Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1867

tlut door ilie agitatie voor het oogenblik elke oplossing der romeinsche kuestie onmogelijk wordt gemaakt J October In een bulleiiu van deii Moniteur wordt gezegd dat de laatste gebeurtenissen in den kerkelijken staat de regering des konings van Italië versterkt hebben Er wordt bijgevoegd dat te Home alles rustig blijft Men veriekert dat te Biarritz een zeker aantal brieven van leaei der kame r ontvangen zijn waarin gevraagd wordt Jdt de opening der zitting van Ie wetgevende magt vervroegd worde en dat het gouvernement geenerlei beslissing neme wat de buitenlandsche politiek betreft alvorens de zienswijze van het wetgevend ligchaam te kennen J£èt schijnt zich te bevestigen dat de in november te openen zitting niet de gewone zitting van 18fi8 zal ineensmelten De raad van state zal eerstdaags zijne werkzaamheden hervatten en terstond in staat gesteld worden het budget van SG9 te onderzoeken Men wil voorts weten dat eenige belangrijke ontwerpen van wet bij dit collegie zullen worden aanhangig gemaakt Volo ens de in omloop zijnde geruchten z u de heer de XiTa Italie s vertegenwoordiger bij het fransche hof volkomen geslaagd zijn in zijne zending en van den keizer de voor Italic gunstigste verzekeringen ontvangen hebben Xe Civita Vecchia heeft zich een comité van openbaar be lan gevormd om de algemeene leiding van de insurreetionele bewcgiuiï in den kerkelijken staat op zicli te nemen Dat cora iie heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin het zich zeer ongunstig uitlaat over de inhechtenisneming van Garibaldi en mededeelt dat een zoon van den generaal Menotti Garibaldi zieU onder de Romeinen bevindt die den strijd tot vrijmaking van den romeiuschen staat reeds hebben aangevangen In een schrijven uit Rome wordt medegedeeld dat het oogenblik slecht gekozen was om de bevolking dier stad tot een opstand te brengen daar niet minder dan 5000 ingezetenen in twee maanden lijds door de cholera zijn weggerukt en dien ten evolge in bijna alle familien rouw heerscht zoodat de opgewektheid ontbreekt om zich met politieke bcmoeijingea in te laten 10 October Het Giornale di Koma van 9 dezer zegt dat de GaribalJianeii die te Ischia en te Yalentauo geslagen waren versterking hebben ontvangen met het voornemen om zich te ïarnese te verschansen Eene pauselijke kolonne is uitgezonden en heeft eene ontmoeting met hen gehad Andere kolonnes zijn naar Caprarola Soriano en Romazzo gezonden waar zich benden insurgenten bevinden Sederr ds gevechten te Maricoue en Libicti heeft geen strijd plaats gehad Eene bende vrijwilligers houdt den berg Carpignano bezel en zal beproeven Nevola te bezetten De Osservatore Romano zegt dat de bende te Carpignano uit ongeveer 600 man is zamengesteld en dagelijks nog in getalsterkte toeneemt Berlijll J October De schout bij nacht Jachmann heeft heden in den bondsraad het wets ontwerp toi sluiting eener ktcinc ten behoeve der marine ingediend Dat ontwerp is verzonden naar de commissie voor de marine en legeraan gelegenheden 10 October De rijksdag heeft beraadslaagd over het voorstel van Lasker tot opheffing der rente beperking Bismarck verklaarde het in beginsel met dat voorstel eens te zijn Hij toonde voorts de noodzakelijkheid aan eener hervorming van het hypotheekstelsel en beklaagde zich dat hij dit onderwerp nog niet voorwaarts had kunnen brengen Weenen 9 October De Presse verneemt dat de rijkskanselier vou Beust een eigenhandig schrijven van den keizer ontvangen