Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1867

De km r an Bn ilie heeft den 2o september de zitting der tietge enle kimci = gesloten met cene troonrcle A airin hij o a zeiile Ke oorloï iiirioe de president vm l arignay ons heeft nitgetart is nog niet getmdigd De bondge jiooten blijven volharden m ban streven om de nitiomle etr op te houi en Iet gouieriicnient 1 m vereenigiuf met de geatlieenk gcmcenebe en ille krai icn inspinnen ten eiude dea oorlog tot een eervo enuie te brei wen Het verw icht vin de bpivu tamiiti 1 der krja ovtraleii tn i ten moed der 1 ind eu ieem igt de = poedifr ie beJissmg van ccuen strijd waarmede de eer der n itie semoeii is De Vnglo mer kinische l orresponden verneemt dat lord L on = heden ivond niir Pinjs zal vertrekken Ica einde de funct en van i ant van het hof van St J luies bj dit der tuileric 1 te aai vairden Hem ia opgeliagen om de ziens vvjjze van de enj tl ehe regering ten opzigte van oe romemsche kvvestie mede te deden Jo Oct De NOV cotn i geairiveerd met tijdingenuit evv lork tot l i d zcr De mmi ter van oorlog heeft geweigerd het ver eek van generaal ickles iii te wih gen omvoor een hof v m enquête teregt te staan Te r i Iphi i heeft eene grooie meeting der republiekeiuen phat = seliwi vaar ue genei aal Grint tot kinddiatvoorhet presi ieu ehip der unie la geproclameerd PanjS j October De keizer van Oostenrijk is alhier aingekon en Z Iv H werd aan het station door den keizer oiiiv lugeu die hem naar het paleia van de Champs Ll yseea heeft vergezeld De gcheele weg langs welken de stoel passeerde was donr troepon afgezet Dt 1 itue ze i dat de troepen voorloopig te loulonzullen gecaropeeid blijden terwijl de schepen ter ree Ie zullenankeren de korvet C Uon zal U w icL schip voor Civiti ecchiagest tioneerd blijven De l itrie meldt uit Horence het gerucht dat tiildini de portefeuille v m bi uenland ehe zaken il aanvauuen benevens dit van ooileg ter vijl hij leveub alb vocizitter vui den mi ni ierr d zd pffcrcn iirtndo zou iia mu ster van bmnenl zaken optreden en Depreiis als mii later van justitie JIcn vcrzekei ii it fj ubildi maand g jl te llorence is aangekomen ui i er ceuige uren gebleven ilen z gt tevens dit hij cene hef e re ievoeiiug hcifi gehouden m tegennoor digheid van eeiu e vr enden w i iibj hij bet fransehe gouvernement even als dit v m ictor Lmanuei in opgewonden tail laakte Het uliimatum door 1 rankrijk aau II liie geateld bev itteu lar de Frince nuldt due punten 1 de irrt tatie der GariL ildianen elie zieh na r de romeinsehe grenzen begeven omhet pauselijke gronelïebied bi len te dringen 2 het s uitenvan de werf bun u m Italië u Int uuvun igcn eener prociimalie door üin 1 ci ing am z volk w i irin hij bet aanmaant om de september eonventie tipt te eerbiedigen Aande Inee eer e punten is reeds voldaan de Ganbaldianen vladen thans weinij of geene geiegenheiti racer om de loraeinschegrenzen te overe ijüen en de werf bureaux zija gesloten Vmt het derde punt de procl ni ie irgaat deze zal ne koningwaa cbijnlijk ei rat uuv irdigeu w luneer het nieuwe mmiatcnegevormd zal zji 24 Oc obrr Entven ui li ccehia melden dat hetgouvernement kolonel d r ï i t iviia ecelua heeft ge70nilen om diar in geval van bile het bevel op zich te nemen De 1 dtrie bevat een ii ikcl van den 1 eer D eolle waarinde metinrg geopper 1 won iat nu de september conventieIS gehaudlilafd het kabinet itr lullenen van