Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1867

laagste Hoogste Gebleven k erg koer koers 5 V 6 52i e 84V ïVs 531 8 29 3 3SV4 90Vs 90S 70 70V 70V B 84V8 83V 84 5V isa 183V 183 4 Vs 21 i6 BSV 63Vs 63Vj 49V8 401 4 49Vs 4V 4i V 4 ayv 30 laVs 74V WU Vi ln n iu 737 8 14 14V8 14 tl 580 Zondag 20 October 1867 wor ïe i om leger en vloot met toebehooren te onJerhouden Het kemelen doorzweigen en het muggen uitziften is helaas nog niet in onbruik geraakt Over kleinigheden wordt gewoonlijk lang gesproken en belangrijke posten worden vaA hamersl ag aangenomen omdat het gewone uitgaven zijn Men moge bij de begrooting over koloniën over het regeringsbeleid van den minister spreken de batige saldo s bij de inkomsten orden zonder aarzelen goedgekeurd dit is eenmaal een vaste post geuorden die elfs de br iafste Nederlander noodzakelijk oordeelt en dus goedkeurt Waar zonde het heen met onze staatshnishoudiug als de gedienstige Javaan daurvoor niet zorgde GOUDSCHECOUEANT Uitgave van A BRINKMAN hange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN Heden overleed aan een kortstondig lijden onze geliefde 3Ian en Vader D BORKUS in den ouderdom van circa 73 jaar Op verl Tngen van den overledene zullen geene uiterlijke teekenen van rouw gedragen worcien Wed D BORKUS en ZONEX Goib 12 October TS67 De m i al mécr dezelf Je firma B BORKVS icorden rijort je et c ich m me toortdu rende gvti t i lijceitde aanheveleu Ik heb de eer mijnen geeerden Begunstigers e berigten ontvangen te hebben eene geheel nieuwe en groote sortering der nieuwste modellen van WINTERMANTELS Kleedjcsstoffen Chales Doeken en vele andere nieuwe tot het vak behoorende YKSc Mij vleijende met een talrijk bezoekvereerd te worden noem ik mij hoogachtend l Ed Bic Bienaar E Meijer GoCDA October 1S67 Te HUUR terstond een net feteoenlijk BUBGEKHUIS gelegen aan het aangenaamste gedeelte drzer stad met een ruim Uitzigt en waar dagelijks 2C0 Schepen of Stoombootcn passeren Te bevragen bq den Uitgever dezer Courant Te HUUR op een goeden stacd tegen billijken prijs eoe GEMEÜBELEERDE KAMER met AliCOVE drie kasten en vrijen opgang Te bevragen met fran O brieven onder Lett F bij deu uitgever dezer Burgerlijke Stand GOUDA GtuoKLS 11 October Harmanos Hendrikas Joannes ou iers I Middel en J G van Vugt Tieter Johannes oaien P Oosthoek en A C Vergouwe 12 Gerrit Corneli s ouders L Croenendaal en P A Herman de Groot Lena Maria oaders F Palsgraaf en W de Vries 13 Willemina Johanna ouders P Bakker en W J Brouwers Maria Theodoni ouders J lif istcrtmrg en A van Wijk Arie ouders H van den Heu el en A N akicr 14 Martina Johanna ouders J B van den Bos en J Wiezer Petrus Martinus ouders M van Houten en C van de Ven Overleden 12 October J A Vingcrlinp w D Borkus 72 j 18 H van der UoU 1 j 11 m li van Tongerlo huisvr tan V Broer 40 j 14 J nvelstlju 5 w D H Kwakemaat 34 j BEKENDMAKING De BURGEJIEESTER van ZÜIB IFADDINXVEBN brengt ter voldoening aan art 7 der wet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 ter kennis van de belanghebbenden dat de stu ken bedoeld bij art 6 dier wet betreffende de te onteigenen perceelen in deze Gemeente voor den annleg van den Spoorweg van Gouda naar s Geavenii vge van af MAAKDAG den 21 October 1867 tot en met DINGSDAG den 19 November dair nnvo i cn o voor een ieder ter inzage op de Secretarie der Gemeente zijn neiicrgclegJ Wordende den belanghebbenden tevens herinnerd de termijn van dertig dagen binnen welken zij ingevolge art 8 der meergenoemde wet hunne bezwaren mondeling of schriftelijk aan het collegie van BURGEMEESTER en WETHOUDERS moeten opgeven Zuid Waddinxveen den 15 October 1867 De BURGEMEESTER voornoemd van DOP T KKOON BBliËHÜIi Ei J B ROLL te AvoI£rdam Deze Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien Dópöt voor Gouda bij den Apotheker STEENMEIJER Prijzen der Effecten AMbXEKDAM Dingadag 13 October pCt Ned w 9ch af Jdito 8 dito 4 Handelm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1S64 5 do Amst l860 4Vs Aand spoorw ƒ d 1882 61 Mexico 1851 5 De DIRECTIE der NEDERLANDSCKT BANK maakt bekend dat zij een nieuwe inrichting heeft gegeven aan haar Corregpondentschap te Gouda hetwelk opgedragen blijft aan de firma Hoffman en C Ten kantore van die firma zijn inrichtingen te bekomen