Goudsche Courant, zondag 17 november 1867

De storm die over de weöi ïndisclie eilanden i gevaren heeft ook ver i hrikkehjkt verHoeatmgeu langa de kii r der vereenigile staten aaugengt l e l ittjune zegt dieiiaang laiide het Parijs 1 Növ Het bulletin van den iloniteur zegt bij de op ommiüg der genomen maetregeleii Zoo het hof vin Florence voortgi it op dei weg dien het inge l igen heeft zullen de vnendehippelijke belrekkingen tusschen de beide lauden zich meer eu mter bevestigen en outnikkelen Men 1 h er van oordeel dat de iialiuische regering zich intt eene ijdele hoop vleit zoo zij vernacht dat de fruiache troepen het pau elijk grondgeoied spoediï zullen verlaten Eu werk ljL 1 J1C het naar is dat de kei er toen hij tot de nieuwe expeditie besloot onder den invloed der klerikale partij handclue dan valt er niet aan Ie twijlelen of hij zal zijne troepen niet terugtrekken voordat het wereldlijk gezig van den piu bevestigd is anneer de conferentie moet worden afgewacht km het nachtcu zeer lang duren want Pruisei en Engeland geven zeer wemig uitzigt op hunne toetreding eu de paus zelf zou kunnen weigeren het voorstel betrekkelijk de conferentie aan te i emen daar hij de fransche bescherming welligt veiliger acht dan die der mogendheden De wijziging in het fransche ministerie heeft u t een politiek oogpunt weinig te bete kenen Bij de omwisseling ven den heer de la Valeite tegen den heer Piuard wint het land volstrekt nets De heer P mrd voormilig keizerlijk procureur bn het hof te Dou ii heeft zijne forlu u ie donken a u de dynastieke gevoelens die hij gelegenheid gevonden heelt m die beirekkinï te omwikkelen Welnu de toewijding vai en keizerlijk piocureur k lu alleen blijken uit diens ijver in het vervolgen van alles wat maar eenigermate van liberalisme verdacht wordt Door veleu wordt dan ook vernacht dat men m den nieuwen minister van biuuenlandsche zaken n cts euders vinden zil din eene soort van gtnd irme al ijd op de ivacnt tegen elk vergrijp dit aan de pers mogt kunnen worden ten hste gelegd 1 den heer M l p betreft diens optreden als minisier financiën is het sem tut ei ne leeniug Men ziet dus dat onze biunenlandbche tocstind uh me onilei vrolijke kleuren vertoont en geheel 111 h irmoi ie is met de buitenlcndsche politiek van het gouvernement zoo als deze zich lu de romeinsche interventie heeft gem uiilesteerd De ontevredenheid onder het publiek is dan ook zeer groot Geluk reeds geireld werd duieii de huiszoekingen de m beslagnemingen en arrestatien steeds voort Gisteren nog zijn IS of 20 personen in hechtenis genomen onder verdenking van deelneming a ui een geheim genootschap Onder die gearresteerden bevinden zich de heeren Ciamageran een zeer geacht siaathuishoudknndige Ivagaet hoogleeriar aan de akademie van geneeskunde 14 ov De Moniteur bevat de keizerlijke besluiten van j dezer waarbij de heer Magne tot minister van financiën de beer Finard tot Bimisier van bii nenl zaken en de heer de La valeite tot lid vau den geheimen raad worden benoemd Een ander decreet schorst tot nader order de heffing vande opcenten ingevoerd bij de wet van 15 jnnij 1 sM op deregter van granen en meel door vreemde schepen gebragt De Patrie ver ekert ên de heer de jSigra te Londen vernacht wordt om met het engelsche kabinet te beraadslagen over de conferentie en mede te deelen dat Italië dit plan in be2in=el is tüPgc I lan Berlijn 13 November De Provimial Correspondenz bevat een bengt ovei den uitslag der verkiezingen voor den landdag daarin vvordt ge egd dat van de 4 12 verkozeien 195 bepaald de regering zijn toegedaan 25 