Goudsche Courant, donderdag 14 november 1867

rraiiknjL en talic hebben nroni r it ccne bepaal Ie portie gekoi n en 1 tt oogeubiiiv o n i iij u larop geni ige a ngelejenheden u behan tt mg ul en genomen worden Weenen H yov Pe mm ter van hnancien heeft in de g stèren g iauden ittmg vin het comit lot regeling vii het vergelijk met Hongarije verkl iTd dit vorrtaan elke oveivennj ding in htft budcet ledeel vermede i i noiden vooits dat naar lUe ui iigt tot rcge ng in de fi lauciei des rijks biJ de be uu cling v n bet er tvo e I budget een se letTilIccrd pi m zal worden inaeiiend er er gif de minister te kennen dit in de Florence m Novembe Ilet ifr ole ühd mei t dat de schout bij nacht Iron o tot mi i it m mirin i benoemd De ei itor Alonle imo o is Lei oc nd lo pre ect in Xapela 1 Nor De It lie meldt d de regering ni al hureverpligtiuïen te hebben vervuld er op aandringt lat ooktraakr k het pauseijk gtbied geheel ontru me De S enetia ts i e zee K ien jU voOi uc d euat opse oepen De italmi s he regering jjst elk eongres vin de hnnd hetuek ee i uit luitei k itholiek kiriktc heeft Konstantmopel ll Sov in ue lu ai che circu aueHordt e d d t Ku 1 ird niet afzonderlj nU tus ehei beide ikomen ter gunste ii de christenen lu Inrkje Het meentechter ye ronde grieven tegen de 1 Oite te hebben ca is be jrtid zien te ver tui met indere mogendheden die willen ti=chen beulen i Tnen i Öinncniauii 01D 13 ZonJig 1 = te s Gravenhige overleden de heer uir Borretm nis er v m jUsti ie O schoon er sedert eenigen tijd weinig of nets over geoproken of geschreven i oo elooven vij tofh egt de ötoompost immers ai on e inform itien juist ijn 04 de vooraitiigten betreüeude het wtlsiigen der ouderbemmg voor denainieg eener directe poorneglijn van Viisterdim n i ir Ivolterd im 1 mgs Viphen gan=ch niet üiigni stig zi en dat deirgezondeu voorioopise pi mnen door de uevoegdeu zijn goedgekeur i r O L I r 1 i j ue polite Is in bcuariig een zak gevuld met pikje tauik Gciüen Ie Berigteu o Ganbaidi wil uitwijken imr oonl Vmerika Tc Ban staple m Ed gtiaud htbbca 200tJ oprotii ex de bakker vvmkcls j eplunderd Men du It ia de zudtlite bia tii der liuc cea ne cropstaud Htt ua er len V3u lid u is j tideloos n de bivolkiij üjiotrij Iraükrijkblijft iiiiriD CU up t i LO ritte Het luk in Masimi iaiiD lal eld GitgelevcrJ 0I Dl kerkelijke o d en m Jtalie vii deu gcnegcu kooper i i er e t dat I rankujk 70Ü ra llioen leenen za om de kü teu te dekken d i uaj ecio tu en der rom niche eipeJt lü oet zijii I lar lii I roktn 14Ö fail ci tiklirmg n Ic Lverjoü wu u u ü i bale en bijzondeie gebüu en ors mgrariatei cttuLdeü die ni n meei t dit ue fei aiis u l De letjtt t weder uitp eLrohCU in lioii arij Gal c e M e bilfxie eu t eiib r en Dt kndeu ehe politie wen ebt eraterkiug enbttere wat iiuif ie v atetii üleomijn ieiiidaie m lïhundda Varia De militaire academie te Bieda bairt der regering nog altijd veel zorg u is ucder een besluit gen m dat cadetten die zich chuldig mauei aan m handeling hauner medeleerlingen moeten veriiijdeid wo en een ochhs Jat vroegere ongeregeldheden volstrei t nog net geheel bedv ongen zijn Leei ireu zijn niet te krijgen de offi iei n bedakken oor de eer om leernr a in de icademie te zijn Ien commissie benoemd on een rippoit over de iCademie uit te brengen heeft diaraan vc dain en hilfslachlig maatregelen üia tiet kwaid net zullen keeren ijU dairvan het gevolg ge eest Opheffing der icademie en vorming oij het oger na een streng eximen schijnt het eenige middel te zijn om op d n danr m de benoeflc van het cger aan jenchikte ofüciere i voorzien Die inaai reg l zoude zeker met oo kostbaa zijn loch voor het gouvernement nuch voor jelanghebben jcn en de re sultaten zoudeu waarschnnlijk voonl vat de infinterie betreft gunstiger zijn De min ster vin oorlog onder che dt zich dit jaar door bijzo lere zuinigheid V it in h t vurige jair onmisbaar was voor e n goede veideiligiug worlt nu met eens op de begroot n vermei I De clpitterj op men georgmiseerd en verbeterd vvas noodzakelijk de italemmiug Ier vvet heeft die