Goudsche Courant, donderdag 7 november 1867

yrankfort j ot an de poolsc grenzen wordtin brieven van de laatste igteekening gemeld dii n Is etuigen tijd onafgebroken troepenafdeelingen uit Rn hnd m j fn lankonieu en vele ildaar de wnterku arlieren beireKken dit i ze bewe jiiig vooral in den laa = ten tijd sterk i toeirenomeu en lar de in omloop zijnde geruchten te oordeelen weder aan de oostenrijksche g en en eeu ob eriatie curp van SÜ 0I U min zal worden bijeengetrokken Aten vermoedt dit het niet illeen de ifaliiansche a ingelegd he len z u welke tot dergeljjken mTilregel Tinleidiug geven A oliïens hetgeen m de elfde brieven wordt m dege deeld hcersclit thans in Polen eene oiibe ehrijfelijke vermrring diar Uf neu e russische imbteniren die ir de pints van de ontslagen Polen zijn getreden even ongeschikt als gewetenloos Zljll Stuttgart i November Pe eerste kamer heeft het tractiat b retitiide de tolvereeniging met eenparige stemmen en het of en defetsief tractaat met Pruisen raet 21 tegen 6 stemmen aan eren o men Karlsruhe 4 Nov De commi= ie der tweede kamer voor het budget heeft v egent het streven tot opnemmg m den noord luit=cben bond voorgesteld om de gelden uitgetrokken voor de gezantschapsposten e V eenen Horence en Berlijn te verminderen Florence 4 Gisteren hebben de piuselijke troeptn met eene sterkeotermagt de Garibaldianen tusschen Monte Rotoudo en Tivoliaangev illen Na een hirdnekkigen strijd hebben de msurgenten de po ilie verlaten au beide zijden ondervonden de trijdende partijen zware verliezen Garib ddi heef zich gered 5 Nov Omtrent de nederlaag van Garibaldi zijr th insde vo gende bijzonderheden bekend Garibaldi was op wegvan lloti L Kotocdo naar fivoli hetwelk door de pauselijketrferien op nieuw be et a geworden i a weinig lenedenMüiinni iiiit c liij ointrwicht op de geheele aldaar aanwezige pauselijke tnjdm igt die onroidd ilijk een hevig kanonvuur op hem opende Hieruit oui tond het gevecht heti elkdrie kwartier aani leld en waarna Garibaldi met zwaar verliesna ir Monte Piotondo terusirok Door zijne aanvalle s achtervolgd hield hij nog 2 uur een wanhopigen strijd vol toteindelijk zijne min chappen totaal u t tlkander waren geslagenG rib Idi nam daarop met zijii taf de ilngtnaar de Jtdiaansche grenzen A m beide zijden is met de meeste d ipperheidgvochten terwijl de Pauselijkeii herhaaldelijk eene charge met lit bijonet noesten wagen m de GaribaUlnnen zijn 430 man gesneuveld en 900 gevangej genomen Het aau al gekwetsten is onbekend an de piuselijke troepen zijn 200 man gedood of gewond De stnjtlmigt tier G iribildi inen be iion 1 uit SoOO ma i met 2 tukken geschut en iö paarden Mei otti heeft nn het been eene ligte wond bekomen Konstantinopel 3 ov Lene proclamUie van den VI er tan tie C ludioten ter gelegenheid van Ie verstrijken V UI den termijn voor le amnestie zegt dat het oogenblik gekomfn i om krachtig te handelen in het beluig van de pacificat e du 1 inds en tot reorganisatie van het bestuur des eiiands rot behulp in gedelegeerden der bevolking De volgende maatregelen zullen onmiddellijk worden toegepast De irjepen zuUeii de vreedzime bewoner beschermen de regtb II ken zullen weder in funclie treden de autoriteiten zullen oorzien in de nrgente behoeften der bevolking elke vreemde vrijwilliger die onverschillig onder weike omstandigheden wordt ge rrcsteerd zil duur een krijgsraad vo gens de krijgswettc worden gevonnisd elke onderdaan er Porie die met de wapens in de hand wordi gevat of de msurgenten begunstigt zal gevonnisd