gevoelen is deaandacht iier groote curopesche mogendheden te vestigen op Ie jongsip ge fuiteni en ea m eene conferentie de middelente zoeken om te voorkomen dit op nieuw eene crisis zouontstaan die de rust vin Luropa zeer zou kunnen schokkenVUe mogendheden hebben er heling bij om eene oplossing te bevorderen die overienkomstig met de reugieuse be an gen zou zijn die door het piuselijk gouvernement vertegenwoordigd worden en die teven waaroor en zou opleveren tegen politieke rventnaliteiten uie het europecsch eveunigt in gevaar zouden brengen Alle dagblaJon leggen veel sjmpathie aan den dag voerden keizer van Oostenr jk die zijn verblijf alhier vcrlengeazal tot 4 novemlicr 25 Oei De Aloniteur beve tigt i u in den avond van 22 dezer te Kome eene poging tot opstand is beproefd Debeweging werd gaande gemaakt door van buiten gekomen raddraajera De poat van het kapitool en eene kazerne der zouavenwerden aangetist tenigc uren later was dies wder rustig ErUSSel 23 Oct De heer Dolez van het linker centrum is door de kamer van afgevaardigden tot president benoemd met 57 tegen 27 stemmen welke laatste aan den heer Ivolhomb Tan de regterzi de ten deel vielen i4 October De Aloniteur Beige bevat een koninklijk besluit waarbij artikel 1 van hei bealuit van 11 maart wordt herroepen waarbij de invoer nerd veibodcn van schapen en aud re hcrkiauwendc dieren geen hoornvee zijnde alsmede van huiden enz Berlijn 23 Oct De Provmzial Correspondenz zegt na een overzigt gegeven fe hebben vm den tegenwoordi en stand der italiaansche kv estie Er IS toornltzigt dat veidere noodzikelqke regeling zal rolgen door middi 1 van onderhandelingen zonder meer verwikke in en V ui oilogzuchti en i rl Men kan ratuurlijk voorilai lie uitkoniat i nitt met zekerheid zeggen lu hoeverrehet 1 iha nat lic g ii ment m atiat zil zijn om de opge wondenheid en li tri oj tclijkheid iler puLlieke cpinie tot bedaren te brengen en of Cialdii i er in slagen zal om een Lienw kabinet te voimen en bekwaamheid geuoeg al hebbeu om de taik die hem wacht te volvoeren Doch men mag nieit mm de hoop koc steien dit de flinke houding van de Italiaanse e de gem itigdiieid der friuache regering en de viedelivende neigingen vau de kibinetlcn van alle europi st be mogendheden nieuwe erger verwikkelingen zullen voorkomen De Kieuzzcuunij verwerpt het t nnkbeeld van Prui=en3interventie in de itali in=che zaken Lr is geen analogie tus c ien de verhouding van Frankrijk en die vai Pruisen teiop igte van een interventie lu de italiaanache ziken Irinkrijkheeft een zekei regt op interventie m Italië nn gevolge derconventie Da is met het gev l nret Duit ehl md of PiuiaeuDit heeft geen titel hoegenaamd waarop het zieh zou kunnenueroepen om zich met Itilie te bcmoeijcn Pmisen heeft diensvolgens ook in weeruil van al letgeen m tegenovergesteldenzin beweerd wordt neigens een stip ge lan we Ve ze u kannenuitgelegd worden alsem begin vin luteivcn ic Het i onnoodig te erkliren dat Piui ien niet het minste belang er bij heeftom de wereldlijke magt van dea paus vernietigd te zien Meuweet dat m Kome e enzeer De Staat inzeiger zegt Buitenbndsche bladen verspreidenhet erucht dat het k biiict v tu Ilorenee even ils de paitijvan hameien iii I lie door bcpidde belof en uit Berlijn ertoe gebragt i ile 1 sic om na ir Kome te gaan de eerste omzich op deoli cini ig am dt beweging iltlaar oor te bereiden Uij veiklarei bj deze ofiicuti zegt