heeft waarin in beginsel wordt toegegeven dat het adres van de bisschoppen aan een constitutionele behandeling behoort onderworpen te worden dat hij zich echter voorbehoudt dat vóór zijn terugkeer alhier overmorgen geen definitief besluit genomen wordt Bovengenoemd blad verklaart dat de regering van denPaus vreest dat de italiaansche troepen in den kerkelijkenstaat zullen binnentrekken en de stad Bome zullen insluitenten einde den Paus en de kardinalen te beletten naar CivilaYecchia de wijk te nemen Van goederhand wordt berigt dat de heer von Benstin de eergisteren gehouden bijeenkomst van eene der commissien van den rijksraad zelf de gemchten betreffende zijn aftreden als minister heeit tegengesprcicen 10 October De Presse bevat heden een hoofdartikel waarin naar aanleiding van overeenstemmende geruchten vanverschillende kanten afkomstig gesproken wordt van het totstand brengen eener entente tusschen Frankrijk Oostenrijk Engeland en Pruisen ten doel hebbende om door zedelijkemiddelen Rusland af te houden van eene eenzijdige oplossingder oostersche kwestie en om in het algemeen eene overeen8tem ning te verkrijgen ter oplossing der europesche kwestien De voorgenomen reis van den heer von Beust naar Londen zou daarmede in verband staan Rome 8 Oct Sedert twee dagen heeft slechts bij Monte Libicti eene onbeduidende botsing plaats gehad De bevolkin te Rome is zoo kalm als ooit Florence 9 October Sedert het gevecht bij Bagnarea heeft geene belangrijke gebeurtenis plaats gehad De opstand blijft zich in sommige plaatsen staande houden Men gelooft dat de benden thans trachten zich te vereenigen Aoquapcndcnte is door de opstandelingen bezet Bijzonderheden omtrent die bezetting ontbreken Het gerucht van eenv derde arrestatie van Garibaldi is valsch De uitgifte der nieuwe staatsschuldbrieven is vastgesteld op 28 dezer 10 Oct Eene sterke kolonne pauselijke troepen rukt opnaar Campagnano om de concentratie der iasurgenten te beletten 11 October De bladen bevatten niets betreffende denopstand De benden trachten zich te organiseren en te versterken doch vermijden den strijd Het berigt wordt bevestigd dat de pauselijke troepen het mogelijke doen om de vereenigingder benden te voorkomen en vooral heeft men het daarbij gemunt op die aan wier hoofd Menotti Garibaldi staat öinnenlanb GOUDA 12 October In de zitting van de tweede kamer van donderdag is totde toelating van den heer mr Oldenbuis Gratama besloten Tegen maandag zijn aan de orde gesteld eenige ontwerpen waaronder dat nopens den veetyphus en conclusiea var verslagen Verworpen werd met 40 tegen 18 stemmen een voorstel van den heer van Lijnden om alsdan ook te behandelenhet verslag der commissie op de inlichtingen van den ministervan binnenl zaken wegens bet onderhoud der Eerkel vverkcn Bij de tweede kamer der stalen geueraal is ingekomeneen ontwerp van wet tot wijziging der wet van 19 aug 1861 Staatsblad n 72 betrekkelijk de nationale militie liet ontwerp strekt in de eerste plaats om het maximum van sterkte der militi van 53 000 op 70 000 man en in evenredigheid daarvan bet maximum van elke jaarlijksche ligting van 11 000 op 14 000 man te verhoogen Hieruit behoeft het oprigten van nieuwe regimenten niet voort te vloeijen Om echter te vermijden dat de bestaande b taiiions eene te groote sterkte verkrijgen en om tevens het kader zooveel uit te breiden als aanvankelijk en vóór dat een voldoend aantal onderofficieren en korporaals uit de militie is gevormd noodzakelijk zal wezen ligt het in de bedoeling met