worden door eene gemengde regtbank ötnncnlanö GOIDI Novemeer Ter kaasmarkt zijn heden aangevoerd 14S partijen die vjog verkocht weraen van ƒ 25 tot 31 50 Bij de plaats gehad hebbeiide reorganisatie van de ad ministratie vau s rijks belastingen is de controle Schoonhoven opgeheven en op het kantoor Outlewater na dat bij de controle Alphen gevoegd is ingedeeld bij de controle Gouda onder het voortduiend bcneer van den controleur van Kooien De uavoigentle tien gemeenten als Schoonhoven Vlist Ouderkerk a d IJssel Lekkerkerk Krimpen a d IJs el Krimpen a d Lek Berg Ambacht Berkenwoude Ammerstol en Stolwijk zijn alzoo tl ins behoorende tot de controle Gouda Het bedrig der collecte voor de naatschappij van weldadigheid IS sedert door l igekomene giften en inzonderheid door de bijdngen der Israëlieten te dezer stede ad ƒ 18 47 tot eene som van ƒ 2ö7 52 gestegen Het lijdt geen twijfel of het krediet in de staatsfond sen is hevig en teregt geschokt door de vele vvisselvallire gebeurtenissen van den dag en de onzekerheid der toekomst Menigeen die gairne op soliede wijze zijne gelden wil beleggen weet niet wairtoe te besluiten On unkens bieden de pindbrieven iloor de algemeen zoo gunsi g bekende instelling der K K Pnvilegirte Allgemeipe Oesterreiohische Boden Credit Anst It uugegeven daartoe eene zeer goede gelegenheid aan Deze pandbrieven met het staats krediet in geen verband hoej enaamd staande maar tot onüerpand hebbende hypotheken op onroerende roederen slechts vooi een klein gedeelte der waartle bezw lard bieden den houders alle gewenscUte waarborgen a n De Rolt Courant zegt Er loopt in sommige kringen te s H te een gerucht hetwelk wij onder alle reserve mededeelen De her Mijer zou namelijk teruggeroepen en de heerJ P biroii van Zuvlen van Nvevelt tot gouverneur generaal van Nedeil lidie benoemd zijn De zaak komt ons bijnaongelooflijk voor x het gerucht onwaar dan heeft het ministerie de gelegenheid het onmiddellijk hetzij door de StaatsCourant hetzij door zijn orgaan te doen tegen pieken Maatregelen willende nemen tol intrekking van zilverenpasmunten en rountbiljetten die door veelvultlig geb M k al anderzins m zoodanigen stn zijn gebragt dat zij niet meergeschikt kunnen oiden geacht om in omloop te blijven heeftde minister vin financiën goedpt onden de ondei het departement van finaiicien behoorende keiipligtigeu uit te noodigen a om de te hum en k intore intvangen wordende stukken van 2j 10 en 5 cents die zooo mig zijn afgesleten datde stempels dairop iiitt meer zijn te onders heiden of op andere wijze in het oog loopend zijn be chadigo of verminkt af te zoi eren en buiten omloop tehoiuim b om op gelijkenijs te h indelen met te hunnen kintort oi vangen ordendeversleten en gescheurde of op andere wijze voor den omloopongeschilt geworden munlbiljetteii o om de voormelde pasmunten en munlbiljetten etnmail s maands in eene gewonestorting bij den bet lalmeester op te nemen zullen die stukkenc hi er op het borderel tier stüriing afzonderlijk vermeld en afgescheiden v in antlere w lardeii aingebodeu moeten wordeu olgeus het Lu emburgsehe VVort is het verslag door den ministei van financiën in de eerste zitting der kamer no pens den finaucielen toestand van bet groothertogdom uiigebragi betrekkelijk gunstig e noemen Het deficit van het loopende jaar naar de raming der ontvangsten op 3 630 000 en der uitgaven op 3 200 000 tis zou deihalve 290 0 0 frs beurigen Daarbij komt echter dat er wegens het ophouden op 1 jauua ij Iü jS van net zt utinonopolie van