Goudsche Courant, zondag 10 november 1867

Hel rapport beveelt de m telling aan van militaire regtbanten voor vreemde indringers en de burgerlijke reg nnak voor de opstandelingen die m de plaats zelve te huis behooren 6mnenlo Tö G01D4 9 November Heden hid alhier onder grooten toevloed van belangstellenden ook van elder overgekomen de terairdebesteiling plaats van den de er dagen na korte ziekte overleden luitenant kolonel V Joorninci kommandant van het 4 regiment infanterie die I oewel eer l kort hier gevestigu algemeen wis g cht In de Stnt= Counnt van gisteren leest men de opjive der garni oensveranderingen die met Mei a s zullen plaats hebben waaruit blijkt dat volgen de gemaakte bepaling van hier vertrekken de staf en 2 hnie kompagi en naar Le den en de derde naar Woerden terwijl hier slechts het depot zal overblijven Deze beschikking zal voorzeker velen smartelijk aandoen daar het giruizoen van groot bel ing voor deze gemeente is en ook veel bijdraagt tot levendigheid en vertier we hiive me i hopen mag dat niets onbeproefd gelaten zal won en om te voorzien n zoo groot gemis Bljkens het voorloopig vershg nopens het hoofdstuk kolomen nerd in de I leeimgen de vraag op den voorgrond gestell wit vau den minister te wachien was met opzigt lot de wettelijke regeling v n koloniale onderv erpen In veler oog hingdaarvin af de m ite van vertrouwen welke lu den minister gesteld zil worden Het vershg ontwikkelt groote bezwaren en grieven tegen den minister terwijl tegenover de meerderneid enkele of andere leden stonden voonl het gebeurde luet de erfpicht wet vouu gioote ilkeuring De tweede k imer i bijeengeroepen tegen den 14 ncvember s middags ten 2 ure Woensdag avond i laat rondgedeeld het sectie ver lag betreffende de Indische bpgroo mg voor xSfiS N igenoeg ilgemeeii beklaigde men zich over de late indieDing w irdoor het onderzoek en de lijilige vaststelling zeer was belemmerd Als em geheel besclioiwd kon de begrooting niet mders dm een zepr ongnnstigeii indruk miken en e nstige bezorgdheid verwekken als zijiii e circi 4 millioen hooger in uitgpaf dan die voor liet jiar lsb7 Voort werden nog een aantal gewigtige bedenkingen gemaikt voor zooveil belieft den vorm als aen inhoud en fzonderlijke po ten Z M heeft eervol ontslagen AI E G van LaKervtldBlanken op diens verzoek als buigemeester van N euwerkerkaan den IJ el en benoemd oi burgemeester dier gemeente J L de üogt Men leest n het Dat de opdrijving der neJtrland ene luJgpttea van oorlog en marine zonder dat nieuwe middelen tot dekk ng zijn aan gpvr agJ het hare zal bjarigen om de i toestand voor Indie nog urukkcnder te miken net zieh gemakkelijk raden en schijnt reed bevestiging t2 vinden in eene benpprde ministeriele depeeiip om den aanbouw vu schepen in Inuic te staken en m het ilgeineen zoo weiaig mo p i k gel I uit te geven daar elke gulden in Indie uitgegeven len i adtele strekt van de verdei ging van het v ulerljud VV ij hebben er niels tegen dat on C pitriotten in heilig vuur ontstoken laken over die veniedigiug mits zij er dan ook w it voor over hebben en niPt steed i hunne vaderlandsliefde bot vieren ten koste van eens andermans zak De europesche regtsbedeeling op Middcn Java wordt vaa tijd lot tijd gestremd bij gebrek aan een voldoend aartal leden Meer eu meer doet z ch daar de dringende behoefte gevoelen aan eenige uitbreiding van personeel In de brieven uit i ederland v n een ond indisch ambtenair geschreven aan het Soer Handelsblad komt o a het volgende voor Men noemt de positie van den heer Hasselman moeijeiijk Ik ben eene