Goudsche Courant, zondag 3 november 1867

MALZ BO BO S van JOHAW HOFF verdienen de voorkeur boven alia andere Bonbons d aar zij uit de fijnste 8 iiker de gezondheid bevorderende stoffen en bovenal uit het beste Mout zamengesteld zijn Bij het tegenwoordige koude j aarg tijde mogen dczelvcbij katharrale borstanndoeningen belemmering in de adcrahalings organcn ho jt en verkoudheid een onovertreflelijk huismiddel genoemd worden Verd ir veroorloven wij ons bij herhaling de overige HOFF scOE AI VLZPR E PARATEN aan te bevelen als MALZ EXTRACT GEZOXDHEIDSBIER sndert twee decenniën bekend en beroemd wegens zijne heilzame werking bij Borst en Maaglijden Hiimorrhoiden Koortsen en algemecne Ligchaamsverzwakking MALZ CHOCOLADE toot gezonden en zieken Deze meest volmaakte compositie der fijnste en zuiverste stoffen beantwoordt wegens haren aangcnamen smaak hare buitengewoon snelle verteerbaarheid hare spijzen vervangende kracht voedzaamheid en paralysering der schadelijke werking van gegeten ongezonde stotfen iu de maag inzonuerheid door hare geschiktheid om als kalmerend overprikkeling slillend middel voorgeschreven te worden aan alle eischen die men in den uitgebreidsten zin van eene Gezondheids Ohocolade vorderen kan MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE POEDER namdiik voor zuigelingen in plaats van de Moedermelk en voor grootere zwakke kinderen wdke bijzondere versterking behoeven Centraal Dépót te Amsterdam Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 Te verkrijgen bij den Heer 1 C v vN VKEUMINGEN te Oocda Florence 30 Got Het officieel iirgann meldt het volgende Terwijl de fraiische lloniteur heeft aangekondigd dat de frnnsche vlag op de muren van Civita Vecchia wapperde heeft iiet gouvernement des koaings iu overeenstemming met de vroegere verklaringen door hem met het oog op deze eventualiteit aan de bevriende mogendheden gedaan aan de koninklijke troepen bevel gegeven om de grenzen over te trekken ten einde eenige punten up het pauselijk grondgebied te bezetten De Gazzetta deelt mede dat de koning heden voormiddag ten 11 ure betel heeft gegeven om de troepen onmiddellijk de grenzen te doen passeren in de rigtingen van CivitaCastellana Orta Acqnapendeute en Frosinone Cc Eiforma deelt mede dat Garibaldi gisteren zijn hoofdkwartier had te Casino St Colombo en met de voorpostentot 21 3 mijlen van Eome genaderd was 31 Oct De politie heeft het centraal comité van onderstand voor de gekwetsten onder de opstandelingen te Florence heden gesloten De leden van het comité hebben daartegen een protest uitgegeven Een bulletin van de zijde deropstandelingen gepubliceerd spreekt het gerucht tegen datN icotera zou zijn ingesloten door de pauselijke troepen Nicotera is gisteren te ViUetro gekomen en heeft er het proviFionecl gouvernement geproclameerd Helzelfde heeft te Frosinone en te Tiicrbo plaats gehad welke laatste stad mede door lie pauselijke troepen ontruimd is Garibaldi had zijn hoofdkwartier iusscheu Moale Mario en Marcigliana is nog gjcn berigt dat de Franschen CivitaVecchiaverlaten hebben De post en telegraaf gemeenschap met Homeis nog niet hersteld 1 Nov Het wordt bevestigd dat Garibaldi naar Monteiïotondo is teruggekeerd om eene conferentie te houden metilen gevolmagiigdc der italiaansche regering Verscheidene vrienden van Garibaldi zijn naar hem gegaan om hem ie bewegenaf te zien van zijne plannen op Rome en alzoo een conflictmet Ie fransche troepen te vermijden Home 30 October De pauselijke troepen verlaten deze stad om verscheidene