organisatie oLmogeljk gemuit en toch de minster vraagt een verdedigers meer d n hij eerst vin p an vvi hoewel hij toen s el ig op de schutterij rck ni e Mag men dit voor e i bevvijs houden da onze verdedigingsmiddelen lo geheel m het onioki re liggen en de minister ook ils ieder gcwoc mon ch mei de ripmen roeit o e hij in zijne migt heeft Dan ooji zal de uinvrage om nog dUÜÜ mditiens ivei met zoo ernstig gemeend zijn f u het vveiNuntweip tot vvij ign g der militieuet evengoed Is ue schutteijuet voor veraidering en ifsleminmg vatbaar zijn Ol s volk dat illeen door de gewoonte eenigzms aan de m itie gewend i il een vcrzn iring v m dien a t met veerzm zien en il m ig een minister ich durum bij nccdzakelijkheil met bekreunen de volksvertegenwoordigers moeten dringend vui de noui ikeiijkheid overtuij d zijn eer zij hua toes emmi kunnen geven om den milit cpligt zoo lanmerkelijk te ve V irca De nommcrverv isscling het middel vin den burgerstand om am ten miluie ligt te ontkomen zal vo gens het ingediende ontwerp ophouden Dit is du een verandering die slechts Toot een stind der miatschappij be w irend is De plaatsvervanging wordt moeijelijKer gcmnkt en de voordeden vermindeien want p i verv iiigu g l met langer voor broederdienst gelden Tegen mindere voordeelen staan dan over de veel aanzienlijker kosten diC pla i svervanging zullen vüidereu een bezwaar dat voor de rijkberaijdelden betrekkelijk weinig zil geven mar voor lede minder bedeeld burger pliibver iging onmogel jk m lakt Die w j ging drukt us ook hoofi zakeiijk op den burgerstand aiom dt piaitsveiv ingmg dan nn t gehee afgeschaft opd it e miu te in dit opzigt gelijkheid zoude besla in en alle Nedeihnders dezelf e diensten bij het leger te veriigten hadden Want wanneer het getal militiens met 3U00 s jaars vermeerderd wordt zal de loting in vele mih ie cantons wel afgeschaft kunnen worden Het voorloop verslag der indische begrooting s in de laatste digen bekend geworden De klagten zijn vn gelijk aan die wij jairlijks uni en lezen m ae verslagen der nejerliudsche st ntsbegrooting alleen kunnen vele posten slechts door indische specialiteiten Leoordeeld worden en moet de westersch lezer in dat oordeel berusten P einige Nederlanders toch gevoed met vvestersche begrippen zullen kunnen begrnpen uit de ge uverneur gene aai ƒ 1 0 000 trakteine t nood g h eft en bovendien nog ƒ 100 000 voor rei iosten en f 40 000 voor andere klein gheilen been wonner dat sommige staatslieden legeerig zijn caar de tuinen van Euiteiizorg Tegen zulk een inkomen verzinken alle motieu van orde m t niet Overijselsclie brieven III Lit de hcofds ad Overijsel heeft voensdag j I volgerj officieel voorschrift ged likt voor de m dezen omer genoten weldaden In zoover we weten deelde van al de provinciën alleen Dren i ditzelfue j lot eu nu moet men voorzeker al door en door met allerle moderne smetten bespat zijn om in dezen u mk en voorgiai deu biddag en het niet van belia verscuijneu van cholera en veepest m deze twee prov nci u een schoon l armonisch verband i op te merken Zoo n diukdag moge al door menig betv eter veroordeeld worden wa rlijk hij heeft toch ook zijne goede zijde Daargelaten nog het plus minus christelijke nut onafgescheiden van zijne eigenljke bestemming heeft hij dit voor j bij een gewonen d g dat met hem de stand van zaken geheel 1 vemdert en ons toodoende vrijwaart voor eene periode van halfheid en tneesiachtigbeid Daukdag i t bogin van den winter Dankelag nebben is sjnoniem met in Lovemoer i a A et dankdag komen de kagchels de nutsvergadering met hire respectievelij i gevoelvolle nutsverhandelmg n eu nog meer gevoelvolle nutslezers die menit miii ten minste hier I zoo allerakeligsc gevoelvol zijU eiat zii zenuwg stei van menige dame en dametje met zeiden plotseling in eene ai te bovenmatige orikkelmg loen verkeeren de menige veigaderiagen van alle bekende en onbekende genoofch ippen die bier 1 na verloop vin tijd ds uit den grond zijn i rrp eu getuige de menigvu lige aankondigingen an het houden der eerste verg ideringen voorkomende in de