Goudsche Courant, zondag 20 oktober 1867

1867 Donderdag 24 October S81 ADVERTENTIEN GOUDSCHECOUEAJST Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten weke het gebruik der Seliiuidische Anti Eheumatische Waldwol Watten n 25 en 50 et het pak reunennaalden Olie a 35 en 70 et de fleseh aan duizende lijders van Jicht en Eheumalick heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te ve geefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewii n der deugdelijkheid Verkrijcbaar in onderstaande di pïits alsook de zoo alom beroemde WaldwolGe zonilheids KIcpdingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aaudocuingcn Sclimidtsche BORSTBONBONS a 30 et de doos zijnde hfi beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthna becaauwde Borst enz KIEFEllXAPEL POMADE i i CO et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzcnimcn bel uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende VValdwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C IIAM Vtreciit Te GOVLJ Mej de Wed BOSMAN I Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Alplieyi L VAROSIEAU Z Bankoop J GOUDKATIE Ilarmtleii W G KURVERS Uaxrsicoiide Mej 1 GAARKEUKEN RoUerdaiu Wed P de KOSTER I En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPóT bij M J HAM UirecJd WoL rdm Geb PFENNING If oulrngge A de WILDE IJsaehtein J B MOLLE Getrou d A J BOEKELMAX Officier vau gczüin JitiJ H E TEEK jovDA 17 October 1S67 o Hij gj SiZ Heden beviel voorspoedig van een Zoon A S C BLOMMEXbAAL geliefde echtgenoot van J J GROOTEXDOEST Gouda 19 Oct 1 57 Openbare Vcrkooplug te oOl DA op Donderdag 31 October 1SC7 des voormiddngs ten 11 ure in het Logement het Heutiilis aldaar van ceue Bou wnia n swo n in g met ongeveer 7 2 Bunder best WSIen HOOILAND gelegen nabij Gouda in den Broekwcg in de gemeente BBOEK Verhuurd de Landerijen tot Kersmis ISfiS en de Woning tot 1 Mei 1809 Xadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de iotaris5en W J FORTI UN DROOGLEEVER te GoLD i en L C DIJXIIOORN te Oveks he Openbare Verkoopiiig te GOIOA op Maandag 4 November ISHT des voormiddags ten 11 nre in het Kofiïjhuis ue Harmonie aan de Markt aldaar van een Kapitaal WINKELHUIS Wijk A u US met Tuin en Bakkerij daarachter staande en liggende aan de Jlirkt te Gocda waarin de Koek en Banketbakkerij met goed gftvolg wordt uitgeoefend Te aau aarden 1 Februarij ISliS Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige VEI KOOPING op WOENSDAG den 22 OCTOBER 1867 des voormiddags ten 10 ure in de herberg Gouderaks IVelvaren te GOUDERAK van een HUIS wijk A n 88 met SCHUUR en ERF slaande en gelegen aldaar in het dorp buitendijks kadaster sectie B n 67 groot 1 roede 10 ellen T aanvaarden 1 November 1867 Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SPKUIJT te Ouderkak j d JJistl Naar aanleiding van de in dato 15 dezer door de Nederlandsche Bank geplr itste Advertentie hebben wij de eer ter kennis te brengen van het publ ek dat voortaan bij haar Correspcndentschap alhier wiSSelS en promOSSen kunnen worden gedisconteerd CU beleeningen gesloten HOFFMAN en Comt Correspondenten ler Ned Bank GoLDA 19 Oei 1SÖ7 Leidschc ISchroefstoombootdienst WINTERDIENST aanvangende MAANDAG den 21 OCTOBER 1SÜ7 LEIDEN en GOUD A Vice Versa Van LEIDEN Dagelijks behalve Zondag voormiddag te 7 u 15 min in correspondentie op de Rijnspoor van Gouda te 10 u 53 min en Ie 11 u 13 min Donderdag voormiddag te 6 u 15 r in Van GOUDA Dagelijks behalve Zondag namliidag te 3 ure na aankomst van de Rijpspoor te 1 u 57 min en 2 u 40 min LIGPL ATSEN Leiden Haven Gouda Bolwerk De D irectie Prijs van het gedesti ieerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid ran minstens tien kan a contant Zuiver overgehtialde JENEVER a462 o per kan 67 cents idem a iVjia per kan 69 ets Jenever i soort MoutH ijn ii 46 j per kan 65 cents inl BRANDFWIJN a 46Vio V kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Baderstoomboot JT IJsSCl Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 o uur Van Rotterdam op alle dagen s na1 iddags 2 uren Dagelijks Betourhaarien De oiidergetcekende maaKt bij deze aan zijne gp srde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij zijne BANKETBAKKEUIJ en BALLENMAKERIJ heeft overgedaan aan zijne neven P W en M J K MPHUIJSEN waarvan de een ruim acht jaren onder zijne leiding voor de Banketbakkerij is opgeleid niet twijfelende of