door hen ontruimde plaatsen op nieuw te be etten Konstantinopel 1 November Volgens een gerucht is hier eene nota ontvangen van de groote mogendheden met uitzondering van Engeland daarin wordt verlangd dat de bevolking van Candia geroepen wordt om bij algemeen stemregt hare meening te doen kennen Pe Porte had echter besloten liever van Candia afstand te doen dan het algemcene stemregt toe te laten Brieven uit Canea melden dat de uitkomsten door den grootvizier vorkregen aanzienlijk zijn en van dien aard dat zij i Tn eene europesche tusschenkomst mceijelijkheden kunnen veroorzaken i3t nenlan GOIDA 2 November Aanstaanden woensdag ti november zal alhier de gewone grooie kaasmarkt worden gehoii ien Gciucngdc Berigteo o De brou iTers te Londen hebben den prijs vni het bier Tenniodcrd De tortsche rirsering heeft epp weekblad opgerï t om hare liberale inzitten te TerdedigïD De amerikaansche clown de inauvliejr h eft züh te lierlijü voor duizend aan schuuwcrs op het tooned doodgcsehottu De Amazonen rivier is den 7 sept plegtig opengesteld voor de scheepv iart van alle naticii Tnet voltallige division infanterie worden uit Aigtrie voor Italii vtrwacbt De keizerlijke commissie der j arijschc ten toonstelling heeft 15 railliocn fr verdiend De keizer van Oostenrijk heeft op ceii ï jaginartij te iSt Gtrmain 429 stu cs wild geschoten Ïd Wuezuela neemt het verzet tegen generaal Falcon toe in hevigheid c tweede zoou xnu Kusaiith is in Zevenbergen gekozen tot afgevaardig le bij dtn rijk daz iiondag il beeft te Londen ten hevige storm g woed Te Vvc =ton hij Norwich is de veeziekte nitgebrokcn onder ec 1 koppel nit Itriand aangevoerd De verkoop der kerkelijke goederen in italic ge=chiedt met gupstig gevoli Te Groningen is ïb het Pnnte diep mei ecn treknet op eens 20ÜO pond visch gevangen Il Peru is ewie poging tot revolntic onderdrukt De oogst in Oosttnrgk is zoo gunstig uitgevallen dat de uitvoer aan granen en meel iiiiiistens 150 millioen gulden zal bedragen Xu wordtu de 2ü0 00 orangistey van Ierland opgeroepen m naai d wapens te grijpen ter verdcJi iog hunner kerkelijke Toorregten De i olking van Groot Brittai je bedraagt 30 iy7 239 lielcn Bij de herfstverkieziugen in de vereenigde station hebben de democraten veel gewonnen en is de positie van den prcsiJtit zeer verbeterd Koning George der Hellenen is den 27 oct te Petrrsbnrs gehnwd met de grootvorstin Olga Konstantiuowna De zending van Ali paeha op Candia is geheel mislnkt Disraeli heeft een wet beloofd op het nationaal onderwijs Varia Langzamerhand worden de verslagen der tweede kamer op de verschillende begrootingen bekend en het ministerie kan zich juist niet verheugen dat die verslagen zeer gunstig zijn Op alle hoofdstukken worden ernstige bedenkingen gemaakt deels over het regeringsbeleid van de belrokken ministers in zijn geheel de s over erscliillende op de begrooting voorkomende posten Veel hangt evenwel af van de commissie van rapporteurs veel ook van het bijwonen der afdeelings vergaderingen door de leden zoodat die verslagen juist niet altijd een vaste gids zijn om bet gevoelen der kamer te kennen Iiit is alleen mogelijk bij de openbare discussie en nog beter bij de stemmingen Zal het ministerie bij de stemmingen genade in de oogen der meerderheid vinden Zoolang de liberale partij niet aan een gesloten is zal zij dit ministerie als een noodzakelijk kwaad moeten dulden Zoolang bijzaken die eenheid verhinderen is geen verandering ie wachten en ook niet te hopen want waartoe zou een ministerie van eenige maanden