laatste nommers der opregte Provinenle Ovenjselsehe eu wolsche Courant wint onopregt IS onmogelijk daar de rediktie ze ve er nooit ecu regel in I schrijft uitgezonderd de hofe t pi iken die dan trouwens altijd j zoo wat hetzelfde zijn zoodat dit blad nooit iets verkordig voor dat de andere bladen het als waarheid eikend en gei kt hebben Onder aUe st icder Dr ngt hij veranderng De boeren zelfs deelen hier in epissee den marktdag was jong en oud op de been de eerste on etn 1 ing verbeiden pret te sm iken door arm aan irm gemengd en oi gemengd al na ir t viel I rond te jooleu en rond te t eren en zoodoende hoevei cenigs oins in luwe vormen nog grooter genoegen te smiken dm de meest fijn bcschuafde minnedichter zich kan voorstejen de andere om de vruchten v ii hun noesten en boven maar ev nvvl ome schelijke org ne vetgemeste gin cn d e zij 1 sedert vvekei v t gespijkerd ha eu cm ille vet ü it zich in het gauzenli chuui roogt ontwikkelen zooveel mogelijk te concentreei n u kunkeiu e specie te veraad reL De tad zelve of liever hare bewoners ijn geheel van tvo vuum veranderd Koud of net t ufncieie tijdstip is er waar met am te doe a is A lariijk t is liiio niet onaardig onze beiu monde vvaDt ik spreek van Zwolle en daar hebben we ooil wel een beau monde net zoo goe ais in den Haag ais is het miar eene overijselsohe zoo regt op haar Vti lsrsch uitgedoscht te zien Vooral des avonds bj dien kiiren helderen maneschijn d en we het voorregt hebben op ditoogenbhk ook te gemeten maakt dat weemaar tevens bijmoedig stiren van haar m t zoo n zachtmoedigen ernst en stille miimTj nnr dat mume je in de mam een effect oneindig meer zielsverrukkend dm Duückler s muziek te Pirijs ooit km te weeg gebrigt hebben Ei of De jcnestet de man is loch al dood zich in een onbedacht oogenblik ook al eens neeft liten ontvallen Zelfs iel men menig spinnetjen Zoo kwaljk samen gaan Dat va k de vrouw het minnetjen Terugweuscht naar de mam dan moeten we plegtig verklaren dit dit of oniin of voor t oogenblik hier met vm toepassing is t mt waar men ookgaat of staat in weerwil vin lie politieke dondeiwolken luweerwil vin alles wat de vreugde kou benevelen t is allesblijheid en liefehjkheid en i inmini igheid eu en ji alle vvoonlen op held ehe ooit m de fibriek v n de heeren Vries Winkel en comp kunnen of zullen gelibriceeid worden Maar we moeten weer terug Zoo gaaun ds men met die schoone sekse in aanraking komt raikt men meestal den draad kiijt men begint te suizebollen verliest ille positiefs w nnt zich in het rijk der nimfen ingeleid of gewijd en vergeet zijne belrekking tot den Ur mensch We keeren liefst dan nog eens even tot die vergaderingen van boven terug Die vaU t nut zijn hier tweeledi dit 13 te zeggen voor heeren en dames en voor heeren lileeu Of die onderscheiding geregtigd is Int ich miar met in een enkel woord uitmaken Men dient zich eerst een zuiver be grip te vormen van een nutsvergadeung oor t meercndeel der nutsleden kan en mnj eene vergadering met anders zijn dan eene halve sociëteit waar men elkiat kan spreken iets kan gefaru ken en op den koop toe ets kun hooren Meer volstrekt met De wetenschap moet buiten spel blijven Geleerde voordragten moeten vermeden worden die zijn daar met op u regve plaats Du wil nu met zeggen dat het altijd van hgchen en uijen aan elKair moet hingen dit zij verre naar de spreker moet van t denkbeeld ui g in d it hij bij zijne hoorders met te veel mag vcrondeistellen en zij d a komen om zich te ontspannen en ni t in te pmneu Uit dit oogpunt be houvvd zou men erust altijd gemengde vergaderiugen kunnen houden Wel is wir zijn tr e eeusonderwerpen die schijnbapr meer in deu smaak der heeren danin uier der dames vallen en alzoo het nuuuen vm heerenverga deimgen eenigszins regtvaardigeu maar men verliest on = mziens het leit uit het oog dat het meercndeel der leden eenerheeren vergadering bij het huiswaarts gaan meestal onvoldaanzijn ai nas de spreker il zijn voordragt ook nog zoo poj ulairen het onderwerp nog van zoo n groot belans en el en alleenomdat men et met op de hoogte