tegenovergestelde meen ing toegedaan De eeuige levenskans van deze regering is verbonden aan de landvoopdij an den heer Jlijer Om van het materiele der positie te I zwijgen Bui enzorg is een veilig toevlugtsoord tegen de aanvallen vj al zijne bestrijders Hij heeft onder JVj miUioen Ivederlanders slechts twee verdedigers de heeren Pjnappel en de Bosch Kemper Hij zal dus zijr terugkeer naar het moederland zoolang mogelijk uitstellen Met een weinig beleid kan de heer Hasselman lian nog ruim vier jiren de portefeuille behouden iiel alleen in ons land maar ook in Lugeland wordt het helaas nu eenmaal geduld dat beboudsgezinde ministers het land besturen met Ut beginselen van de liberale vroegere tegenstanders De heer lEGEN FEBRÜAaU OP MEI TEKLANGT MEN BINNEV DEZE ST D te huren een HUIS met ZES a ACHT KAMERS en een TUIN Adres met franco brieven onder letter S bij den Tjitgever dezer Drtolle waa in dce zegt dat nu de reioliitiomiren m den rome nehen mt gp agcn en de iialmiisciie troepen tcrugge roepen zIjL de itaiiduen ecne nuere overwinning te boh ilen hebbtu liie bestaat in het apai=raient dtr gen oederen ia de itilia tnsche en rorpeinsehe p ovincieü lie schrijver hoopt dat Tiiukr i en Italië ceusgeünd zulle blijven om hunne taak tl ven len De fran clie troepen zullen du in den pauseiijken lit bu en tot dit de rjraenische re e ing door eeiiS reorgi iii itie ill dt locale besturen de sporen vin de laa stt wor teiii g al uitgeui cht hebben aarschijn ijK Idu wordt vervoigdj zuilen i ij bmntu cciige dagen vernemen dat de fran cbe troep n ïlume vtriiiten en zich te C vita ecchia vereeni d hcijbcn zullen te loulon terugkceren wanneer de gemoedfiLi g e e l tot btdirii ul en zijii geKomen Pe Monitciir meUlt dit de mm ster vin orlog nog niet het omoiele nppor he ft untvaugcn ov r het gevecht bij Berlijn November n zaken de conferentie voor de il luaLS Ie iken i mets verder geschied dm dat bij de me i edeelu er circiihire van 2a October vu fransche zijde de vven ch vveri te kennen gegeven om de meenmg der mogend1 1 Je j c vernemen omtient den otzin Hierop is Ie kennen geievfii dat de onzijdige mogendheden geen luiUatief m deze a ik kolden nemeu eruer is de ziak niet gevorderd In zocver de 11 ig der definitieve verkiezingen bekendia heeft de for chri l pir ei m de kamer van rfgevaardigdenin geiilKrfLP af ercmei ii zijU dairtegen de eci ervatieven erker gevvorjei 1 1 ini onadl libenlen zijn vooral in de nieuweprov Qf 1 i ho et A nr chiji li k ulkn deze in d nieuwekamer met tnderc fraetien van de gem itigue piriij steromenDe Polen hebbei stemmen verloren De naisii i er meldt uit Ie landdag tegen 15 dezerbijeengeroeptn wordt Augsburg t November Het ainbod van Baden om lit en noord clcn boad te treden is door Pruisen niet V in üe 1 I r t ezpi m lar de aunueming diarvau is afhan kei k zfI V i de toeticding vi i geheel He=sen Florence o November Giriuildi is den i des avonds te Ii i 1 door de it iliaan che lulürileiien gearresteerd en gi ter n och end met zijnc beide zonen naar het fort Variguano gebra t he rou in che stiat ia op h t oogcnbliix vrij van de benden der in rt prDe fli i i p regering heeft de kon nkli ive troeper i e op het n f k gebied een ge punten nabij de grei 5 1 II bezet bevo n die te onlraimen en op italiaansch grondi ebied terug te keer n Te Mildin loden gisteren avond groote demonstratien plaats ter gunte van G ribilui De bevolking nam eene dreigende houding aan beging groo e bui en porigheden en weigerde uiteen te gaan De uitiou de jirde m nkte verschillende charges veraeh 1 en e per