Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1867

Pruisen een geschiedkundig feit omdat daardoor aan het deswege bestaande conHict voor gocil een einde is gemaakt Over de wetgeving van IS 1 1 elke wij aan mannen als Slciu Schanihorst en Gneisenau verschuldigd zijn heeft de theorie van V Eoon JXanteuffel en Bismarck gezegevierd Voor het materiele nelzijn is veel goeds tol stand gebrjgt Voortaan heerscht geen coalitie verbod meer beperking van den rentevoet is afgeschaft de lijfdwang al binnen kort worden opgeheven wij ver endeu onze brieien te rekenen van 1 januarij 1S6S voor een gering port aan de marine staat eeiie wezentlijke verbetering te verwachten os meer goede wetten zijn tot stand gebragt slechts in te ruime mate is aan het bondspresidium ïolmagt verstrekt Zl Oct Uit goede bron wordt verzekerd dat de heerïon Bismarck bet votum der eerste beijersche kamer met dedaaraan verbonden reserve afwijst 2c Oct De bondsraad is tot heden over vier wekenverdaagd om na afloop daarvan onmiddellijk de werkzaamheden voort te zetten MunchOn SU Oct De rijksraad heeft beraadslaagd over het tolverbondaverdrag Een amendement van den prins van Löwenstein Eosenberg is met aïgemeene stemmen op 3 na aangenomen Het is van den volgenden inhoud Overwegende dat de kamer steeds bereid is voor de instandhouding van het tolverbond alle noodige otfers te brengen voor zoover die slechts vaii stoffelijken aard zijn en geen inbreuk maken op de zelisiaudigheid van Beijeren vil zij het tolverbondsverdrag goedkeuren onder uitdrukkelijke voorwaarde dat het regt der goedkcur ng of verwerping der besluiten van den bondsraad en het tolparlement aan de beijersche kroon gewaarborgd blijve De prins van Hoheulohe heeft beloofd dezen wensch ten krachtigste te z llen ondersteunen W eeuen 26 October De berigten omtrent de gunstige ontvangst van d Leizcr te r rijs hebben hier een goeden indruk gemaakt maar men wil van geen Vansch verbond hooreii te minder omdat Napoleon thans een politiek volgt welke den clericalen aangenaam is Men is thans tegen deze partij zeer verbitterd Weg n hot coji orJi a i do aïgemeene leus althans in de duitsche erflanden met uitzondering van Tyrol 29 Oct De fchoolwet is by derde lezing aangenomen De Polen hebbeu er voor gestemu Florence 26 October Volgens berigten uit Terni heeft Garibaldi de pauselijke troepen verslagen en zich van drie kanonnen meesier gemaakt Gisteren is door de italiaansche regering een nota naarParijs gezonden waarin op nieuw woidt voorgesteld Korae tebezetten door italiaansche en fransche troepen ten einde hetpauselijk beniud te waarborgen lüch tevens verklaard dat zijeen inlegeriug van Home door t e Franschen alleen niet zaldulden 27 Oct De heer Eatazzi heeft definitief geweigerd om de onderhandelingen tot zamenstelling van een nieuw kabinet voort te zetten De gen i ial ilenabrea op heden middag geslaagd in het vormen vim een ministerie Daarin zijn opgenomen de heeren uallerio f ambray T ijrr Cug Bibotti Canielli ea Oiuorna De ponetendle van financiën is den heer Sella aangeboden De Gazzeita Officiale J i ue vogcï proclamatie van den koninp tpe Ip Bende t or eeue partij opgeruid en verleid hebben zonder magtiging van mij of mijne regering de grenzen van den staat ionoaden De eerbied door alle burgers verscliuldigd aan de wetten en de internationale overeenkomsten door het parlement en door mij beVrachtigd schiiju in deze crusuji omsiaiiuigl cJ u ne strenge eerepligt voor Europa weet dat de van op ije x ü r i r g cnzende j ri vfu T irpvcn staat vernietiging var h t hoogste geestelijke gezag van net hoofd der katholieke kerk de m m niet is Dc c poging heeft het gemeenschapneüike vaderland in groot gevaar gebragt en legt mij d Jriugcnden pligt op om de eer des lands te redden en niet ijden in mij heeft gesteld kan mij niet ontvallen Wanneet de kalmte in de gemoederen zal zijn teruggekeerd en de openbare orde volkomen zal zijn hersteld zal