Goudsche Courant, zondag 27 oktober 1867

iH 583 1807 Donderdag 31 October 2f H f frfr oD j doen arresteren Aie k romeiosclte i cnzen wiWrti ovcrfiasm üp de ualkü an Ik veiitx r iju dezer dagen i eiren stukken ge iut freplaatai Generaal Klapka is met alpenicene btenimen belioemd tot hd van det hongaars lii ii rijkwlag Ganhaldi is te T ivorno aan wal gestapt Het gneksche miuibtcne viaagt nog 7 nullioen voor scbcptn en uajjcns Den 7 oct heeft in de Antilles een orkaan g woe l aardoor 11 s Lcpen ijn verongelukt 1 it Acnczuela ordt berij lat Slosqutra te Santa Maita is gevangen genonen Men veiwufbt de spoedige opa ime van Baden in den noordduitschrn bond Ill Rumenie worden de l ratlii tcu oorf 7i Wnibhand l en OUDSCHECOURAlïT J Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags TJBTXT K Ajr A TSJ De pnjs der Advertentien van een toi zes In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vorSi UltgaVC Van A BRINKMAN regeU met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 1 m j n o en J eiken regel daarboven 10 Cent Advertentien van 1 C regels tot desmidditgs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Lange Tiendeioeg D n 60 Bniteugewone letters worden berekend naar plaatsruin te REDERIJKER SKAMER De Grou dsbloeni 1 Buitengewone Vergadering in het Lokaal TivoLi op Maandag 28 October 1867 1 = Afdeeling De Oom uit Oost Indie of de 3 GEKROONDE ARTISJOKKEN Blijspel in 3 bedrijven door A Ruisch schrijver van een bankbiljet van duizendgulden 2 = Afdeeling BERGEN en DALEN Blijspel in 2 bedrijven Voor deze vergadering zijn ook voor nietleden Introductie Kaarten verkrijgbr ar a 60 Cts de persoon Aanvang ten half zeven ure OPENBARE VERKOOPING DIJKGRAAF n HEEMRADEN van den ZuidflaspoUkr in Schieland zijn voornemens oj ZATÜRDAG den Z NOVEMBES 1867 des voormiddags ten tien ure in het logement Hei PosTuns te MoordrecM in het openbaar ea voor contant geld te erkoopen Eene partij van ruim 400 CanadaSChe of eeogenaamde ZWARTE POPDLIERElf BOOIEN waarbij zeer geschikte voor Klomp en VSerkhout allen staande ter wederzydea langs den Hoofdmiddelweg des Polders v£ n af den ouden Spoorweg tot den zuidelijken Dwarsweg en zulks in vijf en vijftig perceelen zoo als zij sfaan afgenommerd Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij voormeld Bestuur en bij den eersten Opzigter L EXALTO te Moordrecht öocrtenttcn ëïr Vijf en twintig jarige Isi W J L KAMPHUIJSEN ffl ih f C M SCHLIEK Hunne dankbare kinderen Grartukoffe IG Oct 1S67 IP m m Ondertrouwd yg H W DE GREEF ja Weduwenaar van P C WAAXDEES jjja W M KAMPHUUSEN pi s Grmenlage 26 Oct 1867 Heden overleed in den ouderdom van 73 jaren na met mij bijna 9 jaren gehuwd te zijn geweesi mijn geliefde eeitgenoot de Heer C KOEMAN G OPTERBEEK Wed O KOEMAN AlKMAAS 2i Oot 18fi7 De Heer en Mevrouw DBOOGLEEVES PORTUIJN betuigen hunnen hartelijktn dank voor de vele bewijzen van deelneming en belangstelling bij gelegenheid hunner Vijf cn twintig Jarige Ha welijksVereeniging ondervonden GoiBA 26 Oct 1867 Marktberigten Gouda 3i Oct Bij zeer weinig handel waren de prijzen weder merkelijk minder Tarwe Poolsche per 2400 kilo 490 Koode Kleefsclie ƒ 4S5 Zeeuwsche per mud ƒ 14 60 a ƒ 15 90 Kogge 9 75 a 10 80 Gerst winter ƒ 6 a ƒ 7 50 dito omer ƒ 6 a 7 Haver korte ƒ 3 10 a ƒ 4 50 dito ian e ƒ 3 a ƒ 3 Boekweit Fransche per 2100 kilo f 200 Noordbrabantsche ƒ i j a ƒ 235 Bruine booneu ƒ 12 a ƒ 14 50 Vaardeboonen 8 ii ƒ 9 Duiveboonen 9 25 a 10 Blaauwe erwten voor de me= ing 8 50 a 10 De aanvoer ter veemarkt was niet aanzienlijk en de kooplust gering bij hooge prijzen Ook in schapen en in varkensen biggen ging weinig om Kaas Aangevoerd 50 partijen ƒ 26 a 29 Goeboter ƒ 1 26 a 1 35 Weiboter ƒ 1 10 a 1 20 Burgerlijke Stand Geboren 23 Oct Susanna Jncoba ouders J Plemper en S Vogel Hendrik ouders C P Kabouw eu A H van der Heijden 24 liarcnd Jao ouders N J van Gorselen en S J Kevet Ü5 Plcuntie ouders L van Oudshoorn en A Scharleman OvuiLhDtN 25 Oct C J Nieu land 5 w L Spruijt 3 m Gtliuwn 23 Oct D van den Berg en W Bloemend ial A vau der Laan cu C H Jansen D vsn Leeuwen eu ¥ Siton HINISTERIE VAN FINANGIEN Bestuur der Reg islralie en Domeinen De ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Gocda zal op Maandag den 11 November 1867 des voormiddags ten 10 ure in het Lop emcnt i B Za m aiin de Markt te Gouda onder voorbehoud van de