 elk of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete 9 J J Wegens het zonder toestemming van burgemeester en wethouders te Gouda bewaren vau inestspecien op ei a erf ald iar veroordeeld tot eene geliliioete van ƒ 10 of 1 dag subs gevangenisstraf Bovendien allen iu de kosten van het regtsgeding des noods invorderbaar bij lijfsdtvang Burgerlijke StandT Gkbokes 3 Oct Wilhelmus Jacobus ouders H J Jansen en A M Oosterling 4 Jacob Christ an onders A J J de Ruiter en J M Nienwenhuijzen Willem Cnrolus I miciscus ouders J S van der Sloot en M S vau Velzen ö Cathariiia Helena Alida ouders T H Kabel en C C G P de Korte Cornelia OVEEIEUKN 2 Oct E Lorie 10 w i M == Ifi m K i Lafeber 3 j 6 J van der i onc 70 j W K c iu in r S2 i 7 L Verschuur 23 iv D Goedraad 6 J 3 M Atiijii 1 n nouw van A Blok 49 j