Goudsche Courant, zondag 10 november 1867

Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de gelegenheid annner Vijf en Twiutig jarige Echtvereeniging en bij het voltrekken van hun Huwelijk betuigen de ondergeteekenden hunnen hartelijken dark J L K MPHUI JSEN G M KAMPHUUSEN ScHLIEK H W DE GREEF U M DE GKEEF K 4 MP1111JSEN s Gratenliarje 9 Nov isfiy Openbare Vrijwillige VERKOOPINO Donderdag 14 November 587 18117 van eene GOUDSCHECOmiAJSrT BOÜWMAÏVSWONIIVG EN AANHOORIGHEDEN en 14 Bunders 28 Eoeden 30 Ellen WEI EN HOOI LANDEN in den Zuidpla spolder van Schieiand binnen de gemeente Nieuwerherk op d IJmel De Veiling op Woensdag 20 November 1867 de ToEwiJzi NG op Woensdag 27 November 1867 beiden des voormiddags ten 10 ure in het Eaadhuis dier gemeente bewoond dooi den heer J van deb Horst op het Dorp De Getimmerten te aanvaarden Mei 1868 De Landen dadelijk bij de toewijzing Bij verspreide biljetten in het breede omschreven Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Zuid Wad Jinx veen De Oudergeteekende biedt zich beleefdelijk aan tot het maken repareren en verkoopen van alle soorten van HORO LOGIEN KLOKKEN PENDULES en al wat verder tot dit vak behoort hopende dr or eene prompte enciviele bediening zijne Begunstigers Ievoldoea L E MONASCH Langen Groenendaal I n 22 te Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE ie GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid aii minstens tien kan a contant Zuiver overfrehaalde JENEVER ii46S io o per kan 67 cents idem a 477 o per kan 69 ets Jenever 2 soort TMoutwijnj a 4fl7ioVo P 65 cents ini BKANDEWIJN ü 432 jo per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg B nO 60 Prijzen der ElTecten AMSrEUDAM Vrijdag 8 November Jiiiagste liüers Vl6 Hoogste koers 53 84 136 30 Gebleveu kotrs p t Ned w sch 21 dito 3 dito 4 o j Handelm op resc 1357 g België Roths gl Spanje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 d Lond 1862 5 d Amst 1864 dito dito 1357 8 30 38V 70V8 84Vj 181 22 6 645 8 507 6 55 l0 42 30 103 Vs 76 8 75 Vi l3Vi6 84 182 45V8 50 b6l g 43 30 77 76V 6 13 181 45 50y c SOVs d renteAm3t 5d nat 1854 5 dO in zilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 ü 1881 O d 1882 6 Mexico i851 5 Boekdrokkerij van A BRINKMAN Heden overleed Mevrouw de Weduwe ï ijlen den Heer PIIILIPPCS KXuS geboren HLEiUNA SCHEFIES in den ouderdom van circa SO jaren GotBA ALEXANDER D0KTL4ND Esecüt uren Testamentiir T e Ka iisters eti Malflaarszak n ten ame il f firma Wtd KXOX en DOlfTL lXD fjedrtteii irordi i door de i tweedtn Imnant ALEX ISÜER DORTLJKD op de flfje irtjze voortijt t t Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN ILLIOEN GiiLDEN VOL GEPOÜKNEERD Directeur P Langerhuizeiv K NTOOE Beguiiersdwarsstraat bij het Koningsplein X 301 f ontraden van DOOELOOPEXDE Verzekering met AANDEEL ia de WIX ST BELEEXING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering van WELiLWEX en WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFREXTD hiilEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING v i GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFKENTEN OVEELEVINGS K V SEN te verdeelen na verloop van 0 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKEIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFKENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJER Gedrukte tarie en ten Kantore der directie en bij HH Csrrespoudenten kosteloos Delft de Hr 51 CE OvEEGA ir Pe nkis Dordrerl de Hr H VKiEbENDoitp Oo t ickt i de Hr C de GijsElaab CüiiJu de Hr W J I oi uiJN Dboog LEE ER Notaris CrcfeultaQe de Hoer P J Landkij LeiJen de Heeren Lezwijx k Eigeman verkrijgbaar Correspondenten in Zi iü Holl sd sOudetcater de Hr E W Haentjes Dekker Burgemeester Rotterdam de Heeren Jan van dek Hoop ZOCN Schiedam de Heeren P Loüphjt C Flaardingea de Hr Pallis Kikkert Woerden de Hr Gboeneveld Trage voorigang der spijsvertering heeft behoefte aan de ligtst verteerbare spijzen die er te krijgen ijn om ernstig ziek worden te verhoeden Zulke zijn de HOFP sche MALZ PABRICATEN die in vele andere inwendi e ziekten reeds schitterenue uitkomsten hebben opgeleverd Hel is onmogelijk dat een leven zonder regelregte voeding d i zonder spijsvertering kan voortduren Is de maag zwak zoo zal het maagsap zich slechts spaarzaam vernieuwen de spijsbrij zou met der tijd toch verteerd worden maar zij mag niet verwijlen zij moet zijn weg gaan zonder het ligchaam zijn tribuut betaald te hebben De HOPP sche MALZ PABRICax EN EXTRACT GEZ0NDHE1DSCHOCOL VDL enz hebben de