Goudsche Courant, zondag 3 november 1867

JBiiineiilandsclie Schroefstoo2XLb 3otReederij te DORDRECHT 1867 585 Donderdag 7 IVovcmber GOÜDSCHECOURAlfT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT 60DDA EN AISTERDM en daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT d 2 Kapt V BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVERDEN in direck aamïuitins voor het VERA OER van GOEDEREN aan de Moerdijk 1 met de Spoor eg Maatschappij GIIAND CENTRAL RELGE van en naar Belgit Frankrijk en Zaitaerlani 2 roet den STAATS SPOORWEG van en naar Emdlimm MaastrlcJit JEindioren Liiil l ircynis en Vwrs Ans beiden volgens te bekomen speciale tarieven Ven t van Vur herlil Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 Ure Mi t riiijl Zondags Dingsdags en Vrijdags t teri am Zondags Woensdags en Vrijdags 7 Agenten te DonJiv ht ten kantore der Directie Gouda T VA N AALST Vest Amsterdam A IIENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat Jn directe verbinding te Dordreuh met DE VKACHTüOEDEREN STOOM AART MA VTSCIIAPPIJ te MiOdtlhurg oor goederen van en naar Miildidburty en te AniMirilaui B et den beurtschipper K LNGEL op Zaandam Zonder kosten van overlaüng D A N VRIESENDORP J J B J BOÜVY J C DEKING DURA Sirtd r A J V ERBEEK v d SANDE Com ni rh en Uitgave ven A BRINKMAN Lange Tiendewegy D r 60 Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Jjingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur I V in Rotterdam op alle dagen s namiddags 2 uren Dagelijks Betourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij S F van de VELDE te GOUDA met iübogrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehialde JENETEK a46 io o per kan 67 cents idem a iT fio per kan 69 ets Jenever 2 i = soort Moutwijn s 462 io o P 66 cents inl BRANDEWIJN a 46 i per kan 70 cents Meerderd of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 30 Oct 1867 BoekdnikkerJj van A BRINKMAN KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE BEUERSCfl filERRRODWERIJ AMSTERDAM WEESPERZIJDE De DIEECTIE kondigt bij deze ian dat van 1 November a s de prijs vaa het uitmnBte d WINTER LAGERBIER vocv Slijters nordt gesteld op 16 Cent de Netlerlandsoht Kan makende per Beijersche Eimer 10 24 Dat de aflevering geschiedt op Heele en Halve Eimers En dat zij tot hare uitsluitende Hoofd Agenten heeü benoemd de Heeren W J llIJ DËit $ J IIARTlIAi Z001 en B L BEKKEB ZOOI Alhier die bevoegd ijn van af genoemden datum door het g heele RiJK BESTE LLINGEN aan te nemen elke onmiddellijk door de BBOÜWERU zullen ordei i itgevoerd Amsteedam 23 Oct 1S67 De ondergeteekenden hebben de eer ter kennis te brengen dat zij te Woebden hebben opgerigt eene BANKINSTELLING onder de Firma van WOERDENSGHE GOMANDIET EAS en onder toczigt vaa de Heeren Jf illm Daniel de Lange Ie Gouda Koopman Lid van de i Kamex van Koophandel Ridder der Orde van de Eikenkroou f Jühaunti ilatthij i Hendrikx te Voerden Koopaan en Lid van den Gemeenteraad Ia Commissarissen Jari de Koning Jz te Woerden Fabriekant t Pieier Cormli Knijff te Woerden ïab iekant en Lid van 1 den Gemeenteraad J Hare werkkiing zal omvatten Het opnemen en uitzetten van gelden tegen rente Het openen van Eekening Courant met het binnen en buitenland Ket incasseren kcopen verkoopen en disconteren van Wissels en ander Haudelspapier Het koopen en verkoopen van Effecten en Coupons voor rekening vati derden Tcrv ijl van haren werkkring wordt uitgesloten Het verleenen ran blanco voorschot bet accepteren zonder behoorlijk onderpand en het beleggen v i gelden in Effecten voor eigen rekening De COMMANDIET KAS gevestigd te Rotterdam stelt zich als Commanditaire Vennoot aansprakelijk voor een minimum bedrag van ƒ 10 000 Onder a mbeveling hebben zij de eer met achting te zijn UEd Dw Dieuaren A KAP TIJ N WoEBDEK November 1867 E A JANSEN AAIXBESTEDIIVG DEE BENOODÜÏDE LEVENSHIDDIJN ten behoeve der WERKINRIGriNG te Gouda gedurende het jaar 1868 op Woensdag 6 November 1867 s avonds ten acht uur in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter leüing iu h t lokaal der inrigting Namcüs het üestuur L P H O O G E N D IJ K Secketaeis Allen die iets te vorderen hebben an of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van wijlen Mevrouw de weduwe van IIOIJEN worden veriooht daarva ten spoedigste opgave