Goudsche Courant, donderdag 21 november 1867

veroordeeld m eene geldboete van ƒ 10 of l dag subsid gevan reni straf 50 J 3 6fr H S 7 C H 80 C Y 9 J de J 100 L V E no J V d B en 120 Z ledpr wegens het zonder noodzaak berijden van e n mei klinker bestraal voetpad te Gouds met eea fcrunvagen niet beladen met glas of aa dewerk veroordeeld in eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangeDi traf 130 G V B wegens het als schipper of bpveWoerder vai een schuit baken in eene kpde te Gouda veroordeeld in eene geldboete van ƒ 3 of 1 d g sub i 1 gevangenisstraf 140 G V S vegens het met a tleggen of vasthouüen van 7ijn hond lu de gemeente Keeuwijk nadat door den burgemeester dier gemeente het ingaan van het gebod daartoe ten gevolge van den heer chenden veetvpbus ter openbare kennis was gehagt en voor dat dal gebod was opgeheven veroordeeld in eene geldboete van ƒ 10 of een dig iubsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten invorierbaar bij lijfadwang Burgerlijke StancL GOLDA Geboken 15 ISovember Hendrik Cornells ouders C van Randwyk en J M de Zwart 16 Johanna ouders J v in der Horst en H den Hertog Jacobüs M sr nn ouders J M Ok rs en t J van der Bree 17 Margaretha Jonauna iheodora ouder A van Menrs en J van Miet Corne ia ouders i N in der li=t en C Molenaar 0 EKLi Dt N 15 ov C Reinders 2 j 6 m C V ol wed L Ripparon 7o j 16 C Oostcrwijk hoi r van P Stakeoburg 9 j G an Rijswijk IS d IS G 1 m Buuren 1 j 10 m 1 Openbare Verkooping op Dingsdag 26 November 1 67 s morgens 9 ure te GoCDi aan het lokaal in de Nieunstee E 16 17 ten overstaan van de Notarissen MOMIJN en KIST aldaar ten geiolge der Quitemg nii een Magazijn van eene lau ienlijke 1 i r ij MELWE G L MHlltN en b OUIEIUEX ERI KTE GOEDER E V en eene groote hoeveelheid NELEE BERGER Kl DFRsPEELGOED enz enz Daags te voren te zien Openbare Verkooplog te G01jD op Maandag den 25 November 1 67 des mcut DE Paaiw aan de M irkt aldaar van Een in 1 67 vemieuwd kapitaal WINKELHUIS en ERF met een Pakhuis daarachter staande en liggende op den Raam en in de Mamingstraat te GoiDi ijk O n 10 en 311 Zijnde lu het Huis zes behangen en van stookplaatsen voorziene K MERS en hotgeen verder tot een goed en gemakkelijk ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 1 January 1868 En een HUIS en EHF in het ReguliersConvent te Gocüi wijk O n 259 jSidere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTülJN DROOGLEE ER te Golda imrifest t en oo he moniichia uegin el en de ori e ran Europa gele pi wirpii De rust i = thans in de ililen van den pau geheel hersteld en WIJ kunnen het iüpkom tige tij istip der teruiïroeping onzer troepfi berekeueij oor ou be tait de conventie van 15 sepiember zool mg zij niet vervangen is door eeiie nieune internation ile acte De beire kiiigeu v m Itnlie met den h stoel boe eraen geheel Luropd belang m en wij hebben aan de mogendheden voorgesteld die belrekkingen te regelen in eene coulereutie om op die y iye nieiwe vtrv ikke ingen te voorkomen Men heeft z eh eer be g gehoudei met de oostersclie knestie n iimn echter de verzoenende geest de mogendheden elk prikkelend Lirakter ontnetint Iiidier er eenig L e tü stind i ongetwijfeld niet zonder zekere bezwaren I e bewc in vin industrie en h mdel is belemmerd Uit mal Ilse i lu huropi al reraeen liet ligt srootendeek aan bezor dhedeu die door ue goede verstandhouding tusschen de mogendheden zullen verduijnen l e oogst is niet gunstig geneest de duurte was onvermijdelijk maar alleen de vrije banuel kaji voorzien m hetgeen tot onderhoud noodig ia en de prg evenredig houden Indien Ut e v r ehillende norzaken een beletsel zijn dat de oiiiVing ien ten volle de riming vin het budget bereiken nllen de wetten die iii t fii inciele behoeften voor len toch niet geu ij igj worden en Tien mag met grond het tijdstip te gemoel zien u it eene veri gting van belasting een punt van overweging kin uitmaken Deze ziuing zil voornamelijk senijd ijn aan het onderzoek der wetten aartoe ik in de mailed jinuanj 11 het initiatief heb genomen De durtusscheii liggende tijd heeft m n ijne overtuig ng omtrent het nut dier hervormingen geene veniR nug gcbragt Gij zult naar ik hoop de wetten a innemen lie u onderworpen zijn Zj zullen tot de grootheid en den rijkdom des lands bijdrigen an miji e zijde zal ik houdt er u v i i overtuigd het aan iLij toeverlrouvvd ee ag hoo en standv i tig handhiven want d hmleipilen en de ouregtv i