oi e n r n g ro d 7 Oct De Diri to en de Kiformi deelen brieven mede van eeniïe officieren der Gar bi lianen Daan i Tordt gezegd dit er op liet siigvelu bj Moute Eotondo juist versterkingen waren aangekomen toen de Garibaldi men eeds de positien heroverd hadden en de piu e ijke troepen reeds terugtrokken Die verterkingen be o iden uit regimenten der frinsche expeditie irmee oliren dp Opi none bestonilen zij uu het 59e en iije regimeut van 1 n c met ceu bataiUon jagers en eeue bitter oort meldt genoemd bl id dat de inrschen te Rome he pjl 1 ek i iir be tuur 1 ge n men hebben Bj ie sccgeii eiu U üueu j onderscheidene personen op vrije V jelen ge tflr Jie door depau=eijke politie als een maatregel van voor trg waren gearresteerd De tlup blidea ber gier dat de mini tcr van oorlog besloten heefï weder voort te gtan met de vorming van de 4de bitaillois t ij de regimenten i fmtene welke bttaiUons reeds edcr ingetrokken waren De minister van oorlog heeft voorts besletea op eenige punten corp en van de troepen in werkelijke i ie i t te vereenigeii onder het opperbevel vin Cialdini üSadrid Niv De geziut van Spai p e Iloreucc heeft aan het godvcrnem it docn weten dat het lauaanscn esnader bevel heeft ontvangen om op de spaansche schepen die ter recde an i i i i CLciiia inkerd zjn te vuren mdien zij trichten soldaten te ontschepen Deze mededeeling heeft de verontvv ir ii inw j i konincrin opgewekt KonstaitUlOptji o Nuv De j ort nf i kt p nfwoordgereed op de natste ii welkt or de gezmten der viermogendheden is overgelegd I lit lutwoord wordt gezegd dat voigens het 1 latste i t r i vi ler de by eenroepmir der afg J den i ul meeste districten geregeld plaats heeft Dt milii urc operatitii hebben een goeüe i uitslag Hasselman i door dit njinisterie aan geen enkel c iiservatief of reactionair programmi gehouden wint het bood de portefeuille ook aan de heeren de Waal en Junius van Hemert aan Hij kan e eneens zich neerleggen bij vo ating van den inlander tot erfpacht want de kamer heeft met 59 legen 4 stemmen dit regtvaardi beginsel geproclamperd onder te worden ontbonden De vroegere kwestien omtrent de beno3ming vin den he r Mijer en het stoom ontbindings voorstel zijn begraven De kamer heeft onverschillig waarom stilzwijgend absolutie vrijspraak of genade verleend Daardoor alleen reeds Beeft de tegenwoordige regering r gt vi u bestaan verkregen Men leest in het Handelsblad Het IS vermakelijk te zicn hoe de conservatieven zelven redenen aanvoeren die voor eene verandering van ministerie pleiten Onze financiën zeggen zij staan op een keerpunt Met betrekkii g tot Oost lndie moet eene bepaalde ueshssmg genomen worden Ons delensiewezen eischl meei dan ooit de nat onale inspanning elnu indien onze financieu op een kee punt staan dan is zeer zeker meer dan ooit het beleid noodzakelijk van een be kw 1 m eu kunuig f i ancier eL mig het du niet langer in handen blijven van den tegenwoordigeu minister van financiën die voor zijne optrediiig nooit door iemand voor eene finan c ele specialiteit ib aangezien en gedurende zijn auderhalfjirig beheer tallooze blijken gegeven heeft van geen fimncier te zijn laai staan een bekwaam en kundig financier Indien met be trekking tot Oobt Indie eene bemaUle beslissing moet worden genomen dan kin deze regering die van het eerste oogenblik if alles heeft aangewend w it bet vallen van eene beslissing kon veringen en thins het voornemen lan den dag legt om de vertegenwoordiging vm alle inmenging in de zaken van Indie f te houden m plaats van de wetten in te dienen die tot eene