den staat eene m ndere ontvangt zal zijn v in 70 000 frs en dat voor den larleg van niCLwe openbare weiken eene buitengev one uitgave van 200 000 frs wordt gevorderd Dit gezament ijk tekort van 560 000 frs zou worden gedekt door nieuwe belastingen namelijk op het mobilair en den hoofdelijken omslag door eene verhooging van de groLdbelasting enz Het blad hoopt intusschen dat nog 100 000 frs op het deficit zullen kunnen bespa ird wordeu Men schrijft uit Dockum dd 81 October De aanvoeren van vlas ter m irkt waren deze maand van geringe beteekems daar het vele veldwerk het schoonmaken verhinderde Joch daar er ook wein g vraag was was de stemming flaauw Sede t eenige dagen beslaat er echter meer kooplust waardoor de prijzen zijn vooruitgegaan Mep besteedde g stèren vau 1 SO tot ƒ 3 25 naar kwaliteit onder soorten komen nn nog niet voor de kwaliteit laat zich goed aanzien terwijl de kv antiteit die van het vorige jaar aanmerkelijk zal overtreffen Granen en zaden met geringen handel m het begin der maand levendig doch nu flaajwer Aardappelen in de beste soorten rijzende de puike waarvoor men in het begin der maand ƒ 3 betaalde worden nu tot ƒ 3 50 a 3 60 veikocht Gedroogde cichorei gewild met veel handel tot expor a ie Levende have zeer flaauw t geen men algemeen toeschrijft aan de duurte der granen enz benoodigd tot staWoerder Of de kalvermarkt hier 11 zaturdag gehouden waren pi L 1300 stuks a ngevoerd voor de besten werden hooge pr jzen betaald van de andere soorten zi n de meeste onverkocht gebleven Men schrijft mt s Gravenhage aan de N Kol CoarOnduks de maatregelen die naar men wilde genomen zijn tot reorganisatie van de militaire akademie te B eda blijkt aldaar nog mets van eenige de minste verandering lu den bestaanden stand van zaken Zoowel het onderwijs als de discipline laa veel te wenschen over Die toestand schijnt zoo onhoudbaar te worden dat geen ofli ren meer bereid worden gevonden om bij een openkomend vak als leeraar op te treden Het onwedersprekelijk bewijs voor dit laatste beweren is daaruit te putten dat dezer dagen van wege het departetient van oorlog aan de officieren bij de verschillende wapens eene circulaire is toegezonden waarbij voor hen die dit mogten verl mgen de gelegenheid wordt opengesteld om aan de appliritie school te worden gedetacheerd onder de uitdrukkelijke VOOI waarde evenwel dat zij dan zoo noodig als leeraar aan bedoelde mrigting moeten optreden Ijit de Betuwe schrijft men De landbouwers hebbenreden tot tevredenheid Alle vruc ten zijn behoorlijk ondereene gunstige weersgesteldheid ingezameld geworden en overhet gewas heeft men zich alles door elkander genomen niette bekligen Wat aan kwaliteit of kwantiteit moge ontbreken worth üoor de hooge prijzen ruimschoots vergoed Het hooi ew IS leverde eene tamelijke opbrengst Voor het vee is buiten nog veel voeder mogten de november en decembermaanden zieh door drooge koude hetgeen allezins wenschelijkIS kenmerken dan behoeft het vooreerst met opgestald Ieworden De toestand van den stapel is over het algemeenvoldoende De prijzen van het vette vee zijn van 100 tot J 2bO oud IV2 tot ruim 3 jair jonge osscn van twee jaarruim ƒ 100 kalveren van ƒ jO tot ƒ 60 Kleine varkens zijnnigenoeg niets waarti zij gelden eene k einigheid Het aardappeleugenas is vrij goed de prijs is van ƒ 2 30 tot ƒ 3 linge Wolkammers doen tot ƒ 4 De nppelen waren hierdit ja ir zoo buitengewoon groot als zij sieenls zeer zeldzaamvoorkomen AA nr men b v op 100 mud rekende had mendoor de grootte der vrucht 