mijne regering in overeenstemming met Fran rrijk en volgens het besluit van het parlement met alle loyauteit trachten eene behoorlijke schikking te vinden welke van dien aard zal zijn dat daardoor een einde gemaakt zal worden aan het gewigtige en ernstige romeinsohe vraagstuk Ik heb steeds vertrouwen gekoesterd en zal dit steHs doen in uwe wijsheid gelijk gij vertrouwen hebt gehad in de genegenheid van uweu koning voor dat groote vaderland dat wij door gemeenschappelijke offers eindelyk hebben teruggebragt il de rij der natiën en hetwelk wij geheet en geterd aan onze kinderen moeten nalaten De proclamatie is onderteekend door den koning en al de ministers Het ministerie is aldus zamengesteld Menabrea presidenten buitenl zakeu Cambray Digni financiën Gualterio biunenl zaken Cantelli openbare werken generaal Bertole Viale oorlog Mari justitie Tot aan de volledige zamenstelling van hetkabinet zullen Menabrea tijdelijk met de portefeuille van marine Cambray Digni met die van landbouw ea Cantelli met die vanonderwijs zijn belast 28 Oct Lamarmora vertrekt naar Parijs hij is meteene zending belast Eatazzi is vertrokken naar Venetië Eris eene petitie in omloop om de bijeenroeping te vragen derkamers Men ziet met gespannen verwachting berigten Ie gemoet van Garibaldi 29 Oct De ligting van 41 is onder de wapenen geroepen tegen 15 november Het parlement zal na half november bijeen geroepen worden BOIUe 23 Het De stad i $ onder streng militair bestuur De Garibaldianen die gisteren voorwaarts rukten zijn teruggedreven Zij zijn uu 15 mijlen van Bome verwijderd In de stad staat alle handel volkomen stil s avonds Gisteren hebben een duizendtal Garibaldianenonder commando van Ghireli een aanval gedaan op Viterbo Zijhebben eene der stadspoorten in brand gestoken doch zij zijnverdreven door de pauselijke troepen die velen hunner onderanderen hun aanvoerder gedood en eene hoeveelheid wapeneneu ammunitie benevens een aantal rijtuigen buit gemaakt hebben De bevolking aldaar is niet het minst geagiteerd Hier teEome heerscht eene volmaakte rust Een aantal romeinscbeburgers zelfs uit de aristocratie doen gewapend de ronde doorde stad 26 Oet De paus heeft een encyclioa openbaar gemaakt gerigt aan alle bisschoppen der wereld betreffende den tegenwoordigen staat van het patrimonium der kerk ten gevolgevan den aanval der revolutie In die encvclica wordt ook gesproken van den onfjelukkigen toestand der kerk iu Polen De paus vraagt daarin dat er publieke bededagen zuilen gehouden worden Het Gioriiale di Roma bevat eene waarschuwing aan deburgers om deel te nemen aan eeaige oproerige beweging enbedaard te huis te blijven indien er alarm geslagen wordt Ermogen niet meer dan vier personen bijeen zyu De magazijnenmoeten gesloten worden Gisteren heeft de romeinsche politie bij het doen vanhuiszoeking tegenstand ondervonden liet huis is met geveldebajonet ingenomen en 15 Garibaklianen ijn er gedood terwijl 36 gevangen genomen zijn Slechts twee onder de tegenstanders waren Romeinen uil den ailerlaagsten stand Er is eengroote hoeveelheid wapenen in beslag genomen De stad isrustig Civita VeCChia 27 Oct De Franschen zijn hier aangekomen Negen duidend Garibaldianen staan voor Rome Petersburg 27 Oct Uit eene offiiciele bron wordt gemeld dat de inkomsten van den staat gedurende het eerste halfjaar van 1867 vergeleken met gelyk tijdvak van 1866 eene vermeerdering aanwijzen van S a millioen op de in en uitgaande regten en 4 millioen op de accijasen De uitvoeren der 4 jongste jaren hebben eene vermeerdering ondergaan van 60 millioen Van 1862 tot 1867 heeft de staat 113 millioen voor spoorwegen uitgegpven De regering verklaart dat zij voor 1869 geen nieuwe contessieu zal verieenen voor gewaarborgde spoorwegen GOUDA 30 October Men schrijft nit den Alblasserwaard Van alle zijden ontvangen wij berigt dat de opbrengst van het zaad van den hennip niet aan de verwachting heeft beantwoord De vraag naar