Goudsche Courant, donderdag 24 oktober 1867

= V r tr jc i v iTnd iogiocn uKm ikon Tp I L vu ira voor crr i r Li i i iiij een door generaal kii i r miiiisler van oorlog gchuutleu inspectie niet meer d ui iril iU rnau Sorlijn ly Oct In onze staatkundige krincea trekken tw fl urtenisscii op het iiaiinansche schiereiland bij uilsluiling ic TL iidacht en niet zonder groole bezorgdheid rigteu zich ai r ooücii ua ir Parijs I ui5cii zoo v ordt heden verzekerJ l ee i tiie slrcng neutrale hoiidiag aangenumea waarVdU het niet l afuijkcu Dat de c aat le bewering evenwel slechls voorwaardelijk moet werden aangenomen behoeft geen betoog Jii raaivk kan het niet vergeten zyn dat Italië nog geen twaalf maanden geleden on e bondgenoot was en aanspraak liccit op J ruiseu s dankbaarheid De vrienden des vredcs verlat CU dat eeue pressie op Frankrijk worde iiitgeoefend opdat het ct tot overijlde stappen besluite T rijksdag heeft de wet op de militaire dienstpligtigheidmet groole meerdeiheid langenomen De postwet evenzeer eenigzins gewijzigd o a door een amendement van den afgevaardigde Wiggers over het geheim der brieven H weikmet 135 tegen Üi stemmen a ngeuomen was De wet tot opheffing der beperkiugen van het regt van coalitie is definiti faangenomei ilet ontwerp budget en een ontwerp over hetbeheer dor schuld van lien noord duitschen bond zijn ingediend 21 October Ia den rijksdag leeft de heer von Friesenver iaard d t i e bondsraail met het amciidemcnt waarbij dei a rburg v ü W geheim der per post verzonden brieven wordtingevoerd ge iüi en neemt Het ontwerp der postwet is daaropmet algemet c s emmen overeenkomstig hetgeen in den rijksda bcslo cn is door rien boiulsniad bekrachtigd De njkt lag heeft de wet op het vrije verkeer met kleinewii igingcn a ntienomen Kr is echter een besluit genomen omden bündskanreiicr de verpiigting op te leggen ora in devolgende zitting nadere wetten in te dienen om de wetgevingten deze meer en meer in liberalen zin te wijzigen De Kreuzzt zegt flat de mededeeling als zon Prutsenen llusltiid eeue overeenkomst hebben aangegaan betreffendeeenc gcrdcenschappelijke houding ten opzigte van de oosterschakwestie geheel van grond ontbloot is De Kreu e g ra akt ilc mededeeling als zou er sprake zijn v eeno i iJ ill bij Pruisen van Saksen het groothertogdom V ciin ir n j i ntog lommen Sakseu Cobnrg lloiha Sakseui eiiiii in a Mienburg belagchelijk l ü t i i=cr3 bcraiadeling tus Llicn Itaiie en Frankrjk is met een a uiisiag bekroond Kiel 1 Oj i Liie alhier bijeengekomen kiesverceniging is op Mimclien Ozi De keizer van Oostenrijk is den afgeioopeii nrehl met ven Deust en Ainirassy hier doorgereisd en erd begivet door jptina Aaalbert Het is twijfelachtig of hij op zijn terugreis den koi ing zal ontmoeten en wel om de spanning door lit mislukte huwelijk te wetg gebragt i U uber Lie keizer van Oostenrijk is heden i entend ten 7 ure op liet spoorweg station Oss door den groothertog veru eikoiad ïrnige minuten na hef aankomen van den trein reed de koi iug van Pruisen het station binnen De ontmoeting t er beide vorsten was buitengewoon harteijk Xi een opiiithouJ van ongeveer 10 minuten zette de kei er van Oosleuri k ijiie reis voort WeeilOn l October Aan de Debatte wordt uit Koastantinopii dd i dcocr gc chrev n Icn gevolge van nieuwe instri etien üni4i gs a m fu rii ischen gezant alhier verstrekt is eenc even oiuvaUeniie ai Ijeiaugrij e verandering in de betrekkingen tusschei tie i vte en Knsiand op handen Met faad Pacha die 11 k den grootvizier vervangt worden onderiiandclingen gc erti waaraan ook ile pruisische gezant deel neemt Er worden naar het ehijut belangrijke dingen in de oostersch i uiugelegenheid voorbereid Volgens den 10 te Konstantinopel ontvangen rapporten zijn