Goudsche Courant, zondag 24 november 1867

590 1S67 Züiiilag 24 November OÜDSCHECOUEAJürr Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D ii 60 Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebrpik der Schfflidische Anti Rheumiitische Waldwol VVatten ii 25 en 5U et het pak Deuuenuaalden Olie a 35 en 70 et de fle oh aan duizende lijders van Jicht en lUieiiinatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs bejiroefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geiieeskun l gen geven voldoende beuijzen der deugdelijkheid Verkrijgb wir ii umterstaande t pots alsook tie zoo alom beroemde Vald olGe zondheids Klffdingstukken bekend als be ueil en geneesmiddel legen alle Jicht en Rheumatiscbe aandoeningen Schmidisehe BOHSTBONBONS a 30 et de doos lijnde het beste middel voor Slijm lluest Verkoudheid KIEFEKNADEL POMADE i üü et de flacon is een goedkoop en heil aam middel le jen Rheumati clie hoofdpijn zwakheid der hoofd enu en het uitvallta van het Haar en het vrjeg grijs worden Hoüld Airent voor Nedcrl ma M J C HAM Vtrecht ïe GOUDA M J 1e Wed üO SMAX Alyhm L Bv ko p J GOUDKaDE roerden Geb PFENNING Hunnehn W G KUll ER3 U oubnujije A de WILDE Hazenmivde Mej J GAAIIKEUKEX IJ ieUteii J B MOLLE Sotterdam Wed P de KOöT R En verdere Depóia op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEI óT bij M J C HAM Utrecht mtlEiiSl DROPPELS VAX I Dr J B ROLL te Amsïekd m De e Droppels zijn een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Rheumatiscbe Ziekten Jicht en Podagra eo brengen zelfs in de hardnekkigste en meest verouderde geva Iea nog hulp en verligting aan Iedere flacon is met e iquette en gebri iksaauwijzing voorzien Depot voor Gouda bij den Aponeker óTKLNMEIJER Bei t aan DAllES J ot n Tnstannden Zatiirthg zullen de XAAI MACÜI EX te bezigtigen zijn Westhaven B S4 te GoubA G J DAKE van Rotterdam Representant der Singer Manufacturie Compagnie te e v York C W BlLLStlCH s Universeel Zuiverinss Zout Een beproefd middel tegen maagpijn maagkramp zure oprisping onpasselijkheid braaklust slechte spijsvertering hardnekkige lijfsverstopping enz is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes a V2 kilo tegen den prijs van 90 Cents Woerden Heari van den Berg Utrecld V R Stern Vreeburg W R Hackfoort t Wijlstr Sclwonlioven J Ponsioen Delft B Frankamp eesttijze gratis Gouda P J Melkert Oosthaven Sotterdtuii C J W Snabi ié Apotheker Groote Markt Wed H W Prillevitz J Gz Apotheker Brochures over het gebruik en de gen Ieder pakje draagt op de keerzijde mijne handteekening EMMERIK ajd HUN Het Hoofd Dérot voor Nederland H SAKDEMANN 3 bekwame Plaatwerkers fKagchel en Haardenmakers en een LEERJONGEN kunnen vast werk bekomen bij C VAN BERKEL Kleiweg J KROnHODT Brood en Beschuitbakker GOUWE Wijk C N 177 alhier beveelt zich in ieders guust en recommandatie Bij verklaring op den 16 November 1867 voor den Heer Kantonregter t GoVD afgelegd heeft WILLEM KOES Bouwman te Beoek handligting verleend aan zijne Dochter MARIA KOBS tot hel sluiten vaa huurcontracten en tot alles wat noodig is tot de uitoefening van het boerenbedrijf Waarvan afkondiging ingevalge Artikel 486 van het Burgerlijk Wetboek De Griffier bij het Kantmigeregt W M BUCHNER NOODHULP Als zoodanig verlangt men om dadelijk in dienst te treden eene flinke KEUKENMEID tevens huiswerk verrigteiuie voorzien van goede getuigen Bij onderlinge overeenstemming kan zij liter als vast worden aangenomen Men adressere zich met franco Brieven onder letter D bij de Boekhandelaars J v s BENTU M ZOON te Gouda nuïWERKÖOP tot 15 DECEMBER a s van FransChO PIANO S enSERAPHINE ORGELS tot Fabrieksprijzen H W DUSAULT Eotterdatii Hoogstraat 7 54 Prijs van het gedestilleerd bij G p van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o o j per kan 67 cents idem a 477io o per kan 69 ets Jenever 2 soort Moutwijnj ü 4t Vio ü Pf I S 65 cents inl BRANDEWIJN i 467j per kan 70 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 20 Nov 1867 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Diiigsdag 