eik jaar die milicieus naar gelang hun aantal klimt te vereeuigen in reservecom paguien met een kleiner kader hetwelk vooreerst door het leger versterkt doch later zooveel mogelijk uit de militie zelve gevormd zal worden De vermeerdering van kosten hieruit voortvloeijende wordt geraamd voor het eerste jaar op ƒ 270 000 voor het tweede jaar hetzelfde bedrag vermeerdert met ƒ 32 000 voor het permanent kader en volgende jaren naar omstandigheden Het streven zal overigens zijr om uit elke ligting zooveel kader te vormen dat met der tijd de verhouding zou wezen 2 3 permanent en 1 3 militie kader In de tweede plaats wordt bij hel ontwerp voorgesteld de vrijstelling der éénige wettige zoons te beperken tot hen die tevens éénig kind en wier ouders of vader of moeder nog ie leven ziju en om in overeenstemming daarmede slechts aan da kleinere helft van een oneven getal broeders regt op vrijstelling wegens broederdienst toe te kennen Door deze beperking der vrijstellingen zal het getal beschikbare lotelingeii aanzienlijk vermeerderen en de kans van vrijloting evenredig gunstiger worden Ter verbetering van het zedelijk en verstandelijk gehalte der militie wordt bij het ontwerp voorgesteld a afschaffing det nummerverwisseling en b beperking der plaatavervanging Laatstbedoelde stelt men zich voor te verkrijgen door den leeftijd voor den plaatsvervanger gevorderd te beperken binnen de grenzen van den militiepligtigeu leeftijd d i van 21 tot 25 jaren door het stellen van een plaatsvervanger geene reden van vrijstelling meer te doen zijn voor den broeder van den vervangene en door de aansprakelijkheid van den loteling voot den persoon dien hij i zgne plaats laat dienen uit te strekken tot den geheelen diensttijd onverschillig of de plaatsvervanger al dan niet eene vrijwillige verbiudtenis aangaat Als compensatie voor de beperking der plaatsvervanging en ter opheffing van de bezwaren die vele jongelieden uit den beschaafden stand weerhouden lunne militiedienst in persoon te volbrengen worden bijvoegingen tot art 120 en 121 voorgesteld strekkende om aan hen die in staat er genegen ziJ voor eigen rekening te voorzien in hunne kleeding en uitrusting en om zonder genot van soldij brood of toelage voor het kleedingen reparatiefouds te dienen in de gelegenheid te stellen voor zoover zij daartoe geschikt bevonden zijn en er gelegenheid toe bestaat ingelijfd te worden bij het corps hunncï keuze en om hen te ontheffen van de verpligting om in de kazerne te wonen of deel te nemen aan de menage der onder officieren cf soldaten Hunne kleeding za moeten overeenkomen met de bestaande modellen Het voorstel strekt om de wet in werking te doen treden met den 1 januarij 1868 De minister van binnenlandsche zaken heeft het verbodtot het houden van markten en openbare verkoopingen vanrundvee opgeheven voor de gemeente Delft met ingang vanden 15 October 1867 Te Rotterdam is de aldaar gevestigde vereeniging totwering der bedelarij van kinderen ontbonden omdat het voorname kwaad waartegen zij te velde truk genoegzaam onderdrukt WiS om de gegronde verwachting te koesteren dat hetook verder onderdrukt zou b ijvea De gemeenteraad van Alkmaar heeft besloten lot opheffing aldaar van het gymnasium en tot het oprigten eener latijnsche school ten aanzien van de leeraren geheel onafhankelijk van de rijks hoogere burgerschool Men meldt uit Sommelsdijk van 9 October Met groote ingenomenheid werd door de veehouders alhier het op heden door den raad dezer gemeente genomen besluit vernomen waarbij