hennipzaad is niet groot en mea zegt dat door commissiekoopers ƒ 7 a ƒ 7 85 geboden is per mud De late aardappelen vallen niet tegen eu het schoone weder heeft belangrijken invloed op den prijs Aan particulie ren werden die voor 2 75 a ƒ j geleverd Sommige producenten Terfcoopen daarvoor nog niet en hopen op duren tijd in het voorjaar Gemengde Berigten In Opper Silezie neemt de veepest toe en is reeds tot zes gemeenten doorgedrongen De vertegenwoordigers van de pers zijn zaturdag met toegelaten bij de rotterdamsche feestviering De gemeenteraad van Kampen verleent eene subsidie van ƒ 5000 aan eene muzieksehool Voor de maatschappij van weldadigheid is omstreeks ƒ 30 000 gecollecteerd Twaalf honderd Nederlanders dienen als panselijke zouaven De vroegere onderhandelingen met koning Theodorns hebben aan Engeland ƒ 154 136 gekost De fransche keizerin zal voor hare gezondheid den winter te Nizza doorbrengen De Inxembargsche commissie tot onderzoek van het herziemngsont erp heeft het mandaat uiej aangenomen Eenige birminghamscho fabriekanten worden beschuldigd wapens geleverd te hebben aan de fenians De chinesche regering heeft in Frankryk acht stoomkanonnf rbooten besteld met ver dragend geschat De croatische landdag zal weldra JÏjeen geroepen worden Naar Manchester en Liverpool zijn troepen gezonden om te wakentegen femansche aanslagen Gedurende de raaaud sept jl zijn 135 schepen totaal verongelukt De fabrieken in den Eizas werken nogslechts zes uren per dag die in Neder Normandie staan geheel stil Juarez is herkozen tot president van Meiico De invoer van vreemdegranen in de spaansche havens is verlengd tot uit jnlij 1S68 Tusschen Calais en Parijs heeft door het derailleren van den spoortrein eenverschrikkelijk onheil plaats gegrepen men telde 13 dooden en vele gekwetsten De wisseling van cijfertelegrammen tasseheu Frankrijk eu ItaÜeis tijdelijk verboden en de romeinsche lijnen zijn verbroken SaksenMeiningen met 175 000 inwoners kan onmofelijfc de zware kosten vaneen eigen bestuur dragen De togt naar Rome zal nog roemrijkerzijn voor Frankrijk dan die naar Mexico Engeland en Pruisen dringen aan op de handhav ns van de integriteit en zelfstandigheid van Italië Men wenscht Memel door een vaste brug over de rivier Tan diennaam in verbinding te brengen met het europesche spoorwegnet Demeeste geweren der schutterij te Ilarlingcn bleken bij eene inspectietotaal onbruikbaar te zijn de bruikbare worden op het raadhnis bewaard Vergadering van den Gremeenteraad Dingsilag 2 j October Tegenwoordig de heercn van Bergen IJzendooru voorzitte de Grave Viruly Westerbaan Prince Braggaar Remy van Gennep Kist en van Straatcn De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Zijn ingekomen eene dispositie van hh gedep staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot afstand van het huis op de Zengstraat tot bergplaats voor het garnizoen notif eene dispositie van dezelfde houdende goedkeuring van den post op de begrooting ten behoeve van de vereenigïng der volksweerbaarhcid not een adres van H van der Wouden verzoekende verlenging van het contract ter aanbesteding van de plantso nea wordt gesteld in handen van de commissie van fabricage eene missive van den hr H Cosijn mededeelende dat hij aanneemt de benoeming tot lid der gezondheidscommissie j notif Overgaande tot de behandeling van de begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1868 geven B en W in overweging in de eerste plaats in behandeling te nemen de posten die van de overigen eenigzins belangrijk verschillen als De vergrooting van het boterhuis geraamd op ƒ 430 deze nitgaafwordt goedgeke ird met algcmeene stemmen De kosten van riolering tot een bedrag van ƒ 4950 De heer Peeters komt ter vergadering De heer Prince verzoekt dat de stukken nogmaals worden voorgelezen omdat in de vorige vergadering eenige leden afwezig waren Hieraan wordt voldaan Onder deze voorlezing komen binnen de hh Buchner Eentinger