Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1867

uoodigende am zich gereed te maken ten einde de beweging in de proTincren te ondersteunen Bij eene proclamatie aan de Eomeinen heeft Garibaldi iijoe komst op het tooneel van en opstand aangekondigd entot aan zijne komst de leiding der insurrectie aan zijn zoonMenotti opgedragen De pauselijke troepen zijn in onderscheidene gevechten geslagen en op het italiaansch gebied gedreven naar zij zjn ontwapend De gemeente besturen van Lodi en Brescia hebben ingeschreven ten behoeve der gewonde opstandelingen 14 Oct Van de voorposten van Menotti bij Nerola wordthet volgende gemeld Volgens geruchten is graaf Pagliacci benevens eeuige andere gearresteerde personen te Rome geftissilleerd Brieven uit Eome beweren dat de Paus het voornemenheeft opgevat om de wijk te nemen naar Beijeren Des avonds De pauselijke zouaven hebben bij Nerolade bende onder Jlenotti Garibaldi aangevallen De eerste werden geslagen en zijn naar Monte Maggiore teraggetrokkea Anders benden voegen zich bij die van Menotti Garibaldi 15 October De Opiuione bespreekt een artikel van de France en toont daarbij aan dat de regering verpligt is onver ijld Rome te gaan bezetten len einde de dynastie te redden en zulks in spijt der bedreiging van interventie welkeis gedaan Het gerucht dat Irienotti Garibaldi in een gevecht metde pauselijke trocper bij Monte Mr ggiore gewond is heeftzich niet bevestigd De insurgenten concentreren zich thansin het naburig gebergte Madrid 14 October De dagbla n deelen eenige telegrafische berigten mede waarin gemeld wordt dat de Garibaldianen opentlijk in Napels aanwervingen doen De dagbladen dringen daarom bij Frankrijk er op aan dat het ten deze de september conventie zal doen eerbiedigen ömnenlanb GOUDA IC October De collecte voor de maatschappij van weldadigheid bragt hier ƒ 246 4G op Gisteren avond werd alhier op eene algemeene vergadering van de neikende leden der volksweerbaarheid Burgerpligt op v4orstei van het bestuur met algemeene stemmen jesloted om bg gnnstig weder op vrijdag 25 oct a s een concourste bonden in het schijfscbieten waarvoor een 4ta prijzen zullenaangekocht worden terwijl verder alle leden en begunstigersuitgenoodigd zullen worden om dien avond feestelijk met elkander door te brengen Men meldt ons uit Stohvijk dd gisteren Gisteren middag ten 2 ure brak alhier in den hooiberg van den landbouwer A A brand uit Door het spoedig in werking stellen der beide goede spuiten heeft het zich tot genoemd pand bepaald Het was uiet geassureerd Verregaande veronachtzaming van het uitwerpen van het sterk broeijende hooi is de reden van het uitbarsten der vlam Wij vereenigen ons met den wensch van vele inwoners dezer gemeente wanneer wij hopen dat het dagelijksth bestaur streng toezigt late honden over de broeijende hooibergen Maandag heeft in de zitting van de tweede kamer der stateu geceraal de heer Gratama na eedsaflegging zitting ge nomen De aan de orde zijnde wetsontwerpen en conclusien zijn aangenomen en daarna is de kamer op reces gescheiden De minister van oorlog heeft de posten oorspronkelijkuitgetrokken op het wets ontwerp tot verhooging van het Ylll hoofdstuk voor 1867 tot een bedrag van 880 000 voor materieel der genie vestingwerken enz overgebragt op de begrooting voor 1868 Deze is dienovereenkomstig gewijzigd en hetoorspronkelijke ontwerp voor 1867 vervalt daardoor De minister van oorlog heeft de chefs van de corpsender infanterie cavalerie en artillerie doen aanschrijven omeen voorloopig examen bij hunne corpsen in te stellen teneinde de onderofficieren die blijken van genoegzame bekwaamheid geven deel te doen nemen aan het examen dat te s Hagein