oplossing reeds buiten de maag begonnen het ilalz is een in het statu nascenti begrepen zeer rijke voedingsstof en werkt predisponerend op de fijp verdeelde Cacao in een oogenblik lo i zich wat MalzC Jiocolade heette in het ligchaam op en van het opgeloste neemt het ligchaam zoo veel ais het tot wasdom noodig heeft omdat het den tijd daartoe heeft Daardoor komt de lijder na doorgestane ziekte suel weder op en gaat bij uitterende ziekte toestanden ten minste niet nbsoIui t verloren De HOPF sche MALZ GEZONDHEID CHOCOLADE zegt Dr V EENL Directeur van het Polj technisch Bureau te Breslau is het voortreffelijkste voedingsmiddel zoowe voor gezouden als voor herstellenden De AIALZPK EPAEATEN van Johaxx Hoff zijn steeds voorradig in deszelfs Centraal Dépöt te Amsterdam Bloemmarkt bij de StUsteeg P 154 Te verkrijgen bij den Keer J C van VKEL MINGEN te Golda Deze Couraiit verschijnt des Donderdags en Zondags In ïe Stad geschiedt de uitgav des avonds te voren De prijs per di e maanden is 2 franco p post 2 35 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóc r 10 ure ingezjaden zijn i3uttenlonïr Londen lO X ov Bij het gastmaal van den lord major was graaf Derby afwezig i n gevolge an ongesteldheid De hei r Disiaeli zeide m zij edcvoering dat tiandel en financiën in goeden staat vt oeeren dat de schatkist gevuld is Het belang vaa Europa eischt de handhaving van deti vrede Nimmer zijn de buitenlandsche staten vriendschappelijker jegens Engeland gestemd geweest dan thans De betrekkingen met Amerika zijn voldoende Het officiële blad bevalte dezer dagen het besluit derkoningin tot het houden van een onderzoek omtrent de protestantsche staatskerk in Ierland waartoe het parlement onlangs na langdurige discussien over lerlauds grieven op een voorstelvan e zijde der liberale partij had besloten Daartoe wordteene staatscommissie benoemd en haar wordt opgedragen onderzoek te doen omtrent de inrigting der auglicaansche kerkgemeenten in Ierland het aantal harer leden hare inkomstenen lasten alsmede na te gaan of er verandering in het beheeren de verdeeliug harer inkomsten en goederen of in de kerkelijke ambtsbetr rkingen gebngt zou behooren te worden Zijmoet binnen een jiar haar eind erslag uitbrengen Het besluit behelst geen woord dat de strekking heeft om de klagten over de inrigtiiiT en bevoorrcgting der iersche staatskerkook maar eenigermate te beamen 11 Nov De Unnn heeft berigten aangebragt uit X ewYork loopende iot 31 Oct De verkiezingen van afgevaardigden voor de conventie tot het maken eeuer nieuwe constitutie in Georgia gaan voort zonder dat de rust verstoordwordt Men verwacht dat de radicalen eene buitengewoongroote meerderheid zullen hebben Parijs 10 November De Moniteur deelt eene depêche mede van den gei eraal de Faili gedagteekeiid Eome 9 dezer waarin gemeld wordt d it het corps tegen de Garibaldisten gezonden bestond uit 3000 man pauselijke en 2000 man fransche troepen De pauselijken hebben om de eer verzocht den hoofdaanval te mogen doen De Franschen die de reserve uitmaakten hebben den aanval ondersteund door eeue beweging waardoor zij den vijand op beide flanken aanvielen De verliezen der Franschen bfr len zich tot 2 dooden en 38 gewonden waamnder 2 officiereu De pauselijke troepen hebben 20 dooden en 123 gewonden te betreuren Van de Garibaldisten zijn 600 man dood op het slagveld gebleven het aantal gewonden is in evenredigheid De gevangenen zijn naar Eome gebragt zijnde 1600 in getal 700 zijn over de grenzen teruggezonden Het chassepot geweer heeft uitmuntend voldaan De fransshe troepen bezetten Viierbo eu zijn door de bebevolking met uitbundige geestdrift begroet Gisteren heelt lord Lyons zijne geloofsbrieven aan den keizer overhandigd eu in zijoe aanspraak gezegd dat de hartelijke belrekkingen tusschen Frankrijk en Engeland krachtig hebben bijgedragen tot het welzijn der beide staten en tot het geluk der gansche wereld De bevelen der koningin schrijven hem bovenal voor alles aan te wenden wat strekken kan om die betrrkkingen te onderhouden en te versterken De keizer heeft geantwoord Ik ben getroffen door de gevoelens welke gij namens de koningin te kennen hebt gegeven Ik ken er al de waarde van en ik beantwoord die door eene opregte genegenheid voor haar en haar gezin Sedert het begin mijner regering is het ste2ds mijn streven geweest om met GrootBrittannie de vriendschappelijke betrekkinpen te onderhouden welke reeds zoo veel goede vruchten hebben opgeleverd Ik twijfel niet of gij zult u beijveren om die