beslissii der koloniale kv estien moet leiden niet langer aan hel bewind blijven In indien ons defeasiewezen meer dan ruil inspanning eischt dan kan een ministerie niet gebindhaafd wordfu hetwelk voor hel defensiewezen niets verngl heeft ofsrhoon het over millioenen meer dan vroegere micisteis diirvoor hid te beschikken en inde tijdsomstandig heden een priktel had om krichtig Ie handelen Men ziet het de con ervitieven zelven leveren duchtige argumenten legende wenscbelijkheid van hel voortbestlan dezer conservatieve regeling van wier werkzaamheid en goeile voornemens men aan het publiek zoo veel schoons en goeds had voorgespiegeld Alen verneemt zegt het Weekbl van het Eegt dit dehooge raid kamer van strafziken onmiddellijk na de ontdekking der misstelling m het irrcst iii zil de gepleegde ongeregeldheden bij de werk nml eden der graving vin het kanaalvan Arasterdim nair de Noordzee ziel tot den koning genendbepft met verzoek dit bet Z M mogt behigen nu reeds overeenkomstig de bepilingen der wet van 23 junij 1854 deuitgesproken Inchthuisslnf in een correctionele te veranderen onverminderd latere wijzigingen u ten gevolge vin de doorden veroordeelde ingediende idressen om gratie bestaanbiirmogten worden geacht Gcmenü dc Berigtcn Officiële opga en schatten den katoenoogat van lSf7 in de vereenij de opaten op 1 ÏOO OOO balen De 1 nrkeo zenden grooten voorraad van loeftogt mar Candia De prui isclie laoddag zal 17 of 18 uov geopend worden Turkije heeft od 000 id ttrUad ewcren gckicht De I nt elacheu willen een con rtt houden dblj de stad 1 roy m Noo d Amerika zijn door het outvlararaen der ga lucht in eene mijn 13 personen onagekomen De oi derkoning van E pte zal met 10 000 man deel urmec ann de engeU h expeditie naar b inie In Oüsteorijk vraag men de geheelc afschaffing van het dar bladzegel Het mi ewas in Oost Pruisen wordt door velen toefeochreven aa het rooijen der bosschea Te Geneve wordt nog altijd druk ingezameld teu behoeve der Christenen on Candia faanta Anna is voor acbt jaar gLbannen uit Mexico De Mont Cenib en de Col di Tenda zijn reeds met Deeuw bedekt De dierentuin van Reg ntspark heeft voor AOO een grooten walrus bekomen In Oostennjksch bilezie en m 22 dorpen van het di trict Ratibor i do veeziekte nitgebarsten De keizer van Oostennjk heeft bij zijn vertrek uit Panjs 50 000 fr gegeven aan de armen en eene geli ke som als fooi aan de bedienden De feuiau leggen zich bepaaldelijk toe op het doodschieten van politie ageuten Geheel Tjrol is o beweging ter gunste van het concordaat Te St Thomas h eft 29 oct jl een eesehjke orkaan gewoed De stad is 31ïniertentien jb KWAST STADS MUZIEKffiEESTER GOUWE Wijk C Iv 80 in een pninhoop veranderd vier mailstoombootcn zijn vtrmtld en een vijftietil chtptu tegen de kust geslagen isu wil ook Lejden bfpii even een otuüdbeeld op te ngten voor T rerhave Het engelsche goo ernement ti1 een meerdere fenians vervolgen die an moord beschuldigd worden De Guy Tawkesdag o nov ter geiegt ubfid an het bnskraidverraad is dit jaar te Loudeu en eldtrs m tugelaud met meer dan gewone beweging gevierd Te Hongkong heeit m de eerste helft van October een felle orkaan gewotd die groote schade heen aaogengt Men beweert dat ia Hanover nog altijd aanwervingen ge bieden voor aen verdreven vorst Ie Warschau kojieu van tijd tot iijü transporten Litthauers uit Siberië m hoogst armoe 3igen loesUnd teroEC Te Parijs zijn maniiestatien en arrestatieu aan de ordi vau den da Met het voorjaar verwacht men de opening vao het eerïte gedeelte der zeeuwsehe opoorweglijo De vestingen