het olid d t de ita Iuhi cIh legtiiug nooit len in h n lar c seli l e toeze piiigen itgtstieek oi j tliiiga heef te kennen gi even dit tltrhilve zulk ceii wcn eh evenmin vervuld als geueqerd heeftkunnen woi leii De 24 Get De jongste bcrigten omtrent eene toenaderingtusschen Prui=en en Oostenrijk zijn slechts de herhaling vansoortgelijke geiuchten die voor ele bijeenkomst van Silzburgin omloop waren i enige omzigtijheid is te tiezen aanziensteeds aanbevelenswaardig De heer von Bcust heeft kort nade zamenkom t der beiJe keizers op verscheiden plaatsen tekennen ge even dat Oostenrijk in de dnitsche kwestie zichmet tegen ruisen lu oppLi itie zal steller De herinnering aande berigteu over de salzburgsehc bijeenkomst welke uit V eenen w er Jen verspreid moesten dairdooi iiitgevvischt en vvtl isvvaawat laat tegengesproken worder 1 ene werkelijke tegemoetkoming van Oostenrijk zal eerst uit leiten moeten blijken I In de zitting van tien rijkadag van den noord duit chea bond ia het wUontwcrp regelende het poatvvezon ungeiioraen alsook het achcepvaait De Kreuzzeili u zt gt dat den gtzintcn te Munchen en te btuttgart la opgetiiaoi u en 31 October het bestaande toltraetaat op te eggen wanneer Beijeren en Wurtemberg op dien datum met tot het nieuwe tractaat zijn toegetred n TSTeenen 23 October In de tweede kamer van den rijkaraad heeft de beer Arnakm voorgesteld om aan eene commissie het ontwerp van eene nienwe wet op te dragen waarbij tot beginsel zal worden aangenomen dat de hnwalijksacte onafhankelijk IS van kerkelijke voorschriften 24 Oct De Debatte een ministerieel orgaan van s keizers reis sprekende zegt Onze keizer vertrekt naar Frankrijk om er een bezoek door de wetten der bofFelijkbeid gevorderd aan keizer Napoleon nf te leggen Dat gedurende bet verblijf van onzen keizer te Parijs en te Compiegne staatkundige vraagstukken van het hoogste gewigt aangeroerd en be mdeld uilen wordeu lijdt bij ons geen twijfel het ligt m den aard der zaak Maar men gaat te ver mdien men s keizers reis toeschrijft aau bedoelingen m verband 9t aBde met staatkundige schikkingen vat ene strekking met bondgenootschappen met het aannemen ecuer ge neenschappeiijke gedragslijn in de staatkundige en ardeie aangelegenheden Zonder van de eischon der europc ehe staatkunde te vullen spraken mogen wij zeggen dat men sleclita aan den toestand waarin onze keizer de mti narchie bij zijn vertick laat behoeft te denken om overtuigd e zijn dit Oostenrijk te Pivjs evenmin als te Salzburg naar iets anders dan naar vvaaracbtigen en volkomen vrede kan streven Rome 24 Oct Sedert eergisteren is deze stad hel tooneel van ernstige ongeregeldheden Heden avond is de toestand verergerd bommen werden tegen de kazernen geworpen eene mijn liet men springen en barrikades verspeiren de straten Florence 24 October De post uit Kome van den 22 is aangekomen Als een maatregel van voorzorg zijn door den militairen kommandant eenige poorten der stad gesloten De anderen zullen van den ochtend tot den avond open blijven Het Giornale di Roma zegt dat er eene heftige botsing bij Borghetto heeft plaats gegrepen tusschen de pa ijkt soldaten en de Garibaldiacen De laatsten telden vier tlooden terwijl er talrijke gekwetsten wiren De pauselijKeu Icü n geen enkel verliea De Corriere Ilaliano zegt uit eene autenthieke bron hetberigt ontvangen te hebben dat eene poging tot opstand werkehjk te K mc heeft plaats gehid