Goudsche Courant, zondag 10 november 1867

1867 5$0 Züuduff 1 NovcDibcr GOÜDSCHECOUEANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Prijs van het gedestilleerd ij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER ii 452 15 o per kan 67 = cents idem a 47Vio per kan 69 ets Jenever 2 i soort Moutwijn a 46Vio per kan 66 cents inl BRANDEWIJN a 46V o 0 per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocDA 6 Nov 1867 Boekdrukkerij van A BBIKKM xN oiHitcntien ó T DE GREEF Vcan tnar r vau I £ WAWDi Ii j en W M KAMPIIL IJSi Gru iihci h C Nov Ibiw 0 i BïCivc o B j Getrouwd P gl G i E MOOIJ Ju 5 C EijU Tdegnfist CM i n en T £ Ï C SCIIÜILENBÜRG sE GoLDA G Nov 1SC7 ï i s s K o üiiJ JÜi t 3 Bevallen van een on W WliXE MSZ UEKOWEP GoiDA A Nov 1 G7 Heden o erleid Mevrouw de Wedune wijlen den lieer PHILIPPL SKNOX geboren HERMINA M HEFFER in den ouderdom an circa bO jaren GoiDA ALEXANL ER IjORTLAND 2No l5 7 M H J vvx BUREN Eitcutcui i Testamentair De KoA iefü ni aft aar zakeïi ten jtuine der fin a Iftd KXOX e i DOPTLAXI tjedn tt trordvii d Or deii hreedm finuaité AI F AM ER bORTI JSD of de e Jde t JcZtt Voor de menigvuldige be ijzen van deelneming outvangeu ter gelegenheid van het overlijden ii haren geliefden echtgenoot betuigt de ondergeteekende inede namens hare kinderen haren opreglen dank n ed D ISOKKUS GoiDA 6 Nov J7 In de Landman Wtd A AN DLK KLEIN Sz Markt A óü ontvangen PATÉDEFOIESGRAS van het Iluia IIENRY te Stranlourg alsmede Liebig s Vleesch Extract van ƒ 3 45 V2 j 1 75 1 4 Potje 0 95 V Goulniy s Bouillon in l leschjes a 70 Cents Tevens heb ik het genoegen te beriglen dat ik wedLfom voorzien ben van een goeden voorraad iROENÏEN in blikken als DOPERWTEN CAPLCI JNERS WORTELEN SUIKEP PErLT lES S 1 JBOONTJES TClNBOONT IEti ASPERSIE S alsmede BLIKKEN ZALM SARDINES KREEFTEN enz MINISTERIE VAN FINANCIËN Bestuur der Registratie en Domeinen De ONTVANGER der R iristralie en Domeinen te Gouda 7al op Maandag den 11 November 1m 7 des voorroiddags ten 10 ure in het Logement de Zalm aan de Markt te Golda onder voorbehoud van de nadere goedkeuring van den Minister van Financien overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bij iüschr jviug voor den tijd van t ee jaren ingaande deL 1 Januarij ISGS en eindigende den il December l l J van De aanslibbingen en het daardoor op de bij de voorwaarden bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de Hoilandsche IJssel en zulks in drie perceelen De billetleu van inschrijving moeten vraektvrij en geshteu u orden ingeleverd Vüur deu 9 November 1867 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar I even als ter Secretarie der Gemeente Ouderkerk ajd IJssel en ten kantore van den Ontvanger der Registratie G A te llulttrdmn de voorwaarden van verpachting De Ontvanger voornoerod ROUAARDS K R Privilegirte Allgeineiiie Ocsterrdchische BODEN CREDIT ANSTALT ADMINISTRATIE VOOR NEDERLAND ge estigd te AMSTERDAM De 50 0 pandbrieven in Zilver dezer instelling van 100 en grootere bedragen voorzien van halfjaarlijksclie coupons vervallende 1 Mei 1 Nov worden uitgegeven a ƒ 103 50 Nederl Ct de 100 Deze pandbrieve die ruim t jf eu rijf achhte percent rente geven gemakkelijk verhandelbaar zijn en ec e onbetwistbare soliditeit aanbieden zijn aflosbaar a pari bij halfjaarlijkSChe uitlotiugen in 50 jaren waarvan de eerste heeft plaats gehad Jen 1 February S6 i De coupons en uitgelote s jkken zijn te A nierdam en ook te Gouda betaalbaar tot deu vasten koers v in 117 30 Xed Ct voor 100 De pandbr evcn van 20C verkrijgbaar a ƒ 207 geven das 11 75 rente en worden afgelost niet ƒ 235 Tot waarborg der pandbrieven strekken de hypothecair verbonden onroereude goederen die tot een derde hoogstens de helft lier aarde als zoodanig zijn aangenomeii alsmede het igege en Maatschappelijk Kapitaal groot 12 000 000 en het Rcbervcfonds Deze pandbrieven zijn te verknjgen te Aimterdam bij de Administratie voor Nederland en te G nda ten kar tore van de Heeren Wed KNOX DORTLAND Kassiers en Makelaars Turfmarkt alwaar ook de vervallen coupons en uitgelote pandbrieven