werkelijk de voorstellen der Porte door de Candioteu nietgoed ontvangen Mi Pacha had dadelijk na zijn aankomsteene prociamalic uitgcvaar agd die een uiteenzetting was vande plannen tot administratieve reorganisatie welke hij moestten uitvoer leggen De hoofilen van den opstand hebbeu hemdit antwoord doen toekomen de aanhechting of de dood Hetvoorloopig bewind heeft een proclamatie uitgevaardigd waariniedei christeubenouer van het eiland die zich met de tnrkscheoverheden inlaat of sehikkingsvoorstellen aan de opstandelingenoverbrengt een verrader van het vaderland en van de zaakder vrijmaking verklaard wordt Uit de proclamatie van AliPacha is gebleken wat niet bekend was dat de administratievereorganisatie ook 7on inhouden dat de sultan zulks noodigoordeeleude het burgerlijk en militaire gezag in crn hand kan vii renifrn De Candioten zien daarin dat indien de Porte liun al een christen gouverr ur zou geven diens gezag onder allerlei voorwendsels ten behoeve van den militairen gou erneur die zeker eL ïurk on zijn krachteloos gemaakt zou worden Dit heeft vele kwaaddenkend gemaakl die anders den langen strijd moede welligt tot verzoening neigden Uit de móedeelingen blijkt dat het Ali Pacha nog niet zoo heel gemakkelijk zal vallen het werk van bevrediging tot een goed einde te brenge i Voor het geval dat het mogt mislukken moet hij reeds versterking hebben aangevraagd Florence 19 October A olgens de Opinione heeft de nationale bank opentlijk een voorschot van 100 milliocn gedaan op obligatien welke repce zal plaatsen Tot aan de aflossing dezer 100 milliocn zullen de bankbiljetten gedwongen koers blijven houden De dagbladen melden dal ten gevolge der bedreiging eener interventie van de zijde van Frankrijk in het land opgewondenheid heerscht De troepen aan de grenzen wo den voortdurend versterkt Door 12 000 Eomeinen is aan den paus eer adres gerigt houdende verzoek om Eome door de italiaausche troepente laten binueurukken als het eenige middel om de openbarerust te bewaren De gemeenteraad van Rome heeft uit aanmerking van het dreigende gevaar eener insurrectie heden eene buitengewone bijeenkomst gchoauen Na eene langdurige beraadslaging heeft bij besloten tot het overhandigen van bovenbedoeld adres zich verlatende op de beslissing au don paus De post uit Kome is niet aangekomen 20 October Het Giornale di itoma van gisteren meldt dat de frausche gezant aan dcu paus uit naam van keizerNapoleon heeft te kennen gegcien dat Fr uikrijk niet zal nalaten de pauselijke regering v at er ook gebeu e moge tehulp te komen s Avonds Volgens gcI of var r l ge geruchten bestaater sedert gisteren eene miniilerieic crisis en heeft llatazzi jnontslag ingediend waarna gener al ilenabrea bij den koningis ontboden en toi opvolger van Eatazzi is nangewezen Er wordt berigt dat Garibaldi van Caprer i ontsnapt isnaar het itaiiaanscli vasteland Lit Rome wordt van IS dezer gemeld dat aldaar tweeofEcieren der Garibaldianen zijn aa ig komen met een bedragvan 10 000 francs in goud bij Ach 21 Oct Er heelï ecac demonstratie voor het hotel vanhet ministerie van bianeiil aken plaats gehad De heer Rattazzi verzekerde de minigic dat de kuning de n itionale eerongeschonden zal handliavcn i i eene prncl imatie raadt Garibaldi den Italianen aan c j moed te iiouden Hij hoopt dat de schande der natie al uor ieii u c it 22 October De iclegrafisclic gcaiecncchap met Eome is sedert gisteren avond afgebroken Het bevestigt zich dat de garibaMiaansche benden zichterugtrekken en van elke aanvallende handeling afzien Het officiële blad zegt dat het ministerie zaturdag zijn ontslag genomen heeft en dat Z il daarop Cialdini belast heeft met de zamenstelling van een nieuw kabinet Cialdini na te vergeefs eene oplossing gezocht te