zij zullen met den elfden ijver de zaak voortzetten hierbij tevens zijnen dank voegende voor het vertrouwen hem zoo ruimbjhoots een tal van jaren verleend en hopende dat dezelfde blijken van goedgunstige genegenheid ook aan zijne genoemde neven zullen worden geschonken die hij daartoe allerminzaamst aanbeveelt J L KAMPHÜLTSEN Ons houdende aan de bovenstaande annonce maken wij onzen geachten stadgenooten bekend dat wij van af heden c e zaak van onzen oom J L KAMPHUIJSEN hebben overgenomen Wij nemen dierhalve de vrijheid ons in uwe geëerde aandacht aan te bevelen en geven daarbij de verzekering dat alle bestellingen met dezelfde naauwkeurigheid zullen worden uitgevoerd en tevens zullen trachten het vertrouwen en de gunst waardig te blijven welke tot hiertoe in zoo ruime mate aan deze zaak ten deel mogt vallen Gebroeders KAMPHÜLTSEN Degenen die nog iets te vorderen hebben van den Heer J L KAMPHUIJSEN worden verzocht hunne btiefjes in te zenden bij de Gebroeders KAMPHUIJSEN Gouwe C 249 Boekdrukkerij van A BRINKMAJR Peze Coiir nt verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitg ave des avondb te voren pc i rijs per drie maanden i s f 2 franco p post ƒ 3 2 5 Advertentien vau 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere mooten vóór 10 ure ingezonden zijn öuttenlcnö Londen 19 October De ministeriele Globe behelst het volgende Terwijl m de italiaansche aangelegenheden eene crisis öchijnt te naderen die niet zonder invloed op de europesche politiek zal blijven schijnt de pruisisehe regering besloten te hebben om gemeene zaak met Rusland te maken ten einde zich bij de te voorziene verwikkelingen van de ondersteuning dier mogendheid te verzekeren Naar gemeld wordt heeft ruisen met Rusland eene collective nota aan de Porte gezond2n wr arin op den afstand van Candia aan Griekenland en op het geven van waarborgen voor de goede behandeling der chrisieneu in Turkije wordt aangedrongen Pruisen zegt de Globe verder heeft geen regtstreeksch belang om zich in de turksche aangelegenheden te mengen doet het dat en vooral op de zoo even aangehaalde wijze dan kan men daarin een duide ijk bewijs vinden dat de russisch pruisisehe alliantie zeker is 20 Oct Sir Henry Rawlinson die omtrent al wat tenoosKn van Malta en Alexandrie gelegen is voor een onzergrootste autoriteiten doorgaat heeft in de arbeidersvereenigingvan Frome welk vlek hij in het parlement vertegenwoordigt zijne meening over Abyssinie doen kennen Hij deelde mede dat Abyssinie eenszins een onb end land is want sedert deTijf iende eeuw waren er niet friodier dan honderd werken oververschenen en dat de bezorgdheid voor het ongezonde vanbet klimaat bespottelijk is daar bet een van de gezondste landen van den aardbol is Ook Krapf zegt dat in het zuiden vanAbjrsainie ziekten ten eenemale onbekend zijn Parijs 19 October De Opinion Nationale verzekert dat na de ontvangst van berigten uit Italië de troepen heden bevel hebben ontvangen om dadelijk op te rukken De Etendard zegt dat sedert de krachtige houding vanFrankrijk Hattazzi te Parijs heeft doen verklaren dat hij voortSM de september conventie getrouw zou nakomen Het blad zegt verder dat de pauselijke troepen bij de verschillende ontmoetingen overwinnaars zijn geweest dat de gehechtheid derbevolking aan den paus is gebleken en dat indien Italic denwil en de magt heeft om zijne verbindtenissen na te komen de benden zullen verstrooid worden Het blad beweert voorts dat de crisis in den tijd van 24 aren moet zijn beslist hetlaatste woord moet binnen weinige uren worden gezegd wilmen niet te laat komen 20 October De France meldt dat de heer Ratazzi opzijn verzoek zijn ontslag heeft gekregen Het blad berigt voorts dat de voorhoede van de divisie Dumont heden morgen te Toulon is ingescheept om naar Civita ecchia te vertrekken Het voegt er als stellig bij dat de Franschen ivat er ookgebenre róór de Italianen te Rome zullen zijn en verzekertdat de italiaansche regering verklaard heeft dat zij niet bijmagte is om de benden die de romeinscbe grenzen overschrijden tegen te honden en den heiligen stoel voldoende te beschermen 21 Oct Er loopen ernstige geruchten dat het ontslagvan Ratazzi aangenomen is en dat Cialdini belast is met devorming van een nieuw kabinet Men verzekert dat de expeditie van Toulon niet meer zal vertrekken Volgens de Patrie is het ontslag van den heer Ratazziaangenomen