Droogleever en Luyten De heer Prince dankt voor de nn nader ontwikkelde plannen doch heeft bezwaar in het tweede punt betreffende het rtserveren van een voetpad en het derde punt betreffende de oprigting van privnten De heer Peetera ondersteunt het voorstel van B en W Debt Kemy vraagt inlichting of het aangevoerde van den heer Prince juist is de heer Droogleever zegt dat zijne rienswijze is om in plaats van zijlen voetpaden te ipflken De voorzitter geeft de verlangde inlichting in den geest van den beer Droogleever met bijvoeging dat de uiteinden met deuren zullen afgesloten worden en de eigenaren door een heg De hfflr Buchner oppert een bezwaar over de afsluiting dat opgehelderd wordt Na eenige verdere discussien wordt het voorgestelde aangenomen met aïgemeene stemmen Verhooging van het traktement van den klerk ter fabricage van ƒ 400 op ƒ 459 wordt goedgekeurd met aïgemeene stommen De post van ƒ 20 000 tot het bouwen van een nieuw schooUokaal deze aanvraag heeft op den heer Buchner een pijnlijken indruk gemaakt daar voor de burgerjongensschool slechts ƒ 12 000 op de begrootiug isgebragt hij merkt verder hoe enorme sommen in de laatste jarenzijn uitgegevea voor onderwijs ea de hegrooting gedurende de 1 1 jaren dat hij hier zitting heeft met minstens een tonne gouds is verhoogd eueindelijk hoe men in de bestaande behoefte zou kunnen voorzien op eeneandere wijze Door den voorzitter wordt medegedeeld dat door verschillende wetten voor de gemeenten hoogere uitgaven worden V3rei3cht en dat ook de toenemende bevolking hoogere uitgaven veroorzaakt De heer Xnyten vereenigt zich met het aangevoerde van den hr Buchner ook de heer Reatioger spreekt in gelijken zin en zal tegen den post stemmen omdat de wet op het onderwijs wel eens wijzigingen zou kunnen ondergaan De hr Peeters is van een tegenovergesteld gevo elen en vraagt of de lokaliteit niet door aanbouwing zou kannen worden verki egen De heer ICÏst beschouwt de thans in gebruik zijnde loValen als onge schikt manr wenscht niet te ouwen op de aangewezen plaats arhter het lokaal der hoogere burgerschool doch wilde liever wachten tot dt gelegenheid zich opdeed om eene geschikte woning te koopen Nu wordt duor den voorzitter medeeedeeid dat het bestunr eene roodanige aanbieding ontvangen heeft doch dut ua onderzoek gebleken is dat het aaugeboden gebouw is ongeschikt De heer Peeters licht zijne zienswijze nader toe De heer Viruly verklaart zich tegen de verbouwing van het aangeboden lokaal om niet ii dezelfde bezwaren te vervallen als geschied is hij het gebouw der jongejufvrouwenschool De heer Kist maakt verdere bezwaren en zal tegen den post stemmen De hh Viruly en Peeters verklaren zich nader ten aanzien van hun gevoelen De beer Buchner uit de vrees dat de hoogere burgerscholen eenmaal beperkt zullen worden De heer Peeters bestrijdt dit gevoelen en verwacht integendeel uitbreiding De heer Remy ziet bezwaar om na het aangevoerde den post voor 1868 uit te trekken De heer Reutiuger wenscht voorloopig uitstel De heer Droogleever vraagt of er dadelijke behoefte is en zal i dat geval voor stemmen Door den voorzitter wordt deze vraag bevestigend beantwoord De heer van Gennep meent dat er vergisaïng ia het debat bestaat hij zal voor stemmen De heer Kist bedenking opperende over het ongezoodc der pi dit door dtu voorzuter wederlegd de heer vaa btraaten zal in geval van drii gende noodzakelijkheid voor sterami n lu stemming gebragt wordt de po t goedgekeurd met 10 tegen ö stemmen die der hh Kcuttuger Uuchuer Kist T uUen en Rcmj 5 Door den voorzitter wordt voorgesteld hut leiL van een trottoir op den Fluweelensingel waartoe in ai nl jl m jtigiiic wa vtrleend vooreerst niet oit te voeren omdat ha ondoelmatige li arvan gebleken 13 en de daarvoor uitgetrokken bom van ƒ ji 00 te hez gcn tot het verstrati n van dien siugU tot liet aaukoopcu v i ij=5cl ra itUii iv r tn keijeu tien lantarens en tot het uakeu vau ten iiiwe i