behooren tot de oudliberalen terw 95 kunnen gesteld norden tot de nationaalliberale partij terwijl de Portbchntt partij slechts 96 verkozenen telt De regering zal in den landdag bepaald door eene meerderheid worden gesteund De uitgebreide bondsraad zal vermoedelijk in January bijeenkomen terwijl het tolparlement voor geheel Duitschland in februanj zal vergaderen Hetzelfde blad zegt dat Frankrijk eene nadere regeling der loineiusche kwestie weuscht door middel eener conferentie Een amzoek hiertoe zou bereids verzonden ijn Om een wenschelijk resultaat van de beraadslagingen te mogen verwachten zullen zeer zeker vuor alles de mogendhe ien die het meest bij deze kwestie bet rokken zijn het e ns raoi Ien worden over de regeling der grondslagen waarop de disc issien zullen moeten gebasttrd zijn Voorloopig is het echter niet op te geveL lu hoeveire zoodinige regeling zal kunnen tot st md komen 14 November De Kreuzzeitung meldt dat Frankrijkscirculaire betretrende de uitnoodiging tot de conferentie alhierontvangen is De circulaire stelt geen programma 15 ov De koning heeft heden den landdag geopendmet eene rede die overvloeit van gunstige mededeeliugen envredelievende verzekeringen Weenen H Nov mber De Presse verneemt dat graaf vüii Bisra irck reeds op de oosfenrijksche circulaire van 1 november II heeft geintwoord met een ci culaire van den 5deii daaraanvolgeude w larin in de eerste plaats het kabinet van Berlijn ii u tevredenheid betuiït over de verklaring dat te Parijs niets tnssohen de beide keizers 13 verhandeld wat den vrede zou kunnen verstoren Piuisen zal ook verder zich alle moeite geven 0111 zich de gunstige raeeniiig van de kabinetten van ceneii en Parijs te zijnen op igte uitgesproken waardig te toonen door voort te gaan op den tot nog toe gevolgden nation den neg 14 Nov De Presse Oeneert dat Engeland zich nietmeer geheel passief houdt bj de onderhandelingen der mogendheden met de porte en dit het bij laatstgenoemde mogendheidwel niet op den afstand van Candia aandringt maar daarop dat aan Griekenland zekere regten worden toegestaan ten eindeaan dit laat te meer levenskracht te geven De Debatte ineldt dat noch te Londen noch te Petersburg beznair wordt gema tkt om Rome tot de plaats te kiezenvoor het houden der conferentie B0£D6 l i Nov Het insurreetionele comitc is ontdekt daar drie It Icii van het comilc voor eene som van 45000 krooncu lau de politie alle bei igten die zij nenschen kou gegeven hadden Dk nu iigevoigc u j veischeidene personen huiszoeking gedain en ijii p ipieren 11 besl ig genomen waaronder een volkuige lijst v in hen die seulelijke bijdiagen hebben geleveid en ver ere bijzouileiheden met de vertikkingen m veibind staande Ook is daaruit gtbiekeu dit de opstand te Eome moest uitbarsten wanneer fiaribddi onoer de muren der st ld zou verschijnen Verscheujei f personen die a 111 het coinitc vijandig warei zouden ter dood gebragt worden en eenige plaatseu waren a ngeue ni om geplunderd te worden De pau IS voornemens aan de fransche en pauselijke troepen die deel genomen hebben a ui het gevecht bij Florence 12 November C izzetta Lfficiale bevat de nota van den minster ileiiabrea van 7 nov aan de italiaansche gezanten in het buitenland Daaim wordt vooieerst het doel omschreven t welk de regeling lachtte te beieiken toen ZIJ den piuselijken staat met hare sold i en bezette Thans is dat doel bereikt en de regcriiis gefroiin a n haar eens gegeven voord heeft geweigeid Il pitbisci a der bevolking van onderstheiden lOmeiiische stiieii laii te nemen De vr jw illigeis zijn door de regpriu aangespooid om