irdige tegenstind zulle I toch mijn moed noch mijn geloof in de toekom ït aan het v n Ien brengen Akn beweert dat de heer Thiers het vooroemen heeft om de duit ehe kwestie op nieu in het wetgevend ligehiam ter iprike te brengen en utl ui den gee t van h t voric jiir oort be ti in ei iiu verschillende plannen to bet houden vil interpellatien De voorn lamste zal ongetwijfeld zijn die V n den hftr Emile Ollivier bctrpffende de jongste v ijzigingon n iet minislerie A oldens den Aloniteur heeft de Ta koen van Japan bijgelegenheid van het door hem te Osik i aan boord van betfransthe idmirialschip li GuerrRre afgelegde be oek den admj aal Ro e den sabel geschonken dien hij zelf a m zijnen gordeldroe Hij heeft tevens egt het regeringsblad zijn voornemen te kennen gegeven om Jap in roet vaste h ud maarzonder schokken op den nieuwen weg voort te leiden n zijnestfllige verwachting uitgedrukt J it hij bij het vervullen diertitK op den steun en de aanmoediging van Frankrijk zoadekunnen rekenen 19 Nov Rij kei erlijk decreet van den IS nov ijne heeren Gouin Conntau 1 irna Chabame en Nisard tot senators benoemd De heer Dunuril is benoemd tot vice president van het wetgevend ligchiim De Monuei r bevit een berigt uit Ilorence meldende dat de hee Ue Broglio benoemd is tot mnister van openbaar oil er IJS e zitting van het wetgeven ligchaam is geopend zouder rede van der president De heer ievre heeft drie verzoeken om luterpelleren ingediend een betredende de buitenlandsche po tiek een betreffende de binnenlandsche politieken meer in het L onder de individuele vrijheid eindelijk eenbetreffende de tvieeüv expeditie mar Kome Lr zal morgenzitting zijn De Pati e meent te weten dat bet kabinet dertuilerien een nieuwe circi ure aangaande de europesch conferentie gereed maakt SrUSSel 17 I iov De Indcoendance bevat een telegram uit Berlijn waarin gemeld wordt dat verscheidene regeringen voc loopig te kennen zullen geven da zij de conferentie aannemen doch onder bijv oegii g dat zij om hare officiële aJhaesie aan het voorstel te kunnen geven vooraf den grondslag der beraadslagingen en ie gezindheid van Italië en den paus zou den m eten kennen In dien zin 7al wan schijnlijk ook het antwoord van Piuisen z ji Luxemburg IS oï De kamer zal waarschijnlijk ontbonden worden tengevolge van de aanneming van hetgeen in het adies van antwoord op de Serlljn 17 Novemier Om de bewoners van Finland te hulp te komen die door het roisgewas van dit jaar in nood verkil i n heeft de kei er van Rusland bevolen de bataiUons finsche tirailleurs 4000 man sterk die deels op kosten der regering deels op die der grondbezitters werden onderhouden te cnishiii Finsche kapitalisten en ingenieurs zijn naar Petersburg ontboden om het plan van een spoorweg tu 5chen de hoofdstad en Helsmgfors tot stand te brengen opdat met den arbeid zoo spoedig mogelijk een aanvang gemaakt kunne worden ten einde aan de bewoner arbeid te verschaffen Bovenalen Is men voornemens de finsche werklieden te gebruiken tot bewerk ng van hun graniet vooi straitsteenen Met die steeueii is te Petersburg reeds eene straat geplavieid en dit 13 door den kei er goedsekeurd Inmiddels zijn neder de beide transport scnroefstooin chenen Ki i n ja Gocko en MUDChen is ovember Een telegrnm uit V eenen aan de Sudd presse behelst dat Engeland het bet eurt Je uitnoodigmg ter conferentie te moeten van de hand wijzen dat Rusland deel 1 nemen indien alle genootligde mogendheden het doen dat te A eenen de conferentie geacht wordt m het water te zijn gevnlen en dat alleen Oostenrijk onioornaarheeft aangenomen IS Nov De kamer der afgevaardigden heeft bij de definitieve stemming het handels en ludustriewetboek aangenomen De beijersche regering n ef de uitnoodiging tot de enropesche conferentie niet ouvoorm irdelijk afgewezen ziJ houdtzich tegtn lUe parlijen gereserveerd Rome 13 Isov D stad Poni heeft een gasimail aangeboden aan de verdedigers van Monte Eotondo meesmi manschappen van het legioen van Antibe ilie na hunne gevangen chipie Rome 7 n teruggekeerd De tafels waren in hetpdeis B irbeiuii a iiv£rerigt verscheidene personen iiit de hocge iristocrilie en de aan ieiilijke buil erij woonden het fee t bij Hun verschijnen werd met geestdrift en luide hoenhs begroet ïb Ivov De friniche genie officieren zijn ijverig bezigmet het voltooijen en herstellen der fortificaiien van Rome ook de Monte Parioli en andere hoogten nabij de stad woroenin