Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1867

ADVERTENTIEN I 1867 Zondag 13 October iV 7H föOUDSCHECOURAJST Uitgave an A BRINKMAN lantje Tiendeweg D u 60 MIIIiWillBlil Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Ebeumatische Ziekten Ticht en Podagra en b engen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met etiquette eu gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Cmtda bij den Apotheker STEENMEIJER Heden beviel voorspoedig vaa eeue welgeschapene Dochter C C G P ur KORTE geliefde echtgenoot van T H KABEL GouUA ö October 1S67 Bevallen van een Zoon A VAX VREU MIXGEN VAN WlJNGAAEDEN GoiDA 7 October lSti7 Den 19 October 1867 des morgens ten 10 ure zal door de VoedingsCommissic van het gedeelte van het é Begiment Iuf interie in garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van den Regiments Kommandant worden aanbesteed de leverantie van RüNDVLEESCH VET SPEK gerookt en gezouten KRIJIDENIERSWAREN ERWTEN BOONEN GROENTEN TURF en AARDAPPELEN De voor arden liggen van af heden den 10 dezer ter lezing bij den Adj Onderoff v DEUTEKOM in de kazerne van genoemd korps Xamens de Commissie De 1 = Luitenant WFNTZEL De bekende en onbekende schuldcisehersvan de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap vanMejufvrouw MAKIJTJE de WOLFF echt cnoote van den heer T tex SIETHOFF dd 17 April ISfu teGoLDv overleden ttordcu iii jtïolge an I jii2 Burg W B opgeroepen om tegenwoordig te zijnop Vrijdag 25 October 1S67 deï voormiddags ten 10 ure leu kantore van Notaris M KIST te Gouda bij hjt afleggender Rekening en VeraiitnoorJing van hetbeheer in gemelde nalatenschap gevoerd zullende vervolgens indien geen verzetplaats heeft tot de uitbetaling der schuldvorderingen norden overgegaan voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikendezal zijn iK KIST Gouda 7 Oct 1S67 Xolarh Bij deze nordt door A P vereerlijkt de vrouw genaamd M v L ais zijnde laatstelijk in de maand September IS67 bes huldigd van een Schraag te hebben ontvreemd Binnen en Biiitenlandsche vaa A BRINKMAN Alle BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den korst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor 1 I8 STEENORDKWERS tegen zeer billijke prijzen Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER alsmede BESTE ZWARTE sttti alle Couranten worden dadelijk opgezonden In de Landman Bij de Wed A vaN deb KLEIN Sz ilarkt A 56 zijn heden te bekomen Potjes Liebig S Vleesch Extract a Vs ƒ 0 95 1 4 1 75 Potje V2 3 4E Gouda 9 October 1867 Bij de Boekhandelaren ALTMANN ROOSENBÜEG te Rotterdam is verschenen de Raas en Botermarkt HANDBOEK voor allen die KAAS en BOTER koopen of verkoopen bevattende de Marktprijzen van 1 tot 2000 Ned S KAAS van 10 tot 40 Gld de 50 Ned ffi na aftrek van 2 pCt korting en van het Achtste en Zestiende BOTER met de geoorloofde overwigt van 20 tot 80 Gld het Vierde Vat door D A KIP H006IOnderwyzer te Ouderkerk aid IJstel PRUS 1 Dr J B ROLL te Amstekdam Nog ontvangen voor den geamputeerden spooweg arbeider van HARTEN van T B Coupon ƒ 1 235 M Coupon ƒ 1 98 D ƒ 2 50 Z ƒ 2 50 W S 1 G ƒ 1 A W uit onze spaarpot ƒ 1 A C K 3 95 H ƒ 1 van verpleegden in het Gasthuis 2 70 J B l P B ƒ 0 75 R Coupon ƒ 1 23 C ƒ 2 50 I ƒ 0 25 A ƒ 1 C ƒ 2 Bernard en N uit hun spaarpot l te zamen 28 60 totaal ƒ 59 56 Ongeveer vijftig Gulden zijn nog noodig om het gezin gedurende de vijf aanstaande wintermaanden voor gebrek te behoeden dat het werk niet ten halve zal geschieden daarvoor waarborgt mij uw bekende milddadigen geest J REüTINGEE Gouda 9 October 1867 Een ieder haaste zich om de in dit saizoen te verwachten Jicht eu Ehnmatiek tijdig af te weren door het gebruik der AB8HAUBBI S of Anti Rhumatisciie Watten Het is een doeli iatig gemakkelijk aan te wenden en vooral weinig kostbaar middel dat stellig en zeker binnen weinig tijds verligting van pijn brengt en na eenigen tijd volgehouden te zijn volkomen I geneest De ondergeteekende heeft reeds eene menigte Brieven en Attesten in zijn be it der gelukkige uitwerking van dit hulpmiddel waarmede eene proef te nemen onder ieders bereik valt daar de prijs j dezer tere t