terug te trekken doch G irtbaldi heeft niet willen hooreii Thans nu ten gevolg van de nederlaag der vrijwilligers ieder gevaar dit den pauselijken staat bedreigd afgewend is heeft de regering haar troepen teiuggeroepen m het vertrouwen dat de belofte waartoe Frankrijk zich verbonden had om ook zelf het pauselijk gebied te ontruimen zoodra de veiligheid neder hersteld zou zijn eerlijk zou woi en nagekomen In óf circulaire des ministers wordt voorts geconstateerd dat het doel der septembei convcntie geheel onbereikt gebleven is aangezien d verhouding van den pauselijken staat tot Italië geenerlei wijziging heeft onderga n Een opregte goede verstandhouding tusschen Italië en het pausdom zou intusschen allezins wenschelijk zyn zij zou zeker zijn 10 het belang der godsdienst zij zou het italiaansche schiereiland behoeden tegen nieuwe onlusten en herhaald bloed vergieten Het pausdom zou daarbij geeneilei gevaar loopen want de Italianen zijn een diep godsdienstig volk Menabrea zsgt in het uk De grond waarop de graven staar der apostelen en naaraan alle tradltien van het katholieke geloof verbonden zijn IS de veiligste plaats voor den pauselyken zetel Italië zal het piusdom weten te verdedigen te omgeven met alle mogelyk vereenng er zijn onafhankelijkheio en vryheid te eerbiedigen Maar het is noodig dat men tot een schikking kome naardoor de belangen van den paus met die van Italië in overeenstemming gebragt worden De circulaire besluit met te zeggen dat zoo Itahe behoort te zijn een steun voor de zaak van den voornitgan en van de maatschappelijke orde het ook uoodig is dat de oorzaak neggenomen woidt die het onophoudehjk in een toestand van onrast en agitatie houdt Gy zult mijnheer de gezant zoo eindigt de circulaire voorzeker de overtuiging neten in het leven te roepen dat het dringend noodig is dat aan de romeinsche kwestie zonder vernijl eene oplossing gegeven worde ötnnenlanö GOLDA 16 Ivovember 1 Gisteren had alhier in de machinale garenspmnenj een droevig ongeluk plaats eene jeugdige werkster van 13 jaren het kmd van behoeftige ouders geraakte met de linkerhand in het niachinenwerk met het rampzalig gevolg dat de hand geheel werd verbrijzeld Kort daarna is door den ijvervoUen en bekwamen chirurgijn Spruijt de amputatie boven het handgewricht met de beste uitkomst geschied Men verneemt dat de nederlandsche regering ofEcieusemededeeling heeft ontvaugea van het door Frankrijk ontwoipenplan tot het doen bijeenkomen eener europesche conferentie aan welker oordeel zal worden opgedragen de beslechting v inhet romeinsche vraagstuk De ontvangst van den oflicieleu uitnoodigingsbrief tot deelneming aan die conferentie wordtelkendag tegemoet ge ien Men schrijft uit Lnxemburg Eindelijk heeft men de eerstemijnen ter gedeeltelijke ontmanteling der vestingwerken doenspringen Er is te gelijkertijd eene bres m den grooten nalachter het arsenaal gemaakt en er 2i n mijnen aangelegd achterde bekleed ingsmuren van de verschillende versterkingsneiken die onder den naam Marie bekend zijn Met den grond diedaardoor verkregen nordt zullen de daar tusschen gelegengrachten gevuld norden eu daardoor eene doorgaande openingontstaan in de gaiische reeks van dit gedeelte der vestmgvverken dat in geval van belegering noodzakelijk eerst door denvijand zou moeten norden vermeesterd om de stad te kunneubinnendringen Men leest in de Arnh Cour üór eenigen tijd liep het gerucht dat onze minister van buitenlandsche ziken tot gezant te Londen zou norden benoemd Dat gerucht is later tegengesp oken en wij nilltn die tegenspraak gelooven hoe neinig waarde