w is uf zich i iet bijzonderveel aan de zaak liet geleg n liggen uf eindelijk lit men uihuis dit wel eens op zijn gemak kun ie en Dit denkbeeldis echter het znolsche bestuur met toegedaan Het heeft eenzestal lezingen over scheikunde oingekoudigd in eene heerenvergidering Zullen de e lezmgen nn wetenschappelijk zjn danheeft menigeen er mets lan zijn ze popul ur j en ze opvooroordeelen er ongewo e verschijuse en n k iken ea kelder dan vragen we met welk regt de vrouw ei van zoo iet wordenuitgesiotr ZIJ die dag in dag uit n keuken ei kclaer huizenen in ti jze gev lUen verlegen tam m i en n ucders en grootmoeders lessen tekort schieieu Praktis lie lezu gen ne cBei kunde zijn inderdaad meer voor vrouwen dm vojr minnenliC loch zullen de heeren zesraail een uitgnn voidje hebbenen Zich h ilf en half vervelen en ie dimes tot csmaal toe hetvoorregt ontzegd worden om hire unde i ige eonversat i tehouden en met en eenige nuttige en heilzame leziug en op tedoen Geheel anders h uidelt he bcstuir der vereemgiiig totbevordering van fabriek en handwerk nijverheid erledeujaar hid dat iemand uugti odigd m eene heeren vergadering die gesproken heeft over schildp 1 eu ivoor Die lezing moettoen zeer bevallen zijn en het lur uitgnnde van de lo gische gevolgtrekking dat ook d imes er vee ain ouden hebben heeft den spieker dit jiir uitgeiioodigd zijne le ing n eenegemengde vergideriiig te heihilen ereerd door dt inzoeken gestreeld vm djo eene d irae el lar opgenomen te v orden wil de spreker binnen wen ge dagen bierain voldoen enheeft bij ziju weetal onderwerpen een derue gevoegd en welde paar en Beter keuze hid hij in dit gee i met kunnendoe i Het doet ziju scaa d eer a lu en t getuigt van veel mensehenmiar nog meer van vrouwenkenm eene kennis die miar dan verval ik v eer m dezelf e kwaal van daar straks wanik met legen be ind ben dus tot weerziens D Iv A T O G L R L G 1 if G U L ü Bij vonnissen vm 2i October s j n h 1 C ter L huisvrouw van D O wegens het ophanrea van kleederen op een lieg langs den ope a ren weg op ii hoogen IJsseldijk m de gemeente Gouder ik beho rende o i r de Kriinpei rwaird veroord ed tot eene ci boete vm y 1 dag Eubsid gevmgenissti if 20 O wegens het lUen 1 jopen v m een rek of rijbecst op eens anders in den oogsi si landen rond veroordeeld als n 1 30 T N R V ri g sproken v in het hem ten laste gelegde fe t de ko ten te dr en door den stnt 40 W dB V eg lis hit invoeren nn leescS binnen de gruieente Gouda zonder iitt voorif ter keuring te hebben iin gebodeu a in ha kantoor van aezigt voor de pliatseljke be lastingen bueeu der toegingen oer gemeente vercordeeld iK n 1 50 J wegens hel zfh lu kcnnelyken staat van dronkenscnap vertoonei op den open iiren weg in d gem ente Moordrecht tweemaal begaan veroordeeld tot 2 geldboetvu elk van ƒ 3 of 1 dig subsid geiai geiiisstnf voor e kc ge Iboete 6 L V d en L R wegen het 111 vereeniging on er noodzaak berijden van een met klinker bestrut vo pid te Gcada met een stootw igen met beliden met gns of airoe werk ieder veioordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of teder 1 dig subsid gevingen isstrif 7 R J deV wege IS gelijke overtreding verooruCcld als n Il 8 H A de C wed de we en het weipen vii vuilnis in ce 1 tot op iibare dienst bestemd v itei te jouda zonder schriftelijke toestemming vin bnrjemee ter en wethou ders veroordeeld tot eene geldboete v tii of dig sub id gevangei isstrif 90 MB huisvrouw vin J E wegens gelijke overtre ding veroordeeld als u 8 0 L M wegens het visscher in eens anders vischwatei zonder voorzien te zijn van een schrifteiijii bewijs van den ei genaar of regthehben e op dat vischwater veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 e 1 dig subsid gevangeniss raf 11 C V Z wegens het miken an nachtelijke bewegingen tot verstoiing von de nist de inwoners veroordeeld tot eene ge dboete van ƒ 5 aü of 1 dag gevangenis traf 12 J v wegens het vast etten van vee Imgs eene kade zijnde een weg der j = klis e lu de provincie Zuid Holland op een ilstuiid van min Ier c n ine e leu uit het midden van