Goudsche Courant, zondag 13 oktober 1867

GOUDSCHECOURAIIT ADVERTENTIEN 9 Duiveboonen ƒ 9 25 a ƒ 10 50 Blaaun e erwten voor de mesting S 50 a lU Varkeus en biggen met veel aanvoer zijn tot lage prijzenniet allen verkocht kunnen worden ook voor schapen wasTJeinig kooplust Kaas Goeboter ƒ l 24 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 04 a 1 18 Burgerlijke Stand Geborem 7 October Q van WiJDgaarden GOTDA Antoi Dauiel o jders D G aii ieïjmingen 8 Anton Joseph ouders 1 KoL eDbcrg ea J W Fcijcn Araoldus ouders J A van Jiua en G di Jonj 9 Francina onders P Kijnhart on K van der Sloot BercarduI LodoiMjk ouders B I van Xcen en N A van d T Pijl Thomas onders T liinnendijk en G Woerlee Johanna Maria ouders A de Jong en 3 M Zoet Hendrika Wilhelmina Cornelia onders G Menrs en G E bchouten 10 Adriana Johanna ouders A van Waas en A Honkoop OVEKLEDE N 8 Octobcr M van Leest 3 j 11 m 9 L Begeer i m T ten Sietholf 70 j 10 H W OuKeneel 6 m G Batting 33 j A van der Laan ed P lan den Heuvel 62 i 11 J Breinmen 68 j Gehemd 9 Oct M de Gruijl en A Ijingcrak J van der Ploeg en b Stolnijk P de Korne en M Hooimeijer 1867 Deze Courant verschijnt les Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcprijsperdriemr nndenis a francop post 2 25 Advertentieu van 1 6 rccels tot des middags ten 12 nre grootere moeten vóór 10 nre ingezonden zij i Donderdag 17 October Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 iH 579 De pnjs der AdvertcrtiLn an één tot zco retrels mtt irbecrtp an het zeeiel 1 = ü Ce T oür eiken regel daarfioven 10 Cert Buitenere Olie liiter = v or m her d naa pbit r iiMj He len overleed ons eenig kindje S M ELïER BOKHOVEK EoTTEEDAM 9 October 1867 Voor de menigvuldige ben ijzen van deelneming bij het overlijden van mijnen echtgenoot betuig ik ook namens mijne kinderen en behundkinderen mijnen hartelijken dank Wed J SCHOUTEN GouDi 10 Oct 1867 Begeer Eene GEMEÜBELEERDE VOORKAMER met ALCOVE T E HULK op een der beste st iiden der stad Adres met franco brieven onder lett A bij den Boekhandelaar A Brinkman Manufacturen en Modes De ondergeteekende heeft de eer de ontvangst te berjgtei der nieuwste Uodellen van WINTER MANTELS DOEKEN KLEEDJESSTOFPEN MANTELLAKENS TRICOTS ESQÜIMAÜS BÜXS EINS VESTEN enz enz benevens eene groote Partij PELTERIJEN V W D SCHENK Gouda 12 Oct Is67 Openbare Verkooping OM COMiXT GELD op VRIJjlAG den 23 OCTOBER 1867 des voormildngs ten 10 ure op het erf van Ruimzigt aan het Jaagpad zeer naliij de Waddinxveensche Brug or der BROEK van 95 STUKS GAVE POPULIEREN BOOMED waarotider verscheidene zeer geschikt tot WERKHOüT en van eene dikte van 13 Ehijnl duimen voor de borst Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van Notaris MOLENAAR te Zuid Waddinxveen Openbare Verkooping op MAANDAG 21 OCTOBER 1867 des voormiddags ten elf ure in het Nieuwe KOFFHHVI3 aan de Westhaven te Gouda van een HUIS en ERVE f aD dé Holle of Korten Raam wijk O n 104 te Gouda Breeder bij biljetten omschreven en informatien bij Notaris M KIST te Godda De Ondergeteekende heeft de eer harenStadgenooten te berigten dat zij alle soorten van FLUWEELEN ZIJDEN enKRIPPEN HOEDEN maakt alsmedeSTKOOUOEDEN die zij wascht verwten vermaakt terwijl zij door eene netteen civiele behandeling zich gunst en recommandatie zal trachten waardig te betoonen J MOüCHON Korte Groenendaal GODD A 12 Oct 1867 Slijm en Maagpiilen Deze PILLEN dio sntds