omtrent den aard der werkzaamheden van voornoemd correspondentscbap De Directie der Nederlandsche Bank W C MEES Preüdent J H MOLKENBOER SecTtiteTis Amsteedam 15 Oct 1867 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDB te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveellieid van minstens tien kan a contant BoekUrnkkerij van A BRINKMAN Zuiver overgehaalde JENEVER a éöVio per kan 68 cents idem a 47Vio per kan 70 ets Jenever 24e soort Moutwijn i 46Vj o q per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 462 io o per kan 71 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoLi 16 Oct 1867 Deze Coiiraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stfid L c3chiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Adverteutien vau 1 C regels tot des middags ten ure grootere moeteu vóór 10 ure iugezoudeu n Overzigt GOt DA 19 October De woelingen in den kerkdijken staat waren in de laatste dagen steeds toegenomen de benden opstandelingen groeiden gedurig a iu en schenen ernstige ontmoetingen l e ontwijken en u ur een vooraf beraamd plan te handelen De berigten waren onbeduidend en de meeste fransche bladen veinsden eene gerustheid waarvoor geen grond bestond Men begon algemeen in te zien dat de uitbarsting niet te voorkomen as De italiaansche armee kon of wilde de grenz ïn niet genoegzai m bewaken en het aantal si rijders nam zoodanig toe dat de geringe magt van den kerkdijken staat dien aandrang niet kon ceerstaan Men vleide zich met de hoop dat Frankrijk aan Italië het bezetten v in het rouieiusch gebied zou overlaten om de republikeinsohe woelingen te onderdrukken en Rome zelf tegea een aanval te bespliermeu En nu verneemt men op eens dat Napoleon van Biariitz teruggekeerd in zijn ministerr iad bosloten heeft op nieuw te interveniëren en nog eens den waggoleuden zeiel van den kerkvoogd te schragen Te Toulon haast men zich om gereed te komen en iroepen geschut enz over te voeren Deze n uwe interventie is eene zaak van dtn bedenkelijksten aard De osrstandighedeu z ju grootelijks veranderd Is het ic erwacliteii dat de Italianen rustig zullen toezien dat die overmoedige vreemdeling zich nogmaals zal vastnesteten op hunnen bodem Zal Pruisen Italië in den steek laten als het zich gedwongen zfet in verzet te komen Welke schromelijke gevaren bedreigen de rust van Europa en varen zi dan niet te voorzien Moest i raukrijk Rome loslaten als het niet voornemens was deu verderen loop lijdzaam toe e zien En twijfelde dan iemand aan den wensch van Itaiie om Rome als hoofdstad te begroeten Komt alleen aan rankrijk het regt toe om over het wereldlijk gebied van den paus l e beslissen Het is onmogelijk te berekmen uut uit deze verwikkeling voort kan vloeijen maar zeker is het dat het onvermijdelijk gevolg zal bestaan in nieuwe toerustingen en voortdurende bekommeringen De feniansche woelingen l iuden aan in Ei eland en ofschoon zij nog geen ernstige bezorgdheid vvekuen bedreigen zij met andere bezwaren den rusügei loop der zaken die zoo zeer behoefte is in het land der nijverheid De agitatie in Oostenrijk is toenemende de keizer wil de constitutie handhaven maar zoud i toch uoode het concordaat opheffen Het is als altijd de onmogelijke poging om dwang en vrijheid te doen zamengaan Men wil het oude niet opgeven men speelt met woerden en eindeijk zoekt men de oplossing in geweld De uitspattingen een r teugellooze vrijheid leiden tot dwingelandij en die redeiocze dwang tot vernieowd oproer En noch vorsten noch voken hegrijpen dat die weg des gewelds nimmer kan leiden tot een duurzamen toestand Alles schijnt aan te duiden dat Europa nog eens geteisterd zal worden door den geweldigen strijd tusschen de nieuwere beginselen en de overblijfselen van den middeleeuwschen dwang voor dat de volken zullen iizien dat slechts zedelijke kracht herstelling brengt Allen wo den uitgeput door tot in het ongerijmde opgedrevene knjgstoeiustingen en men zal moeten kiezen tusschen ontwapening ol oorlog om niet m t het geweer in den arm van honger om te komen Wij gelooveu dat de tijd der ontknooping nadert en dat wat ook gebeure de partij van dea onvoorwaardelijken vrede alleen dagelijks aanhangers wint en onder al het ouz nnig geschreeuw der krijgshaftige vertooningen eene krach ontkiemt