te doen aan het hnjs der overledene op de Westhaven Gouda 1 November 1867 Een Jongeling oud 17 jaren sedert 2 jaren op een koopmanskantoor werkznan wenscht op billijke voorwaarden verplaatst te worden onverschillig in welke betrekking Adres onder de initialen Z Z aan het bureau dezer Courant Voor de gunst die ik sedert eenige weken heb genoten betuig ik mijn opregten d ink en neem ik de vrijheid nogmaals mijnen Stadgenooten te herinneren dat ik alle soorten van STROOHOEDEN maak wasch verw en vermaak alsook Pluweelen Zijden en Krippen zorgende vooor eene nette en civiele behandeling waardoor ik mij meer en meer die gonst waardig hoop te betoonen J MOUCHON Korte Groenendaal Deze Courant verschijnt dpg Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voreu I e prijs per drie maanden isf Z franco p post ƒ 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn öuhenlttnïï Londen 4 Nov De Anglo Amerikanische Correspondenz meent met zekerheid te kunnen zeggen dat de bedoeling van den heer von Beust met zijn overkomst is aan de engelsehe staatslieden opheldering te geven aangaande Oostenrijks politiek in de italiaansche en de oostersche kwestie De heer v Beust beeft verklaard d t Oostenrijk in het romeinsche vraagstuk het beginsel van non interventie zal vo en dat het echter in geval eene conferentie zal plaats hebben daaraan zal deelnemen Tusschen Oostenrijk en Frankrijk verklaarde hij dat eenstemmigheid bestond betreffende het oostersche vraagstuk De mededeeiingen van v Beust zijn gunstig opgenomen toch schijnt Engeland nog zijn standpunt van terughouding niet te willeu verlaten Parijs 3 November De minister van buitenl zaken heeft den 1 dezer 5 volgende depêche aai den baron de Villestreux on en zaakgelastigde te Florence gezonden Koning Victor Emanuel heeft toen hij op krachtige wijze proclameeri e dat aüp burgers eerbied moeteu hebben voorde internationale verbindtenisser ioen hij zich bereid verklaarde om de wanorde te onderdrukken en het gezag der regering en de onschendbaarheid der wetten te hnndhaven ons de hoop gegeven dat het nieuwe ministerie staiiJvastig den weg volgende die voor het kabinet afgebakend was door afdoende maatregelen alle revolutionaire woelingen zou ontmoedigen en de zedelijke en materiele orde van zaken op hare grondslagen zou herstellen Indien zolk eene staatkunde gevolgd ware geworden zonder aarzeling en zonder onvoorzigtige concessien aan de partijhartstogten die me n zich ten taak gesteld heeft te bestrijden dan zou men onmiddellijk een apaisement verkregen hebben en de geduchte crisis waarin Italië zich thans bevindt zou ons weer ten aanzien van dat land gebragt hebben in eene positie die overeenkomt me onye iniieme gevoelens en alzoo zou de wederzijdsche taak der beide regeringen gemakkelijker gemaakt zijn Het is dus niet zonder smartelijke verrassing dat wij het besluit van het italiaansche ministerie vernemen om zekere punten van het pauselijk grondgebied te bezetten Wij willen op dit oogeiiblit in geen onderzoek treden der redenen waarmede men deze met het volken regt strijdige handeling tracht te motiveren maar wij stellen er prijs op om onverwijld den indruk dien dat besluit van het kabinet te Florence op ons gemaakt heeft te kennen te geven Hoe beperkt ook Italie s interventie in den pauseliiken staat moge zijn hoe spoedig die interventie ook zal mogen ophouden en met we ke omzigtighdid men trachten zal haar gepaard te doen gaan de fransche regering die haar altijd afgekeurd en ontraden heeft ka in geen enkel opzigt die interventie met hare toestemming dekken Indien de regering des konings van oi s eene stilzrt ijgende adhsesie meent te kunnen verwachten dan verkeert zij in een waan dien wij ons moeten haasten weg te nemen en gij zult haar onder het oog brengen dat wij met levendig en opregt leedwezen haar ziea afwijken van eene gedragslijn die naar onze zienswijze allaen overeenkomt met italie s belangen De France zegt dat de zending des heeren Lamarmoiaten doel heeft om eene nieuwe poging te doen tot regtvaardiging van de handelwijze van het italiaansche gouvernement het blad voegt er bij dat de fransche regering met de italiaansche niet kan ouderhandelen tenzij op voorwaarde dat Italiëzich niet bemoeit met de aangelegenheden der romeinsche staten en geene