Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1867

De roorzitter stelt voor de nu genijzigde memorie van toelichting vast te stellen waartoe wordi overgegaan Niets meer aan de orde zijnde ordt de vergadering lotnn Burgerlijke StandL Gp boben 25 October Gerardoa Hendricus ouders M A Uecrkcus en Ji J tipijkcrman 25 Adrians ouders D Reinóers en A van der Valk Hendrik j vert ouders J Schdlaar en R üdes Abraham ouders M van Aeu IJcrg en J van Tijn Ijcendert ouders L Leeflaug en A de Moor 27 Maria Johanna ouders M van Dillen en W C Ouwel Joliauuis Marcelis ouders J A Jaukiiegt en E J liaapis 2Ö jXicolaas ouders J C Jjeerintveid en C Vcrkleij Jansjo Kozina ouders T poor ca A W van Uaaleu 29 Gerarda ouders J vau Rijswijk en W Boot OvtiELEDtx 27 Oct C Boawman 21 m 28 S de Werk 6 w J de Jager wed F vaa Dam 51 j 1867 Zondag 3 iVovcmber ü 584 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B n 60 ADVERTENTIEN Met deze heb ik de eer mijnen geachte begunstigers te beripten dat ik de nieuwste modelleu van HOEDEN MUTSEN en KAPSELS ontvangen heb G B KAMPO Langen ïiendeweg D n 30 Een fatsoenlijk BUEüERM EIS JE 1 G 30 jaren oud zag zich hier gaarne geplaatst in eene betrekking en uel het liefst als HUISHOUDSTER of als JUFVROUW van Gezelschap Op eene goede behandeling zal meer dan op Loog salaris gelet worden Brieven franco Iciter A bij den Uitgever dezer Courant Op de KOKERPLAKKERIJ in de STEARINE KAAESENEAÜRIEK alhier verlangt men een Opzigter om den arbeid te leiden eu de administratie te houden tegen eene belooning van ƒ 12 per week Nadere informatien in te winnen aan de fabriek Prijs van het gedestilleerd bij G E van de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid au minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER aéö io o per kan 67 cents idem k 47Vio per kan 69 ets Jenever i soort Moutwijn a 4e2 j o per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 462 io o pg kan 70 c=uts Meert ere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 3U Oct 1867 taai en dat mcu daartoe snrcessirQlijk zal overgaan imlien het Tcrïangen Eeiike hedeakiüpEQ vaü dcii heer Kist Ijetrcffeüde de bestrating wordeu door deu vourzitttr opLTL iust Genaderd t de zaken vaa het onderwijs verlaat de heer Remy de rersradcriug fide beer Buthuer korten tijd later ilij de behandtliiig der oiitvangstfu nordt door den heer Luyten opheldcrini gevraagd over bet verschil van ƒ 24000 tusschen het vroeger vaatgcitelde saldo ovi r IbOO cji het nu op d ze begrootiug geplaatste de voorzitter heldert dit verchil voldoende op De beer Lujteu weji5 hfe den post der ge maal belasting te zien verïalico düch uit de stemmiag blijkt dat bij volstrtkt geene ondersteu De geheele begrootiug in ontvang of ƒ 209 274 31 en io uitgaaf op ƒ 209 i G6 71a sloiteut e met ceu batig saldo van 7 595 wordt met algemeeu stemmen aangenomen Voor de menigvuldige en hartelijke bewijzen vau deelneming betoond gedurende de ziekte en het overlijden van mijne geliefde echtgeuoote C A J W EAVESTEIJX MEDEXBLIK betuig ik ook namens hare beide zusters en broeder mijnen hartelijkeu dauk W POST DEOST Gouda 30 Oct 1S J7 Voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden betuigen de ondergeicckenden ook namenshnnne betrekkingen hunnen hartelijkeudank C BÜRGERSDIJK II F BURGEKSDIJK GOCDA Oct 1867 NltOlAÏ Openbare l crkooping op Dingsdag 5 November 1S J7 des morgens ten 9 ure aan het Lokaal in de Nieuvfstetg nijk E lü 17 te Gouu i teu overstaan van de Notarissen MONTiJN en KIST aldaar vau MEUBELEN en HUISRAAD wa irouder eene mah st i aude spelende KLOK verder eene partij niemve WOLLEN iOEDEREN STROOHOEDEN en STROOHOEDENMAKERSGEREEUSCHAP een INVENTARIS van een TABAKSWINKEL dito van een KRUIDENIERSWINKEL enz Dargs te ▼ oren te zien C W BüLLRICü s Universeel Zuiverings Zout Een beproefd middel tegen maagpijn maagkramp zure oprisping onpasselijkheid braaklust slechte spijsvertering ha dnekkige lijfsversïoppiug enz is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a i kilo tegen den prijs van 90 Cents Woerdeii Henri van den Berg Utrecht W R Stem Vreeburg W R Hackfoort t VVijlstr Schoonhmen 3 Pousioeu Delft B Frankamp Gouda P J Meikert Oosthaven Rotterlam C J W Snabilii Apotheker Groote Markt Wed H W Prillevitz J Gi Apotheker Brochures oier het gebruik ea de geneeswijze gratis Ieder pakje draagt op de keerzijde mijne handteekening Het Hoofd Dé ot voor Nederland mMERlK ajd RIJN H SARDEMANN Dr J B ROLL te Amstebdam Ziekeen ® f f geneesmiddel tegen alle Eheumatische arrdlge ln