hebben die den tegenwoordigen ministers vergunnen zou hunne portefeuilles te behouden heeft zich daarop met spoed bezig gehouden met het constitueren van een nieuw kabinet De ernstige moeijoüjfcheden van het oogeiibük zullen spoedig te boven zijn gekomen wanneer het vederzijdsch vertrouwen niet vermindert De bedreiging eener frausche interventie is verdwenen Het gouvernement zal getrouw blijven aan de traditien der italiaansche politiek De ware en groote belangen van het land zullen geenerlei inbreuk ondergaan Dat het volk in kalme voorzigtigheid in zich zelvcn keere dat het vertrouwen hebbe in de instellingen die ons regeren in den geest die het gouvernement bezielt in de bekende loyauteit des konings die zijn lot aan dat van Italië verbond De omstandigheid dat zoovele gevaren in het verledene gelukkig zijn te boven gekomen verschaft aan het italiaansche volk den waarborg dat ook voor het tegenwoordige de elementen voor zijne wedergeboorte geenerlei nadeel kunnen Kjden GOUDA 23 October Uit het voorloopig verslag van de tweede ksmér der ctaten geueraal voor hooftlstuk oorlog over 1868 btijkt het volgende De meerderheid verklaarde dat zij door de verrigtingen der regering nopens s lands verdediging zeer was teleurgesteld Er werden klagten aangeheven over tragen vooruitgang der werken en over weinig voortvarendheid nopens het getal ilc sterkte en bewapening der levende strijdkrachten Sommigen vonden daarin geen genoegzame reden om vertrot wen aan dcu minister te ontzeggen maar meer leden verklaarden dat hun vertrouwen cp den minister na al het gebeurde was geschokt Velen meenden dat hij de belangen der verdediging in deze begrooting aan den ünancieleu toestand van het oogenblik heeft opgeoflerd De N Eott Cour meldt dat te Bergen op Zoom waar ni een in 1S62 plaats gehad hebbend ongeluk het jagen op de rijksgroneien verboden was thans nu die grondenin beheer van den minister van oorlog op dien van financiënzijn overgegaan door den minister van oorlog uitsluitend aanactieve en gepensioneerde militairen vergund is op die gronden te jagen zoodat niemand meer van de geliefkoosde wandeling op het beplante en tot wandelplaats aangelegde glacisder vestiüg durft gebruik maken Naar men verneemt zullende gemeenteraad en het bestuur der domeinen hierin niet berusten daar men oordeelt dat de minister van oorlog geenregt had tot de genomen beschikking Sedert 1860 is aan de kazernes te Maastricht ƒ 160 000 tct verniei wing herstelling en onderhoud besteed en op destaafsbegrooting voor 1368 ivordt daarvoor niettegenstaand slechts 3 bat inf aldaar in garnizoen blijven tot hetzelfdeeinde weder ƒ 10 000 aangevraagd En ondanks die enormeuitgaven is eu blijft de toestand der kazernes daar erbarmelijkslecht Naar men verneemt heeft de heer H C Rogge de redactie van het Leidsche Jjagblad nedergelegd en is die thansopgedragen aan den heer A G v Hamel hulpprediker bijde waalsche gemeente te Leiden De hoogleeraren Buijs Fruin Veth Visscrins Rijke en Goudsmit hebben ieder geilurendetwee ma ini r jaar het toezigt op zich genomen Voor een eik der hervormde gemeente te Voorschotenzijn 21 ontwerpen ingekomen De prijs van 700 is toegekeu Iaan een ontwerp dat bleek te zijn vervaardigd door den aecrA Druidiiig architekt gewoond hebbende te Zwolle en depremie van 300 aan dat van den heer B Veth bouwkundige te Delft Gi oicngde Bcrigleii De Jn urgcntci o Candia hcbbea dcu grootvizier ea ileu consuls vciklaard dat zij ilc Viieuijjiug vtcnscliei met GricLerlauQ De hauijcl in bloedzuigers ui geweldig tof uit Egypte f n Au tralie wordeu millioenen stuks aaiigt oerJ Te arijS 13 in ïo laatste 15 jarcu 1500 millioen fr erbou d Te t York vr idt Juarez re 1 gcwaanleerd als eeu ronder vau vaderluudsliefdc en heidcuraocd