en is generaal Cialdini bestemd om een nieuw kabinet te vormen en anti revolutionaire maatregelen te nemen zoo als het in staat van beleg verklaren der plaatsen die decentrums zijn der revolutionaire woelingen Naar men verzekert heeft de italiaansche gezant alhierhedeu morgen het berigt ontvangen waaruit was op te makendat Frankrijk volledige voldoening had gekregen Alle bladen zijn van meening dat de toestand geenszins meer gespannen is Het vertrek van de vloot is uitgesteld Men meent dat er geea twijfel meer bestaat of het ver De prijs der Advertentien an één tot zes regels niet inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor eiken resel daarboven 10 Cent Biiitenge s one letters worden berekend naar plaatsruimte zoek van den heer Ratazzi om oitslag zal aangenomen wonlen en dat de vorming van een nieuw kabinet aan den hr Cialdini conserv itief zal worden opgedragen De heer Limayrac constateert in lcn Constitationnel datde jocgsie berigten de hoop bevestigen dat Italië de revolutionaire beweging zal trachten te onderdrukken Het bladwenscht Italië daarmede geluk De reden van het door Ratazzi ingediende ontslag is s konings weigering om Eome door de italiaansche troepente doen bezetten Frankrijk eischt van Victor Emanuel dat hij een proclamatie uitvaardige waarin afstand wordt gedaanvan de aanspraak op Rome als hoofdstad van I alie Men zegt dat aan de diplomatieke agenten van Frankrijkin het buitenland instructien zijn gezonden ter take vau deromeinscbe kwestie Zij zijn belast met de gouvernementen waarbij zij geaccrediteerd zijn te onderrigten van s keizers stellige intentie om zich overeenkomstig de septemberconventiete gedragen De nota van den heer de Jloustier voegt er bij dat die conventie zal worden gehandhaafd met Italië indiendit mogelijk is en des noods zonder en tegen Italië Van zekere zijde ordt verzekerd dat het fransehe gouvernement van het italiaansche de ontbinding zou hebben geeischt van de tterf bureau ï der Garibaldianen te Florence enin andere steden van Italië zoomede van het comité tct hetverstrekken van bijstand aan de insurgenten Ratazzi zou dithebben geweigerd en daarom zijn ontslag hebben genomen Alszijn opvolger noemt men de generaals Lamarmora en Menabrea De Moniteur du Soir zegt dat b j den aanval op denkerkdijken staat door benden revolution iiren die de grenzenhadden overschreden de fransehe regering het besluit hadgenom a om een expeditionair corps na Lr Civita Vecchia tezenden Die maatregel was slechts het vervullen van eenpligt door de waardigheid en de eer der regering opgelegd De regering kan zich niet blootstellen de onderteckeuing vanFrankrijk gcschouden of mibkcnd te zien de italiar n chc regering heeft echter r an de fransehe de meest bepaaLia vcrki iringen en verzekeringen doen toekomen en alle noodigc maatregelen genomen om ceu inval in de pauselijke staten te beletten en de conventie volkomen ten uitvoer te leggen ïengevolge deer mededceliiigcn Leeft de keizer bevoleu de inscheping der troepen te staken 23 Oct De Eteudard meldt dat Garibaldi te Li orioontschcept en vcrvolgejia veidwencn is Naar alle v aarschijUlijkheid zou hij zicii op pauselijk grondgebied bevindi n Volgens de France heerscht in Italic groote gisting Devrees bestaat dat de partij van handelen eene beweging zalbeproeven Het italiaansche gouvernement heeft besloten alle revolutionaire ondernemingen te onderdrukken Toulon 20 October De brigade Polhes is alhier gearriveerd en ingescheept Twee gepantserde vaartuigen en zes andere oorlogschcpen worden tot vertrek gereed gemaakt Waarschijnlijk vertrekken zij Leden avond De generaal Dumont is alhier aangekomen 21 October Het vertrek der vloot is heden morgengeschorst s Avonds Er is bevel gegeven dat de brigade die zichreeds had ingescheept zich weder aan wal moet begeven De divisie die reeds alhier aangekomen was zal te Toulon kamperen Het uitrusten der schepen is gestaakt Overal is tegenbevel gegeven Brussel 20 Oct De Indépendance heeft een berigt dat Ratazzi zijn ontslag heeft ingediend cQ dat de fransehe troepen nog niet ingescheept zijn 21 October Volgens eene opgave ie het Journal deBnixelles bestaat de krijgsmagt waarmede de pauselijke regering zich kan verweren thans nit 11 704 man namelijk 6000 maaliniËtroepen en gendarmen 2396 zouaveu 1290 jagers 1U31man van de artillerie met 5 batterijen en 1000 fransuhe vjü r y