vele jaren met het bciie gevolg tegen de slijm en als maagverstei kend gebruikt worden door hare zachte erkmg spijsvertering zeer bovorderen by züiide goed tegen de gal en zeer zaCht laxerend zijn ziju tegen 321 2 cent het doosje met bengt van het gebruik verkrijgbaar bij de hee u AarlaHihrveeyi J F Aiiiderdaiii P de Haa i en Zoon apothekers Kalverstraat n 250 Bumitiel Zalt J v d Vegte Delft W Wilschut Delfslmven 3 Koch Bentiter Berghuis en v d Moer Dirk laud I de Vries Bonlncht H J Giltay Goiida J ü Boekenoogen Hrma Wed J A P P V d Heiden op de Blaauwstr Hage J Visser en Zoon Spuistraat Harderwijk A Greidanus Zeijden J T Terbirgb Haarlemmerstr Rolferdau v Santen Kuif korte Hoofdsteeg ScJdadmii v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiet A J Faassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 VlaardiiKjen J M Lagerwerff De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgens het eChte recept zijn door mij te Goud idleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J G BOEKENOOGEN apotheker opvolger van de W i J A P P VAX DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat Om elk doosje der echte en sints onheugelijke Jaren gebruikte Slijm en Maagpiilen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHEEUDER apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel aitent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 11 Eaderstoomboot d MJfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens e a uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Retourkaarten Goedküope MUZIEK voor PIANO Vitgate van F KOKSMA te Franeker Depóthouder A BRINKMAN te Gouda Arditi Il bacio walzer ƒ 0 50 BrandtsBuys 4 handig karakterstnk 1 50 marsch over 2 studentenliederen Io vivat enpro salute 0 60 Koning Dav fantasinette n 2 Tic a toe e toe 0 60 Mendelssohn priestermarsoh ans Athalia 0 40 hochzeitmarsch 0 40 Volkmann musikalisches Biiderbuch 2 hefte a 0 70 Complete catalogussen gk tis Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbe ip van accijns bij eene hoeveelheid an minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo per kan 69 cents idem a 47Vio per kan 71 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 ju ƒ per kan 67 cents inl BEiVNDEWIJN a 462 per kan 72 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 12 Oct 1867 Prijzen der Effecten pCt Ned w sch Sl jdito 3 dito 4 Handelm op rescBelgië Roths 2V2Spanje obl i Portugal obl 3 Kusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l86ü4V2Aand spoorw ƒ d 188S Mexico 1851 5 AMSTERDAM Vrijdag H Oetober laagstF Hooe ste Gebleven koers koers koers 5 fi 52 u 52ii 6 62 ic SiVlfi 84V8 84716 1361 8 1361 4 63S 8 29 s 30 38 7l6 91 70Vifi 70 8 841 2 83V4 757 B 75 I78V 179 43Vr 43 4 ai 631 4 63V8 63 i6 49V4 49 fi 491 551 4 551 2 3OV16 301 4 74ViB 748 8 75V 6 l lu 741 1 V8 Boekdrukkerij van A BRINKMAN öuttenloniï Londen 14 October Volgens de Morning Herald zal het cngelsche parlement tegen den 19 november worden bijeengeroepen De zitting zal echter slechts kort van duur zijn aangezien het gouvernement alleen het plan heeft om de aoodige credietcn aan te vragen voor de expeditie naar Abyssinie en een bill in te dienen die de regering magtigen zal om zoodauige maatregelen te nemen dat er voor goed een einde aan het fenianisme zou kunnen gemaakt worden Jeiemias Long een huisjesmelker alhier heeft aan zijne 800 huurders