dienen als men dan weder door inwendige tweedragt geschokt voer de tegenpartij moest ruimen r Veel heeft de conservaiieve partij op hare tegenwoordige tegenpartij voor Zij weet wat zij wil behoud van het bestaande hier te lande behoud in Indie Zij behoefi geen ingrijpende hervormingen in te voeren dit zou met haar karakl r in strijd zijn daardoor heeft zij veel aanhangers die van het tegenwoordige de voordeelen genieten en alle verandering vreezen De tegenpartij daarentegen w il veranderingen hier en vooral ook in Indie Maar daarin juist beslaat de zwakheid der liberale partij daarin moet men de oorzaak van verdeeldheid zoeken Welke veramleringen moeten in Indie ingevoerd worden Hoe moet de toestand van Indie worden Zal men spreken van liberale hervormingen van afschaffing van misbruiken van herstel van veeljarige grieven zal men zelfs dringende eischen inwilligen en het regerings reglement zoo liberaal mogelijk torpassen maar bij alles op den voorgrond stellen dat het batig saldo moet behouden blijven om it wij dit in onze weelderige huishouding niet kunnen missen Of zal men liet eigenbelang afschuddende alleen op de belangen van Indie het oog slaan en dat land besturen zooals een goed voogd de bezittingen zijner pupillen bestuurt om bij de meerderj irigheid met een gerust geweten rekening en verantwoording te kunnen afleggen Maar dan nog blijft het bezwaar wanneer die meerderjarigheiils verklaring kan plaats hebben voor het individu is die tijd door de wet bepaald voor een geheel volk is die bepaling hoogst moeijelijk Wil de liberale partij eenmaal weder een ministerie vormen dan moet de koloniale kwestie eerst zijn opgelost of de geheele partij moet weten wat zij in ludie wil of niet wil Zonder dat is geen bestendig liberaal ministerie mogelijk en een conservatief ministerie wenschelijk Deze overwegingen zullen waarschijnlijk bij de aanstaande discussie meer ii n een ministerieel leven redden en de aanvallen zullen meer tegen de specialiteiten dan wel tegen het geheele Jiomogene ministerie gerigt zijn De bestrijding van de financiële specialiteit zal hevig zijn goochelarijen met cijfers zullen niet baten en de toestand der financiën zal naakt en bloot open gelegd worden Het zal blijken dat wij dank dit uitstekende ministerie weder vereerd worden met tekorten en het gouden tijdvak der leeningen nabij zijn De bekwaamheid van de specialiteit voor buitenlandsehe zaken is van europesche bekendheid Honi soit qui mal y pense en daarom zal ook hij wel genade vinden Oorlog en marine zijn specialiteiten wier aanblijven of aftreden van geen politiek belang geoordeeld wordt De specialiteit voor koloniën zal het offer moeten zijn om het ministerieel leven der anderen te redden Een andere specialiteit voor koloniën is ligt gevonden vooral als niet naauwkeurig op beginselen wordt gelet en zoo heeft de liberale partij weder een jaar voor zich om in de koloniale kwestie tot eenheid te geraken en ons voor goed van tekorten en leeningen te verlossen Overijselsclie b2 ieveii II Het oprigten van drie vereenigingen in veertien da cn tot heil van t vclk en dat in céne provincie t mag inderdaad belangrijk heeten Des noods zou men dit getal nog wel op vier kunnen brengen doch die vierde werkt omgekeerd evenredig en als zoodanig komt haar geen plaats toe onder het edele drietal We hebben dan vooreerst het vormen van een kiesvereeniging te Dalfsen tot voorbereiding der verkiezingen van geregtigden tot het doen van benoemiugen in kerkelijke zaken Voor t oogenblik is dit feit