taat vin tegenweer gebragt De pinselijke regering heeft 170 000 kroonen gegeven voor de uitvoering van deze werkenDe politie hteft op nieuw napenen in be lag genomen en aanhoudend hebben er arrestatien pints Florence 19 ovember II ilie heeft gemtwoord dat het aan de conferentie z ü deelnemen zoo zij de eenheid van Italië als progriraraa aanneemt Petersburg is ïvov De eommis ie m het voorjaar benoemd tot bewerking van een pi in voor het budget des rijk w airdoor a in het gewone deöcit een einde zon kunren komen stelt als resultaat hirer overleggingen voor een sy tcem van coi Irole op de uitgaven berustende op nieuwe beginselen in te voeren en aanzienlijke beperkingen in he aantal ambtenaren te brengen Konstantmopel n Nov Omer Pacha gewezen opperbevelhebber onzer troepen op C india 13 alhier teruggekeerd Ilussein Picha is nu behst met het militaire opperbevel aiilmr Eene turk che kanoniieerboot is van Caudia aangekomenom de schade te herstellen veroorzaakt door het springen v mden ketel verscheiden manschappen verloren bij dit ongevaihet leven Het bestuur der ottomanische bank heeft den staat derbank openbaar gemaakt Daaruit blijkt dat van 13 julij tot 12 dezer 1 255 180 £ ontvangen zijn voor het tweede semesterder buitenlandsche leening ötnnenlanïi GOLDA 20 November Zaturdag jl 16 november vierde de heer S Stuyvenberg diiecteur der gasthuizen plhier zijn vijf en twintigjang jubileum in die betrekking Bij deze gelegenheid werd hem door hh regenten der gasthuizen ten blijk van hoogachting een mahoniehouten voPure ten geschenke aangeboden en ontvirg hij voorts van verschillende ijjen vele blijken van belangstelling Gemengde Berigten ojtt o De oostennjksche dames verklaren zich voor het behoud van het concordaat Meu bengt mt Aden van 29 oct dat de voorhoede der pspeditie in twaaU schep n vertrokken is napr Abjssiuie De Israeheten worden nog altijd mishandtld en vervolgd in Rumeme De staat ün beleg is opgeheveu in al de provinciën van bpaoje Te Poi o Rico h ett een zware storm geAoed die groote schade heeft veroorzaakt In Engeland is het wedden op de straat bij de wet verboden De sioomboQt iosporas van Liverpool van de abyssinische espeditie is tP2eno er de Alroa baa vergaan doch de bemanning gered De afgevaardigde Twesten is wegens zijn KANTON GEEEG te GOUDa Bij vonnissen van 31 October 1867 zijn 10 W A K 20 C V L 60 J v d W en 40 G V V lerler egens het ophokken van een varken te Gouda yonder schriftelijke verguuuiiig van burgemeester en wethouders ADVERTENTIEN W P m I koffljhuis de Harmonie op de Markt bij LAMl C te Gouda 27 NOVLMBER 1867 SOIREE MÜSICALE des vonds ten 7 ure entree cry O DEKDAG 28 0VE 1BER ls67 MATINEE MÜSICALE op de boven lal des morgens ten 11 nre entn e 25 et Soiree WEusicale des avonds van 7 10 ure entrte 25 et en daarna BAL onder directie van den Heer P 110ZESTS TEN P DERTIG JARIGE van A S AHONSON eü F S SANDERS Hume dankbare Kinderen GoLDi 8 Not 1867 m I Door onordelijk gedrag van vele kerk gangers der Joodsche kerk op delurfmarkt is de kerk gedee tehjk me de openbare Godsdienst niUekejrig gesloten een der trouwste kerkgangers van Goaiii de Heer M B V L verliet jl Vreugdedag der et wegens die wanorde de kerk Alweer een benijs dat een Ezel geen bestuurder kan zijn hij kent regt noch orde Tot nog toe lid dier kerk J M van MINDEN Met toestemming van den Kommandant van het Eegimeut en tiet tdel Achtbaar Bestuur dezer stad zullen eenige onderofficieren van het alhier in garnizoen lijnde gedeelte van het 4 = Kegimeut Infanterie de eer hebben op a s M A DVG den 25 dezer in het locaal T voLi als eerste voorstelling ten tooneele te voeren Arthur of 16 jaren later tooneel pel m hcee ledrijven TOT SLOT Vaudeville m ten Beirijf J M van Minden geëxamineerd Dcutiste heeft de eer het geachte publiek ter kennis te brengen dat hij dagelijks te consulteren is voor alle iqders aan tandziekto tandheelkundige operatien het inzetten van KUNSTTANDEN en GEBITTEN en al wat verder tot het vak van Dentiste m den meest uitgebreiden zin behc Entree ƒ 0 75 per Persoon De opbrengst zal na aftrek der noodzakelijke kostpii ten voordeele der stedelijke armen worden aangewend Zoolang de voorraad strekt zullen er bij den Boekhandelaar A BEINKMAN op den Tiendeweg kaartjes verkrijgbaar ijn Op den dag der uitvoering zal er gelegenheid zijn tot het hespreken van plaatsen tegen botaang van ƒ 0 10 extra per n aats Aanvang ten 7V2 uur precies