de maand december zal gehouden worden tot het verkrijgen van den rang van tweeden luitenant De Goessche Courant zegt Onze specialiteit voor financiën srhijnt wel eenige jagt te maken op populariteit al zon hij waarschijnlijk niet gaarne onder de volksmannen gerangschikt worden Reeds heeft hij aangekondigd dat er eene vermindering van het dagbladzegel te verwachten is en tot aller verbazing is er bijgevoegd dat de schatkist hoe berooid die wezen moge dat betrekkelijfc geringe verlies wel zal kunnen lijden Thans wordt er gesproken van een plan om den prijs der binnenlandsche telegrammen pjet 20 et te Yermiüderea Ook de e laatste maatregelen is met alleen gewenscht en in het belang van het pnbliek maar wij meenen ook dat de uitkomst bevestigen zal dat de uit komst bevestigen zal dat de schatkist daardoor eerder g baat dan benadeeld wordt vooral omdat zeker het gebruik vac den telegraaf daardoor zal toenemer De geschiedenis van heS bnevenport heeft geleerd da vermindering van kosten de aanv ending van het middel bevordert en zeker zal dit ook me b gebruik van deii telegraaf het geval zijn En toch mo t bevreemding wekken dat de minister van financiën die O erte stellen heeft met de gevolgen van het wanbestuur zijner voorgangers niets anders uitrigt dan maatregelen nemen die in het nadeel der schatkist zijn of althans kunnen zijn tz dat hij met de meeste naï eteit voorstelt haar te doen bloeder terwijl hij tevens het doet voorkomen als of slechts zijne naauw lettende zorgen ons kunnen redden van den afgrond waarvoor wij zijn geplaatst Waariijk het Dagblad mogt wet de bedf tot het ministerie rigteu Leg den toestand bloot zooals gij dien gevonden hebt in eene taal die ieder Nederlander begnjpen kan De menigte wordt voortdurend van het spoor gebragt door cijfergroeperiagen die zij niet narekenen kan en die slechts ten doel hebben cm eene kunstmatige svmpathio op te wekken voor het wankelend kabinet Is de toestand werkelijk zoo rampzalig dan dient die in het ware licht te worden gesteld op andere wijze dan tot hLrtoe is geschied Maar zou het vermoeden zoo ongegrond zijn dat men om er niet voor uit te komen dat men overdreven heeft zich nu in alleriei bogten wringt om maar de waarheid niet te moeten zeggen aan het orgaan overlatende om het volk te bewerken daar de minister in de kamer zich wel wachten zal om becijferingen te geven waarin velen hem kunnen volgen Het komt dan ook duidelijk uit in het slot van de artikelen in het orgaan dat zij geene andere strekking hadden dan om tot geenen prijs het radieaie wanbestuur zoo als het genoemd wordt terug te krijgen Maar juist omdat men door zulke artikelen zooveel agitatie wekt moet de toestand woraen blootgelegd opdat blijke of dat de zakei niet zoo slecht staan dat de minister vrijheid heeft om de inkomsten der schatkist te verminderen of dat de ware toestand door iiiemaLd meer wordt verbloemd en bedekt dan door het tegenwoordige conservatieve bewind Uit Amsterdam meldt men het volgende De toebereidselen in aanmerking genomen die in het Vondelspark ophet slot te Muiden in de verschillende feestzalen gemaakt ennog in den boezem der commissie beraamd worden zullende Vondelfees en even aaiigcnnam als schitterend zijn Hetgrootsche beeld van deu üicliter is den 8 dezor onbeschadigdop zijn voetstuk gezet De praalwagens der poczy der drukpers en van den boekhandel zuHcu de glanspunten van denoptogt uitmaken De laatstgenoemde zal met een kolossaal zwevend voorgesteld vrouw euüeeld prijken voorstellende deFaam In brieven van een correspondent uit Soerabaija voorkomende in de Sam Cour leest men In de afdeeling Malang leeft men thans in blijde verwachting Sinds jaren heeft