üfRcicuse dementis ook m onze oogeu hebben W ij vernamen bij die gelegenheid tevens dat de minister streng zich houden zou aan het beginsel om zich met in de tiken van andere mogendheden te mengen eene verzekering die genoegen moet doen na hetgeen er m net voorjaar is gebeurd In verband met die gebeurtenissen zou men geneigd zijn geweest te elooven dat ie minister een cursus in de leer der met interventie te Lon den ging nemen Zijne Excellentie toch schijn den invloed der politiek van de mogendheden waarbij hij ge iccrediteerd is te ondervinden Een bemjs daarvan gaf hij vroeger toen hij uit Konstantinopel teiuggekeeid eene hoofdkwestie maakte van het tafelgeld Het oosten maakt weelderig Nu dezer dagen lazen nij in zijne memorie van beantwoording op het verslag der kamer over zijne begrooting eene berlijnsche rtminiscentie De minister spreekt als de koning van Pruisen üNiet ik heb het gedaan maar de Vooi lenigheid natuurlijk in casu de god van Nederland De uitkomst van s ministers diplomatieke bemoeijmgcn nas geheel zeide hij van hoogeren zegen afhankeUjk geneest V y pryzen in den minister de indirecte erkenning dat zonder dien hooueren zegen de diplomatie van onzen minister van buitenlandsche zaken eene geheel andere uitkomst had opgeleverd Marktberigten Gouda 14 Nov Tarwe rogge en gerst hooger veikocht boekweit eu Lav r als m de vorige week Tarne Poolsche per 2400 kilo ƒ 495 Eoode Kleefsche 485 Zeeuwsche per mud ƒ 14 a ƒ 16 50 Kogge 10 80 a ƒ 11 70 Gerst n inter ƒ 6 SO a ƒ 8 dito zomer ƒ 6 50 a ƒ 7 70 Haver korte ƒ 4 a ƒ 5 dito lange ƒ 3 30 a ƒ 4 50 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 220 a ƒ 225 Noordbrabantsche ƒ 245 a ƒ 255 Bruine booneu ƒ 14 a 16 50 Paardeboonen ƒ 8 80 a ƒ 9 20 Duivenboonea ƒ 8 75 fi ƒ 950 De veemarkt met niet geringen a nvoer en ging het melkvee vlog van de hand doch het jonge vee eu de inferieure soorten waren moeijelyk t verkoopen Vette varkens golden van 18 a 23 c per 5 ons magere varkens biggen en ook schapen waren met zeer gezocht Goeboter ƒ 1 38 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 08 a 1 20 Gemengde Berlgteo oïa c Bij Stourbridge m Sonth Staflurdshire heefi m eene steenkolenmijn eene gcfteldigt ontploffing plaats gehad waardoor een ze=tal werklieden is gedood en vele andere zijn gekwetst Te Rc nc vallen dagelijks tweegevechten voor tüsseheu zouaven en fransche Oitcieren De telegraaflyn tuöschtn Malta en Akxaodne is op nieuw gebroken og 7 fcnians zijn te Manchester verwezen tot vijfjarige tuchthuisstraf Lit Konstantinopel worden nog telkens versterkingen gezonden naar Candu Onlangs zijn uit Amsterdam 117 jongtlingtn vertiokkeo om te Rome als zouaveu te dienen Dingsdag zijn te Beest m twee urta zes huizen verbrand bewoond door vea ge innen Te Dijou zal een gedciikteeken opgerigt wo deu vov r Bossuet Te Misaingeo is mtn druk bezig met het OQtiHimen der vesting Het e sledIermee in Honganje wordt droo gemaakt In het volgeode jaar zat te Hivre eeue internat Quale tentoonstelling gehouden worden betreffende he zeewezen en de scheep aart Te SalzbuTji is bet eerste öehilier t ii ukteeken id Oostenrijk door eeu prticuhtr Karl bchwarz opgerigt De raaf on Biamirck heeft te Berlijn gestemd m militaire uniform met oei de t n op zijde dat men m Btnjd acht met de wet Mazzini wekt zijnc vncidtn op om vaa de heer cheude gisting in Itahe party te trekken Kr bevordering van de rcpubl ek £ r is een nieuwe teleanu ih abcl gelegd tn chen Zuid oorldöd en het belgisthe dorp la Pan ie Vergadering van den Gemeenteraad 15 November Tegenwoordig de heeren van Bergen IJz