dcit 11 jaren bedragen de dividenden der speelbaiik e Baden omst cefcs 50pCt in het jaar Eeu groot aantal jonge lieden ziju uit I i iji vertrokk om zich bij de ronicinsche insurgentcn te voi gen lieac afdtcliug britache troepen uit Hombay is te Aden aangel oMeii cai vcikennmgCQ te doen ïoor de abyssinische e ïpeditie De n j i5C i in de provincie Pruisen zeer slecht uitgevallen De eskoni gm aii Grie keniand zal a s weduwe van een beijcrschen prins 40 000 gulden peisioen geuictcn Frankrijk is veilegen om een minister pu financier wij er mede De iudkQrenu o b kunnen de grondlasien niet mcj op breujien Te Zaandam gaat men peirolcum branden om bet pjs goedkoop te maken De markies van Westminster bep Z tu de stad Chester een groot park geschonken Koning Geoige ontvangt de renicn van een kapitaal van 16 millioen th dat Pruisen voor hem bi ffar rt De gezamentlijke hertogelijke brunswijkscbe ijzerovens zijn aan industriëlen verkocht voor 550 000 th De Croateu klagen dat zij doorde Magyaren verdrukt worden Rome heeft eindelijk koning George der Hellenen erkend Vergadering van den Gemeenteraad Dingsdag 22 October Tegenwoordig de heeren van Berge i Uzendoorn voor2itterj de Grave Viruly Luyten Prince Braggaar Westerbaan Remy Buchner Droogleever van Gennep van Straaten en Peeters De notulen der vorige vergadering wordeu gelezen en gearresteerd Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de brngwachter Batting overleden is Notif 2iJD ingekomen een dispositie vau hh gedep staten dezer provincie houdende ktnuisgeving van den ontvangst van het raadsbesluit ter intrekking van de verordening op d n in uit en doorvoer van vee notif een adres van K M Weiland verzoekende verhooging van tractement als hulponderwijzer benevens het advies der pi schoolcommissie die geeoe gronden vindt om het gunstig aan te bevekn ter visie een adres van kapt Kraal verzoekende wegens vertrek restitutie van pi dir belasting op de inkomsten wordt in handen gesteld van B en W om daarop te beschikken een adres van A J Meura concierge van het raadhuis verzoekende verhooging van traktement ter visie adressen van de wpd Batting en van P Zuiddam verzoekende om begunstigd te worden met de vacerende brngwachlers betrekking een adres van N Prinsenberg en andere tuiniers verzoekende om voortaan het onderhand der plantsoenen publiek te doen aanbesteden dit adres wordt geteld in handen der commissie van fabricage om te dienen van advies Thaas wordt gelezen het rapport der commissie in wier handen is gesteld de conceptbegrooting van 1S6S waarin icn aunzien dor inkomsten geene aanmerkingen voorkomen en teu aanzien van sommige posten van üitg iaf eeuigc bescheidene bedenkirgen voorkomen aU betreffende het rioolstelsel den bouw van een nieuw schooÜokanl en het penaioueren van den eersten klerk ter secretarie en het gebeele stelsel van pensionering Hierna woi dt gelezen het antwoord op deze bedenkingen door B n W en wordt de memorie benevens het antwoord ter visie ledergelegd Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de uot ken en kas va deJ ont E nger in de beste orde zijn bevonden en dat er in kas wa ƒ SJ75 54 notif Aau B en W is vroeger toegestaan eeu crediet vqn ƒ lÖOO voormaatregeien ter bevordering van de gezos dbeid deze som is vooral gebezigd tot aai voer en distributie van versch ijs elwatcr en meent mtndaarmede om de kosten met uov te moeten cpliüuden doch wordt voorgesteld om daarmede teg per gewonen emmer te blijven voortgaan Hierover ontstaat eene dioiussie daar enkele leden meenen dat dö prijs op de helft 20a kunnen gesteld wordeu ten slotte wordt omgevraagd 1 zal na 31 oct water verkucht wordi i eu 2 noe groot zal de pnjs gesteld worden p r emmer Het eei te wordt algemeen aangenomen eu het tweede