de tabak niet zoo veelbelovenu te velde gestaan als tegenwoordig zoodat planters en opkoopers beiden vol zalige hope zijn Van aanrandingen tegen den eigendom in die afdeeling is zeer zelden sprake van het in de aseh leggen van aan Europeanen toebehoorende tabaksschuren nooit Dit is zeer zeker voor een goed deel toe te schrijven nan het krachtige bestuur van den tegenwoordigen assistent resident van Malang maar stellig ook niet minder aan de gelukkige omstandigheid dat het jammerlijk amfioenscbuiven dat in de residentie Kediri zoo algemeen is dat het zelfs onder vrouwen en kinderen is doorgedrongen efl waaruit in die residentie zoovele misdaden ontsproten onder de vele Madnrezen die zich iu t Malangsche hebben gevestigd zeer weinig voorkomt De lieden zijn werkzaam en zuinig en houden zich meestal tijdelijk in Java s Oosthoek op om er een sommetje over te verdienen en daarmede nach der Heimath terug te keeren defflengde Berigten De opstandelingen op Haïti plunderen de zuidknst van het ciUnd De badensche regering vraagt voor het hnitengearoon bndget van orlog in 1S68 en 1869 bijns zea mülioen meer dan voor het voorgaande Xe Parijs zijn 60 Siamezen gearriveerd om de teutooDstelliiig te bezien Binnen twee maanden zal men in Frankrijk 600 000 ciiassepot geweren gereed hebben Het engagement van den koning vau Beijereu met de oostenrijksche prinses Sopbie is af Een inwoner van Londen heeft drie millioen gulden geschonken ter oprigting van een hospitaal voor herstellende zieken In Spanje heerscht diepe kalmte als die een geweldigen storm vooraf gaat De tarweoogst is zeer gnnstig uitg vallen in Noord Amerika Te Haparenda in Zweden is de winter ingevallen en vreest men voor hongprsnood De cholera ia aan den Midden Rijn zeer aan het afnemen De oostenrijksche aartshertog Heiarich is in het huwelijk getraden met een zangeres aan d n schouwburg te Graz De speelbank te Dcberan in Mecklembnrg is opgeheven Theodorns van Ahyssinie heeft het oppergezag van den h stoel erkend In twee dagen 8 en 9 oct zijn van Soutbamplon ICOO dcitschers scheep gegaan naar New York Men looft 50 000 gn cen nit voor het terugbrengen van esn gasvogeltje te Schiedam w ftvlogen Te Valparaiso zag men de terugkomst der spaansche ƒ nog te gemoet In geen vier weken is in Engeland eeoig geval van veeziekte voorgekomen Mazzini verklaart zich even stellig tegen het materialisme als tegen het panadom Men is in Luiembnrg zeer misnoegd over de afgekondigde legerorganisatie In uet zuiden van Peru bestaan insarrectionele woelingen Men verwacht do spoedige afschaffing der differentiële regten in Spanje Te Parys wordt eene aynago f bonwd bijua zoo groot ais de cathedraal en veel gelijkende op deitempel van Salomo In Hongarije is voor ruim 60 millioen gulden graan meest voor Frankrijk gekocht en uitgevoerd De exkoning van Napels heeft zijne equipagien uit Rome verzonden naar Civita Vecehia De keurvorst van Hessen zal den winter te Praag doorbrengen De kouiDgin van Spanje noodigt den paus naar de balearische eilanden Overijselsclie brieven I De twentsehe troebelen zijn weer gesust meer nog door den geest der bevolking zelve dan door de bajonetten der huzaren t Zijn de vruchten van den vooruitgang die het ongenoegen ontstaan door verkeerde begrippen en ontijdige ophitsingen in t begin hebben gesmoord en zoo ooit dan hier was de komst der huzaren niet meer dan eene ijdele vertooning en zoo t gerucht wil hunne houding verre van flink Dit verder na te gaan zou gewis doelloos zijn want men spreekt reeds van t uitreiken van zeker lintje aan iemand wegens betoonde heldhaftigheid en waar zulke feilen bestaan daar worden de krachtigs e argumenten vernietigd t Is dan ook