betrekkingen te onderhouden welke zoo nuttig zijn voor den vooruitgang der beschaving en den vrede der wereld De herinnering aan uwen vader en uwe persoonlijke hoedanigheden verzekeren u bij ons de meest welwillende ontvangst De Monitenr zegt eene particuliere correspondentie neemteindelijk het woord over het militaire feit van Montana en De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip è ii het zegel is 80 Jent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteugpw one letters orden berekend naar plaatsruimte bevestigd met het meest volkomen cynisme dat de fransche soldaten gewapend met chassepot gevveren hunne hulp hebben verleend aan de pauselijke zouaven om de Garibaldisten die slecht gewapend uaauwelijks gekleed ii uitgeput van vermoeijeuis naren te vernietigen En de generaal Failiy heeft den moed om aan den minister van oorlog te schrijven als gold het de proefneming met eeu nieuw chirurgicaal ins rument Het Chassepotgeweer heeft wonderen verrigt Men leest verder in dien brief Tot hiertoe zijn de officiële bulletins relven vol gapingen duisterheJen en onnaarschijnlijkheden Men kan zoo min de verhalen der italiaanschedagbladen aannemen als die van he Giornale di lloma of vande Osservatore Eomano Alleen dit is zeker dat het gevechtvan Montana een der bloedigsten is geweest die men zich herinnert en dat zelden met eene a groote verbittering vanweerskanten is gestreden De Garibaldisten die ongeregeldebenden waar een militair vaa de geregelde armee den neusvoor optrok herinnerden ons de fameuse soldaten van defransche republiek Xaaunelijks gekleed blootvoeis uitgeputen slecht gewapend heeft men deze ontembare vrijwilligersonbeweeglijk zien blijven onder het helsche vuur der chassepot geweren Men zag hen over de lijken heen springen omzich met verblinden moed tegeu de bajonetten in te erpen zonder ander apen dan knodsen of stokken en op de meestwoeste M Ijzen de soldaten aan te vallen die hen als hondenneerschoten Men heeft onder hen kinderen van 13 of 14 jaar gezien die den dood te gemoet liepen als gingen zij naareen feest en met kogels doorboord neervielen onder het aanheflen der kreten Vivu l ltalia viva la liberla De pauselijke zouaven maar voorui onze soldaten hebben eene ontzettende slagting onder de vrijwilligers van Garibaldi aangerigt De Franschen hebber een kapitein van het 2 verloren den kapitein Marambas verscheidene andere officiereu ijumeer of min ernstig gekwetst 11 No De France zegt dat alle europesche staten eene gunstige meenirg hebben geopperd ten op igte van het plan der bijeen te roepen conferentie tot het oplotsen der romeiusche kwestie dientengevolge heeft het franscije gouvernement eene tweede circulaire aan de europesche staten gerigt met iubegrip der kleinere roogendheden 12 Xov De Monitear meldt het volgende Het gouvernement des kei ers heeft met levendige voldoening bet vrijwillig besluit ve omen krachtens hetwelk de koninklijke troepen naar het italiaansch grondgebied zijn terug geroepen Het heeft bij eene speciale depêche onzen vertegen oordiger in Italië gelast aan het kabinet van Florence te betuigen d it het gouvernement des keizers de gevoelens van conciliatie de standvastigheid en de iuzigten op prijs stelt die tot dit besluit hebbeu geleid De vaderlandslievende pogingen van het it iliaan che gouvernement om overal op het schiereiland de orde de veiligheid en den eerbied voor de tractaten te herstellen boezemen aan bet fransch gouvernement het zrooiste vertrouwen in eu geven de overtuiging dat de gunstige betrekkingen tusschen Frankrijk eu Italië zich verder zullen versterken en ontuikkelen De keizer beeft besloten dat het fransch expeditiecorps Rome en de andere nog bezette steden der pauselijke staten zal ontruimen zoodra de orde er verzekerd zal zijn zullende de troepen zich daartoe achtervolgens te Civita Vecchia concentreren Brussel ll Nov De Indépendance meldt uit Berl jn Het schijut dat onderscheidene gouveruemeuteu in beginsel Frankrijks voorstel tot het houden van een congres zullen aannemen maar dat zij zich daarbij zullen beroepen op de vierde paragraaph der verklarin gegeven ie Aken den 15 November 1818 en dat zij den paus tot deelneming aan het congres zullen nitnoodigen Augsburg 11 Nov Volgens de officieuse Berliner Correspondent der Allgemeine Zeitung zal Pruisen slechts dan aan het congres deelnemen wanneer de romeiusche curie zelve wenscht hare aangelegenheden aan een europeeche conferentie te onderwerpen en deze laatste hare eischen zelve formoieërt