niet anders dan een teeken van leven hoe ze zal werken of ze goed zal kunnen werken t hangt van zooveel orastandigheden af dat een dadelijk oordeel niet dan voorbarig en onvoorzichtig kan zijn Die kerkelijke zaken zijn daarenboven nog altyd met zoo n tal van onnatnurlijkheden en wat dies meer zij vermengd dat het voor den oningewijde dikwyls zeer moeijelijk is ich er een juist begrip van te maken Hoe t ook zij het teeken is gegeven men wil met den slendergang breken en dat is genoeg Enschede werkt up het maatschappelijke dertig Enschedesehen hebben eene afdeeling Enschede van hel anti dagbladzegelverbond in t leven geroepen Bij al hetgeen in de laatste dagen hierover gesproken en geschreven is wil ik niets bijvoegen Is vergenoeg mij dan ook maar met het feit te constateren dat men ook daar wil Dat die afdeeling op zich zelf weinig op praktisch gebied zal uitvoeren is te voorzien maar de publieke opinie beeft ook haar recht Ook Deventer heeft gewerkt zoowel in positieve als negatieve rigting doch daar de laatste niet tegen de eerste bestand is kan men op vooruitgang wijzen Men heefl daar dan de eerste grondslagen gelegd voor eene nieuwe kiesvereeniging hernieuwing Op zich zelf nu beteekent dit niets Waar heeft men niet een of meer kiesvereenigingen t Is waar die kandidaat slellende vérgaderingen worden overal nog al gehouden maar eene kiesvereeniging zoonis men daar nu wil zamenstellen zoekt men in ons bij uitnemendheid constitutioneel land nog altijd e vergeefs Zie hier enkele der hoofdbepalingen van t concept reglement Volgens dit is het doel der vereeniging het bevorderen eener vrijzinnige toepassing en ontwikkeling der nederla d sche staatsnbeginselen het opwekken van den burgerzin of publieken geest en het voorstaan van goede keuzen voor den gemeeni teraad en de staten Het lidmaatschap staat voor ieder meer derjarig staatsburger open op de contributie van slechts J 1 s jaars Maandelijks worden één of twee vergaderingen ge iio deu ter besprekingen van 1 de gemeente belangen en zitliigen van den gemeenteraad 2 de provinciale en lands belatgen Z andere belangrijke zaken naar aanleiding der tijdsuL standlghcdcn 40 de te doene keuzen voor den gemeen teraad of oeide staten Een of twee der leden belasten zich telkens met het bijwonen der raadszittingen en brengen van t daar gehoorde verslag uit in de eerstvolgende vergadering Vindt deze zich daardoor genoopt haar gevoelen aan den raad kenbaar te maken dan doet zij dit bij een adres dat mede in de dagbladen geplaatst wordt evenzoo wanneer zij op an dere punten iets mee te deelen heeft Ook zij die geen kie zers zijn zullen in de vergaderingen hun stem over de voor gestelde candidaten mogen uitbrengen daar de geldelijke be perking der kieswet in dit opzigt geen navolging verdient Men ziet hieruit dat zulk eene vereeniging eerst aan het doel kan beantwoorden Mag men in de uitvoering nu ook al op niet te voorziene zwarigheden stuiten t denkbeeld moet voorzeker door ieder weldenkende toegejuicht worden Wie het hoofd is behoeft voorzeker niet gezegd Om zot iets in t leven te roepen en duurzaam te vestigen behoort veel toe Slechts weinigen zijn er toe in staal En daarom moet men den man hoogachten die geheel belingloos na eerst bespot veracht en geschandvlekt te zijn zijn beste k achten hieraan wijdt en zoodoende veel meer in den geest van Christus werkt dan hij zelf ooit gedacht heeft Ja t zoude voorzeker niet 2lïrtJertentien Voor de menigvuldige en hartelijke bewijzen van deelneming betoond gedurende de ziekte