en dit het zeker is dat eenemijn die het sein tot den opstand moest geven in de luchtis gesprongen De insurrec ie scheen e hier mot te kunnenzegevieien maar de opgewondenheid der bevolking is zeer groot Volgeus bcrigten uit Kom van den vorigen avond isaldaar den 22 eene mijn gesprongen m de barakken der zouaven Slechts een gedeelte van den muur is daardoor vernield Niemaifd heeft echter daarbij eenig letsel bekomen Te Rome zijn geene barricades opgeworpen behalve diedoor de pauselijke troepen bij de poorten der stad waren opgeiigt A ijf poorten waren gesloten Volgens telegrafische tijdingen van heden ochtend was het te Kome rustig gebleven Hel nieuwe italilansche miiiislerie is heden zaraengesteld Ciildiiii heeft de portefeuille vin buiteniandsche ziken en vin oorlog bekomen Durautlo die van binncnlaudsche ziken en Bixio die van marine Er is geen nieuws bekend omtrent Garibaldi Men gelooft dal hij nabij de lomeiusche grenzen is ömnenlanö GOLDA 20 October Gisteren namiddag ten V ure marcheerden de leden van de volksw eerbaarheid Burgerpligt mt het gewone lokialder gjmnastieksehool naar de met vlaggen versierde schietbaan om te wedijveren naar de vier uitgeloofde fraaije prijzen waarbij er nog twee gevoegd waren door den heer burgemeester en den heer Westerbaan president van genoemde weerbaarheid Terstond na aankomst werti een begin gemaakt met den wed strijd en nadat velen bewijs hadden gegeven dat zij zeer goed geoefende scherpschutters waren bleek na den ifloop dat de eerste pnjs een inkttoestU met pendule geschonken door den heer Westerbaan ten deel viel aan V v d Kleijn de tweede een pendule aan L Coaq de derde een petroleutnhmp aan C Begeer de iietde ten compositie servies aan C de Koning de vijfde een sigaren standaard geschonken door den heer burgemeester aan H J Steenbergen j de ze de een goudvisschenkom met kelk aan P van Oudshoorn Die prijzen werden gister avond aan genoemde leden door het bestuur uitgereikt terwyl daarenboven een gul ontli lal allen werd aangeboden die als werkende letlen of begunstigers van dezen zoo regt vaderlandschen pbgt hadden blijk gegeven en allen een regt genoegelijke i dag en avond verseli ifte Wij kunnen hjer met genoeg roemen de vele opofferingen w ke de heer H P Muller als kommandant en de beer H J Steenbergen als onder kommandant aan den dag leggen om deze nuttige mrigting in bloei e doen stijgen Door den min üter van binnenlandsche zaken is de volgende missive aan de burgemeesters der onderscheiden gemeenten door intermediair van de commissarissen des konmgs verzonden ffTen einde het vaderland voor nienwe verwoestingen door den veetyphus te behoeden is het vooral bij het uitbreken der ziekte gedurende den Kaderefiden staltijd noodig dat de ametstof ten spoedigste worde onschadelijk gemaakt Ik vertrouw er dus op niet alleen dat alle voorschriften tot wering der ziekte gegeven zorgvuldif worden nagekomen maaf ook dat het stelsel Van afmaking en zooveel mogelijk verbranding streng gehandhaafd en in dien zin uitgevoerd zal worden dat wanneer de typhus m eenen stal na lijkopening 15 geconstateei d al het daarin aanwezige vee worde afgemaakt Het vee van denzelfden eigenaar of houder m afzoniLrliik staande stallen schuren of getimmerten geplaitst zal na ir omstandigheden gespaard kunnen worden maar de burgemce ter moe fu dauomtrent zooveel mogcljk hel advies inwinnen van de tloor de regering in dienst