aangekondigd dat hij dezelfde huur van henzal blijven vorderen niettegenstaande zij thans zelven de beL vstiog moeten betalen die vroeger door den eigenaar werdbetaald en onder de huurwaarde begrepen was Daar er teLonden gebrek aan woningen bestaat is dit een feitelijkedwang Men ziet hieruit de ongunstige werking van die bepalingen in de reformbill waarbij de persoonlijke betaling derbelasting door de huurders als voorwaarde voor het stemregtwordt gesteld Parijs 12 Oetober De Liberté en de Epoque maken onder reserve Dielding van een gerucht volgens welke italiaansche troepen de grenzen van den pauselijken staat zouden overschreden hebben De Patne zegt dat in de telegrammen uit Florence te Bome juiste inlichtingen ontbreken aangaande de bewegingen der insurrectianele benden Ejne depêche uit Kome in de Etendard meldt dat teBome volkomen rust heerscht De toestand in de provinciën 13 met merkbaar veranderd De panselijke troepen ziju altijdTolgens deze depêche nog steeds overwinnaars doch het aantaloverweldigers neemt toe 14 Oct La France verzekert dat Katazzl naar Parijsnieuwe verklaringen gezonden heeft waarin gezegd wordt dathet italiaansche gouvernement besloten heeft om alle maiitregelente nemen welke noodig zijn om de benden der Garibaluianente beletten zich te recrutereu en aaneen te sluiten op italiaanssligrondgebied Diensvolgens zal het cordon der troepen rondomden keikelijken staat naauwer aangesloten en zoo noodig versterkt worden De Courrier Franijais beweert at Mazzini Lugano verlaten heeft en naar den kerkeli staat op weg is BfU Sel 14 Oct De Indépendance deelt het volgende berigt van heden uit Londen mede Het gouvernement heeft berigt ontvangen dat Frankrijk heeft toegestemd om Viterbo door italiaansche troepen te doen bezetten op voorwaarde dat Bome en de omliggende landstreek zullen geëerbiedigd noiden Berlijn 12 Oct in dea rijksdag is na de tweede lezing het budget met algemeene stemmen op 3 na aangenomen 14 October De zittingen van de conferentie over eenpostverdrag met Beijeren Wurtemberg Baden Oostenrijk enLuxemburg zullen morgen geopend worden Het doel der conferentie is eene vermindering van de bestaande tarieven Het Journal ue St Petersbourg dat een half officieel orgaan der lossiaehe regering is zegt dat de septembercon ventie moet gew zigd worden en zoo zij al niet gewijzigd is zal zij het weldra zijn Het blad bepleit dit thema uit het oogpunt van behoud Het is de italiaansche armee gelijk het verklaart die voortaar te Bome de rol moet spelen die het ftansohe leger zoo langen tijd in het belang der openbare orde in Europa heeft vervuld om eene revolutionaire uitbarsting in de hoofdstad der katholieke wereld te voorkomen Dat de Franschen Bome op nieuw zouden gaan bezetten kan genoemd blad volstrekt niet gelooven ook daarom niet omdat dan de goede betrekkingen tussohen Italië en Frankrijk zouden worden verbroken en eerstgenoemde mogendheid zich in de armen van Pruisen z n werpen Dit laatste wordt trouwens algemeen als het onvermqdelijke resultaat van eene eventnele interventie van Frankrijk fs Bome beschouwd 15 Oct De Kreu e uDg ccKlt dat de koningsanctie ver ecnd heeft a i tie v cticn ucire Ten e Je bc op het zout en de ai s e p tï ri i t jn fii c V u den r urt L betrf Tende n na de tweede kzing Het blai f vocr a i nihi nog niets v i i 3 a eut e i t den kop iij rp keiicr van l Do pres tilnt