150 mud Indien men dit in aanmerking neemt is de prijs van ƒ 2 tot ƒ 3 niet hoog £ rwaren weinig ippeleu en peren daarentegen zeer vele hazelen boomof ckke noten de prijs is 2 50 Gemengde Berigten cK ïe oo Amsterdam zal 13 ton leeneo oor openbare werken In Missouri IS Lcn njke t ninijQ ontdekt Ook ia Beijertn wil men het lager onderwijs oDttreLken aau deo invloed der gee=lelijkheid In de onmidkllijke nabijheid der veemnrkt van ïsliigtun zuUtn te Londen slagten kookbuizen opf ervt worden iJenemarkcn httft zijie westmdische eilandtD voor 11 millioen njk daaldcrs verkocht aan de vereeniyle staten Bij Craralircton in Northumberland zijn 200 werUifcd n m eene kolenmijn verdionkeu In 1869 zal de doorgravm der landengte aii Suc7 geheel gereed zijii De rottcrdamsche weerbaarheid loont uiteen voor dat zij den vijand heeft gezien llooJ is de kleur der ganbildisten der kardinalen en van het bagno Al de te Manchester tLr gt staande fenians ijn ter dood veroordctld De fraischc civiele lijst IS 4 milliocn ten achter alleen door d zomcrvisites In HiHQver hebben in den regel slecht 4pCt der kit ers deel genomep aan de voorloopige verkiezingen Ook in Pruisen zal de afachaÜing van het dagbladzegel in beraad=hging komen De nieuw opgerigtc jgcrde der edellieden te Rome mag de tuinen bewaken van het vatikidn Portugal wil zich met mengen m de itdliaansche zaken In oct zijn uit Iiverpool 11 200 landverhuizers vertrokken Te M Mary Cri een dory by loonden zijn 30 huizen door brand veruicid De Li gelachen nemen van Calcutti efu tekenaftocïtel von 4iO mijlen mede naar Abys niie Aan d hoogeschool te Heiklberg zal een evang protest seminarinra worden ojigeri t Het eugelach parlement IS bijeen g roepcn tegen 19 ov Itu e c o ge van de duurte der levensmiddelen is te Exeter etn htvjg oproer uitgebroken waaibij de bakkers en slagerwiukcls geplunderd zijn Tot uu bedraagt de collecte voor de maatschappij van weldadigheid ƒ 4132 b7 Varia Door den kerkeri ad der doopsgezinde gemeente te Groningen IS voorgesteld om op den feestdag der hervorming de gemeente Ie raadplegen over het al of niet invoeren der veranderingen door de moderne begrippen ncdzake ijk geworden omdat de teg uwoordige toestand lot onverschilligheid leidt de liefde doet verdwijnen en alle godsdienstig leven doet ophouden Voorzeker een hoogst gewigtig voorstel niet alleen voor die broederschap maar ook voor de andere gemeenten want de strijd wordt in alle genootschappen gevoerd en vroeger of later zal die tot uitbarsting komen Zal die strijd in de kleinere kerkgi nootschappen die in geringe betrekking staan met de regering weinig belangstelling bij het algemeen verwekken anders zal dit zijn met de hervormde kerk die nog altija een g os het Karakter van staatskerk heeft behouden en nog cp verschillende w ijzen met de regering in aanriking komt En nadert ook by dit genootschap met meer en meer he oogenblik dit noch door regie meuten nc cb door zoogenaamde vrije verkiezingen te keereu i waarin de Deslissmg moet vailen tussehen oud of meum en daaruit niets anders dan schetiriug en nogmaals scheuring kan volgen V dlem I gebruikte dragonders en regioanken om de scheuring te beletten maar die tijden zijn voorbij de regering kan niets anders dan toezien en moet in iedere sche ding stilzwijgend berusten De ötoot IS door den kerkeraad der doopsgezinde gemeente gegeven en de navolging kin bij de beslaande spanning in de meeste hervormde gemeenten niet zonder gevolgen ook voor dat kerkgenootschap blijven at zal dan de regering