genoemde WONDERWAT TEN voor niemand die zijn gezondheid lief heeft een hinderpaal zijn kan Slechts 30 cents het vel met etm aanwijzing hoe er mede te handelen geteekend door den Hoofd Depothouder A BREETVELT Az te Delft die ook heeft gezorgd dat ze door het geheele land te verkrijgen zijn en in de onderstaande depots T A G VAN DETH Gmtda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS IFoerdm T W DEN UIL Schoonhoven Geb = KAULING MpAen J GOUDKADE Soskoop S H KELLER Sotterdam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJssel Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 15 per kan 69 cents idem a 47Vio per kan 71 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46Vio c P 67 cents inl BRANDEWIJN a 463 io per kan 72 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 9 Oct 1867 Boekdrskkerij im A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren i e prijs per drie maande is 2 francop post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn AFKONDIGING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de belanghebbenden dat krachtens de beschikking van den Heer Minister van binnenlandsche zaken van den 7 October 1867 te beginnen met donderdag den 17 October aanstaande weder RUNDEREN op de veemarkt alhier zullen worden toegelaten Rundvee mag echter op Marktdagen niet worden ingevoerd din over de brug aan het einde van den Kleiweg alwaar het aan keuring v rordt onderworpen iiek of van ziekte verdacht vee zal van de Markt worden geweerd Gouda den 8 October 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN V BERGEN IJZENDOOEN Overzlgt GOUDA 12 October De opmerkzaamheid ivordt steeds gaande gehouden door de woelingen in den kerkelijken staat Men meende die te voorkomen door de gevangenneming van Garibaldi Dit nu is we gedeeltelijk maar niet volkomen gelukt kleine benden loopen het land af en trachten het volk in opstand te brengen en boezeer de uitkomst gering is duurt de onrust voort In de geheele zaak ligt iets duisters en dit geeft aanleiding tot telkens herhaalde geruchten Rome zelf is rustig maar verkeert in een toestand van spanning die zoo onverwacht kan leiden tot eene algemeen verwachte ontknooping De itaiiaarsche regering houdt zich letterlijk aan de september eonventie maar wenscht die opgeheven te zien en de bekommering voor eene nieuwe fransohe interventie vermindert meer en meer Napoleon zwijgt en verroert zich niet hij wil meent men den vrede men verwacht dat hij weldra Biarritz zal verlaten zijn ministerie in vredelievenden zin wijzigen en eindelijk eenige concessien doen Maar het ligt niet in zijn geest te naderen tot vrijheid en hij heeft zoo dikwerf reeds de billijkste verwachtingen teleur gesteld dat men weinig op hem durft vertrouwen Vandaar die voortdurende ongerustheid in Europa die niet wijken zal voor dat ondubbelzinnige daden tot overtuiging dwingen De mannen des gewelds kennen geenen anderen weg zij die het minst gelooven in de kracht der zachtmoedigheid De koning van Pruisen begint stouter te spreken hij heeft den rijksdag in zijn ouden geest geantwoord en zijne woorden getuigen van overmoed Pruisen wil zich nu eens regt dben gelden en Prankrijk houdt zich stil terug Kan dit zoo voortgaan zonder geweldig conflict Dit is eene vraag die weinigen gerust toestemmend durven beantwoorden Italië zoekt in Pruisen stenn tegen de fransche overmagt en Oostenrijk bij Frankrijk in de dreigende oosterschc verwikkelingen tegen de russische veroveringsplannen Waar zulke oorzaken van onrust als Eome Turkije en Duitschland bestaan is het niet te doorzien hoe bij de verderfelijke algemeene wapening de vrede nog lang bewaard kan blijven Hoe kan de invloed dezer onrust weggenomen worden zij dcet zich allerwege gevoelen in itilstand en achteruitgang Het beste van dezen toestand is dat velen geheel af keerig worden van de tot nu geëerbiedigde beginselen en de overtuiging zich in de gemoederen vestigt dat een ander pad moet ingeslagen worden tot verzekering van het geluk des volks Onbestemd en onbewust ontkiemen de beginselen eener betere overtuiging en al is het dat de laatste stuiptrekkingeo