Ccdere brug op de Gouwe uouidzijde over het water van hei acLier de visehmarktgrachtje dit voorstel wordt in tv te tema iii jeu ilgemeen gixdgekeurd ti Pensioen aan den chef ter secrclatJc iiJ iu fO De heer KeiUitiger zou weu chfcu dat iiic t e u vatte basl tcld voor het vervolg duch al m dit geval om de laOj durige dieu=t G jaren geenc veidere btdeukiitg maken de hr Buchner zoude w nschcn dat B eu f een voorsttl van pensionering raogtf n icdieuen de heer Liiyten ZDudc weuschen tiat het bedrag op 2 3 van het tractemeut bciaaid wei il Bij de stenimaig wordt het voorstel algemeen aangenomen Naar aanleiding au het verleeoen van dit pcisioeu stellen B en W voor de ambtenaren ter secretarie tn bezoldigen aL oltt de chef op ƒ 1200 de cerate commies ƒ 900 de tweede eu derde commies elk ƒ 609 de vierde ƒ 400 en een adjuuct coicmies f 200 De heer Buchner vraagt of deze tractementen met het oog op andera ambtenaren niet minder gesteld konden worden dt e U dcukiug wordt door den voorzitter opgelost 7 Nu is aan de orde van behandeliiig het in de vorige vergaderingingekomen adres van A J Meurs concierge van het raadhnis verzoekende verhooging B eu W stellen voor daarop afwijzend te beschikken maar den coucierge in plaats van ƒ 300 toe te leggen ƒ 350 voor het schoonhouden der iuk K ü en wordt dit voorstel met aïgemeene stemmen iroedjekeurd Een adres van den coucieige lu Arti I egi J v I untn verzoekende verhooging voor het schoonhou M B en W stelltr voor eene v r r ir nj van iOü de heer Buchner verkla i nch tego dat verzoek Jl h erPeeters ondersteunt de aan raag de hr ür otilcever e i voor f toete staan Het voorstel ouderbtennd zijnde wordt et cr ict b teren 7 stemmen verworpen en nu het vooral l van 13 t W mf c rootc meerderheid aaiigenomcü Het adres van K M WeJand hulpobJer ijzer ii erhuogiug ven tractement de heer Rentinger zoo woust hcn dit lueii im ï ti vervolg ztckminder bepaalde bij jonge lieden uit de geroeeuif i s iniiL i g gebragt wordt het verzoek algeme iu afgewezen Ten aanzien van de wachtgeidej aan de ambtenaren iil door H enW voorgesteld toe te leggen aan Kruisheer ƒ 13S aau v Gt ♦ va ïlo imeijer elk ƒ 240 en het wachtgeld van v d Ziv iim ili te i ekUn Hierover ontstaan ftenige discussieu doeh in terainiug gebt t u het voorstel van B en W in zijn geheel dangenoni n De heer Buchner stelt voor ui verband nut J e ir NS veritende tractemeiiten aan den apotheker van hil ga rhui voor zijne menigvuldig werkzaamheden eeue verhooging van f 2iUi eu zijn tiaktcmcut te bvc enop ƒ 1100 du heer Droogleever maakt eenige bedeuiving dat het tijktement met kost en inwoning ƒ 1300 bedraagt en voldoende is doch dat de ambtenaar vrijwillig van die voorregten heeft afgezien terwijl door denheer Reutiuger wordt voorgesteld de verhoogiug op ƒ 100 te bepalen Het voorstel van den heer Buchner vvorJi verwoi tn met 10 te tu 5 stemmen en dat van den heer Reutinger aaugenomen met il legen 4 stemmen De heer Kist merkt op dat op de vorige be rooting gt vonden werd em post van f 22 000 voor de vei andcring der bru L eu terwijl op de ttgenwoordige daarvoor niets wordt uitgetrukkei wt lulve hi iti vourtztitmiïvan dat wei k voorstelt op de tegenwoordige begrootiug te brengen een postvan ƒ iO 000 de voorzitter verklaart dat de beantwoording dezer bedenking uiet kan geschieden in de openbare vergadering maar in eene geslotene zal gegeven worden waartoe onmiddellijk wordt oveïg aan Na de htropenmg der vergadering wordt de begrooting voorgelezen eu artikel5gev ij e behandeld en aangcuuiueu ten aanzien vai de prt uHegelden van de raadsKdeu m ongunstiger tijd afgeschaft stel de heer Buchner voor dio tot een bedrag van ƒ oOO te herstellen en is dit voorstel na korte discnsbie met 10 tegen 5 stema en afgewezen De heer Kist wenscht den post voor drukl ntien te verhoogen m de memorie van toelic ig en meer andere ti ken te doen dn f V De voorzitter ver iaart dat daartoe werkdijk leeda bet oon emen bc