nadere goedkeuring van den Minister van Financien overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bij inschrijving voor den tijd van twee jaren ingaande den 1 Januarij 186b eu eindigende den 31 December 1869 van De aanslibbingen en het daardoor op de bij de voorwaarden bepaaiuo diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de HoUandsche IJssel en zulks in drie pereeelen De billetten van inschrijving moeten vracUvrij en gesloten worden ingeleverd vóór den 9 November 1867 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even als ter Secretarie der Gemeente Oudvrheri ajd IJssel en ten kantore van denOntvanger der Registratie G A te Rotterdam de voorwaarden van verpachtingter lezing zalleu liggen De Ontvanger voornoemd ROUAARDS Men vraagt tegen 15 November of eerder TE HUUR een HUIS of eene BENEDEN WONING met eene daaraan verbonden Werkplaats binnen d stad en op goeden stan l Adres den Uitgever dezer Courant lett G brieven franco Goudsche Broodfabriek Onze broodprijzen zijn tot nadere kennisgeving als volgt FIJN KRENTENBROOD 40 Cts p N GEWOON dito 26 GEBUILD BROOD 1 kw 27 II lito 2 24 dito 3 22 ONGEBUTLD dito 19 ROGGE dito 13 Klein Brood 21 2 C per stnk GocDA 28 Oct 1867 PERK C Raderstoomboot d MJfssel Van Gouda Maandag en Dingidag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens B s uur Van Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks lUtouriaarten Prijs van het gedestilleerd bij Q F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bjj eene hoeveelheid Tan minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 j ld per kan 67 cents idem a 477io per kan 69 c s Jenever 2 soort Moutwijn a le ioO o per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 462 jo o per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Boekdrokkerij van A BRINKMAN BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengenter algemeene kennis dat met den 31 dezer maand het kosteloos verstrekken van versch IJSSELWATER ophoudt endat na dien dag dit water verkrijgbaar zal worden gesteld tegen één cent per emmer van ongeveer twaalf kan GoLDA den 28 October 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuhenlflnJr Londen 26 October Volgens den Standard een orgaan van tie tor partij zou het engelsche gouvernement dezer dagen aan het fransche verklaard hebben dat Engeland eene nieuwe iiilegering van fransche troepen in Rome met leede oogen zou zien Doch ue Morning Herald een ministerieel orgaan is van oordeel dat er voor Frankrijk èn belang un zedelijk regt bestond om tt schen beide te komen en de wereldlijke sonvereiniteit van den paus te beveiligen legen eenen aanval die door het italiaausche gouvernement zijdelings werd bevorderd In eene woensdag gehouden vergadering der reformleague is beraadslaagd over een ingekomen brief van den hr Beales den voorzitter der league waarin deze zijne denkbeelden over de iersche vraagstukken uiteengezet en een sterk afkeurend oordeel over het fenianismus geveld had Verscheidene der aanwezigen hebben bij die gelegenheid de fenians verdedigd en opentlijk betoogd dat de Ieren derwijze getergd waren geworden dat zij volkomen geregtigd waren om te trachten door geweld herstel van hunne grieven te erlangen De vergadering heeft ten laatste besloten den brief van den heer Beales in haar archief op te nemen hoewel zij niet al de daarin vervatte denkbeelden kon beamen Parijs 26 October De Moniteur zegt dat nu er op nieuw pogingen zijn geda in door de revolutionaire benden om den pauselijken staat met geweld te overmeesteren de keizer het bevel heeft ingetrokken dat gegeven was om het ontsohepen der te ïonlon vereenigde troepen te staken Garibaldi bevindt zich aan het hoofd van ongeveer 4000 vrijwilligers hij rukt op Rome aan in de rigting van MonteRotondo Vijf transporten zijn vertrokken Het gepantserd eskaderen andere transporten moesten in den loop van den dag uit eilen Het geheele pauselijk leger is voor Rome geconcentreerdvolgens een krijgsplan opgemaakt door een fransch genieofE cier die door de regering naar Rome gezonden is Men gelooft dat de Garibaldianen zich zullen verschansen te MonteRotondo De pauselijke troepen hebben bevel ontvangen om geen aanvallende houding aan te nemen s avonds De Corriere Italiano berigt Gisteren heeftGaribaldi met vier bataillons een corps zouaven te MontoRotondo