gemeenschappelijke handeling onderneemt In het overzigt van den Moniteur wordt melding gemaakt van eene manifestatie welke op 28 oct des avonds teNapels heeft plaats gehad Een troep van 2000 personen onder de aanvoering van eenige raddraaijers hebben de straat Toledo doorgeloopen onder het aanheffen van revolutionairekreten De bende ging echter zonder wanorde te stichten uiteen Dergelijke demonstratien hebben ook plaats gehad te De prijs der Advertentien vao één tot zes regels met inbegrip van het zegel is aO Ceut oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend r aar plaa sruimte Turijn Genua en Livorno doch evenwel ook zonder tot rustverstoring te leiden 4 Nov De Patrie zegt dat geene enkele tijding uitBome is ontvangen en dat heden een gevecht ivoriït te gemoetgezien tusschen de pauselijke troepen die uit Rome zijn getrokken en Garibaldi die zich te Monte llotondo verschanstheeft In depêches uit Florence wordt gemeld dat in verscheidene steden manifestatien hebben plaats gehad ten gevolge der weigeriuf van de regering om het plebiscit der romeinsche bevolking aan te nemen De France gewaagt van een gerucht volgens hetwelkde Garibaldianen door de pauselijke troepeu die ondersteundwerden door de fransche divisie Dumon geshigeu zouden zijnen Garibaldi zelf gevangen zon zijii ronomen Berigten van verschillende KJiiien geven regt om te verzekeren dat de fransche en pansel jke troepen heden ochtendKome hebben verlaten om s namiddags Moule Eotondo aante tasten In verschillende particuliere depêches wordt gemeld dat Garibaldi geslagen is De Temps deelt mede op gezag van berigten die dit blad juist acht dat Garibaldi gisteren door de pauselijke troepeu geslagen en naar Correse teruggetrokken is waar hij door de italiaansche troepen is ontwapend De italiaansche regering zou het plan hebben Garibaldi in het fort Palmerra te interneren De Presse beweert dat de fransche zaakgelastigde te Florence gisteren een ultimatum aan de italiaansche regering zou overhandigen waarin de ont aiming van het romeiuseh grondgebied door de Italiimen vóór den 7 dezer s avonds geeiseht wordi 5 Nov De Moniio Jie heden later dan gewoonlijkis verschenen deelt mede dat üe p iuselijke troepen zondagnabij Tivoli de Garibaldianen ontmoet eu onmiddellijk eenaanval op hen gedaan hebbeu Na een hevii gevecht zijn deGaribaldianen in wanorde op de vlugt gegaan ia irb j z j ophet slagveld 3000 man aan dooden gekuets en en gevar genen ach erlieten Het is aan Garibaldi gelukt te ontsnappenen Teni ie bereiken De italiaansche autoriieiten hebben hemmei zijne beide zoons van daar naar Florence doen overbrengen Generaal Ricotli bevelhebber der itali an5ciie troepen heeft aan de grenzen 40Ü0 Garibaldianen gevangen genomenen ontwapend terwijl zij op het itali iansch grondgebied zochten te onlvlugten Brussel 3 Nov De Indi pei dance bevat een telegram uit Londen waarin gemeld wordt dat de heer von Beust eene circulaire uit Parijs aan Oostennjifs vertegenwoordigers in het buitenland heeft gezonden wp rin gezegd wordt dat Oosteurijk en Frankrijk het over alle hoofdpunten der algemeene staatkunde eens zijn zo ider dat eene bepaalde alliantie tnsschen hen is gesloten Oostenrijk blijft vreemd aan de septemberconventie maar het weigert niet deel te nemen aan eene conferentie Het zal het tractaat van Praag handhaven zijne staatkunde ten aanzien van het Oosten zal voortaan gelijk zijn aan die van Frankrijk 4 Nov De Indépendance bevat een telegram uit Florence volgens hetwelk Garibaldi aangemaand om zich terugte trekken achter de linie der italiaansche troepen daarin bewilligd en beloofd heeft nog heden zijne manschapren naarCorrese te zullen brengen waar zij ontwapend zullen worden Berlijn 4 November Het wordt bevestigd dat eene nota van vier mogendheden te Konstantiuopel is overhandigd waarin verklaard wordt dat zij Turkije haren zedelijkeu steun ontzeggen Frankrijk heeft die nota met tegenzin geteekend doch is er toe overgegann om Rusland in toom te houden Oostenrijk en Engeland hebben geweigerd daartoe mede te werken eu daardoor wordt de reis van den heer von Beu st naar Londen opgehelderd 4 Nov De hr v Bismarck heeft een onderhoud gehadmet den franschen gezant en aan dezen verklaard dat Pruisenvoorloopig afziet van deelneming aan eeu eiiropesche conferejlia