Z J st verou IMIIiatMlMaiM Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ougesteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDEIJVEND Aerzegelde doozen van 37 s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar by de heeren Aarlanrhrveen J F AUart Amsterilam J J A Vis Heilige weg bij het Singel n 321 Delft H W de Kruijff Del f sluiten J Koch Deeenter Berghuijs en v d Moer Dirksland D de Vries Gouda 3 G Boekenoogen firma wed V d Heijden s Gramihoffe 3 M Renesse Boekhorststr Lpyden 3 T Tcrburgh Haarlemmeistr hoek Bakkersteeg Riitterdm A v d Toom Weste Wagenst Schiedam D Maltha ScAooiilioten A Woiff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 Vlaardingen Nidelstein W alter Woerden L Baijter Het depot dezer eChte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en irï algemeen gebruik is door ons te GOTlda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer 3 G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger van de wed J A P P VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwetraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de kierbmen opgegenen Steden en plaataen dan bij de hier hvmigenoerr de DéjtCtlumders In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KvENE Zoom Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en ziet te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 11 NB Overijsselsche Brieven ÏI kan eerst in no 584 geplaatst worden om de aitvoerigfaeid van het raadsverslag Bockdrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdag en Zondags lu de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 Adverteutien vaa 1 6 regels tot des middags ten 12 urs grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zyn Overzlgt GOUDA 2 November De itaiiaansche verwikkelingen duren nog altijd voort eo bedreigen de rust van Europa De fransche intervestie scheen opgegeven Victor Emanuel was bereid om aan alle billijke eischen te voldoen toen Napoleon zich nogmaals bezon en het bevel ter inscheping zijner troepen hernieuwde De fransche troepen zijn vertrokken en geland de fransche vlag waait te CivitaVecchia Het heet eene tijdelijke interventie alleen om de woelingen te onderdrukken de rost te herstellen en te voldoen aan de stellige verpligtingen van het septemberverdrag Victor Emanuel was niet minder bereid om het zijne te doen Het ministerie Batazzi moest aftreden en een meer behondend bestuur is opgetreden onder Menabrea De generaal Lamarmora is naar Parijs gezonden eene koninklijke proclamatie veroordeelt de aanranders Maar die itaiiaansche koning spreekt van het aanranden van bet geestelijk gezag als het blijkbaar te doen is om het wereldlijk gezag en de itaiiaansche regering was volstrekt niet in staat haar eigen gezag tegenover Garibaldi te handhaven Nu eindelijk heeft zij maatregelen genomen tegen de openbare begunstiging der insurgenten maar ook twee ligtingen opgeroepen Koning Victor kan niet toelaten dat de Franschen zich nog eens vastnestelen in Italië zijn leger overschrijdt de grenzen en Rome heeft nu twee magtige beschermers Garibaldi wordt gesommeerd van zijne onderneming af te zien Intusschen beeft Garibaldi op nieuw bewezen hoe groot de tooverkraeht is van zijn naam Toen hij op den romeinschen bodem verscheen veranderde alles van gedaante de overwinnende zouaven worden verslagen de verstrooide benden worden legercorpsen versterkte plaateen worden ingenomen provisionele besturen ingesteld en de held staat voor de poorten van Rome Ku wordt bij gesommeerd om af te laten zal Garibaldi gehoorzamen Men kan dit naauwelijks van hem verwachten ofsch on niemand en ook hij zelf niet meenen kan dat hij en Franschen en Italianen zal v erstaan Hij wil zegt men voor Italië sterven onder de muren van Rome opdat hij nog in zgn dood der vrijheid nuttig zij De heilige vader die vreemdelingen doet strijden voor zijn rijk heeft eene encyclica uitgegeven aan de bisschoppen waarin hij geheel zwijgt van zijne fransche redders maar zijne itaiiaansche kudde niet spaart en evenmin zachtmoedig oordeelt over de rucsische handelwijze die de katholieken in Polen benaauwt Garibaldi is een maii des gewelds maar edel en onbaatzuchtig als weinigen gevonden worden Maar de handelwijze van den kerkvoogd komt ons strydig voor met zijne roeping terwijl hg evenzeer als de man des gewelds alle diplomatische kunsten versmaadt Wat moet uit deze verwarring geboren worden Is dit de weg tot waarheid regt eu volksgeluk Zullen de Franschcu berusten in de medewerking van Italië Napoleon