gestelde veeartsen jisteici heeft het prov geregishot te a Hagc C Versluis schulti g vcralaird nn nesen d efa Men eu zijne moederA I e hooge raid heeft diugstlag vcrnie igd het arrest vanhet provinciaal geregtshof in Xooitl lloliand in zake J Brouwers huisvrouw van J van den Busch en J Mot v waarbijZIJ zijn vrijgesproken van de feiten 1 un ten 1 e gciegd betrekkelijk de ongeregeldheden te el zen De house nul heefthen schuldig verklrrd en veroordeeld de eerstgemtlle tot Iedoodstraf uit te voeren b nueu s Gravenhage de tweede loteene tuchtbuisstraf voor den tijd v m v jf j iren In htt aanstaande voorj i r tl eene tentoons c l i van voortbrengselen van tuinbou v worden gehnu te i in het i tia voor volkavljjt te Anislei 1 im met niedeweraing van i e i eImg Amseilim der ho lm lat lie miitsrhippj v m i i iDc e tentooiiatell ng woilt i t u 4 rxeo i t i i idier maau l g sloti n De rfeliig ui 1 I iet toonstellii g betreft is opgeiln tn ai e I e Gr i k C en J krook b emia t I t ii te m i i i 1 e inzending en meled ngiiig t ui vr i iile iiln ib i v m plinten en bloemkwceker e o hier to luide aia euleia w on achtig Ei iju een groot aau al prijzen uitgeloofd De commissie door het uep Men schrj t uu Ltj 1 Terwijl gedure 1 c de en i izo uer 1 vin scheepsladingen met bloemkool uit u nsbmj de maikt uim mi erhiel en het weer zeer gunaiig bleef voor uc eelt van het 1 ite geia is daarvan weder net vervoer levendig en zal s ciug tot tlat de vorfci invalt aanhouden O k uit Soordho lantl helilien verzendingen van roode en witte kool waarvan mede een goeil gewas voorhanden is op ruime schaal pla ta S i den aanhoudendcn regen wairdoor de polier 10 vroeg ijdig met It I v n w er werden b rtigl z ii e it te geholpen door een ook om te spiijt 1 eer eu i ige 1 w l waardoor de boezemstand aanmcikelijfc gcdaild isj bevrijd geraakt ten gevolge w larv iii tie loeat ind der weilanden veibeterd IS en het er nog aan geiu gris voor hei vte on brtek Dit het estlantl or t nn dit de iii senttml rgekoesterile verwachting nopens he riepen i er dr ivei gei shet ua rop gevolgde koude en na te wede jui hopeloosgeworden thans ten gevolde eci er veel gui 1 r neer t es ddbeid geen twijfel meer ovtrli zooüu t t ii i 111 mi lenc njp w orden gesneden tn hieimeue de Luinders vcvr schatre zijugcvnjwaai 1 Alen schrijft uit Beikel en Codci ja De oos t is overhet algemeen hier goed afgeloopen Kool tal ia er weinig cwonnen door het hooge w iter gedurenile t tn afgelo otii w nter de opb gst was daariloor gering eu ue prij tn iet hoOj Het vlas 13 goed geslaagd en gewonnen ci geeft e a goedbeschot Er is wemig tirwe en rtgge etecM de opbrengstwas middelmatig Gerst en haver zi n hi r vtel verbouvd caover bet algemeen gotd gewonnen 1 e duiveabooneu zijn dezenzomer veel bevangen geraakt en hebben nog al van de luisgeleden De uiikoro t der aard ippelteelt ia uiteenloopend dochlevert over het algemeen reden tot tevredenhei l op vin deziekte hebben de aardappelen met geletien terwijl de prijzenhoog ijn De toestand van den veestapel is zeer stv eiischt ofschoon de longziekte zich van tijd tot tijd bj de runderenvertoont Boter en kaas geven tot heden goed gewin en biagtcu ongekende pri jzen op 1 O L 1 I I L Onder bewaring van ue pu e ilhier zjn twee ge ica Gmm i i BerUle De hoiifrersuoo i mt On i c Ckiq e f t u f k kcii Il c At 1 tl i iluui e d t Uv l 1 u L at t i tol woLÏw i Dt itihann ti t lH mol LD