geslagen Het gevecht was allerhevigst De pauselijken hadden een batterij kanonnen De opstandelingen hebbenzich van een groot aantal gevangenen sommigen zeggen 200 in getal en drie kanonnen meesier gemaakt Er waren veeldooden en gewonden aan beide zijden Onder de opstandelingen zijn de bevelhebbers Mosto en Salomone zwaar gewond De pauselijken zijn op de vlugt gejaagd en door Garibaldinagezet Volgens rUnivers zou Garibaldi 10 000 man onder zijne bevelen gehad hebben Volgens de Gazette de France 12 000 Volgens de parijsche Epoque heeft de expeditie bevel om zich vooreerst te Civita Vecchia op te houden en eerst naar Rome te gaan zoo de gebeurtenissen een bedenkelijke wending nemen 27 Oct De keizer heeft heden to St Cloud een ministerraad en eene zitting van den geheimen raad gepresideerd De Etendard logenstraft het gerucht volgeus hetwelkkoning Victor Emanuel geabdiqueerd heeft Het blad zegt dat de garibaldiaansche benden voorigaan met vrijelijk de romeinsche grenzen te overschrijden 28 Oct De Moniteur zegt in zijn staatkundig overzigt dat volgens depêches uit Monte Rotondo Je pauselijke bezetting van die plaats meester is gebleven na twee bestormingente hebben doorgestaan Men gelooft dat Garibaldi Monte Rotondo achter zich latende naar Rome is getrokken Eene pauselijke kolonne van de bezetting van Rome gedetacheerd rukttegen de benden op De Patrie verzekerd dat de nieuwe italiaausche ministersvoor de aanneming hunner portefeuilles deze twe voorwaarden gesteld hebben 1 dat de koning opentlijk de schendingvan het romeinsch grondgebied zou desavoueren en 2 dalhij een stap zou doen om door eene beweging langs de grenzen de italiaausche armee te doen aansluiten bij de franscheinterventie Men verwacht de slu ting der garibaldiaanschecomités en aanwervingen De Moniteur sprekende over de laatste gebeurtenissenin Italië meldt dat de afgevaardigden Sancti en Acerbi inhet gerecht bij Viterbo gesneuveld zijn Volgens de Presse heeft Garibaldi versterkt door veleduizende deserteurs uit de italiaansche armee Monte Rotondona een hevig gevecht ingenomen De pauselijke soldaten warenéén tegen tien der opstandelingen Deze laatsten mkten regtstreeks naar Rome op Men gelooft dat Garibaldi sedert gisteren avond voor de poorten der stad moet staan Het eskader is te Civita ecchia aangekomen De ontscheping is heden morgen aangevangen De Epoque meldt op grond van eene depêche uit Florence dat volgens een gerucht de italiaansche troepen hedenhet pauselijk grondgebied zouden zijn binnengerukt Keizer Napoleon III heeft aan paus Pins IX een briefgeschreven houdende verzoek om hervormingen voor de Romeinen 29 Oct De senaat en het wetgevend ligchaam zijnbijeen geroepen tegen 18 november De France zegt dat ongeveer 300 man van het legioenvan Antibes na de inneming va i Monte Rotondo gevangenzijn genomen Toulon 26 October Het gepantserii eskader is heden ochtend ten 6 ure vertrokken Elk oogeublik vertrekken traiispottschepen met troepen beladen liet inschepen van wapenen en levende strijdkrachten duurt voort 27 Oct s avonds De brigade Polhes bestaande uithet 82ste en S7ste regitcent infanterie benevens artillerie cavallerie en trein is op het tweede eskader ingescheept datheden avond vertrekt 28 Oct Het tweede eskader is heden morgen vertrokken met de brigade Pottier De mjuschappen die aan boordder Intrepide zijn gegaan zijn van het jüste en van het 80steregiment bene ens eene batterij Het vervoer van troepenhoudt aan 29 Oct In alle maritieme kwartieren worden matrozenaangeworven eu opgeroepen Het vertrek van troepen blijft steeds aanbonden Berlijn 26 Oct indien men een terugblik werpt op de werkzaamheden van den heden gesloten rijksd ig van den noordduitschen bond dan moet men erkennen dat er neg nimmer in Duitschlaud eene parlementaire vergadering heeft bestaan welke in zoo weinig weken zoo vele wetten tot stand bragt als de rijksdag in deze zitting Het valt niet te ontkennen dat wy aan vele goede instellingen rijker zijn geworden en het is dan ook met een gevoel van dankbaarheid dat wij de werkzaamheden van dit parlement herdenken al had dan ook menig ontwerp gunstiger kunnen zijn vof r de liberale zaak Onder deze behuort in de eerste plaats het ontwerp op de militaire organisatie welke aan de regering eene te uitgebreiiie raagt verleent De aanneming van dit ontwerp s juist daarom