en de vicepie bij acclr matie herkozen Het ctav ti mülcit der koopvaaruijsehepeii isaigemeeno stemmen aangenomen Het wetsvoorstel lot üV flin van de beperkende bepaiingen op het regt van cop l La is i a lucsiie lening aangenomen met l ü tegen 71 siemaien ooais het gcim bdcerd was geworim in het voo Ioopig debit Weenen 12 Ocmber In dl k mcr vn af c bigden heeft de heer MuhlSeld het vooistel tot jjaluag van het concordaat toegelicht Hij toonde aan dat in l t adres der b sschoppcn wel mociulooshi d aan den dag nerd gelegd maar niet d t het regts trtci s het concord iat be rcf oi rt3 wees hij pan dat dit res Lcnsdcels sci imp en hoon bev iite anderdeels vicjefj en huichelarij Hij zcidc dat de godsdienst geen i aak van verdrag mogt zijn en dat hij het moest betreuren wanneer het katholicisme alleen in liet bestaan van een concoi i i it zijn voornaamsieu steun kou vinden Het voorstel is daarop aan 1 et conutr verbonden ding tau be UI oil het verre 14 Oetober Het Tagesbiait verneemt d tt een deputatievan den weener geiueeuieraad htJeu bij den keizer in audiëntiezal worden toegelaten ten e aJe hem een adres te Oicrhandigen inhoudende protest tcgeu de aauihgirgcn welks ui betadres der 25 bissehoppen tcgea tleu gemcLii erar d van Tvecnenvoorkomen 15 Oct De keizer heeft dj epu uie uit ürn Ticenteraad ten gclioorc omvangen die bCiusi v met mvan het adres ter hestrjiL ig v n uit er u sselgaande hel concoi laat i o k zer heeft a Jo iloofd haar u ires bij liet m nislerie ter a i fii z inzenden Z M gaf te kennen dat 1 j ue e b van den gemeenteraad ten ia i ica t or bevorJeriii i tis inziens de r a volkson Itrvvijs gi ri c eri emie verwijderd v is van te w iieu j i i op ilci invloci di r godsdieiis op do voll sscliooi en cie vorming v a onairiVij er d ir toch de verlegenv cerdigii g der genuniie vifi inet i tu t ei er de ovcriuig ug zal deelcn dat de gudsJ ens de h c ue grondslag niuet uumakeii van alle are ed jkc vcitvi ojj oeuing Pestll 11 Oetober L it eene gc j r aru ge uroa wordt verzekerd dat de ministerraad het voigearte wets or ti crp lieeft vastgesteld 1 de uitoefening der staatkunJige icgicn is oaafhankel jk van de geloofsbelijdenis 2 de met i e e bem njj strijdenue wetten en verorde mgen worden opg lien o iC vi et treedt bj h re afkondiging in werkii g Homo ii Oetober Dertig Garitwldianrii z jn gisteren bij verrassing te Subiaco binneugedrongen terwijl de bezetting uitgetrokken was om eene verkenning te doen naar de zijde van Ponticane des avonds teruggekeerd nam zij weder bezit van Subiaco de Garibaldianen verloren daarbij 3 man welke sneuvelden waaronder hun aanvoerder een Milanees on 15 die gevangen genomen werden De pauselijke troepen hebben slechts twee gewonden 13 Oetober In de steden en ten platten laude is hetgeheel rustig Men gelooft dat de buiiensporighcJcn der Garibaldianen de tegenwerking hunner pogingen hebben vermeerderd Ploreace 13 October Het Giornale di Eoma van 11 dezer meldt dat men te Toine Alfino ilonte Aifino en FecroLa talrijke benden Garibaldianen heeft ontmoet welke steeds vermeerderen en wapenen ontvangen Eene talrijke bende van 1000 Garibaldianen heeft Nerola bezet en levensmiddelen gTCquireerd De pauselijke troepen ruklen tegen hen ep De dagbladen bevatten eene p oci iatic van het ronieinsehe comité van 9 dezer aankond gende dat hc pleiding der zaken beeft aanvaard iu tevens ue Ko eineujiiit