Goudsche Courant, donderdag 14 november 1867

d n weg veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 13 A N wegens bet ais geleider van een aangespannen flondenkar niet gaan voor of naast zijne houden binnen de gemeente Gouda veroordeeld als u 12 Boveudien allen met uitzondering van n 3 in de kostea van den processe des noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand W G Hubens en A C van Loghem Annetje ouders J van Veen en M van der Velden 10 Johanna onders JI Jlimpen en H B de Knoo j Daniel Martinus onders D M van Hoorn en 3 R Spamaaij Elisabeth Helena Theodora ouders J T van behouwenburg en E H M van Elten OvERi tDm 7 Nov A AI A Liesker 5 m 9 E Heetman 18 m M Houdijk wed H van der Werf 70 j 10 H Manenbnrg 15 j W J n de Jong 19 m B de Jong 2 j S m 11 P Bunschoten 10 w 588 1867 Zondag 17 November GOUDSCHECOURAIJT GFBORtN b Xov Cath iriua ouders L Schep en C Iluijveuaar JUria ouders C van Ei tk en 3 Vonk 9 Antonia CatLanna ouders Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des airoads te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags+en 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn ADVERTENTIEN BEKENDMAKING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doente weten dat het 1 AanvuUings Kohier voor de plaatselijkedirecte belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1867 doorhen voorloopig vastgesteld gedurende veert en dagei an desvoormiddags ten tien tot des namiddags ten een en van drietot vijf ure ter secretarie der gemeente voor een ieder terlezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen ianslag bij den raad bezwaren kan inbrengen bijverzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Gouda den 15 November 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Go ida brengenter kennis van hen wien zulks zoude mogen aangasn dat totaflossing van de bijzondere geldleeningen in d ito 31 December 1858 en 31 December 1859 zijn uitgeloot de nummers 14 en7o ucJragende te zamen ƒ 2000 aan obligatien ten lastedezer gemeente en worde uC houders van gezegde obligatienopgeroepen om z h met dezelve te vervoegen ten kantore vinden gemeectc ontvanger op het raadhuis alhier op den SistenDe cuioer aanslaande des ïoormiddags tnsschea 9 en 12 ure ten einde de afgelost wordende gelden tegen overgifte van deobligatien en de niet verschenen coupons e oütvdugen met dedaarop tot die dagteekeniug verschuldigde interessen zullendena dien tijd geene renten meer worden te goed gedaan GoiDA den 15 November 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN BEKENDMAKING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van Gouda brengen er algemeene kennis dat met den 16 dezer maand het van wege de Gemeente verkrijgbaar stellen van versch ijsselwater ophoudt GocDA den 15 November 1867 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZE VDCORN Voorloopig Berigt NAAIMACHINEN van de SINGER COMPAGNIE te New York Gedurende een dagen te beginnen M ANDAG IS dezer zal de representant der Compagnie eenige soorten NAAIMACHINEN ten toon stellen op de VVesthoven B 184 te Gouda Eepresentant G J DAKE van ROTTERDAM VAN Dr J B ROLL te Amsterdam Deze Droppels zijn een onfe lbaar geneesmiddel tegen alle Eheumatische Ziekten Jichi en Podagra en brengei zelfs in de hardnekkigste en meest veroude de gevallen nog hulp en verligting aan ledere flacon is met t uette en gebruiksaanwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Apotheker STEEN MEIJETi Overzigt GOUDA 16 November Al de bemoeijingen der turksche regering om Candia tot rust te brengen stuiten af op het vurig verlangen der inwoners om vereenigd te worden met Griekenland Al de aanbiedingen der Turken worden afgewezen en men maakt zich aan beide zijden gereed om het werk der vernieling voort te zetten Hoe lang zal men dat moorden nog toezien Hoe lang nog zal ue afgunst eu hebzucht der mogendheden eene onbaatzuchtige regeling der oostersche kwestie beletten Hoe lang nog zal het zwaard regeren Italië zal nu vooreerst gediplomatiseerd worden Eene conferentie der mogendheden zal beproeven eene