alleen om dit krachtige tegenbewijs dat ik den moed verlies dit thema verder te behandelen t is anders zoo n dichterlyk onderwerp en wanneer men de weerbaarheidsmannekens er dan mede combineerde behoefde men voor een vel of zes niet te schroomen Die weerbaarheidsmanic hoewel van den deventer professor uitgegaan is niet provinciaal In de hoofdstad heeft men tot tweemaal toe getracht cpn clobje te formeren doch zonder gewenschte uitkomst de zank stuitte telkens af op den vreedzamen aard en de stijve begrippen der Zwollenaren Zoo iets kan tieren in het levenslustige Deventer maar niet in het statige Zwolle Dat Deventer echter wel eens wat al te opzienbarend kan zijn heeft de f eschiedenis der laatste weken bewezen Sedert den dag waarop de üeveater gemeenteraad de cordaatheid of liever het ongeluk heeft gehad het anathema over den hoogleeraar uit te spreken en reeds vroeger is er een negentiende eeuws hangen en branden aan de orde van den dag Het onde Daventria is ter prooi aan geestesberoering de doode boom hoewel reeds sedert lang evend is beginnen te bloeijen en de vrucht van dat alles zal ongetwijfeld zijn meerdere volmaking van den deventer geest De hoogleeraar waardoor de beroering is ontstaan zal liaar van nu af aan zelf leiden en voorlichten zijn wekeiyksch orgaan zal voortaan by een ieder den Jan Salie geest waarmede hy behebt is doen verdwijnen en wanneer de hoogleeraar nu maar kan zorgen voor goede stukken en zich niet bthoeft in te laten met de gewone krantennieuwtjes noch met allerlei brommende aankondigingen van HoUoway pillen en dergelpe die ons aan den tijd der wonderen doen denken dan zal niet alleen zijn blad zich mogen beroemen van éénig in zijn soort te zijn maar hij zelf zal ook de zalige zelfvoldoening smaken van wèl te handelen en ongetwijfeld veel meer nut stichten alswanneer hij zich een steek D et pluim opzette het land doortrok en zich voorstelde als de oprichter en opperste eener algemeenenederlandsche weer baarneids compagnie De hoofdstad verheugt zich in een nieuw hoofd Als oudhurgemeester van Enschedé dat hem noode zag vertrekken is hij zich zyner roeping bewust Enschedé heeft gejammerd en getreurd Zwolle gejuicht en gejubeld zoo als dat behoort en de zaken hebben weer haar gewonen gang genomen De overijselsche spoorweg combinatie is eindelijk voltooid Üit Zwolle spoort men nu in vier rigtingen Nu nog de voltooijing der noorder lijnen en Overijsel houdt feitelijk op van ïoo als vroeger min of meer van t overige Neuerland uitgesloten te zijn En daar men nu al reeds mompelt over concessie aanvrage eener lijn Zwolle Almelo is het aan het iedm m dit opzigt nog niet gegeven om juist over de toekomst te beslissen Dit staat echter vast Overijsel gaat eene betere toekomst te gemoet Landbouw en nijterheld op zoo vele plaatsen in deze provincie zoo luttel van beteekenis zullen in bloei toenemen Kampen Zwolle en Deventer zullen ophouden voor geheel Overijsel door te gaan en eene halvs eeuw later zal men hier kunnen ontwaren wat vlijt en energie vermag bij eene bevolking die van nature de kracht in zich zelve zoekt en afkeerig ia vac sUes wat niet strookt met den geest van een opregt wereldburger die niet dan in den uitersten nood zichvermomt het maskerade pak aantrekt en zich oefent om doorwoord en daad het éénigst en schoonst gebod van de godsdienst eens christens niet alleen te verloochenen en te verdraaijen maar geheel in omgekeerden geest te wijzig n D Varia De schutterijwet is door de eerste kamer verworpen deweerbaarheid wil niet vlotten nog een middel bletf over mden soldatengeest bij het volk op te wekken en dit m isdoor deu minister aangegrepen de militiewet moet vcr iukrden