op grond van den tegenwoordig zeer gunstigen toestand van het rundvee in ons vaderland bepaald is 1 De bestaande verordening tot wering of beteugeling van den veetyphus in te trekken en buiten effect te stellen en 2 de in 1865 tijdelijk geschorste en van ouds op den eersten woensdag van november gestelde vrije veemarkt weder op dienzelfden dag nog in dit jaar te doen plaais hebben Men schrijft uit Rijswijk en Glessen Luiden de beriglen aangaande den oogst uit de meeste streken onzes lands gunstig ook hier is hij bevredigend Werden de vroege aardappelen ruim gerooid en voor hooge prijzen verkocht de uitkomst der winteraardappelen is goed niet alleen maar de e zijn ook om hunne kwaliteit zeer gewild Zijn de verschillende graansoorten niet zoo in schot al meermalen de hooge prijzen doen niet aan meer denken Het vlas hier gebouwd is zoowel van zaad als van lint uitnemend Appelen en peren zijn bij honderde mudden geplukt Is dus de toestand der landbouwers in deze geoieeute gunstig het vooruitzigt van den werkman hier is voor den aanstaanc en winter niet ongunstig daar de voornaamste vlasbouwers en aanvoerders van vlas ter bewerking uit andere streken e n tal van arbeiders in dat product behoeven en den winter door hen daarin kunnen laten arbeiden Uit Oosterhout wordt van 9 oct berigt De aardappelenoogst is thans in deze streken zoo goed als afgeloopen en heeft een zeer uiteenloopend resultaat opgeleverd enkele landbouwers mogen zich met een redelijk goed anderen met een middelmatig gewas verbeugen doch bij het grootste gedeelte is de opbrengst 1 3 meer dan gepasseerd jaar de zandaardappel is over het algemeen stijver van aard dan gewoonlijk De prijzen der aardappelen zijn ƒ 2 80 a ƒ 3 40 per mud Het N Bat Hbl deelt mede dat de bladen van Middenen OostJava en van Suisatra weder overvol ziju van mededeelingen omtrent allerbrutaalste diefstallen Daarbij komt eennieuw misdrijf althans dat in de laatste jaren zeld aam geworden was er hebbeu zich weder zoogenaamde ketjoepar tijen voorgedaan gewapende benden vallen met de meestebrutaliteit in de binnenlanden s nachts de woningen aan vaninlanders en europeanen zoodat men er zijn leven niet zekeris Verder laat dit blad zich o a aldus uit Meer en i eerblijkt het dat het onmogelijk is Indie van uit Nederland teregeren De koloniale qusestien oefenen ook op den gang vanzaken in Nederland een storenden invloed uft Zij zijnhet struikelblok voor ministerieu de machine de guerre vanpartijschappen de consumenten van den kostbaren tijd dervolksvertegenwoordiging Selfgovernment der kolonie inverband tot een jaarlijks op te bengen fixnm bij wijze vantransactie blijkt meer en meer de eenig mogelijke oplossingvan den strijd te zijn Waarom dit zoo eenvoudig thans ookdoor den heer Rochussen aangeprezen middel niet in praktijkgebragt In Indie is men het geheel eens over de te olgenpolitiek zoodra men hier vrijheid van handelen had zou dekolonie in korten tijd ontzettend vooruitgaan Het gymnasium Willem III dat niet aan de verwachting heeft beantwoord is thans veranderd in eene hoogere burgerschool Er is alleen nog eene aanvulling van het personeel noodig om de inrigting in werking te doen treden Bij den uitgever A W Sijthoff te Leyden ziet het licht Het zegelregt der dagbladen in Nederland door Maurits H van Lee eene verhandeling uitgesproken op het 9 ii = nederlandsch taalen letterkundig congres dat in augustus jl teGeut is gehouden Men ontvangt bier een warm pleidooivoor de afschaffing van het dagbladzegel waarbij