van het monster des gewelds der mensohheid met onzalig wee bedreigen toch leeft de hoop eener blijdere toekomst in veler harten De betere beginselen ontwikkelen zich allerwegen Oostenrijk ontwaakt tot het besef zijner slavernij in zes war De prijs der Advertentien vao étu tot regels met inbtgrin van hft ztjel ia bU CeL eiken regel daarboven Ti Cent Biiiteugcwoue leiters worden bLrcVti d uacr plaatsruimte alle landen wordt de ij er or kennis aangemoedigd ovrral streeft men naar burgerlijke vrijheid en uit de stormen des tijds zullen nieuwe toestanden gebcien worden die zich verhcüwn zpiicu in het bezit der gaven die de vruchten zijn van vi eger leed Uit den chaos wordt de urdt gcuureii Duu stellen onze hoop niet up de heerschznchtige plannen van wijze staatslieden of ei enbatige vorsten ij vertrouwen n et op de dolzinnige plannen van bloedgierige volksmenners m t onze zekerheid rust op de onvergankelijke beginselen der v a r heid Niemann kan de listige plar uen 2ner huicLc ende staa kunde ontwarren maar wij weten dat die Liadslagen in ziih zelven krachteloos zijn en dat al de schranderheid dT menBchclijke wijsheid telkens beschaamd wordt door onvoorziene gebeurtenissen die elke waanwijze berekening teleur stellen lo sien wij ook in deze dagen uit naar een li litend punt in de nevelen die den gezigteinder verduisteren Zoo verdragen ook wij de onmogelijke pogingen eener reactionaire partij die ons volk tracht terug te brengen tot een verleden tijdperk Wij weten dat de strijd nog lang zal aanhouden dat die pogingen nog dikwijls hernieunr zullen worden maar wij staan in het vast vertrouwen dat de kern van ons volk krachtig genoeg is om allen tegenstand te overwinnen CU dat de vereenigde magt van hebzucht bekrompenheid en bijgeloof het licht niet dooven kunnen dat opgegaan is nit eeunenheugende ontwikkeling öuttcnUnïï Londen October Men verneemt uit XeH Yoriï De democraten hebben in Pennsylvania en de republikeinen in Towa bij de verkiezingen de zege behaald Deze laaib ei hebben evennel eene zeer verminderde meerderheid De ii = g der verkiezingen in Ohio is twijfelachtig De Times bevat een hoofdartikel wajriii wordt opgekomen tegen het gevoelen dat in de indis bc bl ulen woral uitgesproken volgens hetwelk eensdeels Ei gel ind a ui ijne pres in Indie verpligt zou zijn om in Abvssiuie eifs na de vnlating der gevangenen zoo die mogt plaats hehbcu Theovioruarog te gaan straffen en anderdeels Eiigelands belang eiselitom in Midden Azie tegen Rusland te velde te trekken DeTimes beween dat tusschen de rnssisehe stroken en de engelsche nog een zeer groote uitgestrektheid land ligt en Engelandzich er veeleer over moet vcrheugeii dat Rusland de hand slaataan de beschaving van Midden Vzie De vereeniging van arbeiders heeft talrijke besluiten genomen ten opzigte van de nieuwe wet betreffende de vertegenwoordiging In de eerste en voornaamste plaats dringtmen er op aan om alle krachten in te spannen om ook nerklieden naar het parlement af te vaardigen Om dit doel tebereiken wordt voorgesteld om door kleine bijdragen een fondste stichten ten einde de aanzienlijke verkiezings onkosten tebestrijden voor de kandidaten dier vereeniging Om het staatkundig leven op te wekken zullen er gedurende de wintermaanden openbare meetings worden gehouden tot het besprekenvan staatkundige onderwerpen 11 October Men verneemt van 2 October uit New York De minister van oorlog generaal Grajt heeft geweigerd demilitie van Maryland in het bezit van geschut te stellen omdathij geloofde dat Johnson zich van die troepen zou willen bedienen tegen het congres Paxijs 8 October Men weet hier op dit oogenblik niets met zekerheid omtrent hetgeen er in Italië omgaat Volgeus sommigen zouden de Garibaldianen na in verscheiden ontmoetingen met de pauselijke troepen het onderspit gedolven te hebben van hunne onderneming hebben afgezien Volgens anderen daarentegen neemt de insnrrectie in omvang toe en o ei wint zij op alle punten De officiense bladen hier te lande zijn zeer vergramd over deze agitatie die het fransche gouvernement in eene valsche positie brengt De Patrie ben eert