wordt gezegd volkomen eeusteramig te zijn met den oostenrijkschen keizer en moet men dan niet verwachten dat Prnisen en Rusland bet regt van Italië zullen voorstaan Oostenrijk moet elks verwikkeling schromen want bet behoeft boven alles den vrede en er openbaart zich in dat der kerk altqd zoo getrouwe land een geest zoo anti clericaal dat het door de itaiiaansche vrijzinnigheid schijnt aangestoken Pruisen s invloed schijnt nog altijd toe te nemen Wurtemberg en Beijeren schikken zich hoe schoorvoetend dan ook naar de bismarcksche inzigten Terwijl de gevolgen der te lang durende onrust zich allerwegen kenmerken door stilstand van zaken eu toenemende armoede zijn de uitzigten zeer somber voor den vrede van Europa Wij weten dat de uitkomst niet elke gegronde voorspelling bewaarheidt en dat uit duisternis licht geboren wordt waar wij kortzigtig de voorboden van den aanbrekenden dag miskenden De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte maar het is wijsheid ons te wapenen tegen naderende onheilen eo ons te sterken tegen de teleurstellingen die ons zooveel meer bedreigen als wij steunen op valsche voorstellingen op onjuiste begrippen en op overmoedige dwaasheden öuttenlanïr Londen l Nov De Morning Herald zegt dat keizer Napoleon den togt der itaiiaansche troepen naarden pauselijken staat niet als een casus belli jeschouwt De gemeenschappelyke bezetting van Rome was verwacht en de staat van zaken is er niet ernstiger door geworden De tweede editie van de Times bevat een telegram uit Livorno vau den 30 volgens t welk twee fransche brigades Rome zijn binnengetrokken en door de bevolking in uoodsche stilte ontvangen zijn Gisteren zijn de pauselijke troepen op een verkenningstogt uit geweest en te P ome teruggekomen Men verwachtte dat heden een aanval op Garibaldi zou geschieden FafijS 31 October De Moniteur constateert dat er ten gevolge van de afbreking der telegrafische gemeensckip gisteren geene nadere berigten uit Rome zijn ontvangen De tijdingcu van daar zijn dus vau vroegere dagteekening Men wist alleen dat de garnizoenen van Viterbo en andere plaatsen naar Rome we den geconcentreerd om gezaraentlijk de stad te verdedigen die door Garibaldi wordt bedreigd Men leest in den Moniteur Sommige bladen trekken uitde proclamatie van Victor Emanuel het besluit dat de regeling der romeinsohe kwestie uitsluitend tusschen Frankrijk enItalië zal tot stand komen De circulaire van den Sösien dezerkan echter geen twijfel overlaten dat de regering des keizersaan het onderzoek der mogendheden eene kwestie waarbijgeheel Europa belang heeft zal opdragen De France de Patrie en de Etendard bevatten artikelenwaarin geconstateerd wordt dat het binnentrekken der itaiiaansche troepen op het gebied van den pauselijken staat een abnormalen toestand teweeg breugt De Presse verzekert dat dekeizer van Oostenrijk en Napoleon veeivuldige zamensprekingen gehad hebbeu over de tegenwoordige verwikkelingen Diebesprekingen zouden ten gevolge gehad hebben dat tusschende hoven van Parijs en VVeeuen de innigste eenstemmigheidtot stcind is gekomen over alle kwestien die door de tegenwoordige gebeurtenissen aan de orde van den dag zijn gesteld 1 Nov De Fiance constateert het meer ernstig aanzienvan den toestand ten gevolge van het karakter hetwelk wordtgegeven aan het passerea der grenzen door de itaiiaansche troepen Het blad voegt er bij dat aan de eer der Fraiisclien doorzulke feiten eene diepe wonde wordt toegebragt Berlijn 31 October Aan de steden Hanover Kassei en Fraakfort a M is het regt toegekend om tot het voltallig maken var het Heerenhuis vertegenwoordigers voor te stellen De drie nieuwe rijks universiteiten van Göttiugen Marburg en Kiel zullen ook vertegenwoordigd worden De Provincial Correspondenz zegt dat Pruisen tot nutoe geene aanleiding heeft gevonden om zich bepaald te mengen in de itaiiaansche aangelegenheid Pruisen zal zeker zichgeregtigd achten zoodanigen invloed uit te oefenen dat devrede niet verder verstoord worde Munchen so Oct De eerste kamer heeft met 3 5 tegen 13 stemmen zich vereenigd met het votum der tweede kamer betreffende de onvoorwaardelijke goedkeuring van het verdrag betreffende de tolvereeniging Stuttgart 31 Oct Het iiiliantie tractaat is met 58 tegen 32 steramen door de kamer van afgevaardigden aangenomen Het verdrag van toetreding tot het tolverbond en deregeling der zoutbelasting is met 73 tegen IC stemman n nngenomen Het voorname argument van de meeste rcdeiywas dat een geïsoleerde positie onhoudbaar zon zijn