Erzerum en Kars worden door de Turken versterkt en gewapend Zekere Franschman Troc jl maakt zijde zonder zijworinen uit de uitspruitacla van den moerbezienboom KANfONuLRhOa tb GOLDA Bij vonnissen vin 16 October 1867 zijn I J P vrijgesproken van het hem ten 1 iste gelegde feit de kosten te dragen door den staat 2 J B wegens het rijden met eea aangesp mnen bondenkar op den IJsseldijk in de gemeente ein v eroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag ubaid gevingeni alraf 3 W V O wegens gelijke overtreding veroordeeld als voren 4 J S wegens het spelen met en om geld op den openbaren weg te Gouda verooraeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dig subsid gevangenisstraf 5 L V E huisvrouw van G B wegens het schrobben der straat te Gouda zon ler vergunning vin burgemeester en wethouders op eene plaits wair geen marlt gehouden wordt veroordeeld ais n 4 6 H V D wegens het jiiren op eens anders grond 1 zonder diirtoe betrekkelijke acte zonder voorzien te zijn vin een schriftelijk bewijs van ueu e geiiaar ol regthebbende veroordeeld tot 2 geldbjeten elk van ƒ 10 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boe e verbeurd verkliriiig van het jigttuig met bevel tot uitlevering of voldoening der waarde en bij gebreke daarvan binnen 2 m linden na aanirauing te voldoen mede tot 1 dag subsid ge vangen sstraf 7 J V P V d S en K J wegens het in vereenigmg visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk be vijs van den eigenaa of regthebbende op dat vischwater en de i beklaagde boven len zonder voorzien te ziju van eene vischacte veroordeeld Je 1 en 2 benhagüc ieder tot eene geldboe van ƒ i en de = beklaagde tol 2 geldboeten elk van i of lede 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete verjeurd verklirng van hel vi cbtuig met bevel ain dei S v ei oordeelde lot uitlevering of voldoening de waarde ad ƒ lu en bij gebreke van daariau binnen 2 maanden na aanmaning te voldjen mede tot 1 d g subsid gevnngenisslraf Bovendien lUeu in de kosten vin oen proee se des noo Is invorderbair bij lijfsdwang roet uitzondering v m n 1 Marktbengten GOtldA 7 November Bij weinig handel waren de messte artikelen ruim prijslioujend Ttrwe Poolsche per 2400 kilo 500 Eoode kle f che ƒ 495 Zeeuwsche per mud ƒ 14 75 ƒ Ib Kogge il 75 a ƒ 10 bJ üerst winter b a ƒ 7 30 duo zomer ƒ o d a ƒ 7 Hiver korie ƒ 3 10 i ƒ 4 50 dito lange ƒ 3 ƒ 375 Boekweit luusche per 2100 kilo 200 Noordbrabantsche ƒ 22C i ƒ 23o Bruine booneu ƒ 12 a ƒ 15 Duivenboonen ƒ 9 25 i ƒ 10 De veemarkt met goeden aaivoer doch roet weinig kooplust ette varkens golden l i 21 c per 5 ons magerevarkeus en biggen moegelijk Ie verkoopeu Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 H eiboter ƒ 1 06 a ƒ 1 16 Burgerlijke Stand GEIJoaE 5 ov Geertrui Maria ouders B ocl en G M vau Looo Jacobus Firdiuaudus ouders J L Vijck luij e eu P C vau Bors leu 6 W illem Cornells ol ders P Sorel en t L trlaat Johaii ls ouders J de Jong en v de Jong 7 Hendrim Ca harma ouders N J de Jong en P Dijkman Ëmmerentia ouders U van der Ring en I A Messer Jacobus Johannes oude s P wa uw en T Rost OvEHLlDEN 7 Nov M van Doo niuik d4 j G de Werk 23 j GEtiewD 6 ov I van der Kleij en J de Bruii J Meuet en B K v Zemp A Grendel to J Sjiieriug hoeA B Nieveld en J C van den Berg J J Rijff en A Voik J erlaail en i Kouwcnnoven G de Mooij en C Schullenburg Rdderstoomboot d UsSCl Van Gouda Maandaij en Dmgsdag sm orgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondags s morg js b uur an Rotterdam op alle dageu s namiddi uren Digclijks i c t H aar tM