19 November ui ste koers 53 623 4 83 1363 31 l6i 39 92V4 70V8 837 847 8 76V8 1841 4 22 8 653 5IV16 56V 6 43V4 30 8 101 4 GeMeveu kotrs 53Vic Hoogsti koers 53V c 6213 84 1371 8 321 8 391 8 pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 1367 g 32 85 76 I6 1841 45 22IV16I 66 5iy 6 56Vi6 431 2 30V 6 lOl u 45V4 3ÖV4 101 2 Hardelm op rescBelgië Roths 21 2 Spanje oM S i Portugal ob 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 do Amst 1864 5 dO Amst l860 472 Aand spoorw ƒ Oost Metall 5 pCtdito dito 21 0 d renteAmst Bd nat 1854 5 dO inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk algem 5 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 dO 1882 6 Mexico 1851 5 75 tl 75 VJ137i6 I 75V8 Boekarokkerij van A BEINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te voien Pe prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adïcrtentien van 1 Ö regels tot des middags ten 12 ure grcotere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 23 November De koning van Prnisen is voorgegaan Napoleon en Victoria zijn gevolgd met openingsreden zoo uitnemend vredelievend dat geen schaduw van bekommering kan ov rblijven in de harten der volken indien men namelijk nog eenig vertrouwen stelt in de officiële taal der vorsten Volgens de regelen der diplomatische uitlegkunde zou men nu in tegendeel het ergste moeten vreezen Het overmoedige en harde Pruisen wordt bescheiden en zacht als fluweel de raadselachtige en onbegrepen keizer spreekt eenvoudig en openhartig Engeland denkt slechts aan de eigen aangelegenheden Het beste zal wel zijn woorden als woorden te beschouwen en daden af te wachten Wat den volken ten goede kan komen is ontwapening en daarop is nog altijd weinig uitzigt De kwestieu Horden uitgesteld niet afgedaan De italiaansche knestie eischt dringende voorziening de hernieuwde bezetting van Rome kan niet lang volgehouden worden zonder ernstige bedenking te wekken daar Italië onmogelijk tot rust kan komen zonder gunstige eindbeslissing Napoleon s voorstel tot het houden eener algemeene conferentie heeft slechts geringe kansen voor zich is het den keizer wezentlijk daarmede ernst dan zoekt hij slechts den last der verantwoording van zich af te schuiven en geheel Europa te belrekken in het feit der opheffing van de wereldlijke magt des pausen deze beslissing ligt in den geest des tijds en in den loop der gebeurtenisïcn En de andere groote kwestie die van den zieken man zal ook eindigen met zijn dood Het tarkscbe r jk zal ineen storten de muzelmannen zullen terug keeren naar Azië Engeland kan de katastrophe welligt nog eenigen tijd tegenhouden maar onmogelijk op den duur verhindereu De koning der Hellenen keert terug naar zijn rijk hij brengt het onderpand mede van betere dagen in zijne vrouw de russische grootvorstin Alles woelt in het oosten Servië ea Bosnië en de Donan vorstendommen zijn in gedurige beweging op Candia wordt de strijd hernieuwd het is dan noodig dat de vorsten zich haasten met het afdoen der italiaansche zaken om de handen ruim te hebben voor oostersche bemiddeling Het engelsche parlement zal zich bezig houden met de abyssinische expedit e en de fondsen daarvoor toestaan De fransche vertejenwoordiging zal alles goedkeuren wat de keizer zal Toorstellen en de magtelooze oppositie zal ich afmatten in trachtelooze betoogen die nog vooreerst geene vruchton zullen afwerpen maar toch niet vruchteloos kunnen blijven in eene niet verre toekomst De Pruisen oefenen zich in den strijd en streven vooruit in constitutionele ontwikkeling zij hebben eene schoone toekomst voor zich de vestiging van het groote duitsche rijk wordt door den loop der omstandigheden begunstigd en von Bismarck is schrander genoeg om bedachtzaam toe te zien bij zoo veel dat van zelf volgen moet en bij overijling bedorven zou worden Oostenrijk worstelt tegen groote bezwaren en zal langdurige rust behoeven om die te boven te komen Het volk begint aan te dringen op noodige hervormingen maar het ingekank rde vooroordeel zal nog