bestemd om een eind te maken aan den onzin der tegenwcorJige wijsheid 6u ttenittn Londen 15 October Het regeringsblad behelst een konmkhjk besluit waarin die gedeelten van de haven van Londen worden aangewezen waar buitenlandsch vee ontscheept mag De prijs der Ad t rtcntit u aii ééu tot zes regels mt t inbegrip au hit zeg il ia öU Ceut oor elkcu regul daarbo eu 10 Ceut Buitengewone Kttcrs worden berekend naar plaatsruimte worden Het besluit noemt de spoorwegen waarmede de geloste runderen naar de hoofdstad vervoerd moeten worden en bepaalt dat zij bij de aankomst aan de veemarkt te Islington onmiddellijk naar de markt of naar ile door de overheid uiu te wijzen stallen moeten worden gebragt Dut besluit treult den é november in werking 17 October De Times beweert als authentiek te kunnenmelden dat keizer Napoleon aau de italiaansche regering kennis heeft gegev n dat de september conventie door de Gari aidianen is geschonden en dat onmiddellijk eene fransche expeditie naar Rome zal vertrekken De Anglo Amerikaansche Corresponuent c maakt het antwoord van de Italia aan de France openbaar op den raaddoor haar aan de fransche regering gegeven om op nienw eenexpeditionair leger naar Rome te zenden l e Iialia zegt datdergelijke expeditie gevaarlijk zou zijn voor den koning vanItaiie Indien op Frankrijks bevel troepen na ir Rome wordengezonden zou ook Italië een leger derwaarts doen vertrekkenen dit zou spoediger aldaar aankomen dan het frinsche corps 18 October Naar luid van berigten uit New York dd 8 dezer heeft de minister van finaucien de heer Mac CuUocheen brief openbaar gemaakt waarin hij verklaart dat de regering naar zijne meening zich tot verpligtiug heeft gesteldom de 5 20er3 obligatien in specie te betalen Hij zegt wijders dat h j niet gelooft dat de bedoelde obligaiien na hetverstrijken van deu eerslgemelden den 5jarigeu termijn zuilenworden geamortiseerd Met inbegrip der munibi jettp i in circulatie was het bedrag der staatsschidd op 1 dezer 2 630 300 000doll ia kas in goud 133 000 000 doll Parijs 16 October De Moniteur du soir 7egt iat te Rome alles rustig blijft ondanks de pogingen van buiten om de bevolking op te winden Het blijkt dat de revolutionaire pogingen gecns ins op het pauselijk grondgebied zijn ontstaan maar dat cenige benden Garibaldianen daartoe gewelddadig aanleiding hebben gcgcn ii die aldus gehandeld hebben tegen alle regelen voorgeseiircvci do ir het volkenregt 17 Oct De Monitenr zegt dat de tijdingen uit Italic ontvangen de berigten gisteren door dat blad incdcge lwjd bevestigen Het is niet te min waar dat nieuwe benden voortdurend over de grenzen trekken vele hunner officieren ijnin uniform gekleed T cincu uit Florence vertrckeii hebben 1200 Garibaldianen vervoerd deze schijnen zich ten getale vanbijna 3000 man bij Monle Libicii Monie Rio Romano Xcrolaen Moricone te hebben geconcentreerd B ig narea crd doorde benden met plundering bedreigd Den 1 5 beeft te v ali Corsa op de zuidelijke grens eene kolonne zamengesteld uitboeren en vrijwilligers door gendarmes ondersteund 200 Garibaldianen tegengehouden w iardoor eene uit romeinsche trocpei bestaande kolonne deu tijd had om aan te fcjmcu Vaude Garibaldianen sneuvelden 10 m iii waaronder de aanvoerderen drie officieren eenigen hunner werden gewond en 46 gevangen genomen Vele wapens en immunilie vielen deu troepenin handen In de provinciën Vitcrbo en Frosinone vnvgeuverscheidene steden wapenen om de gendarmes te helpen ende benden terug Ie drijven In den geheelen kerkdijken slaatblijf de bevolking niet alleen kalm maar verk aart zich steedsmeer tegen de opstandelingen De Patrie meldt dat er eene drukke wisseling van depêches plaats heeft tusschen Parijs en Florence In den geheimen raad op gisteren is beraadslaagd over buitenlandsche kwestien Heden zal de raad over biuLinlandsche aangelegenheden raadplegen De Patrie zegt wij hebben erkend de loyantait en deénergie die bet kabinet van Florence heeft getoond in de arrestatie van Garibaldi Wij hebben niet getwijfeld aan de opregtbeid van Ratazzi als hij Garibaldi s onophoudelijke aansporingen tot opstand tegen de autoriteit veroordeelde Maarhet kan niet tegengesproken worden dat de eerste energie van het kabinet van Florence verfiaauwd i = ij wonen rfefE 5