zoodanig gev ijzigil worden dat jaarlijks het gc ai miliciensiüct 3000 vermeerderd wordt Nommerverwissenug vorJt afgeschaft en de plaatsvervanging zoodanig beperkt J i lhoogst moeijelijk en kostbaar zal worden eu bovend cj i etmeer dat voordeel geeft wat daaraaa ti genwoordig veris omdat remplacering geen vrijstel ing voor den hroe lden vervangeue meer za opleveren jJoveuiüen z il uigezin slechts de kleinste helft der zoons vrijgesteld v p eenige zoons die geen eenige kinderen zijn geen r o vrijstelling hebben Velen dus die zich tot nn toe aar hun verpligtingen hetzij door vrijstelling hetzij voor geld komlen onttrekken zuUeu voortaan di cl van het leger moeten uumakei i n een fijn pak en beter voedsel zullen velen slechts als een geringe verj oeding aan icii voor hetgene zij door de uitvoering vac bet ontwerp zullen missen Aan landbouw en nijverheid en meerdere krachten onttrokken worden om de meest inprodactieve magt in den staat het leger te versterken En toch is de maatregel slechts een halve maatregel Wil men het geheele volk tot soldaat opleiden dan moet men ook de middelen willen die daartoe kunnen brengen dan moet remplacering en loting worden afgeschaft en algemeene dienstpligtigheid worden ingevoerd dan moet het pruisisehe stelsel het ideaal zijn dat wij zoo spoedig mogelijk moeten trachten te bereiken Het nu voorgestelde is hoe onaangenaam ook voor velen slechts een halve maatregel In geen der europesche staten was in de laatste eeuw de aanwas der bevolking zoo gering als in Frankrijk Van 1861 tot 1865 was de vermeerdering nog geen twee percent Bijna 900 000 kinderen tnsschen 7 en 13 jaar ontvingen geen onderwijs het kunnen toch goede soldaten zijn Iu SIS gemeenten waren nog geen scholen 30 pet der lotelingi n kon noch lezen noch schrijven 3 lazen en schreven slecht V q konden lezen en schrgven en slechts 3 bezaten een hoo ere vorming Van de schoolgaande kinderen hadden 40 g n vrucht van het onderwijs getrokken ls die 3 nu dioiist willen doen als officidV dan heeft men op de 100 soldaten het voldoende getal van drie officieren Het schoolwezen is dus voldoende voor de behoefte Mant waarvoor behoeft een regering tegennoordig anders te 7orgen dan voor een goed inger gt leger alle overige bemoc jingen moeten daaraan ondergeschikt zijn De tegenwoordige duurte wordt toegeschreven aan inkoopen voor fransche rekening In gewone jaren komt Frankrijk een millioen mudden te kort bij misgewas is dit natuurlijk meer van 53 56 bedroeg het 27 millioen mud taruc vertegenwoordigende een waarde van 385 millioen gulden De bodem van Frankrijk wordt voor 23Vs pct ingenomen door bosschen water wtgen en huizen en voor IS j pet door woeste gronden Het overige is bebouwd land doch daarvan ligt nog ruim 10 braak Zoude een goede bewerking van den grond het gebrek niet gemakkelijk in overvloed kunnen veranderen en zouden de gelden aan landbouwscholen besteed niet vrij wat beter vruchten afwerpen dan het geld aan militaire academiën besteed Onze afgevaardigden zullen na het opmaken van eenige verslagen het aanhooren van eenige conclusien en het aanneoieu van een paar wetten van geringe beteekenis naar huis gaan en zoo men zegt tot half november uitrusten om de ministers gelegenheid te geven hun antwoorden op de VCTslagen der staatsbegrooting gereed te maken De veislagen zgn als iedet jaar met de antwoorden zal het ook wel zoo zijn en zal de openbare discussie wel veel verschil met vroeger opleveren Veel redevoeringen beuselen over het toestaan van 1000 of 1200 gulden stemmingen daarover met amendementen en anbairjndemecten maar bijna zonder stemming beslissen dat 20 a 25 millioen aan het nationaal vermogen moet onttrokken