worden betaald VAN Dr J B ROLL te Amsteedam De t jproppelS zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatische Ziekten Jicht en Podagra en brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met etiquette en gebruiksaanwijzing voorzien De pot voor Gmda bij den Apotheker STEENMEIJER Vermist Er wordt vermist één half Koop lot voor de vijfde klasse der 26 StaatsLoterij NO 850 onder de handteekening van den gekwalificeerd en Kollecteur A C COSIJN te GoDDi men wordt verzocht hetzelve niet te koopen prijs of premie daarop vallende niet te betaien maar te verwijzen naar den bovengenoemden bij wien de eigenaar bekend is Een Onderbaas tegen hoog loon wordt gevraagd op een Steenfabriek aan den IJssei Informatien met franco brieven bij den Heer I J van HOUVVENINGE te MoORDBEClIT Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentieu vaa 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 9 oveml er De itaüaanscbe woelingen zijn gestuit Zoodra bet den Franschen ernst was geworden en zij meer dan dertig duizend man troepen overzonden was deze afloop onver i ijdelijk De Fransehen bezeten de stad Rome voorzagen hst romeinsche leger van chassepot geweren en vormden terwijl zij zelven ook gelijk beden uit de opgave van den franschen Moniteur blijkt medegevochten hebben de achterhoede Nu werden de zouaven zeker dat zij niet verslagen konden worden stoute helden tegen de opgeraapte uitgehongerde en slecht gewapende benden van Garibaldi Het italiaansche leger heeft zoodra de fransche helpers kwamen een gedeelte van bet romeinsche grondgebied bezet doch gaat dadelijk na het beslissend gevecht terug om den Franschen het voorwendsel te ontnemen langer lan volstrekt noodig is te Rome te vertoeven Nog eens is dan alzoo het weieldlijk ge dg van den hoogen kerkvoogd gered door fransoh wapengeweld Voor hoe lang Voor zoo lang de Franschen met geuoegzame magt daar aanwezig blijven Vertrekken zij weddr uit Italië dan beginnen ook onmiddellijk weder de machinatieu der revolutionairen die huu einddoel nimmer uit het oog verliezen Blijven de fransche beschermers dan rijst de vraag zullen de europesche mogendheden stil berusten in dat herhaald inlervenieren en zullen zij geene regeling noodig achten die bepaald een einde maakt aan die willekeurige en brutale f nsehe aanmatigingen Waarom toch mag Italië dat zoo door en door een revolutiestaat is Pruisen niet navolgen dat zich in het voorleden jaar zulk een forschen greep veroorloofde Daarbij heeft Frankrijk zoo lijdelijk toegezien en het ontziet nog steeds den pruisis hen overmoed Vergeefs tracht Frankrijk zijn prestige te herwinnen door maatregeien die zoo zij al goedkeuring vinden bij de onbeschaafde menigte op het platte land indruiscben legen den geest van den invloedrijken meer beschaafden stand Hoe weinig is men ingenomen met de instandhouding eener wereldlijke magt die zoo velen onbestaanbaar achten met de geestelijke roeping van den vorst die door vreemdelingen gesteund moet worden in het be it der hoofdstad van Italië tegen den wil van geheel het italiaansche volk Men zal nu toch wel eindelijk gaan inzien dat de revolutie niet rusten en niet wijken kan voor zij haren loop rondom de wereld heeft volbragt dan eerst als het geweld heeft uitgewoed en zijn jvermogen duidelijk blijkt om d n nieawen bouw op hechte grondslagen te vestigen dan eerst zal eei e andere en duurzamer magt verrijzen om het menschdom te zegenen met de vruchten eener betere wijsheid dan die thans wordt aangebeden en uier bcfasel en wier laatste woord slechts in geweld bestaat Vooreerst zal uu het woord wel zijn aan de diplomatie om nogmaals het onmogelijke te beproeven en af te stuiten op de onbuigzjine kracht van den ouden boom öuttenlanïr Londen 6 Nov Men meldt uit Ne York van 26 October In Virginia heeft de v oreischte meerderheid der stemgeregtigde burgers zich voor de herziening der staatsregeling verklaard In Alabama zijn de verkiezingen voor de gemeenteraden door de militaire overheid verboden Aangaande de ongeregeldheden te Exeter wordt gemeld dat in den avond van den 