schikking tot stand te brengen De zaak is moeijelijk ja bijna onmogelijk Den knoop d orhakken dat wilde Garibaldi en daarby zou Jtalie toeg ien hebben om de vruchten te plakken en het feit te betreuren Doch dat wilde Napoleon niet hij dnchtte den terugslag op een talrijk deel zijner bevolking Niemand gelooft dat het behoud van het wereldlijk gezag den keizer wezentlijk ter harte gaat maar zijne jolitiek hoe nevelachtig over bet geheel liet niet toe de zaak door Italië te laten Bevallen van een Zoon T y K DAJI GOEDEWAAGEX Ilthnoud tf Xov I a7 Vor de vele en hartelijke blijken T n belangstelling zoowel vóór als na het ov rlijden van den Luitenant Kolonel M VAX DOOKNI X K wordt door de Familie den meest opregten dank betuigd GoLDA 11 November 1S67 jj Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het smartelijk verlies mijner dierbare Echtgenoote ANTONIA MAUIA HERMAN betuigen wij bij deze onzen harteüjken dank H FAAIJ J HER MANS GouDi 13 Nov 1SC7 Güudsciic Broodfabriek Wij vragen op ons kantoor voor LOOPEND WEEK een Burger Jong eliiig Door het onorJeUjk gedrag van velen der Joodsche Kerkgangers van de Turfmarkt is de kerk gedeeltelijk voor de Godsdienst gesloten nog een woord het schij dat thiuis het Joodsche Bestuur te Gouüv Uit acht doodeu en een ie ende bestaat ïot nog toe lid ilezer Gemeente J M van MINDEN Openbare Verkooping te ZUID WADDIXXVEEN op Maandag 25 November 1867 des ïoormiddags ten 10 ure in het Bosch Jagtlcst in den Züidplaspolder aan den grindweg van Moerhapelle op Moordrecht van 380 stuks opgaande Wilgen BoGmen zeer ge clllkt tot YVeikhout en eene groota partij opgaande ESDOORNBOOIIIEN onder welken gcschikten tot Werkhout Alles zeer gemakkelijk te vervoeren Betaling 1 Mei 18G8 miis borg stellende Koopen beneden de ƒ 10 en de tosten contant Nadere informatieu zijn te verkrijgen op den huize Vrcdeuburg in voornoemden Polder en ten kantore van en Notaris MOLEN AAK te Zuid AYadu vveen P iJG van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEK ü46 o per kan 67 cents idem a 47Vio 7oper kan 69 ets Jenever 2 l = soort Moutwiju a 46 o P i kan 65 cents inl BJIANDEWIJN a 462 io per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naarevenredigheid Gouda 13 Nov 1867 Oud Cartagena s Bergplanten Olie Hoeveel middelen zijn er ten allen tijde niet aangewend ona het haar te behouden te doen aanwassen en te verfraaijen het haar hetwelk een belangrijk sieraad van den mensch uitmaakt en door jong en oud op hoogen prijs gesteld wordt Slaagde men somtijds door dit middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dan dat hetwelk men op de bergen van Oud Cartagena ontdekte Uit een onopgemerkte plant die aldaar welig wast werd door een bekwamen plantenkenner dit heilrijke middel bereid CJit deze plant namelijk wordt e=n soort olie vervaardigd di tij g gebruikt het uitvallen van het haar tegengaat en men voor vroegtijdige grijsheid niet bevreesd behoeft te zijn zoodat het met regt een haar ersterkend haarontwikkclend middel mag genoemd vorden Dezelve is a 60 cent per fieschje verkrijgbaar aan het Hoofd Dcpot te Deifr bij A BREETVELT Az en vorder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H tX j¥ V RoUerdam i esi ugestraat Oostpoort te Woerden tt Zevenhuizen Gorinckem I Dordrecht A BEIJNARl C WILHELMUS A PKINS W BARES A D LIVEU En meer bekende depots in ons Kijk Prijzen der Effecten 12 No embrr A IbTEUDAM Di ssdag Laagste Hoogste Gebleven koers koeri koers 53Vi6 538 8 53 6 621 ssv 83iV f 1351 1331 2 135 3IV4 31Vs 31 3S V 39 911 2 91V8 707 71 71 8 841 84 V4 84 g 7 6 l l 182 1821 182Vi 5 fi 451 45I 4 22V 22ii fi 65 C5Vi 5üV fi 50 8 50 56Vif 561 8 431 8 301 301 8 IÜV4 77Vs 7 Vl6 757 76V 76Vh is Vis 13Vi pCt Ned w sch 2i odito fdito 4 Hand elm op resc België Roths 21 2 Spanje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H o d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst 1864 5 d Amst l860 41 3 Aand spoorw ƒ Oost Metall 5pCt dito dito 21 2 d ren te Amst 5 d nat 1854 5 d in ziiv 1864 5 Ttalie Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ter Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Boekdrukketij