udoom voorzitter de Grave lrul Lujten Pnnce Brag ar Wealerbaan Buchner Drooeleever an Gennep en van Straaten De notulen der vorige vergadering worden geleren en gearresteerd De heer Peeters heeft btngt ingezonden dat hij i iju ingekomen tene di po itie van bh gedep bt i huudende magtiging tot heffing over drie volgende jaren van den tul op het arasterdam che njpad Nut een adres van J J Lieoker verzoekende vernieuwiDg der huur oor 3 of b jaar van een stukje grond btj hem m gebruik en wordt hem dit voor 3 jaren tegen ƒ 5 per aar op voorstel van B en toesestaan Overgaande lot de ordt van den dag 1 wordt voorge teld door B en A om op morgen op te ho iden methet verkoopen van i sselwatcr daar het verbruik nu zeer luttel is De hetT Lujten betreurt de e uitkomst en vraagt of er ook plan bestaat tct eene waterleiding van geHtrtt rd ijsselwater De vuoizitter beantwoordt de vraag m t de mededeeling eener voerde corteöporidentie over dergelijke waterleiding waarvan de koeten begroot zija op f 195 000 eu dat deze hooge mm beeft afgeschrikt om tot nog toe een voorstel te doen Na nog eenige woordenwisseliog wordt het vocstel vau B en aangenomen Door iS en V wordt voorgesteld om openbiar te verpachteneeuige perceeien land en grasgewaa en wel sleLb s vour den tijd van eenjaar oradat de landen nog nitt op de normale hoogte zijn en nog onderde reserven van eeue plaatsruimte tot het begraven van ce en visch eneene andere tot het opslaan vau petroleum eu vvordt dit voorstel algemeenaangenomen Uieiop vol t een voorstel tot het voor den tijd vau 3 jaren 0 c Ij arj verpachten van de gabel op het amstt idamscbe en goudacl c rijpat met de I daarbij bthoort nde woningen en landerijen en wordt uok dit al ti ten goedgekeurd No wordt door B eu V vooigesteld het verkoopen vau eenig hakhout vvaarvoor autorisatie vvord vrrltcnd 4 Bij de behaudthiig der vroeger uigckoraLU adressen van N Priusenberg c s en II vau der Woi dtu betreffende de aanbe teding vau hetonderhoud dei plantsoenen stillen H en W voor afwi zend te beschikken omdat er geen redenen vau kla te bestaan en de be teding op nieuwtoe te staan voor een jaar aai H van der Woudtu teg u ƒ boO enwordt dit algemeen goedgekeurd 1 5 B en stellen voor om daarop ifwijzend te beschikken de heer Viesterbaao stelt voor hem eene gratifieaiie an ƒ 50 toe te staan Eenige leden veiklaren zich voor anderea tegen dit vooi tel dat afgewezen wordt met 7 tegen 4 stemmen waarna het voorstel vu B ej algemeen wordt aangenomen B en W beriftcn dat zijo uitgeloot twee obhgatien elk proot ƒ 1000 j ten laste der gemeente zijnde de nummers 14 eu 7a Notificatie 1 Wordt benoemd met algemtene stemmen tot brugwaehister op de ha ca teeenc ci de miuderbroeder lecg de wed Ba tiig Ten aan7ieti viu ae benoemme van een hipper in het overzetveec aan den ijisel wordt op voor tei viu den he r iruh om cle aangevoerde redenen besloteu met die aanstelling met voort te gaan maar uie aan te bevelec aan een vern euwd beraad van B en Hierna gaat de vergadering oter in tene met Jotea deares tot resumtie der notulen van de laatste vergad n I Burgerlijke Staad GOL Da Gebokfn 13 November Anc ouders A Hijouhout en E van Kersbergen 14 Cathaiina onders P Ilappel cu A C vin Asten Jacoba ouders K Teeuwen eu 1 la Force OvEELEDE 11 Nov n C Mreefland 10 w 12 CAS rht Ien 18 w A M Iccan 17 m I Nieuwveld huisvr van P van Os 27 J M van Gent 6 j fi m E Ulok 3 ra T h F PriDsenberg 8 w 13 J van Zandwijk 2 j U A J vaa GEHtWD 13 Nov J St ave er E H S Spijkermacs 13 lan seu en M van Leeuwen A lens en M J Repana J Abhema en J vai Sou D Bartlicg tu P f Juu