4den aldaar zoowel in de stad als in de voorsteden ernstige ongeregeldheden plaats hadder ten gevolge van de duurte der levensmidd len Zij namen da rmede een aanvang dat van enkele bakkerswiukels de glazen werden ingeworpen terwijl er dreigende zamenscholingen plaats hadden voor de slagterswinkels Tusschen 10 en 12 ure namen de oproermaker eene zeer dreigende houding aan geen enkele winke waar levensmiddelen verkocht werden werd onbezocht gelaten terwijl alle ramen ingeworpen en sommige winkels De prijs der Advtrtentien aD etn tot zes regels met inbeerip afl het zegel is 80 Ctat oor eiken regel daarboven 10 Ctnt Buitengewone letters worden berekeud naar plaatsroijute geplunderd werden De oproermaters bestonden voornamelijk uit jongens De militie werti op de beeu geroepen en een telegram naar Pljmouab gezonden waarbij hulp erd gereijuireerd Dien ten gevolge werden 200 soldaten mei een exprestrein naar Exeter gezonden In Esrainster werd een graanpukhuis in brand gestoken Verscheidene personen zijn in hechtenis genomen 8 Nov Uit New ïork wordt van 6 dezer gemeld luNewïoak en New Jersey heeft de democratische en in Massachusetts de radicale partg bij de verkiezingen de overwinning behaald Parijs i November De Pays zegt op gezag van ingewonnen inlichtingen dat het verblijf der frausche troepen te Rome niet van langen duur zal wezen Eene divisie zou nog te CivitaVecchia blijven om gadi e slaan welke uitwerking de krachtige houding van koning Victor Emanuel op de parlij van handelen gehad heeft en om in alle eventualiteiten te voorzien Alen verhaalt hier dat de paus en de kardinaal Antonelli de Franschen bij hunnen iutugt te Rome zeer koel hebbenontvangen Niets anders was te verwachten Alles of niets is altijd de leus van het vatikaan geweest Zoo lang duskeizer Napoleon niet al de eischeu van het pauselijk gouvernement inwilligt heeft hij slechts ondank te wachten voor dezware offers die hij gebragt heeft om den paus eene huip teverleeuen zouder welke Rome eu geheel het verder pauselijkgrondgebied op dit oogeublik in het bezit van Italië zoudenzijn 7 Nov Blijkens mededeeling van het ministerie vanoorlog te Rome hebben aan het gevecht bij Ten gevolge der beriglen uit Italië heeft de kei er a nde vloot te Toulou contra order gegeven De Eteudard zegt dat gisteren eene crustiae msurrectiete Milaan is uitgebarsten waarbij bloed gestroomd heeft Dutroepen hebben de beweging op krachtige wij e ouderdrakl Dergelijke voorvallen hebben ook te Pavia plaats gehad maardaar waren zij niet zoo ernstig Volgens genoemd blad ziju de beide zoons van Garibaldiriet gearresteerd Men geloofde dat zij u ile omstreken vanl loreuce verborgen zijn Garibaldi zelf heeft toen hij gevangenwerd genomen wederstand gebo len eu eproiesfrcrd De France zegt dat de docunuiiiea voor het gele boekreeds gereed zijn Uit de depêches gei i=se i tusschen Florence enPaiijs blijkt dat hei fransche gouvernemeut reeja sedert langdeu heer Ratazzi heeft gewaarschuwd tegeu de aauslagen derpartij van handelen eu de uooslzakelijkheid heeft doen uitkomenom te waken voor eerbiediging der september conventic terwijlde fransche regering verklaarde dat zoo dit met geseli edde Frankrijk zelf voorzieuingen zou uemeu Het boek bevat vuortsde documenten betrekkelijk de incidenten der iusurrectie opCandia Omtrent de recente collectieve lerivlariiig der mogendheden zullen inlichtingen worden ver lreki elke de incidentendie aan deze diplomatieke handelrig zijn voorafgegaan volledigzullen ophelderen De documenten betrekkelijk de spaauscheaangelegenheden constateren dat Frankrijk zich beijverd heeftom de recrutering ten behoeve der insurreetie te beletten onderde uitgewekenen in de grei s departementen De documenten rakende de betrekkingen luascLen Frankrijk en Pruiaen zjlleuweinig in getal zijn Vermits sedert 1S66 overeen gekomenis dat geencrlei incident van overgevoeligheid getuigende mdie betrekkingen wijziging zal brengen zal men zich de reserve van den franschen minister van buiten mdi he keu verklaren S No ember De Patrie bevat een artikel an deu heer