en het overlijden van mijne geliefde echtge oote C A J W EAVESTEIJN MEDENBLIK betuig ik ook namens hare beide zusters en broeder mijnen hartelijken dank W POST DROST Gouda 30 Oct 1867 Voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden betuigen de ondergeteekendea ook namenshunne betrekkingen hunnen hartelijkendank L BüBGERSniJK H P BÜHGERSDIJK GoüD Oct 1867 NicoL u Men vraagt tegen goed loon 2 ü 3 bekwame MEUBELMAKERS of TIMMERLIEDEN Adres fmncn of in persoon bij den Boekhandelaar A BRINKMAN langen Tiendeweg onaardig zijn als al die kwszeis en femelaars in ons dierbaar landje eens op een nacht in een droom zich duor een engel hoor den influisteren Zie dat is nu het werk van dien Anii Christ zoo als gij hem altijd noemt Maar onze goede vaderlijke regering met zijn patent om rokken te versieren onze getrouwe kroon dicnaren met hunne respectievelijke wondergelooven zij deiuzen voor zooveel liberaiiteit tenig en t eenigste wat zij in overijling kunnen doen is op Davo s wallen negen zegge negen kanonnen plaatsen en wel zóó dat zij des noodsde stad in bedwang kunnen houden O Almelosche gemeenteraad wat zijt gij nog oneindig veel meer ontwikkeld danzij Gij schuwt maar alleen de toekomst daar gij op de aanstaande kermis geen planeetlezers toelaat maar zij zijn reedsbevreesd voor het tegenwoordige Moge de dag spoedig aanbreke dat dit zevenhoofdig monster den kop verbrijzeld worde Kampen heeft gevoel voor t schoone Eene subsidie van ƒ 5000 heeft de raad verleend tot het het oprigten eener mnzieksehool en de Kamper liedertafel Euterpe een krediet van ƒ 500 geopend om in t volgende jaar aldaar een zangersfeest te houden waartoe de medewerking is toegezegd vanverschillende liedertafels Alleen Zwolle blijft dood bedaard Men hoort of ziet er niets Wel mompelt men dat vele stadsambtenaren laatste waarschuwingen cf ontslagen van t nieuwehoofd hebben ontvangen wegens voortdurende slechte pligtsbetrachting maar daarbij blijft het Men gaat maar stilletjesden ouden gang men is niet wakker te schudden En ofLouis Bouwmeester gepasseerden zaturdag avond ook al eenetooneelvoorsteliing gaf de eerste in dit saizoen de opkomstvan t publiek genoegzaam dat men liefst nog maar voortdutte en den tijd voor zoo iets nog te vroeg achtte Bij hetdenken aan zooveel moedeloosheid en si iperigheid werpt ookuw briefschrijver zich in de armen van Morpheus D Marktberigten GrOUCla 31 Oct Tarwe Poolsche per 2400 kilo 400 Boode Kleefsche ƒ 485 Zeeuwsche per mud nieuwe ƒ 14 50 ii ƒ 16 dito oude ƒ 15 a ƒ 16 25 Uogge 9 50 a ƒ 10 SO Gerst winter ƒ 6 a ƒ 7 60 dito zomer ƒ 5 40 a ƒ 6 25 Haver korte ƒ 3 60 a ƒ 4 J0 dito lange ƒ 3 51 a ƒ 4 40 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 210 Noordbrabantsche ƒ 225 ü ƒ 230 Bruine boonen ƒ 12 a 15 De veemarkt met goeden aanvoer de handel traag vettevarkens van 16 a 21 c per 5 ons magere varkens en schapenzeer lusteloos Kaas Aangevoerd 21 partijen ƒ 26 a 2S 50 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 44 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 26 Burgerlijke Stand G o r D A GF noRi S 2R October Jacobus Johannes ouders J Smits en J van Wans 29 Abrnham ouders P Dubbel eu H S knulratc 30 Petronclla Johanna Cat iari ja ouders C C van den Herfr en C Tiij Mariuus ouders P Klciiiienburg en K Prince urntlis oulcr = E Jongkoen ca ï Grocr iweg 31 Maria Martina ouder P Kroor in M Schouten 1 Nov Johanna coders H van ïlattem en F lilulv OVF El mEN 30 Oct r M van Houten 16 d V M de liruin Sm J M de Hoop 3 m 31 G van den Edel 50 j