van A BRIKKMAN Mexico 1851 5 Tfi I TiTi rivTïruT TkT prijsder Adverteatien van eén tot zes Uitgave van A ÜJllIN KMAIN regels met inbegrip van het zegel is bO Ccm voor X m T r ft ft eiken reffel daarboven 10 Cent Lange ISendeweg O Tfi m Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte afhaspelen Is nu de dolzinnige poging van Garibaldi vruchteloos geweest Wie zou dit durven beweren iJs hij het bewijs geleverd ziet dat het romeinsche bestuur door geen zouaven te helpen is en dat voortdurende intertcntie noodig is De voorname vrucht der insurrectie is echter ongetwijfeld dat de kwestie der afdoening meer nabij is gekomen Italië ziet in dat geen rust mogelijk is dat de beweging zich telkens herhalen zal en dringt dus tot eene beslissing En nu wil Napoleon de akatholieken toelaten als mederegters in de katholieke zaak Voor die onroomschen is het bloot eene politieke vraag Is Rome de na uurhjke hoofdstad van Italië en wenschen de Romeinen tot Italië te behooreu r Wil de bevolking behooren tot het koningrijk Italië Het zou een gevaarlijk eiperiment zijn dit ernstig te onderzoeken Pruisen heeft minder omstandigbedeu gemaakt met Hanover en Nassau en Napoleon heeft toegezien Maar Italië is geen Pruisen dus brutaal toege ast de zouaven voorop en toen zij weken stonden de heldhaftige Garibaldistea voor het chassepot geweer Die moord zal Frankrijk toegerekend worden en heeft het wereldlijk gezag van den paus dieper wonde toegebragt dau ooit de vrucht kon zijn der garibaldistische overwinning Geheel Italië kiest nu partij voor Garibaldi dat vergoten bloed zal vruchten dragen De roemvoiie mexieaausche expeditie heeft aan Frankrijks invloed een grooten schok gegeven maar de moord te Mentana hseft dieper wonde ge = agen Overigens is hei ver an zeker dat de conferentie bijeen zal komen Engeland is afkeerig van vreemde bemucijiugcn h denkt aan de beteugeling der fenians aan de bevrediging cener opgewonden gebrek lydenoe menigte en aan de tuchtiging van den verren koning Theodoras Pruisen zet met alle bedaardheid de vestiging krachtig voort van het groote duitsche rijk Oostenrijk heeft de handen vol met eene zorgvoUe regeneratie en Rusland bereidt zich in alle stilte ter uitvoering zijiier oostersche plannen Zeer gering is in ons land de belangstelling in den politieken toestand Onverschilligheid is de doorgaande eigenschap van ons volkskarakter Slechts enkele motieven zijn in staat eene voorbijgaande en dan nog weinig eervolle belangstelling te wekken Wij hebben een ministerie dat zich weinig vrienden he ft gemaakt maar men laat het begaan niets leekent het ontwaken des volks Eu toch elk is overtuigd dat onze financiën te gronde worden gerigt het koloniaal beheer is in handen van een minister met wien niemand instemt voor oorlog eu marine bederven wij onze financiën en voor al het geld is niets geschied Wij lezen al die noodlottige verslagen en toch meent een het budget zal wel aangenomen worden want de liberalen kunnen geen ministerie vormen omdat tnee eminente mannen het oneens zijn Dit is echter de vraag niet maar kan en mag men het beleid der buitenlandsche zaken vertrouwen aan de onbekwame handen van een man die in opregte gemoede meent dat zijne onhandigheden genie streken zijn nag men berusten in een financieel beheer waarbij men steeds den open afgrond nadert Men spreekt veel van coneiliante politiek dat beteekend immers niet het verkeerde te bestendigen maar partijzucht te weeren en zoo geen krachtig liberaal ministerie mogelijk is waarom zou Heemskerk dan geen beter diplomaat geen goed financier als b v van Bosse en anderen om zich kunnen vereenigen en een beter en krachtiger bewind voeren éuttcnlanii IjOnden 14 Nov in eene groote meeting in Clerkenwell te Londen gehotiden is besloten om op 17 november aaust ten 11 ute des morgens eene monster meeting in de open lucht te houden ten einde een rekwest aan te nemen waarbij de minister van binnenlandsche zaken zal aangezocht worde p aa de doodstraf niet te laten uitwocreu op Oe Manchester Wïais Üs