geweldige schokken veroorzaken eer de zege aan den Toornitgaug blijft öuttenlttnïr Londen 20 Nov Lord Stanley heeft in het lagerhuis op eene interpellatie van den heer Maguire geweigerd in eene nieuwe discussie te treden over de romeinsche kwestie De minister verklaarde dat Engeland het onnoodig acht een werkzaam aandeel in deze aangelegenheid te nemen en ook niet geroepen is om het wereldlijk gezag van den paus te helpen steanen Het officiële regeringsblad bevat twee verordeningen van het gouvernement bij de eerste wordt het besluit van 24 maart De prijs der Ad ertenticu van één tot zes regels met i Vgrip an het zegel is SO Cent vt or eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsrnimte 1866 waarbij de invoer van vee mt Nederland was verboden ingetrokken de tweede strekt tot intrekking van het verbod van den invoer van hniden uit Nederland In beide wordt eene uitzondering gemaakt namelijk voor de provincie ZuidHolland waaruit ue invoer vooreerst nog De Times noemt de troonrede van kei er Napoleon devrijzinnigste vreedzaamste en 2 Nov Er worden op groote schaal tniütaire en politie maatregelen van voorzorg genomen te Manchester Salford en Liverpool voor t geval dat zaturJag wanneer de vier fenians zuilen opgehangen worden oproer gheden mogten plaatshebben De doodstraf over den fcnin Shore uitgesproken is doorde koningin veranderd in veelj n e luchthuisstraf F rijS 20 November De regering heeft gisteren aan den staatsraad bet nieuwe ontwerp betreffende de leger organisatie onderworpen Dit ontwerp is retds goedgekeurd en heden aju het wetgevend tigchaam roedegeileeld De bureaux der kamer zuilen den 22 dezer de 3 vragenvan den beer Jules Favre tot het rigten an interpellatien aande regering onderzoeken Er is voorts een vierde vraag vande beerrn Larrabure Chesuelong en anderen gedeponeerd omte iuterpelleren over de gevolgen der tweede expeditie naarBome en aangaande het wereldlijk gezag van deu paus 21 Nov De Etendard zegt aangezien bet wetgevendligchaam niet geneigd was onbestemde interpellatien toe Iestaas heeft de opp itie er in toegestemd de interpeiUttieaover de buiten en binnenlandsche politiek ie preei ren Op de orde van den dag zullen achtervolgens gebmjtworden de wetten op het leger op de drukpers op het regtvan vereeniging en het budget 22 Nov Volgens een in de diplomatieke kringen hieralgemeen verspreid gerucht zou de gezant der Nederlandenalhier aan de fransche regering officieus en m afwachting eenerofficiële mededeeling verklaard hebben dat de koning derNederlauden als p otestanlsch souverem van oordeel is niet Iemoeten deelnemen aan eene conferentie over de romeinschekwestie Brussel 20 Nov In de kamer der vertegenwoordigers is het ministerie geinterpelleerd over de maatregelen die genomen zijn om den invoer van hollandsch vee te beletten De minister van binnenlandsche zaken heeft geantwoord dat hij hoopt dat de gezondheidstoestand van het vee het weldra mogelijk zal maken de genomen maatregelen buiten werking te stellen Berlijn 20 Nov De Proï Corr zegt dat Frankrijk voorstel betreffende de conferentie de vorige week verzonden is De groote mogendheden zullen vooreerst roet elkander raadplegen over de voorwaarden waarop een gunstig resultaat der conferentie verwacht kan worden De heer Forckenbeck is als president der tweede kamerherkozen met 280 van de 317 stemmen De kamer van afgevaardigden heeft den heer Koller met 168 stemmen tot eersten vice president en den hr Bennigsenmet 149 stemmen tot tweeden vice president gekozen De heer Lasker heeft naar aanleiding van de veroordeeling des heeren T vesten voorgesteld om art 84 der staatsregeling door art 30 der bondsconstitutie te vervangen en omdoor eene speciale wet de veroordeeling van genoemden afgevaardigde te niet te doen ViTeenen 20 November De wet op het regt van vereeniging en vergadering heeft s keizers sanctie bekomen 6tnnenlanïï GOUDA 20 Novemher Wij meenen de opmerkzaamheid van het publiek te mpji vestigen op de aankondiging der voorstelling op roaaotfag r