doen in haar betrekking tot dat kerkgenootschap Zal zj de eindelooze kwestien beslissen wie kerkgebouwen en fondsen toebehooren zal zij de predikanten die door de gemeente onwaardig geoordeeld worden haar langer voor te gaan handhaven of zal ZIJ toegeven en in de eene gemeente de moderne in eene andere de orthodoxe beginselen huldigen naarm ite de meerderheid dit wil zal ZIJ daarbij op de kwautiteit of op de kwaliteit der meerderheid letten Ma ir reeds genoeg vragen om te toonen dat de regering zich niet met die theologische kwestien zal kunnen bemoeijen die ook geheel bij de gemeente te huis behooren aan is het evenwel ook zaak zoo spoedig mogelijk hoe dan ook de barden los te maken die de kerkgenootschippen en de regering binden en een geheele vrije kerk in een vrijen staat tot regel aan te nemen Daaitoe moeten vooral de fimneiel moeijehjkheden uit den weg geruimd worden want deze zullen de grootste bcznaren veroorzaken bij schelding en selcinig De eerediensten behooren met op de staatsbegrooting heeft de tegenwoordige regeling lot nog toe slechts gegronde aanmerkingen van den kant der zoogenaamde afgescheidenen uifelokt de tijd nadert met rassche schreden dat die ontevredenheid algemeen zal worden en dnn is het misschien spoedig te laat om een regtvaardige regeliug tot stand te brengen In een goed bestuurden staat heeft de burger aanspraak op goed gocclkoop en spoedig regi Jaren is men reeds bezig met het herzien onzer wetboeken met de vaststelling eeuer nieuwe regierlijke organisatie maar de gevolgen dier veelvuldige werkzaamhedeu doen zich nog wachten en dit werk ehijut zoo veelomvattend te zijn dat de twee Ie k iiner met hel ot g op dat werk het reglement van orJe wil wijzigen om die zaak te bespoedigen en toch zullen nog jiren voorbjgnn eer alles geregeld is Het is dus een werk der toekomst Intusschen behouden wg onveranderd onze tegenwoordige rcgtsb deeling met al haar gebreken want nieimncl zal zegst n dat ZIJ aan tie vereisehlen die men als bur rers m tg vortlereii voldoet On = regt rnoge goed zijn ieder die het ongeluk heeft in een proces ge Lkeld te worden zal over de goedheopte niet roemn en de vlugheid laat ook maar al te veel te wenschen over Zoude het nu niet mogelijk ziju door wijzigingen daarin ten muiste eciiige beterschap te brengen opdit htt legenwoordige geslacht ook nog eenige vruchten kan plukken der jarenlange wetsherziening Hoe dikwijls IS met over de preventieve gevangenschap geklaagd Dikwijls heeft de ongelukkige reeils weken ja m anden in de gevangenis doorgebrigt eer de uitspraak volgt Ln IS dit reeds bezwarend voor den schnldige hoeveel erger moet het voor hem zijn die door den re ter wordt vrijgesproken en dan toch in weerwil der vrij pnak als geschandvlekt door gevangenisstraf in de maatschappij terugkeert Hoe vele verouderde wetten wachten sedert jaren op n trekking Bijzondere wetten waren voor deze en andere z i en zeer Ie wenschen Meerdere werkzaamheid aau liet ministerie van justitie dan wij m de laatste jaren gewoon zijn zonde met ongevallig zijn Burgerlijke Stand GOrDi G BOEEN 30 Oct Christiaau ondc s M vin leeuwen ec S Tijbout 2 ïvov Rebecca Maria ouders M Stok co E Soeterboek Johnoues HendncDS ouder V ilJer en L de Hoog 3 Wilhelm Hendrik onders G H Willen sz co W Hondekoeter Johannes Wilhelmus ouders A J Biezenaar en M E van Cati 4 Johannes Wilhelmus otdirs J Pnnsenberg en J M van Leeuwen OvEELEDEN 31 Oct B van der elden 1 j AM Hermanns hoisvr van H Faaij 43 j 2 Nov H thcffe wed P Knoi 7 J i n C Dut 2 j