met iO te je i 3 stemmen prjs van een halven ctnt afgekeurd en met algemt eue s eiQiiien vastgesteld op een cent Overgaande tot de orde v ia uen dag wordt gelezen het rapport van de commissie beiast met het onü rzoek v in de s hutterij dienst lb6S De commissie adviseert behoudens kknit uij iLriugen tot coedkciirintr doch nu ontstaat eene br edvofiige isi us sii uvir het gebruik vau het subsidie ad ƒ 350 ten vorijre jare to cnl i il i suo ni j i uitsluitei d w DSchen prebezigd V zitn vuor inuzit lu mii Lck iii tru r euiCn maar ten slotte De h er iu cliu vcrlaa ds i rgade i g Mordt ijCh CU liet r f oi t di r comuis ie aan welke i = opcedra en het onderzoek der b io liii van kosten au de be=ih cu der iu ielllnpXn van wclilaillgheid ü eu t bOS De cummi = e advi eert bebüudcns ci u paar kb e bedenkingen tot zoeC keuri g wa i toc met algemeenc stemmen wordt L j on Op het adres van J de Bn u i m ïj nsicen wur i fnijzend beschikt nadat door Ji cd U vas mc j i d 1 tL hun i 1 pibV en wa rn beweerde bc czeu3 diri tcu te ii liab iiv i i het h i vlc rr cmceiitc Tot lid der gczo iüheiJsL omnii e wo lt met Ü lemmca i tnocmJ da heer II Co ijii Hierna eindigt de ver adLiing Varia Aller oog is naar llalie gerig JIoli J misschien Europa s lot binnen korte i iicn licslist v or f of wor U Europa sleciits vergast op een kln iisp w iarvan i c rollen reeds lang verdeelrl aaren c i de ail jp i cle v c spelers volkomen bekend is Tlej m g het i t iioinlirs i het schijnt ernstig te 7 jn eu e iuiii u vjlie kwestie ha ir c iuie Ic naderen Eome de hrnf israd Vun 1 ile se iert lang de lens van ieder Italia v ac iit li iar vervaging eu n uh h diplomatie i o h de pauselijke kr jgsmagt i ien mag g genoeg om der revoI lutie liaar buit e Ci hcir en I Een kle ne st iat h f ch dcor ei mi ld lcu een iegnmagt verschaft Vnj Ll gLrs uL lie v ei jn v i Lwrcpa he j jtn dit legertje versterkt en te eerste aanvü van l ui n toont de Krach i loohhei l hn ia van gi n i ut Je difiria t oestc e sch itteu i tju MCjigeworpen v t meer ia valt l et i rel l jk gcag dan is dit vuor eeu g oot usel u t les rije ie w i Wie toch ttoude hot g vn l he obcit ClH v c rl j t r ird aau te Vi llen Pe Guii j r n m Jla u u n ir aar aar men geeri w eer uind kau vur v c v i i d oef men zich niet ten strijde ui te r istrn liet was ti ii i e ptigt der diplomatie geweest die ktvestie voor gced tu te düe i De paus op zijn goed re t vertrouwende had als vorst kunnen spreken en het getal krijgsknechten was niet in ti uf terkiiig gekomen jlen had niocicn overtuigen maar had nimmer kunnen dwingen an zoude het vonnis door de publieke opinie in Enropa geveld zijn terwijl het nu afhankelijk is van zouaven en Garibaldiaren Kau zoo iets niet tot voorbeeld strekken voor zoovele staten die door groote mogendheden omringd een miniatuur legermagt onderhouden om de onafhankelij t jid des lands te kandhaven voor den tijd van hoogstens een weck ma ir ten koste van geldsommen die de hulpbronnen des lands uitputten Wat vermag ons land wat België wanneer i ci door Frankrijk of Pruisen wordt aangevallen Onze krijgskundigen mogen met ophef van onze verdedigings linieu spreken de getalleu der manschappen wijzen reeds voldoende den uitslag aau ïivee honderd man doen 200 schoten met een achterlader en twintig man slechts 20 persoenlijke dapperheid kan in de nietigere moordkunst wel buiten rekening gelaten worden het is doodvallen op commando En toch zal niemand in de vertegenwoordiging zijn stem tegen die uitgaven durven verheffen Er zal geklaagd worden over de opvoering der uitgaven men zal misschien een paar posten schrappen maar de begrootiug wordt gaaf aangenomen Leger en vloot moeten er zijn krankziuuig is hij die het bolwerk onzer onafhankeirklieid zoude willen