de heer vanLee toont dat hij de zaak die hij oorstaat wc doordachtheeft en volkomen meester is terwijl hij in de ontwikkelingz jiier argumenten blijk geeft dat Je dagbladpers in hem eenbekwaam verdediger heeft gevonden In fiksche trekken schetsthij de gewigtige rol der drukpers en de belemmering die dedagbladpers ondervindt niet alleen door het c genüjke dagbladzegel dat eene grondbelasting der gedaehteuuitJrBkkiiig maar ook door het zegelregt op de adverteniieu dat ci onzer eeuw onwaardige en barbaarsche belastiiig gcnoeu v ordt Voorts wordt betoogd dat de afschaffing van het zegtircgtgeene zoo aanzienlijke opotiering voor de sshatkist zou z j aangezien het voorbeeld van andere lande i leerde dnt door het vermeerderd debiet iu de tocnemeniïe frankeeri ui ischadeloosstelling vond Einde ijk wg aangetoond ewetgever hier te lande in vcrge l ing met die hl i landen de zwaarste otfers van i e d t bt idpers ei r staving daarvan worden opmerkelijke cijfers gegeven een overzigt van de zegelweiten ir fiü c si iteu van aan de verhandeling toegevoegd Het verwondert oiiS luet dat deze rede op het congres net zoovt el iiijvai werd a i igehcord dat men den cpreker vergunde deu tijd aan de den voor het doen hunner voordragtcn tv r c i utii POLITIE Aan het bureau van politie alhier zjn voor den regthebbende te verkrijgen 3 rissen klompen Gemengde Bcrigtcü De stierenge echten Ico tcn j umIiju apQ i ii Jt meer dan een niillioen piasters Bij eene oii ploiïii l la hit i r ciia il i i Woolvsich zijn 30 jongens sommige doodclijk j j et t Ii t Lls he vredegeiiootschap repudieert bet geneef i he ri dL ni i re Le jp lud order de britschindiscbe soldaten te Cbiwalporc i tpuedig oii leidij t Ia hot and vooral wordeu vele terscbljuseler opgemerkt die ee vroegen pq harden winter voorspelkn Tc VceiidaEn zija vaii 5 S bu iJi r gerooid J50 mud aardappelen die tegen ƒ 2 Ö0 opbni tcu ƒ 7 gelijk staauao met f 600 per bunder Te Biserta in Tunis 7iju au 4S00 m onLT ia twee maanden 1S35 menschcn aan dt cholera ecstorven Op iin Lra hLtft men eenige SLhokken van aardbevii g vaargenomr i Uü Ltiadu ii i jimo carta is op dne en een half milïioen gulden jjcr iamd ns maken tlmis zamenspatinii gcn te Londen In Ti a = hccr cir r un de gele koorts zeer hevii Tp Lic abon i ct u 3taiiuh L ü iigt van Camoens De artitlericpcrden iu Fraü i oMdi wedi aan de landbouwers ten gebruikii iiitgegL eii De hiH Jti te Ma i ir iE weigert de twee broüzcn meiJ ii U s die hem op de i r JaL he i t loiistelUng Zijn tOfgt keiid De door de unie van Rn4aüd over cno aen bezitting aan de noordwt aL U5t van Amerika zal deu naam Alasl a dragen en de tad hitua do houfdpKiiti A u Voor meer dm i ru iiilliocn roebels valsche bankbilletten zijii door de rus i t ie anturitrl oj g izonden aan de hoofdbank te Petersburg Te Xah tnusei lj t Jilieiimi is door den bliksem brand ont taau en z jn 27 hmzen in dta ch gelegd Voor don d cbter Ferdiuand Fniligrath zijn reed 2jn i h mgtrzameld Te Muhlhauscn i = eene katoenspiunerij totaal aU brand Marktberigten Gouda 10 Oct Tarwe rogge en boekweit merkelijk hooger verkocht gerst en haver ruim prijshoudend Tarwe Poolsche per 2400 kilo 520 Roode Kleefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud nieuwe ƒ 14 60 a ƒ 17 20 dito oude ƒ 15 a ƒ 17 50 Hogge ƒ 9 75 a 11 80 Gerst wiater ƒ 6 25 a ƒ 8 10 dito zomer ƒ 6 25 a 7 10 Haver korte ƒ 3 60 ü ƒ 4 90 dito lauge 3 50 a ƒ 4 50 Bncb ri b iaiische per HOO l ilo 2 uürabr Ku t be 24C h ZöO Bruine buoneii J 12 75 u ƒ 15 50 PaarJeboouen 30 a